„Santaka“ / Su Vyriausybės darbu susipažinusi kybartietė dirbti valdžios institucijoje nenorėtų

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda sodyba (80 a sklypas, nuo Gižų 3 km, Marijampolė - 12 km, Vilkaviškis - 24 km, sodyba šalia asfaltuoto kelio, 100 m iškeltu žvyrium keliuku, domina keitimas į butą Vilkaviškyje). Tel. 8 690 58 747.
Galioja iki: 2019-07-26 13:09:49

Parduoda mūrinį namą Smėlio g.20, Virbalyje (sklypo plotas 17 a, yra 2 garažai, ūkiniai pastatai, šiltnamis). Tel. 8 614 82 403.
Galioja iki: 2019-07-27 13:08:15

Nebrangiai parduoda naudotą kietojo kuro katilą DEFRO (15 kW). Tel. 8 682 56 943.
Galioja iki: 2019-07-28 08:56:55

Parduoda dvi mėsines karves su veršiais, 12 metinių pieninių telyčių, 2 bulius (6 mėn. ir 1 metų). Tel. 8 689 53 747.
Galioja iki: 2019-08-01 13:32:23

Parduoda kombainą FERGUSON 206 (2,5 m pjaunamoji, yra smulkintuvas), 2 vietų melžimo aikštelę, grėblį-vartytuvą, 12 t traktorinę puspriekabę, traktorius FORTSCHRITT 323A ir MTZ-50, 5 korpusų plūgą KVERNELAND, traktorių T-150 su kultivatoriumi, 3 m grūdų sėjamąją, 800 l purkštuvą HARDI, ritininį presą, ekskavatorių JUMZ, vakuumo siurblį. Tel. 8 689 53 747.
Galioja iki: 2019-08-01 13:32:56Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-09-08 05:12

Dalinkitės:  


Dalyvaudama projekte „Moksleiviai – į Vyriausybę“ būsimoji pedagogė Rasa Žiburytė ne tik daug sužinojo apie Švietimo ir mokslo ministerijos veiklą, bet ir susirado naujų draugų.

Nuotr. iš as­me­ni­nio Ra­sos ŽI­BU­RY­TĖS ar­chy­vo.


Su Vyriausybės darbu susipažinusi kybartietė dirbti valdžios institucijoje nenorėtų

Bu­vu­si Ky­bar­tų Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio gim­na­zi­jos moks­lei­vė Ra­sa Ži­bu­ry­tė rugp­jū­čio 23–27 die­no­mis, da­ly­vau­da­ma pro­jek­te „Moks­lei­viai – į Vy­riau­sy­bę“, at­li­ko pra­kti­ką Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jo­je.Ne­gal­vo­jo da­ly­vau­ti

Aš­tuo­nio­lik­me­tė R. Ži­bu­ry­tė šie­met bai­gė Ky­bar­tų Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio gim­na­zi­ją. Kaip pa­ti pri­si­pa­ži­no, ji nuo ma­žens sva­jo­jo tap­ti mo­ky­to­ja, to­dėl nuo šių moks­lo me­tų pra­dėjo stu­di­jas Vil­niaus pe­da­go­gi­nio uni­ver­si­te­to Is­to­ri­jos fa­kul­te­te.

Pak­laus­ta, kaip pa­te­ko į pro­jek­tą „Moks­lei­viai – į Vy­riau­sy­bę“, mer­gi­na tik šyp­te­lė­jo. „Vie­ną va­ka­rą sė­dė­jau na­muo­se ir ne­tu­rė­jau ką veik­ti. Tą­kart bu­vau pla­na­vu­si pa­tek­ti į kon­cer­tą, bet neat­si­ra­do lais­vų bi­lie­tų. Nar­šy­da­ma in­ter­ne­te ra­dau kvie­ti­mą pri­si­jung­ti prie pro­jek­to. Už­pil­džiau an­ke­tą, o vė­liau su­ži­no­jau, kad į jį pa­te­kau“, – juo­kė­si ky­bar­tie­tė.Mi­tai su­griu­vo

Pak­laus­ta, ko­dėl pa­si­rin­ko at­lik­ti pra­kti­ką bū­tent Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jo­je, mer­gi­na net ne­dve­jo­da­ma tei­gė, jog šios ins­ti­tu­ci­jos dar­bas la­biau­siai do­mi­na ne tik ją, bet ir dau­ge­lį moks­lei­vių. „Tik vė­liau su­ži­no­jau, kad dau­giau­siai bu­vo no­rin­čių­jų pa­tek­ti bū­tent į šią mi­nis­te­ri­ją“, – pri­si­pa­ži­no R. Ži­bu­ry­tė.

Pa­sak mer­gi­nos, pra­kti­ka Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jo­je pa­kei­tė iki tol su­si­da­ry­tą nuo­mo­nę. „Dau­ge­lis kal­ba apie pro­tų nu­te­kė­ji­mą iš Lie­tu­vos. Su­ži­no­jau, jog net 81 pro­c. šim­tu­kais eg­za­mi­nus iš­lai­kiu­sių mo­ki­nių, įvai­rių tarp­tau­ti­nių, res­pub­li­ki­nių olim­pia­dų ar kon­kur­sų nu­ga­lė­to­jų pa­si­lie­ka mū­sų ša­ly­je. Be to, sklan­dan­tis mi­tas, kad Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jo­je dir­ban­tys as­me­nys nie­ka­da nė­ra dir­bę mo­kyk­lo­se ir to­dėl ne­ži­no, ko­kius įsta­ty­mus rei­kia priim­ti, – taip pat ne­tie­sa“, – tvir­ti­no ky­bar­tie­tė. Pa­sak jos, mi­nis­te­ri­jo­je dir­ba įvai­raus am­žiaus žmo­nės, ko­lek­ty­vas yra ne­pap­ras­tai drau­giš­kas.

„Su mi­nis­te­ri­jos dar­buo­to­jais te­ko ne tik dis­ku­tuo­ti įvai­rio­mis te­mo­mis, bet ir iš­sa­ky­ti jiems sa­vo nuo­mo­nę. La­bai nu­džiu­gi­no tai, kad vi­si no­riai bend­ra­vo, sten­gė­si įsi­klau­sy­ti, paaiš­kin­ti“, – džiau­gė­si R. Ži­bu­ry­tė.Di­džiau­sias įspū­dis – su­si­ti­ki­mas su mi­nist­ru

Pa­sak ky­bar­tie­tės, kiek­vie­na die­na, pra­leis­ta da­ly­vau­jant pro­jek­te, jai bu­vo be ga­lo sma­gi ir nau­din­ga. „Tai vie­nas iš ge­riau­sių ma­no va­sa­ros pri­si­mi­ni­mų. Jei ga­lė­čiau da­ly­vau­ti pa­na­šia­me pro­jek­te dar kar­tą, bū­ti­nai su­tik­čiau. Da­bar tai pa­da­ry­ti re­ko­men­duo­siu ir sa­vo drau­gams“, – tvir­ti­no pa­šne­ko­vė. Ji tei­gė, jog įgi­jo ver­tin­gos pa­tir­ties. „Pa­ma­ty­ti Vy­riau­sy­bės dar­bą iš ar­ti, su­si­pa­žin­ti su nau­jais žmo­nė­mis, dis­ku­tuo­ti su jais rū­pi­mais klau­si­mais, ana­li­zuo­ti, kaip rei­kia bend­rau­ti, elg­tis vie­no­je ar ki­to­je gy­ve­ni­mo si­tua­ci­jo­je, – tai da­ly­kai, ku­rių nie­kur ki­tur ne­pa­tir­si“, – pa­brė­žė R. Ži­bu­ry­tė.

Pak­laus­ta, su ku­riuo po­li­ti­ku su­si­ti­ki­mas pa­li­ko di­džiau­sią įspū­dį, mer­gi­na net ne­dve­jo­da­ma iš­ta­rė švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro Gin­ta­ro Ste­po­na­vi­čiaus pa­var­dę. „Mes su juo bu­vo­me su­si­ti­kę net tris kar­tus. Mi­nist­ras man pa­si­ro­dė la­bai pa­pras­tas, drau­giš­kas, at­vi­ras, vi­sai ne aro­gan­tiš­kas žmo­gus“, – džiau­gė­si ky­bar­tie­tė. Ji pa­sa­ko­jo, kad pa­kal­bė­ti su G. Ste­po­na­vi­čiu­mi te­ko ne tik apie po­li­ti­ką ar mi­nis­te­ri­jos prii­ma­mus spren­di­mus, bet ir apie pa­pras­tus da­ly­kus – kny­gas, mu­zi­ką, fil­mus.Sa­vęs po­li­ti­ke neį­si­vaiz­duo­ja

„Mes kel­da­vo­mės 6 val. ry­to ir iki 22 val. bū­da­vo­me vi­siš­kai užim­ti. Ne­re­tai tek­da­vo vi­sur sku­bė­ti, bėg­ti, bi­jant kur nors pa­vė­luo­ti. Ne­pai­sant vis­ko, tiek veik­los or­ga­ni­za­ci­ja, tiek užim­tu­mas, tiek ko­lek­ty­vo drau­giš­ku­mas man pa­li­ko neiš­dil­do­mą įspū­dį“, – pa­sa­ko­jo R. Ži­bu­ry­tė.

Mer­gi­na bu­vo lai­min­ga pro­jek­to me­tu ga­lė­da­ma pra­plės­ti sa­vo aki­ra­tį. „Per tą sa­vai­tę ap­lan­kė­me ES pa­ra­mos koor­di­na­vi­mo bei Stu­di­jų, moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų de­par­ta­men­tus, Pag­rin­di­nio ir vi­du­ri­nio ug­dy­mo bei Pro­fe­si­nio mo­ky­mo ir orien­ta­vi­mo sky­rius, su­si­ti­ko­me su vi­ce­mi­nist­ru Vai­du Ba­ciu. Taip pat bu­vo­me spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je, Spe­cia­lio­sios pe­da­go­gi­kos ir psi­cho­lo­gi­jos cent­re, Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je, sa­vi­val­dy­bių švie­ti­mo pa­da­li­nių va­do­vų kon­fe­ren­ci­jo­je, Na­cio­na­li­nia­me eg­za­mi­nų bei Ug­dy­mo plė­to­tės cent­ruo­se“, – įspū­džiais da­li­jo­si pa­šne­ko­vė.

Pa­sak mer­gi­nos, nors pro­jek­tas pa­li­ko neiš­dil­do­mą įspū­dį, sa­vęs, dir­ban­čios Vy­riau­sy­bė­je, ji neį­si­vaiz­duo­jan­ti. „Man la­biau pa­tin­ka tie­sio­gi­nis dar­bas su žmo­nė­mis. Bū­tent dėl šios prie­žas­ties ir no­rė­čiau dirb­ti mo­ky­to­ja“, – pa­brė­žė R. Ži­bu­ry­tė.And­rius GRY­GE­LAI­TIS


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Sporto aikštelė įrengta ir prie „Ąžuolo“ progimnazijos
* Mainų programos naudingos jaunimui
* Legendinės laidos „Mūsų miesteliai“ filmavimo grupė dirbo Kybartuose
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar esate laimėjęs loterijoje?
Taip, laimėjau vertingų prizų.
Tik smulkias sumas.
Loterijoje man nesiseka.
Niekada nedalyvauju.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „šimtukininkas“?
Taip, naujadaras šimtukininkas, šimtukininkė yra vartotinas. Šio daiktavardžio apibrėžtis – „kas išlaikė bent vieną baigiamąjį egzaminą šimtuku“. Pvz.: Šimtukininkai dažnai rinkosi sveikatos mokslų, verslo ir viešosios vadybos, fizinių ir biomedicinos mokslų studijų krypties programas.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas