„Santaka“ / Žmonės šiltai priėmė globos namų gyventojus

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda mūrinį namą Smėlio g. 20, Virbalyje (17 a sklypas, yra 2 garažai, ūkiniai pastatai, šiltnamis). Tel. 8 614 82 403.
Galioja iki: 2019-08-22 08:01:37

Parduoda 1 ha žemės ūkio paskirties žemės Giedrių k., Šeimenos sen.. Tel. 8 686 25 956.
Galioja iki: 2019-08-22 08:14:46

Tvarkinga šeima išsimokėtinai nupirktų sklypą statyboms. Tel. 8 625 18 726.
Galioja iki: 2019-08-26 08:23:26Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-09-08 05:09

Dalinkitės:  


Kulinarijos būrelio atstovai praeivius vaišino pyragu ir arbata.

Autoriaus nuotr.


Žmonės šiltai priėmė globos namų gyventojus

Praė­ju­sį šeš­ta­die­nį Vil­ka­viš­ky­je, J. Ba­sa­na­vi­čiaus aikš­tė­je, įvy­ko Did­vy­žių so­cia­li­nės glo­bos na­mų or­ga­ni­zuo­tas šven­ti­nis ren­gi­nys „Priim­ki­te mus to­kius, ko­kie esa­me“.

Šven­tę, at­si­žvelg­da­mi į vis dar ga­na ne­ga­ty­vų vi­suo­me­nės po­žiū­rį į pro­to ir psi­chi­kos ne­ga­lią tu­rin­čius as­me­nis, or­ga­ni­za­vo so­cia­li­nės glo­bos na­mų dar­buo­to­jai. „Mū­sų vi­suo­me­nė­je la­bai jau­čia­mas bar­je­ras tarp svei­kų ir ne­ga­lią tu­rin­čių žmo­nių. Ne­nuos­ta­bu, kad tai, ko ne­pa­žįs­ti, bau­gi­na“, – sam­pro­ta­vo Did­vy­žių so­cia­li­nės glo­bos na­mų di­rek­to­rė Gra­ži­na Sta­nis­la­va Gri­gie­nė. Ji tei­gė, jog šiuo ren­gi­niu siek­ta in­teg­ruo­ti ne­ga­lią tu­rin­čius gy­ven­to­jus į vi­suo­me­nę, pa­ro­dy­ti, kaip jie gy­ve­na, kuo už­sii­ma, kaip jau­čia­si.

„Kar­tais bū­na skau­du, kai kur nors išė­ję gir­di­me pik­tas ap­lin­ki­nių rep­li­kas, ra­gi­ni­mą sau­go­tis mū­sų, lyg bū­tu­me kuo nors nu­si­dė­ję. Ti­ki­mės, kad po šio ren­gi­nio bent da­lis vi­suo­me­nės pra­dės ki­taip į mus žiū­rė­ti“, – vy­lė­si di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja so­cia­li­niam dar­bui Ona Bud­rie­nė.

Praei­viai, už­kly­dę į šven­ti­nį ren­gi­nį, tu­rė­jo pro­gą ap­lan­ky­ti dau­gy­bę ama­ti­nin­kų kie­me­lių. Juo­se Did­vy­žių so­cia­li­nės glo­bos na­mų gy­ven­to­jai de­monst­ra­vo sa­vo pa­čių iš mo­lio nu­lip­dy­tus ar iš po­pie­riaus pa­da­ry­tus dir­bi­nius, pie­ši­nius, siu­vi­nė­tus pa­veiks­lus, sku­du­ri­nes lė­les. „Pen­sio­na­to gy­ven­to­jai la­bai sun­kiai pri­pran­ta prie įvai­rių nau­jo­vių. Atė­ję į ke­ra­mi­kos bū­re­lį jie skun­džia­si, jog ne­mo­ka net pa­pras­to ru­tu­liu­ko nu­lip­dy­ti, ta­čiau šiek tiek pa­si­mo­kę grei­tai ir va­ze­les pa­tys da­ro. Svar­biau­sia, kad dirb­da­mi jie nu­si­ra­mi­na“, – kal­bė­jo so­cia­li­nė dar­buo­to­ja Ra­mu­tė Po­čie­nė.

„Iš pra­džių bu­vo la­bai sun­ku, ran­kos vi­sai ne­klau­sė, ta­čiau da­bar, at­ro­do, jau vis­kas ge­rai – ga­li­me ir ki­tus pa­mo­ky­ti“, – šyp­so­da­mie­si kar­to­jo glo­bos na­mų gy­ven­to­jai Ire­na Kar­če­no­vai­tė bei An­ta­nas Čal­na.

„Dau­gu­ma gy­ven­to­jų no­riai dir­ba, lan­ko ne vie­ną bū­re­lį. Svar­biau­sia, jog kiek­vie­nam rei­kia pa­rink­ti tai, ką jis iš tie­sų su­ge­ba. Vie­ni ga­li tik vil­ną vel­ti, ki­ti – tik pa­veiks­lus siu­vi­nė­ti, tre­ti – megz­ti. Bū­na ir to­kių, ku­rie vis­ką su­ge­ba at­lik­ti“, – pa­sa­ko­jo so­cia­li­nio dar­buo­to­jo pa­dė­jė­ja Lo­li­ta Stan­kie­nė.

Šven­tės me­tu praei­viai ga­lė­jo ne tik pa­si­gro­žė­ti so­cia­li­nės glo­bos na­mų gy­ven­to­jų dar­bais, bet ir pa­tys kar­tu su jais pa­ban­dy­ti šį tą nu­lip­dy­ti iš mo­lio, pa­si­varžy­ti žais­da­mi šaš­kė­mis.

Išal­kę ar iš­troš­kę šven­tės sve­čiai bu­vo pa­kvies­ti ap­lan­ky­ti ku­li­na­ri­jos kam­pe­lį, ku­ria­me ga­lė­jo pa­ska­nau­ti mė­tų, liep­žie­džių ar ra­mu­nė­lių ar­ba­tos, už­kąs­ti pa­čių gy­ven­to­jų iš­kep­to py­ra­go.

Vi­si kal­bin­tie­ji glo­bos na­mų gy­ven­to­jai džiau­gė­si pa­vy­ku­sia šven­te, ga­li­my­be kur nors iš­va­žiuo­ti, pa­bend­rau­ti su ki­tais žmo­nė­mis. Kiek­vie­nas jų tu­rė­jo sa­vo už­siė­mi­mą, ku­rį de­monst­ra­vo su­si­rin­ku­sie­siems. „Da­bar mez­gu, ta­čiau tuo­jau im­siu ner­ti vą­še­liu. Esu toks žmo­gus, kad il­gai prie vie­no už­siė­mi­mo dirb­ti ne­ga­liu – nu­si­bos­ta“, – paaiš­ki­no glo­bos na­mų gy­ven­to­ja Li­na Pet­rai­ty­tė. Mer­gi­na džiau­gė­si, jog so­cia­li­niai dar­buo­to­jai pui­kiai pa­si­rū­pi­na vi­sų gy­ven­to­jų užim­tu­mu, ne­lei­džia jaus­tis vie­ni­šiems, nu­ve­ja ša­lin blo­gas min­tis.

Nors daž­nas kal­bin­tas glo­bo­ti­nis ti­ki­no prieš ren­gi­nį nė kiek ne­si­jau­di­nęs, įstai­gos dar­buo­to­jos tei­gė ką ki­ta. „Ma­nau, jog nak­tį prieš šią šven­tę ma­žai ku­ris iš gy­ven­to­jų ra­miai mie­go­jo. Kai sep­tin­tą va­lan­dą ry­te at­vy­ko­me į dar­bą, vi­si jau bu­vo ap­si­ren­gę, pa­si­puo­šę ir pa­si­ruo­šę iš­vy­kai. Šioks toks jau­du­lys ir ne­kant­ru­mas ma­tė­si žmo­nių vei­duo­se“, – ti­ki­no R. Po­čie­nė.

„Jie jau­di­no­si vi­są sa­vai­tę. Ne­ri­ma­vo, ar ne­su­šals, ar ne­bus su­ly­ti, pa­ga­liau – kaip bus priim­ti vi­suo­me­nės. Vi­si la­bai mėgs­ta, kai jų dar­be­lius kas nors pa­gi­ria, įver­ti­na, to­dėl gra­žus bei šil­tas žo­dis jiems reiš­kia daug dau­giau nei bet ku­riam iš mū­sų“, – tei­gė O. Bud­rie­nė.

Vi­so ren­gi­nio me­tu vy­ku­sią įvai­rių bū­re­lių dar­bų eks­po­zi­ci­ją paį­vai­ri­no „Lai­mės šu­li­nys“, ku­ria­me su spe­cia­liu „Žve­jo bi­lie­tu“ bu­vo ga­li­ma gau­ti do­va­nų vie­ną iš Did­vy­žių so­cia­li­nės glo­bos na­mų gy­ven­to­jų dar­be­lių. Taip pat su­si­rin­ku­siuo­sius links­mi­no sa­vi­veik­li­nin­kų kon­cer­tas „Iš šir­dies į šir­dį“, ku­ria­me pa­si­ro­dė ne tik so­cia­li­nės glo­bos na­mų gy­ven­to­jai, bet ir dar­buo­to­jai. Šven­ti­nį ren­gi­nį už­bai­gė dra­mos bū­re­lio ins­ce­ni­zuo­ta pa­sa­ka „Snie­guo­lė ir sep­ty­ni nykš­tu­kai“.

Vi­si džiau­gė­si pa­vy­ku­sia šven­te, ge­ru oru bei iš­reiš­kė vil­tį, jog to­kie Did­vy­žių so­cia­li­nės glo­bos na­mų bend­ruo­me­nės or­ga­ni­zuo­ja­mi ren­gi­niai taps tra­di­ci­niais. Gal­būt jie pa­dės pa­keis­ti nei­gia­mą vi­suo­me­nės po­žiū­rį į pro­to ir psi­chi­kos ne­ga­lią tu­rin­čius as­me­nis.And­rius GRY­GE­LAI­TIS


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Per miestą tekančią upę tenka šienauti dalgiais
* Skęstančiuosius gelbstintis vilkaviškietis apie savo gyvybę negalvoja
* Fotografijų parodoje skleidžiasi užslėptas krašto gamtos grožis
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar keliate atostogų nuotraukas į socialinius tinklus?
Taip, keliu nuolat.
Įkeliu vieną kitą.
Niekada to nedarau.
Socialiniais tinklais nesinaudoju.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „humusas“ kaip valgio pavadinimas?
Vartosenoje jau paplitęs junginys avinžirnių užtepas, tačiau galimas ir adaptuotas variantas hùmusas.
Tai – tiršta pasta arba užtepas iš avinžirnių, sezamų sėklų, alyvuogių aliejaus ir česnakų, paplitęs Viduriniuosiuose Rytuose.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas