„Santaka“ / Baikeriai – ne kelių chuliganai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-09-06 06:52

Dalinkitės:  


Vilkaviškiečiai baikeriai Dainius Tunkulas, Robertas Čirvinskas, Vilmantas Ramanauskas, Arnas Vyšniauskas, Linas Smaidžiūnas, Marius Striokas, Rolandas Urbaitis ir Mindaugas Kaminskas sukūrė Sūduvai atstovaujančio Marijampolės baikerių klubo „Siena“ padalinį.

Irmos ČIRVINSKIENĖS nuotr.


Baikeriai – ne kelių chuliganai

Eglė KVIESULAITIENĖ

Sa­vo gy­ve­ni­mo be mo­to­cik­lo neį­si­vaiz­duo­jan­tys vil­ka­viš­kie­čiai su­si­bū­rė į dar vie­ną bai­ke­rių klu­bą. Jų pa­da­li­nys prieš ke­le­tą die­nų at­šven­tė pir­mą­jį ju­bi­lie­jų.Iš­sis­kirs­tė po klu­bus

Tie, ku­rie į bai­ke­rius žvel­gia kaip į ke­lių chu­li­ga­nus, pa­žei­di­nė­jan­čius eis­mo tai­syk­les ir ke­lian­čius triukš­mą, net neį­si­vaiz­duo­ja, kad vi­sų mo­to­cik­li­nin­kų klu­bų na­rius vie­ni­ja griež­ta dis­cip­li­na. Lie­tu­vo­je su­si­kū­rę apie ke­tu­rios de­šim­tys bai­ke­rių klu­bų. Kai ku­rie jų yra tarp­tau­ti­nių, pa­sau­ly­je ži­no­mų klu­bų pa­da­li­niai.

Mū­sų ra­jo­ne ryš­kes­nis mo­to­cik­li­nin­kų ju­dė­ji­mas pra­si­dė­jo prieš pen­ke­rius me­tus. Ap­si­ren­gę tra­di­ci­ne bai­ke­rių ap­ran­ga – juo­dais odi­niais dra­bu­žiais ir ba­tais, jie or­ga­ni­zuo­tai vyk­da­vo į ren­gi­nius, da­ly­vau­da­vo res­pub­li­ki­nė­se ir vie­ti­nė­se šven­tė­se, reng­da­vo sa­vas. Ta­čiau il­gai­niui ke­lių de­šim­čių bai­ke­rių in­te­re­sai ėmė skir­tis, to­dėl bū­rė­si sa­vo kom­pa­ni­jos su pa­na­šia pa­sau­lė­žiū­ra, po­rei­kiais, nuo­mo­nė­mis. Taip vil­ka­viš­kie­čiai iš­si­skirs­tė po klu­bus. Vie­ni įsi­trau­kė į „Vo­rų“ veik­lą, ki­ti su­kū­rė sa­vo klu­bą „Dam­self­ly“, o tre­tie­ji, šio­mis die­no­mis jau šven­čian­tys pir­mų­jų me­tų su­kak­tį, nu­ta­rė pri­si­jung­ti prie Sū­du­vai at­sto­vau­jan­čio ma­ri­jam­po­lie­čių klu­bo „Sie­na“ ir įkur­ti Vil­ka­viš­kio pa­da­li­nį, bai­ke­rių va­di­na­mą „čap­te­riu“.Griež­tos tai­syk­lės

Anot vil­ka­viš­kie­čių pa­da­li­niui va­do­vau­jan­čio Li­no Smai­džiū­no, kai­my­nų su­kur­tas klu­bas bu­vo pa­trauk­lus se­no­mis tra­di­ci­jo­mis, pui­kiais žmo­nė­mis ir, be abe­jo, sta­tu­su – MCC (Mo­to Cyc­le Club). To­kio sta­tu­so klu­bai – de­mok­ra­tiš­ki ir lais­ves­ni, jų na­riai dek­la­ruo­ja ly­gy­bę, jais tap­ti ga­li bet ku­rių pro­fe­si­jų at­sto­vai ir ne­tgi mo­te­rys.

MC (Mo­tor­cyc­le club) sta­tu­są tu­rin­tys klu­bai į sa­vo gre­tas prii­ma tik vy­rus, jiems ne­ga­li pri­klau­sy­ti as­me­nys, tar­nau­jan­tys ar tar­na­vę po­li­ci­jo­je bei ki­to­se sta­tu­ti­nė­se struk­tū­ro­se. Pa­na­šius rei­ka­la­vi­mus sa­vo na­riams ke­lia ir MB – mo­tob­ro­li­jos.

Tap­ti klu­bo na­riu nė­ra pa­pras­ta. Ne­pa­kan­ka tu­rė­ti mo­to­cik­lą ar mėg­ti tech­ni­ką. Bai­ke­riai lai­ko­si griež­tų vi­sa­me pa­sau­ly­je priim­tų tai­syk­lių. Pa­vyz­džiui, į klu­bus ne­prii­ma­mi ho­mo­sek­sua­lai, kad ir kaip jie bū­tų at­si­da­vę mo­to­cik­lams ar bai­ke­rių gy­ve­ni­mo bū­dui. Kiek­vie­nas klu­bas, pri­klau­so­mai nuo jo sta­tu­so, tu­ri sa­vo tai­syk­les, ta­čiau vi­siems bai­ke­riams pri­va­lo­ma da­ly­vau­ti klu­bų veik­lo­je, ži­no­ti bai­ke­rių ju­dė­ji­mo is­to­ri­ją, ne­šio­ti at­ri­bu­ti­ką, o svar­biau­sia – bū­ti pa­ti­ki­mais ir gar­bin­gais žmo­nė­mis.Ne­pel­ny­ti prie­kaiš­tai

Tik­rų­jų „Sie­nos“ klu­bo na­rių sta­tu­są jau už­si­tar­na­vę L. Smai­džiū­nas, bai­ke­rių va­di­na­mas „Kul­ka“, ir Ma­rius Strio­kas – „Apo­lo­nas“ kal­bė­jo, jog jiems daž­nai bū­na ap­mau­du, kad žmo­nės, vi­siš­kai ne­nu­tuo­kian­tys apie bai­ke­rių ju­dė­ji­mą, „kli­juo­ja“ eti­ke­tes, va­di­na juos ke­lių chu­li­ga­nais, triukš­ma­da­riais.

– Mū­sų vy­rai ne­tgi draus­mi­na ki­tus tai­syk­les pa­žei­di­nė­jan­čius mo­to­cik­li­nin­kus ar mo­pe­dų vai­ruo­to­jus, ypač jau­ni­mą, – aiš­ki­no L. Smai­džiū­nas. – Dau­ge­lis tų, ku­rie mėgs­ta mo­to­cik­lus, anks­čiau ar vė­liau įsi­lies į bai­ke­rių ju­dė­ji­mą. To­dėl sten­gia­mės iš anks­to jiems įskie­py­ti ver­ty­bes.

M. Strio­kas pa­sa­ko­jo ne kar­tą gir­dė­jęs prie­kaiš­tų iš so­li­daus am­žiaus mo­te­riš­kių, kad bai­ke­riai laks­to gat­vė­mis, nak­ti­mis triukš­mau­ja. Ta­čiau taip tik­rai nė­ra. Bai­ke­rių klu­bams daž­niau­siai pri­klau­so vy­res­ni, per 30 me­tų am­žiaus, žmo­nės. Tad jie tik­rai ne­siau­čia nak­ti­mis mies­to gat­vė­se.

– Kai pa­klau­sia­me prie­kaiš­tau­jan­čios mo­čiu­tės, kaip at­ro­dė ra­my­bės drums­tė­jai, iš­girs­ta­me, jog „ne­ti­kė­liai“ pra­lė­kė spal­vo­tais mo­to­cik­lais. Ta­da pa­siū­lo­me pa­žiū­rė­ti į mū­sų klu­bo vy­rus, ku­rie va­ži­nė­ja tik juo­dais mo­to­cik­lais ir dė­vi tik juo­dus dra­bu­žius. Mo­te­riš­kės iš­kart su­pran­ta, jog triukš­ma­vo­me ne mes, – įspū­džiais da­li­jo­si M. Strio­kas.Įsi­ren­gė „klub­hau­zą“

Di­džiau­sias „Sie­nos“ klu­bui pri­klau­san­čių vil­ka­viš­kie­čių pa­si­di­džia­vi­mas – ne­se­niai įsi­reng­tas „klub­hau­zas“. Taip bai­ke­riai va­di­na pa­tal­pas, ku­rio­se ren­ka­si pa­bend­rau­ti, pa­bū­ti kar­tu ir ap­tar­ti klu­bo rei­ka­lų. Klu­bo sim­bo­li­ka – ply­tų sie­nos mo­ty­vais – iš­da­žy­tos pa­tal­pos yra jau­kios ir kar­tu „bai­ke­riš­kos“. Jo­se ne­trūks­ta ro­ke­rių at­ri­bu­ti­kos.

Bai­ke­riai tei­gia, kad ši veik­la – jau ne­be po­mė­gis, o tie­siog gy­ve­ni­mo bū­das, vis gi­liau įtrau­kian­tis ne tik juos, bet ir šei­mų na­rius. Iš pra­džių sun­kiai to­le­ra­vu­sios to­kį vy­rų po­mė­gį, žmo­nos jau se­niai su tuo su­si­tai­kė ir pa­čios mie­lai va­žiuo­ja į bai­ke­rių šven­tes, iš­di­džiai sė­da už juo­da oda ap­si­tem­pu­sių vy­rų ir klau­so sun­kio­jo ro­ko mu­zi­kos.

Bai­ke­riai sa­ko pa­ju­tę ir kin­tan­tį žmo­nių po­žiū­rį: anks­čiau bai­min­gais žvilgs­niais jų ko­lo­nas nu­ly­dė­da­vę vil­ka­viš­kie­čiai da­bar ne­bes­le­pia smal­su­mo ir su­si­do­mė­ji­mo il­ga­me­tes pa­sau­li­nes tra­di­ci­jas tu­rin­čio ju­dė­ji­mo veik­la. Tad bai­ke­riai ke­ti­na dar la­biau įsi­trauk­ti į vi­suo­me­ni­nę veik­lą: sa­vo da­ly­va­vi­mu paį­vai­rin­ti mies­to šven­tes, bend­rau­ti su jau­ni­mu, už­siim­ti su vai­kais iš so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Kybartų „vaiduokliui“ Savivaldybė nutarė skirti administratorių
* Ispaniją palikusi siuvėja pamažu savo vietą atranda Vilkaviškyje
* Lopai ant lopų – ir tie patys banguoti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas