„Santaka“ / Prašančiųjų socialinės paramos rajone vis daugėja

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda pilnai įrengtą, suremontuotą 1 kambario butą su rūsiu Pilviškių g., Vilkaviškyje (2/5 aukštas). Tel. 8 625 50 615.
Galioja iki: 2018-11-15 09:19:44

Vilkaviškyje remontuoja variklius, keičia dirželius, tikrina, šlifuoja variklių galvutes, atlieka lengvųjų automobilių kompiuterinę diagnostiką. Tel. 8 609 79 788.
Galioja iki: 2018-11-16 08:58:32

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-09-08 05:05

Dalinkitės:  


So­cia­li­nės pa­ra­mos ir svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­riaus ve­dė­jos Da­nu­tės Gra­baus­kie­nės (iš kai­rės) ir vyr. spe­cia­lis­tės Jo­lan­tos Dap­kie­nės kas­die­ny­bė – iš­klau­sy­ti ir pa­dė­ti žmo­nėms. Šį­kart dėl so­cia­li­nės pa­ra­mos vai­kams aiš­ki­no­si gau­sios šei­mos ma­ma Jū­ra­tė Bo­ty­rie­nė iš Au­ga­lų kai­mo.

Autorės nuotr.


Prašančiųjų socialinės paramos rajone vis daugėja

Birutė NENĖNIENĖ

Pa­pil­do­mi mi­li­jo­nai

So­cia­liai rem­ti­nų gy­ven­to­jų dau­gė­ja vi­so­je ša­ly­je. Vy­riau­sy­bė rugp­jū­čio 31 die­nos po­sė­dy­je sa­vi­val­dy­bėms pa­pil­do­mai sky­rė 150 mi­li­jo­nų li­tų so­cia­li­nei pa­ra­mai. Šios lė­šos skir­tos so­cia­li­nėms iš­mo­koms, kom­pen­sa­ci­joms ir so­cia­li­nei pa­ra­mai mo­ki­niams teik­ti. Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei šios tiks­li­nės do­ta­ci­jos skir­ta 2 mi­li­jo­nai 574 tūkst. li­tų.

„Mes bu­vo­me nu­ma­tę, kad lė­šų pri­trūks, to­dėl So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos maž­daug tiek ir pra­šė­me skir­ti. Ta­čiau da­bar jau ma­to­me, jog dar trūks mi­li­jo­no li­tų“, – sa­kė So­cia­li­nės pa­ra­mos ir svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­riaus ve­dė­ja D. Gra­baus­kie­nė.

Ta­čiau są­ži­nin­gi pa­šal­pų ga­vė­jai ne­tu­rė­tų nu­si­gąs­ti, nes ne­bus pa­smerk­ti ar­tė­jant žie­mai alk­ti ir šal­ti.

Sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jos iki spa­lio 20 die­nos tu­rės pa­teik­ti So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jai sta­tis­ti­nę in­for­ma­ci­ją apie su­teik­tą pi­ni­gi­nę so­cia­li­nę pa­ra­mą per tre­čią­jį ket­vir­tį. Ga­vę duo­me­nis apie 2010 me­tų ket­vir­to­jo ket­vir­čio so­cia­li­nių iš­mo­kų ir kom­pen­sa­ci­jų ga­vė­jų skai­čiaus pa­si­kei­ti­mus, įver­ti­nę lė­šų pa­nau­do­ji­mą šiai pa­ra­mai teik­ti per sausio–rugsėjo mė­ne­sius bei pa­tiks­lin­tą in­for­ma­ci­ją apie trūks­ta­mas lė­šas iki me­tų pa­bai­gos, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo bei Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos ieš­kos bū­dų trūks­ta­mų lė­šų so­cia­li­nėms iš­mo­koms ir kom­pen­sa­ci­joms iš­mo­kė­ti.Iki pust­re­čio kar­to

„Ro­dos, dar ne taip se­niai per mė­ne­sį so­cia­li­nių pa­šal­pų vi­du­ti­niš­kai iš­mo­kė­da­vo­me 350 tūkst. li­tų, o da­bar per mė­ne­sį iš­mo­ka­me jau apie 900 tūkst. li­tų“, – sa­kė So­cia­li­nės pa­ra­mos ir svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­riaus ve­dė­ja D. Gra­baus­kie­nė.

Ji pa­tei­kė to­kius skai­čius: praė­ju­siais me­tais per ant­rą me­tų ket­vir­tį so­cia­li­nės pa­šal­pos bu­vo iš­mo­kė­tos 1691 as­me­niui ir 618 šei­mų, o per šių me­tų tą pa­tį lai­ko­tar­pį – 4372 as­me­nims ir 1801 šei­mai, tai­gi pa­šal­pų ga­vė­jų skai­čius išau­go dau­giau nei pust­re­čio kar­to. Pa­vyz­džiui, 2009 m. ba­lan­džio mė­ne­sį so­cia­li­nėms iš­mo­koms bu­vo skir­ta 253 622 Lt, o šie­met per tą pa­tį mė­ne­sį jos ūg­te­lė­jo iki 729 132 Lt.Išim­čių ne­da­ro

„Di­džiau­sią pa­šal­pą per mė­ne­sį – 315 li­tų – gau­na žmo­gus, jei jo pa­ja­mos bū­na nu­li­nės. Tai yra 90 pro­cen­tų nuo vals­ty­bės re­mia­mų pa­ja­mų (VRP yra 350 li­tų). Ji ski­ria­ma tri­jų mė­ne­sių lai­ko­tar­piui. No­rint gau­ti so­cia­li­nę pa­šal­pą, rei­kia dirb­ti ir ma­žai už­dirb­ti ar­ba įro­dy­ti, ko­dėl ne­dir­bi, kad ak­ty­viai ieš­kai dar­bo. Žo­džiu, tu­ri ati­tik­ti vi­sus įsta­ty­mo nu­ma­ty­tus rei­ka­la­vi­mus, nes mes da­bar jo­kių išim­čių ne­da­ro­me“, – aiš­ki­no D. Gra­baus­kie­nė.

Kai žmo­gus pir­mą kar­tą pra­šo pa­šal­pos, ji ski­ria­ma nuo to mė­ne­sio, ku­rį krei­pė­si, kitais kar­tais ga­li bū­ti pa­ski­ria­ma ir už du anks­tes­nius mė­ne­sius. Jei­gu pa­ja­mos vie­nam šei­mos na­riui ne­vir­ši­ja VRP dy­džio, žmo­gus, pa­tei­kęs ati­tin­ka­mus rei­ka­lin­gus do­ku­men­tus, so­cia­li­nę pa­šal­pą ga­li gau­ti ko­ne pa­sto­viai.Gre­sia teis­mai

Rugp­jū­čio 31 die­nos po­sė­dy­je Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė iš­mo­kų vai­kams sky­ri­mo nuo­sta­tų pa­kei­ti­mams, ku­riais to­bu­li­na­ma ga­lio­jan­ti iš­mo­kų vai­kams mo­kė­ji­mo tvar­ka. Iš­mo­ka vai­kams ski­ria­ma įver­ti­nant praei­tų me­tų pa­ja­mas. Gau­nan­tie­ji šias iš­mo­kas pa­tys dek­la­ruo­ja sa­vo pa­ja­mas. Tie pa­kei­ti­mai pa­da­ry­ti dėl to, kad pra­kti­ko­je ky­la sun­ku­mų tik­ri­nant vai­ko pi­ni­gų ga­vė­jų pa­teik­tus duo­me­nis apie gau­tas pa­ja­mas.

„So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja elekt­ro­ni­niu bū­du pa­tik­ri­na vai­ko iš­mo­kų ga­vė­jų dek­la­ruo­tas pa­ja­mas ir ran­da nea­ti­ti­ki­mų. Per­mo­kė­tus pi­ni­gus pra­šo­ma grą­žin­ti į nu­ro­dy­tą są­skai­tą. Mū­sų ra­jo­ne praė­ju­siais me­tais bū­ta de­šimt to­kių atvejų“, – sa­kė D. Gra­baus­kie­nė. Nors So­cia­li­nės pa­ra­mos ir svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­rius siun­tė šiems žmo­nėms laiš­kus, skam­bi­no te­le­fo­nu, ta­čiau per­mo­kas grą­ži­no ne vi­si.

„Ne­rei­ka­lau­ja­me su­grą­žin­ti iš kar­to vi­sos per­mo­kė­tos su­mos, ga­li­ma ir da­li­mis“, – aiš­ki­no sky­riaus spe­cia­lis­tės ir svars­tė, gal neat­sis­kai­to­ma dėl to, kad nuo rugp­jū­čio vi­du­rio pa­si­kei­tė nu­ro­dy­ta są­skai­ta. Ta­čiau ge­ra­no­riš­ki žmo­nės ją ga­li pa­si­tiks­lin­ti sky­riu­je.

Ne­su­lauk­da­mas grą­ži­na­mų per­mo­kų, So­cia­li­nės pa­ra­mos ir svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­rius ga­liau­siai tu­rės im­tis dras­tiš­kų prie­mo­nių. Sko­li­nin­kai jau in­for­muo­ti raš­tu, jog jei iki nurodyto termino ne­sug­rą­žins per­mo­kų, bus ruo­šia­mi do­ku­men­tai teis­mui. Di­džiau­sia ne­grą­žin­ta per­mo­kos su­ma yra 364 li­tai. Tad sko­li­nin­kams pa­ts lai­kas su­si­grieb­ti, kas „išeis“ pi­giau: ar da­li­mis ati­duo­ti sko­lą, ar pra­si­dė­ti su teis­mais.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vilkaviškyje kursis Prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovybė
* Trumpoje gatvėje – ilga nesutarimų gija
* Vis daugiau vilkaviškiečių atranda kalanetikos naudą
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar rūpinatės savo įvaizdžiu socialiniuose tinkluose?
Informaciją skelbiu apgalvotai.
Dėl to visai nesuku galvos.
Neturiu socialinio tinklo paskyros.Kalbos patarimai

Ar taisyklinga „priimti dėmesin (domėn)“?
Ne, nes tai yra nevartotinas vertinys. Ne priimti dėmesin (domėn), o atsižvelgti, turėti galvoje, omenyje.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas