„Santaka“ / Prašančiųjų socialinės paramos rajone vis daugėja

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-09-08 05:05

Dalinkitės:  


So­cia­li­nės pa­ra­mos ir svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­riaus ve­dė­jos Da­nu­tės Gra­baus­kie­nės (iš kai­rės) ir vyr. spe­cia­lis­tės Jo­lan­tos Dap­kie­nės kas­die­ny­bė – iš­klau­sy­ti ir pa­dė­ti žmo­nėms. Šį­kart dėl so­cia­li­nės pa­ra­mos vai­kams aiš­ki­no­si gau­sios šei­mos ma­ma Jū­ra­tė Bo­ty­rie­nė iš Au­ga­lų kai­mo.

Autorės nuotr.


Prašančiųjų socialinės paramos rajone vis daugėja

Birutė NENĖNIENĖ

Pa­pil­do­mi mi­li­jo­nai

So­cia­liai rem­ti­nų gy­ven­to­jų dau­gė­ja vi­so­je ša­ly­je. Vy­riau­sy­bė rugp­jū­čio 31 die­nos po­sė­dy­je sa­vi­val­dy­bėms pa­pil­do­mai sky­rė 150 mi­li­jo­nų li­tų so­cia­li­nei pa­ra­mai. Šios lė­šos skir­tos so­cia­li­nėms iš­mo­koms, kom­pen­sa­ci­joms ir so­cia­li­nei pa­ra­mai mo­ki­niams teik­ti. Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei šios tiks­li­nės do­ta­ci­jos skir­ta 2 mi­li­jo­nai 574 tūkst. li­tų.

„Mes bu­vo­me nu­ma­tę, kad lė­šų pri­trūks, to­dėl So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos maž­daug tiek ir pra­šė­me skir­ti. Ta­čiau da­bar jau ma­to­me, jog dar trūks mi­li­jo­no li­tų“, – sa­kė So­cia­li­nės pa­ra­mos ir svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­riaus ve­dė­ja D. Gra­baus­kie­nė.

Ta­čiau są­ži­nin­gi pa­šal­pų ga­vė­jai ne­tu­rė­tų nu­si­gąs­ti, nes ne­bus pa­smerk­ti ar­tė­jant žie­mai alk­ti ir šal­ti.

Sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jos iki spa­lio 20 die­nos tu­rės pa­teik­ti So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jai sta­tis­ti­nę in­for­ma­ci­ją apie su­teik­tą pi­ni­gi­nę so­cia­li­nę pa­ra­mą per tre­čią­jį ket­vir­tį. Ga­vę duo­me­nis apie 2010 me­tų ket­vir­to­jo ket­vir­čio so­cia­li­nių iš­mo­kų ir kom­pen­sa­ci­jų ga­vė­jų skai­čiaus pa­si­kei­ti­mus, įver­ti­nę lė­šų pa­nau­do­ji­mą šiai pa­ra­mai teik­ti per sausio–rugsėjo mė­ne­sius bei pa­tiks­lin­tą in­for­ma­ci­ją apie trūks­ta­mas lė­šas iki me­tų pa­bai­gos, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo bei Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos ieš­kos bū­dų trūks­ta­mų lė­šų so­cia­li­nėms iš­mo­koms ir kom­pen­sa­ci­joms iš­mo­kė­ti.Iki pust­re­čio kar­to

„Ro­dos, dar ne taip se­niai per mė­ne­sį so­cia­li­nių pa­šal­pų vi­du­ti­niš­kai iš­mo­kė­da­vo­me 350 tūkst. li­tų, o da­bar per mė­ne­sį iš­mo­ka­me jau apie 900 tūkst. li­tų“, – sa­kė So­cia­li­nės pa­ra­mos ir svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­riaus ve­dė­ja D. Gra­baus­kie­nė.

Ji pa­tei­kė to­kius skai­čius: praė­ju­siais me­tais per ant­rą me­tų ket­vir­tį so­cia­li­nės pa­šal­pos bu­vo iš­mo­kė­tos 1691 as­me­niui ir 618 šei­mų, o per šių me­tų tą pa­tį lai­ko­tar­pį – 4372 as­me­nims ir 1801 šei­mai, tai­gi pa­šal­pų ga­vė­jų skai­čius išau­go dau­giau nei pust­re­čio kar­to. Pa­vyz­džiui, 2009 m. ba­lan­džio mė­ne­sį so­cia­li­nėms iš­mo­koms bu­vo skir­ta 253 622 Lt, o šie­met per tą pa­tį mė­ne­sį jos ūg­te­lė­jo iki 729 132 Lt.Išim­čių ne­da­ro

„Di­džiau­sią pa­šal­pą per mė­ne­sį – 315 li­tų – gau­na žmo­gus, jei jo pa­ja­mos bū­na nu­li­nės. Tai yra 90 pro­cen­tų nuo vals­ty­bės re­mia­mų pa­ja­mų (VRP yra 350 li­tų). Ji ski­ria­ma tri­jų mė­ne­sių lai­ko­tar­piui. No­rint gau­ti so­cia­li­nę pa­šal­pą, rei­kia dirb­ti ir ma­žai už­dirb­ti ar­ba įro­dy­ti, ko­dėl ne­dir­bi, kad ak­ty­viai ieš­kai dar­bo. Žo­džiu, tu­ri ati­tik­ti vi­sus įsta­ty­mo nu­ma­ty­tus rei­ka­la­vi­mus, nes mes da­bar jo­kių išim­čių ne­da­ro­me“, – aiš­ki­no D. Gra­baus­kie­nė.

Kai žmo­gus pir­mą kar­tą pra­šo pa­šal­pos, ji ski­ria­ma nuo to mė­ne­sio, ku­rį krei­pė­si, kitais kar­tais ga­li bū­ti pa­ski­ria­ma ir už du anks­tes­nius mė­ne­sius. Jei­gu pa­ja­mos vie­nam šei­mos na­riui ne­vir­ši­ja VRP dy­džio, žmo­gus, pa­tei­kęs ati­tin­ka­mus rei­ka­lin­gus do­ku­men­tus, so­cia­li­nę pa­šal­pą ga­li gau­ti ko­ne pa­sto­viai.Gre­sia teis­mai

Rugp­jū­čio 31 die­nos po­sė­dy­je Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė iš­mo­kų vai­kams sky­ri­mo nuo­sta­tų pa­kei­ti­mams, ku­riais to­bu­li­na­ma ga­lio­jan­ti iš­mo­kų vai­kams mo­kė­ji­mo tvar­ka. Iš­mo­ka vai­kams ski­ria­ma įver­ti­nant praei­tų me­tų pa­ja­mas. Gau­nan­tie­ji šias iš­mo­kas pa­tys dek­la­ruo­ja sa­vo pa­ja­mas. Tie pa­kei­ti­mai pa­da­ry­ti dėl to, kad pra­kti­ko­je ky­la sun­ku­mų tik­ri­nant vai­ko pi­ni­gų ga­vė­jų pa­teik­tus duo­me­nis apie gau­tas pa­ja­mas.

„So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja elekt­ro­ni­niu bū­du pa­tik­ri­na vai­ko iš­mo­kų ga­vė­jų dek­la­ruo­tas pa­ja­mas ir ran­da nea­ti­ti­ki­mų. Per­mo­kė­tus pi­ni­gus pra­šo­ma grą­žin­ti į nu­ro­dy­tą są­skai­tą. Mū­sų ra­jo­ne praė­ju­siais me­tais bū­ta de­šimt to­kių atvejų“, – sa­kė D. Gra­baus­kie­nė. Nors So­cia­li­nės pa­ra­mos ir svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­rius siun­tė šiems žmo­nėms laiš­kus, skam­bi­no te­le­fo­nu, ta­čiau per­mo­kas grą­ži­no ne vi­si.

„Ne­rei­ka­lau­ja­me su­grą­žin­ti iš kar­to vi­sos per­mo­kė­tos su­mos, ga­li­ma ir da­li­mis“, – aiš­ki­no sky­riaus spe­cia­lis­tės ir svars­tė, gal neat­sis­kai­to­ma dėl to, kad nuo rugp­jū­čio vi­du­rio pa­si­kei­tė nu­ro­dy­ta są­skai­ta. Ta­čiau ge­ra­no­riš­ki žmo­nės ją ga­li pa­si­tiks­lin­ti sky­riu­je.

Ne­su­lauk­da­mas grą­ži­na­mų per­mo­kų, So­cia­li­nės pa­ra­mos ir svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­rius ga­liau­siai tu­rės im­tis dras­tiš­kų prie­mo­nių. Sko­li­nin­kai jau in­for­muo­ti raš­tu, jog jei iki nurodyto termino ne­sug­rą­žins per­mo­kų, bus ruo­šia­mi do­ku­men­tai teis­mui. Di­džiau­sia ne­grą­žin­ta per­mo­kos su­ma yra 364 li­tai. Tad sko­li­nin­kams pa­ts lai­kas su­si­grieb­ti, kas „išeis“ pi­giau: ar da­li­mis ati­duo­ti sko­lą, ar pra­si­dė­ti su teis­mais.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „magaryčios“?
Žodis „magaryčios“ yra arabiškos kilmės ( maharig – išlaidos), o į Lietuvą atkeliavo per rytų slavus. Tai tam tikrą susitarimą užtvirtinantis veiksmas, per kurį abi pusės išlenkia taurelę ar pan. Pvz.: Reikės statyti (arba duoti) magaryčių. DLKŽ šis žodis teikiamas su žyma šnek. (šnekamosios kalbos ž.). „Kalbos patarimų“ leidinyje jis vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė, vietoj kurios teikiami atitikmenys: 1. vaišės, išgertuvės; 2. priedas. Pvz.: Skolą grąžino su magaryčiomis (= su priedu ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas