„Santaka“ / Atliekų surinkėjai žada įdiegti naujovių

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda PEUGEOT 307 CARAVAN (2007 m. gruodžio mėn., 1,6 l, dyzelis, 1650 Eur). Tel. 8657 50 135.
Galioja iki: 2019-06-17 11:26:58

Skubiai parduoda 7,90 ha žemės prie kelio Vilkaviškis–Kybartai, Uosių k., Šeimenos sen. (atlikti geodeziniai matavimai). Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-06-24 12:55:30

Parduoda 2 kambarių tvarkingą butą patogioje vietoje, Vilkaviškyje (IV a., 50 m², šalia yra darželis, mokykla). Tel. 8 685 69 145.
Galioja iki: 2019-06-24 12:56:25Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-09-08 04:54

Dalinkitės:  


Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ro di­rek­to­rius An­ta­nas Mie­liaus­kas ra­gi­no gy­ven­to­jus kaup­ti kuo ma­žiau šiukš­lių.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Atliekų surinkėjai žada įdiegti naujovių

Eglė KVIESULAITIENĖ

Nuo rug­sė­jo 1 die­nos pa­si­kei­tus at­lie­kų su­rin­ki­mo tvar­kai, ra­jo­no gy­ven­to­jai te­le­fo­nų skam­bu­čiais „ata­ka­vo“ ir „San­ta­kos“ re­dak­ci­ją, ir Sa­vi­val­dy­bę.

Žmo­nėms rū­pi­mus klau­si­mus pa­tei­kė­me Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ro di­rek­to­riui An­ta­nui MIE­LIAUS­KUI.

– Kei­čian­tis ve­žė­jams, pa­sku­ti­nė­mis rugp­jū­čio die­no­mis į kai ku­riuos ra­jo­no kai­mus šiukš­lių su­rin­kė­jai taip ir neat­va­žia­vo. Pa­gal nau­juo­sius gra­fi­kus at­lie­kų su­rin­kė­jai tu­ri at­vyk­ti tik po po­ros sa­vai­čių. Kur žmo­nėms dė­ti su­si­kau­pu­sias šiukš­les?


– Pe­rei­na­muo­ju lai­ko­tar­piu bū­na įvai­rių ne­su­sip­ra­ti­mų. Pas­ku­ti­nė­mis praė­ju­sio mė­ne­sio die­no­mis šiukš­les su­rink­ti dar tu­rė­jo ki­ta bend­ro­vė, to­dėl žmo­nės ne­tu­rė­tų reikš­ti pre­ten­zi­jų da­bar Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne dir­ban­čiai „Eco­ser­vi­ce“.

Bet su­pran­ta­mas ir gy­ven­to­jų rū­pes­tis, kai pil­nų kon­tei­ne­rių nie­kas neiš­ve­ža. To­dėl, su­ži­no­ję apie kai ku­rio­se vie­to­vė­se su­si­da­riu­sią pro­ble­mą, pa­pil­do­mai siun­tė­me ma­ši­nas su­rink­ti at­lie­kų.

Ta­čiau nuo šiol at­lie­kos bus su­ren­ka­mos pa­gal nu­sta­ty­tą gra­fi­ką ir pro­ble­mų kil­ti ne­be­tu­rė­tų. Be to, kiek­vie­no­je gy­ven­vie­tė­je pa­sta­ty­ti bend­ro nau­do­ji­mo kon­tei­ne­riai, ku­riais ga­li nau­do­tis vi­si ir ne­tel­pan­čias at­lie­kas vers­ti į juos.

At­lie­kų iš­ve­ži­mo gra­fi­kus skel­bė­me laik­raš­ty­je („Rek­la­mos gi­das“, rugp­jū­čio 31 d.), taip pat juos ga­li­ma bet ka­da ras­ti mū­sų cent­ro in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je ad­re­su www.maatc.lt. Ten ga­li­te per­skai­ty­ti in­for­ma­ci­jos ir ki­tais rū­pi­mais klau­si­mais.

– In­di­vi­dua­lių na­mų gy­ven­to­jus iš­gąs­di­no nau­ja tvar­ka, kad kon­tei­ne­rius į gat­ves bū­ti­na iš­stum­ti iki 6.30 val. Ar yra dar ko­kių pa­si­kei­ti­mų, ku­riuos tu­rė­tų ži­no­ti ra­jo­no gy­ven­to­jai?


– Iš tie­sų, at­lie­kų su­rin­kė­jų dar­bo gra­fi­kas pra­si­de­da nuo 6.30 val. ir tę­sia­si iki va­ka­ro. To­dėl skir­tin­go­se vie­to­vė­se at­lie­kos bus su­ren­ka­mos skir­tin­gu lai­ku. Tie­siog ver­tė­tų pa­sek­ti, ko­kiu me­tu šiukš­lių su­rin­kė­jai at­vyks­ta į jū­sų gat­vę ir bus aiš­ku, ka­da iš­stum­ti kon­tei­ne­rį ki­tą kar­tą.

Bend­ra at­lie­kų su­rin­ki­mo tvar­ka iš­lie­ka to­kia pa­ti. Nau­jo­vė – stam­bių­jų (di­džia­ga­ba­ri­čių) at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lė, esan­ti Vil­ka­viš­ky­je, Šiau­rės g. 6a. Į ją gy­ven­to­jai ne­mo­ka­mai ga­li ga­ben­ti se­nus bal­dus ar ki­tas stam­bias at­lie­kas. Iš ato­kes­nių gy­ven­vie­čių to­kios at­lie­kos bus su­ren­ka­mos pa­gal nu­sta­ty­tą gra­fi­ką.

– Gy­ven­to­jams vis dar ky­la klau­si­mų, kur rei­kė­tų kreip­tis, no­rint pa­si­rink­ti at­lie­kų tvar­ky­mo rink­lia­vos bū­dą.


– Tiems, ku­riems priim­ti­nas nu­sta­ty­tas rink­lia­vos bū­das, kai mo­kes­tis skai­čiuo­ja­mas pa­gal gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų plo­tą, nie­kur kreip­tis ne­rei­kia. O tie, ku­rie no­rė­tų, kad mo­kes­tis bū­tų skai­čiuo­ja­mas pa­gal pa­tal­po­se gy­ve­nan­čių as­me­nų skai­čių, tu­rė­tų at­vyk­ti į At­lie­kų tvar­ky­mo cent­ro rink­lia­vos sky­rių Vil­ka­viš­ky­je, J. Ba­sa­na­vi­čiaus a. 11, 210 ka­bi­ne­tą (tel. (8 342) 20 700). Kaip ir iki šiol, vie­ti­nės rink­lia­vos są­skai­tas kar­tą per ket­vir­tį gy­ven­to­jai gaus pa­štu.

– Vie­ti­nė rink­lia­va įves­ta ir so­dų bend­ri­jų na­riams, ta­čiau jie skun­džia­si net ne­tu­rį kon­tei­ne­rių.


– Bend­ro nau­do­ji­mo kon­tei­ne­riai pa­sta­ty­ti prie įva­žia­vi­mų į so­dų bend­ri­jas, tad so­di­nin­kai jais jau ga­li nau­do­tis. Nors pa­sta­ruo­ju me­tu pa­dau­gė­jo so­dų bend­ri­jo­se gy­ve­nan­čių šei­mų, nė­ra ga­li­my­bių in­di­vi­dua­liai su­rink­ti kon­tei­ne­rių. Mat so­dų ke­liai ne­pri­tai­ky­ti sun­kias­vo­rei tech­ni­kai, ku­ri ga­li iš­lau­žy­ti vais­me­džius ir t. t.

Tu­ri­mus in­di­vi­dua­lius kon­tei­ne­rius gy­ven­to­jams at­lie­kų su­rin­ki­mo die­no­mis teks iš­stum­ti į pa­grin­di­nius ke­lius ir su­sta­ty­ti prie bend­ro nau­do­ji­mo kon­tei­ne­rių.

– Gy­ven­to­jai ska­ti­na­mi rū­šiuo­ti at­lie­kas, ta­čiau, pa­vyz­džiui, in­di­vi­dua­lių na­mų sa­vi­nin­kai tam ne­tu­ri ga­li­my­bių.


– In­di­vi­dua­lių na­mų gy­ven­to­jai tu­ri ga­li­my­bes kom­pos­tuo­ti ža­lią­sias at­lie­kas, to­dėl at­lie­kų su­rin­kė­jai kont­ro­liuos, kad į in­di­vi­dua­lius kon­tei­ne­rius jos ne­bū­tų me­ta­mos. Ta­čiau tik pa­tys są­mo­nin­giau­si rū­šiuo­ja ant­ri­nes ža­lia­vas ir jas ga­be­na į spe­cia­lius kon­tei­ne­rius, esan­čius prie dau­gia­bu­čių na­mų. Svars­to­me ga­li­my­bę ant­ri­nių ža­lia­vų kon­tei­ne­rius įtai­sy­ti ir in­di­vi­dua­lių na­mų gy­ven­to­jams. Bet tai tik per­spek­ty­va, ku­rios de­ta­liau ko­men­tuo­ti dar ne­no­rė­čiau.

– At­lie­kas ren­kant se­na­jam ve­žė­jui, į kon­tei­ne­rį ne­til­pę ir gre­ta pa­dė­ti šiukš­lių mai­še­liai ne­bū­da­vo pai­ma­mi, ne­bent su­rin­kė­jai gau­da­vo „pa­pil­do­mą mo­kes­tį“ – ke­lis li­tus. Kaip į tai žiū­ri­te?


– Jei­gu į tu­ri­mą kon­tei­ne­rį šiukš­lės ne­tel­pa, kiek­vie­nam komunalinių atliekų turėtojui su­da­ry­ta ga­li­my­bė įsi­gy­ti di­des­nį ar at­si­skai­ty­ti pa­gal fak­tiš­kai su­ren­ka­mų at­lie­kų kie­kį. Ta­čiau bū­na pa­vie­nių at­ve­jų, kai na­muo­se at­si­tik­ti­nai su­si­kau­pia pa­pil­do­mas mai­še­lis šiukš­lių, o ki­tą­kart gal­būt iš­stu­mia­mas pus­tuš­tis kon­tei­ne­ris. To­dėl pa­pil­do­mai at­lie­kų su­rin­kė­jams siū­ly­ti pi­ni­gų tik­rai ne­rei­kia. Jie pri­va­lo at­lik­ti sa­vo dar­bą, nes tai įpa­rei­go­ja su­tar­ties są­ly­gos. Su at­lie­kų ve­žė­jais at­si­skai­to­ma pa­gal su­rink­tą kie­kį, tad jie tik­rai nė­ra suin­te­re­suo­ti šiukšlių su­rink­ti kuo ma­žiau.

Ta­čiau kiek­vie­nas iš mū­sų tu­rė­tų su­vok­ti ir steng­tis su­rink­ti kuo ma­žiau at­lie­kų, nes jų dau­gė­jant, di­dės ir vie­nam at­lie­kų tu­rė­to­jui nu­sta­ty­tos nor­mos, o su jo­mis – ir mo­kes­tis.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Karščiai ištuštino mokyklas ir užpildė ligonines
* Jubiliejų minintis „Caritas“ visuomenėje skleidžia gerumą
* Suabejojo Eismo saugumo komisijos narių kompetencija
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kaip per karščius vėsinate patalpas?
Įjungiu kondicionierių.
Uždengiu langus, vėdinu.
Jungiu ventiliatorių.
Man karštis netrukdo.Kalbos patarimai

Ar galima priduoti patalpą apsaugai?
Jei nėra sąsajos su gabenimu ir įteikimu, veiksmažodis priduoti nevartotinas. Turėtume sakyti patalpa perduota, atiduota saugoti. Jei kalbame apie signalizaciją, ją įjungiame.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas