„Santaka“ / Su Vyriausybės darbu susipažinusi kybartietė dirbti valdžios institucijoje nenorėtų

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Išsinuomotų 1 arba 2 kambarių butą Vilkaviškyje. Tel. 8 625 53 553.
Galioja iki: 2019-01-17 08:22:33

Parduoda svarstykles, sveriančias iki 500 kg, grėblį-vartytuvą „Saulutė“, geros būklės šaldytuvą-šaldiklį SNAIGĖ A++. Tel. 8 605 05 608.
Galioja iki: 2019-01-18 09:26:46

Parduoda 2,83 ha žemės Klampučių k. Tel. 8 605 05 608.
Galioja iki: 2019-01-18 09:27:34Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-09-08 05:12

Dalinkitės:  


Dalyvaudama projekte „Moksleiviai – į Vyriausybę“ būsimoji pedagogė Rasa Žiburytė ne tik daug sužinojo apie Švietimo ir mokslo ministerijos veiklą, bet ir susirado naujų draugų.

Nuotr. iš as­me­ni­nio Ra­sos ŽI­BU­RY­TĖS ar­chy­vo.


Su Vyriausybės darbu susipažinusi kybartietė dirbti valdžios institucijoje nenorėtų

Bu­vu­si Ky­bar­tų Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio gim­na­zi­jos moks­lei­vė Ra­sa Ži­bu­ry­tė rugp­jū­čio 23–27 die­no­mis, da­ly­vau­da­ma pro­jek­te „Moks­lei­viai – į Vy­riau­sy­bę“, at­li­ko pra­kti­ką Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jo­je.Ne­gal­vo­jo da­ly­vau­ti

Aš­tuo­nio­lik­me­tė R. Ži­bu­ry­tė šie­met bai­gė Ky­bar­tų Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio gim­na­zi­ją. Kaip pa­ti pri­si­pa­ži­no, ji nuo ma­žens sva­jo­jo tap­ti mo­ky­to­ja, to­dėl nuo šių moks­lo me­tų pra­dėjo stu­di­jas Vil­niaus pe­da­go­gi­nio uni­ver­si­te­to Is­to­ri­jos fa­kul­te­te.

Pak­laus­ta, kaip pa­te­ko į pro­jek­tą „Moks­lei­viai – į Vy­riau­sy­bę“, mer­gi­na tik šyp­te­lė­jo. „Vie­ną va­ka­rą sė­dė­jau na­muo­se ir ne­tu­rė­jau ką veik­ti. Tą­kart bu­vau pla­na­vu­si pa­tek­ti į kon­cer­tą, bet neat­si­ra­do lais­vų bi­lie­tų. Nar­šy­da­ma in­ter­ne­te ra­dau kvie­ti­mą pri­si­jung­ti prie pro­jek­to. Už­pil­džiau an­ke­tą, o vė­liau su­ži­no­jau, kad į jį pa­te­kau“, – juo­kė­si ky­bar­tie­tė.Mi­tai su­griu­vo

Pak­laus­ta, ko­dėl pa­si­rin­ko at­lik­ti pra­kti­ką bū­tent Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jo­je, mer­gi­na net ne­dve­jo­da­ma tei­gė, jog šios ins­ti­tu­ci­jos dar­bas la­biau­siai do­mi­na ne tik ją, bet ir dau­ge­lį moks­lei­vių. „Tik vė­liau su­ži­no­jau, kad dau­giau­siai bu­vo no­rin­čių­jų pa­tek­ti bū­tent į šią mi­nis­te­ri­ją“, – pri­si­pa­ži­no R. Ži­bu­ry­tė.

Pa­sak mer­gi­nos, pra­kti­ka Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jo­je pa­kei­tė iki tol su­si­da­ry­tą nuo­mo­nę. „Dau­ge­lis kal­ba apie pro­tų nu­te­kė­ji­mą iš Lie­tu­vos. Su­ži­no­jau, jog net 81 pro­c. šim­tu­kais eg­za­mi­nus iš­lai­kiu­sių mo­ki­nių, įvai­rių tarp­tau­ti­nių, res­pub­li­ki­nių olim­pia­dų ar kon­kur­sų nu­ga­lė­to­jų pa­si­lie­ka mū­sų ša­ly­je. Be to, sklan­dan­tis mi­tas, kad Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jo­je dir­ban­tys as­me­nys nie­ka­da nė­ra dir­bę mo­kyk­lo­se ir to­dėl ne­ži­no, ko­kius įsta­ty­mus rei­kia priim­ti, – taip pat ne­tie­sa“, – tvir­ti­no ky­bar­tie­tė. Pa­sak jos, mi­nis­te­ri­jo­je dir­ba įvai­raus am­žiaus žmo­nės, ko­lek­ty­vas yra ne­pap­ras­tai drau­giš­kas.

„Su mi­nis­te­ri­jos dar­buo­to­jais te­ko ne tik dis­ku­tuo­ti įvai­rio­mis te­mo­mis, bet ir iš­sa­ky­ti jiems sa­vo nuo­mo­nę. La­bai nu­džiu­gi­no tai, kad vi­si no­riai bend­ra­vo, sten­gė­si įsi­klau­sy­ti, paaiš­kin­ti“, – džiau­gė­si R. Ži­bu­ry­tė.Di­džiau­sias įspū­dis – su­si­ti­ki­mas su mi­nist­ru

Pa­sak ky­bar­tie­tės, kiek­vie­na die­na, pra­leis­ta da­ly­vau­jant pro­jek­te, jai bu­vo be ga­lo sma­gi ir nau­din­ga. „Tai vie­nas iš ge­riau­sių ma­no va­sa­ros pri­si­mi­ni­mų. Jei ga­lė­čiau da­ly­vau­ti pa­na­šia­me pro­jek­te dar kar­tą, bū­ti­nai su­tik­čiau. Da­bar tai pa­da­ry­ti re­ko­men­duo­siu ir sa­vo drau­gams“, – tvir­ti­no pa­šne­ko­vė. Ji tei­gė, jog įgi­jo ver­tin­gos pa­tir­ties. „Pa­ma­ty­ti Vy­riau­sy­bės dar­bą iš ar­ti, su­si­pa­žin­ti su nau­jais žmo­nė­mis, dis­ku­tuo­ti su jais rū­pi­mais klau­si­mais, ana­li­zuo­ti, kaip rei­kia bend­rau­ti, elg­tis vie­no­je ar ki­to­je gy­ve­ni­mo si­tua­ci­jo­je, – tai da­ly­kai, ku­rių nie­kur ki­tur ne­pa­tir­si“, – pa­brė­žė R. Ži­bu­ry­tė.

Pak­laus­ta, su ku­riuo po­li­ti­ku su­si­ti­ki­mas pa­li­ko di­džiau­sią įspū­dį, mer­gi­na net ne­dve­jo­da­ma iš­ta­rė švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro Gin­ta­ro Ste­po­na­vi­čiaus pa­var­dę. „Mes su juo bu­vo­me su­si­ti­kę net tris kar­tus. Mi­nist­ras man pa­si­ro­dė la­bai pa­pras­tas, drau­giš­kas, at­vi­ras, vi­sai ne aro­gan­tiš­kas žmo­gus“, – džiau­gė­si ky­bar­tie­tė. Ji pa­sa­ko­jo, kad pa­kal­bė­ti su G. Ste­po­na­vi­čiu­mi te­ko ne tik apie po­li­ti­ką ar mi­nis­te­ri­jos prii­ma­mus spren­di­mus, bet ir apie pa­pras­tus da­ly­kus – kny­gas, mu­zi­ką, fil­mus.Sa­vęs po­li­ti­ke neį­si­vaiz­duo­ja

„Mes kel­da­vo­mės 6 val. ry­to ir iki 22 val. bū­da­vo­me vi­siš­kai užim­ti. Ne­re­tai tek­da­vo vi­sur sku­bė­ti, bėg­ti, bi­jant kur nors pa­vė­luo­ti. Ne­pai­sant vis­ko, tiek veik­los or­ga­ni­za­ci­ja, tiek užim­tu­mas, tiek ko­lek­ty­vo drau­giš­ku­mas man pa­li­ko neiš­dil­do­mą įspū­dį“, – pa­sa­ko­jo R. Ži­bu­ry­tė.

Mer­gi­na bu­vo lai­min­ga pro­jek­to me­tu ga­lė­da­ma pra­plės­ti sa­vo aki­ra­tį. „Per tą sa­vai­tę ap­lan­kė­me ES pa­ra­mos koor­di­na­vi­mo bei Stu­di­jų, moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų de­par­ta­men­tus, Pag­rin­di­nio ir vi­du­ri­nio ug­dy­mo bei Pro­fe­si­nio mo­ky­mo ir orien­ta­vi­mo sky­rius, su­si­ti­ko­me su vi­ce­mi­nist­ru Vai­du Ba­ciu. Taip pat bu­vo­me spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je, Spe­cia­lio­sios pe­da­go­gi­kos ir psi­cho­lo­gi­jos cent­re, Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je, sa­vi­val­dy­bių švie­ti­mo pa­da­li­nių va­do­vų kon­fe­ren­ci­jo­je, Na­cio­na­li­nia­me eg­za­mi­nų bei Ug­dy­mo plė­to­tės cent­ruo­se“, – įspū­džiais da­li­jo­si pa­šne­ko­vė.

Pa­sak mer­gi­nos, nors pro­jek­tas pa­li­ko neiš­dil­do­mą įspū­dį, sa­vęs, dir­ban­čios Vy­riau­sy­bė­je, ji neį­si­vaiz­duo­jan­ti. „Man la­biau pa­tin­ka tie­sio­gi­nis dar­bas su žmo­nė­mis. Bū­tent dėl šios prie­žas­ties ir no­rė­čiau dirb­ti mo­ky­to­ja“, – pa­brė­žė R. Ži­bu­ry­tė.And­rius GRY­GE­LAI­TIS


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Pagrindiniai mokesčių pasikeitimai nuo šių metų sausio 1-osios
* Jauni vilkaviškiečiai teikia konsultacijas finansiniais klausimais
* Globos namų auklėtiniai keršija juos atstumiančiai visuomenei
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Koks finansiškai Jums yra sausis?
Po švenčių labai trūksta pinigų.
Toks, kaip ir visi kiti mėnesiai.
Finansiniai reikalai pagerėjo.Kalbos patarimai

Ar vartotinas junginys „dvigubas dublis“?
Junginys dvigubas dublis (angl. double double ) gali būti vartojamas kalbant apie žaidėją, kuris per vienas rungtynes pelnė dviženklį skaičių taškų ir atkovojo dviženklį skaičių kamuolių. Kalbininkai siūlo vartoti junginį dvigubas dviženklis.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas