„Santaka“ / Giedrių mokykloje dabar jau gali mokytis ir suaugusieji

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Reikalingas (-a) pagalbinis darbininkas (-ė) ūkio darbams, mokantis (-i) karves melžti aparatu. Darbas netoli Gražiškių. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-11-29 08:57:12

Parduoda dalimis CITROEN BERLINGO (2002 m., dyzelis, 1,9 l, 51 kW), AUDI A4 (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW POLO (1997 m., 1,9 l, dyzelis, 47 kW), VW GOLF IV (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW SHARAN (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW). Tel. 8 699 28 707.
Galioja iki: 2018-11-29 10:25:14Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-09-06 06:48

Dalinkitės:  


Pir­mo­sios nau­jų moks­lo me­tų die­nos Gied­rių jau­ni­mo ir suau­gu­sių­jų mo­kyk­los pe­da­go­gams pil­nos ne­ri­mo. Iš kai­rės: mo­ky­to­jai ve­te­ra­nai Ve­ro­ni­ka Ža­lia­barš­tie­nė, Ro­ma Ma­čie­nė ir di­rek­to­rius Jo­nas Per­liu­ba, di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui Vid­man­ta Ky­nie­nė, so­cia­li­nis pe­da­go­gas Audrius Pu­ši­nai­tis.

Autorės nuotr.


Giedrių mokykloje dabar jau gali mokytis ir suaugusieji

Birutė NENĖNIENĖ

Kiek­vie­na mo­kyk­la tu­ri sa­vo vei­dą, al­suo­ja sa­vi­ta dva­sia. Kuo iš­si­ski­ria ir kuo pa­trauk­li Gied­rių mo­kyk­la? Pas­ta­ruo­ju lai­ku ši įstai­ga iš­gy­ve­na po­ky­čių me­tą.Po vie­nu sto­gu

Prieš pat rug­sė­jį ma­lo­niai nu­tei­kė su gied­ro­mis šyp­se­no­mis su­ti­kę mo­kyk­los ap­lin­ką tvar­kę dar­bi­nin­kai ir ka­bi­ne­tuo­se triū­sę mo­ky­to­jai. Ei­nant ko­ri­do­riu­mi žvilgs­nį at­krei­pė spin­din­čios per­da­žy­tos grin­dys, gė­lių kom­po­zi­ci­jos ant pa­lan­gių. Mo­kyk­la sve­tin­gai lau­kė su­grįž­tan­čių ir nau­jų mo­ki­nių.

Ta­čiau vai­kų trū­ku­mas pa­ko­re­ga­vo mo­kyk­lų per­tvar­kos žings­nius – ši mo­kyk­la li­ko be pra­di­nio ug­dy­mo pa­ko­pos. Tre­ti me­tai ta­me pa­čia­me pa­sta­te, jung­ti­nė­je kla­sė­je, be­si­mo­kan­tys pra­di­nu­kai yra Vil­ka­viš­kio pra­di­nės mo­kyk­los mo­ki­niai.Pri­ver­tė gy­ve­ni­mas

Gied­rių mo­kyk­la prieš dve­jus me­tus įgi­jo jau­ni­mo mo­kyk­los sta­tu­są, o nuo šio rug­sė­jo jos funk­ci­jos iš­si­plė­tė, pa­si­kei­tė dar­bo po­bū­dis. Da­bar ji va­di­na­ma Gied­rių jau­ni­mo ir suau­gu­sių mo­kyk­la.

Di­rek­to­rius Jo­nas Per­liu­ba su­ti­ko pla­čiau pa­pa­sa­ko­ti apie per­tvar­ky­tą ug­dy­mo įstai­gą.

– Ko­dėl ry­žo­tės to­kiam žings­niui?

– Pa­ty­rė­me, jog mū­sų re­gio­ne yra ne­ma­žai vy­res­nių nei aš­tuo­nio­li­kos me­tų žmo­nių, ku­rie ne­tu­ri pa­grin­di­nio iš­si­la­vi­ni­mo. Da­lis jų no­rė­tų mo­ky­tis, ta­čiau švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro įsa­ky­mu į bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­las jau­nuo­liai prii­ma­mi tik iki 18 me­tų. Tie, ku­rie bai­gė pen­kias, še­šias, sep­ty­nias ar aš­tuo­nias kla­ses ir dėl įvai­rių prie­žas­čių ne­si­mo­kė, da­bar į bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­los „rė­mus“ netelpa. Aiš­ku, ga­li­ma mo­ky­tis Kal­va­ri­jos suau­gu­sių­jų mo­kyk­lo­je, bet žmo­nėms ky­la pro­ble­mų dėl lai­ko ir at­stu­mo.

– Va­di­na­si, vi­sa tai ap­svars­tė­te ir esa­te pa­si­ren­gę priim­ti to­kius mo­ki­nius?

– Dar prieš dve­jus me­tus, kai ta­po­me jau­ni­mo mo­kyk­la, krei­pė­si tik­rai ne­ma­žai dvi­de­šimt­me­tį per­žen­gu­sių jau­nuo­lių, no­rin­čių įsi­gy­ti vi­du­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą. To­dėl ir su­bran­di­no­me min­tį, kad nuo šių moks­lo me­tų tu­rė­si­me gru­pę mo­ki­nių, ku­riems bus dau­giau nei aš­tuo­nio­li­ka me­tų. Jie, ta­pę 5–10 kla­sių mo­ki­niais, per tam tik­rą lai­ką įsi­gis pa­grin­di­nį iš­si­la­vi­ni­mą.

– Kaip vyks jų mo­ky­mas?

– Svars­tė­me, kaip tai pa­da­ry­ti. Sup­ran­ta­me, kad nuo moks­lo ir mo­kyk­los ap­lin­kos at­pra­tu­siam žmo­gui ne­leng­va įsi­trauk­ti į šį pro­ce­są. Or­ga­ni­zuo­si­me sa­va­ran­kiš­ką mo­ky­mą­si: mo­ki­nys ateis į mo­kyk­lą, su­si­tiks su da­ly­ko mo­ky­to­ju, gaus in­di­vi­dua­lią už­duo­tį ir per tam tik­rą lai­ką tu­rės at­si­skai­ty­ti. Per pus­me­tį su­reng­si­me ke­le­tą su­si­ti­ki­mų-kon­sul­ta­ci­jų.

– Ar tai nė­ra pa­na­šu į tai­ky­tą prieš dau­ge­lį me­tų nea­ki­vaiz­di­nį mo­ky­mą­si?

– Pa­na­šu­mo yra. Ta­čiau švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro pa­tvir­tin­tuo­se ap­ra­šuo­se yra iš­skir­ti mo­du­li­nis, nea­ki­vaiz­di­nis, va­ka­ri­nis ir sa­va­ran­kiš­kas mo­ky­mai­si. Sa­va­ran­kiš­kas mo­ky­ma­sis yra pa­pras­čiau­sia for­ma, nes mo­ki­nys, pa­siė­męs už­duo­tis, ga­li su mo­ky­to­ju kon­sul­tuo­tis sau pa­to­giu lai­ku. Nea­ki­vaiz­di­nio mo­ky­mo at­ve­ju rei­kė­tų reng­ti se­si­jas, su­dė­tin­giau bū­tų iš­spręs­ti fi­nan­si­nius klau­si­mus.

– Ar jau su­lau­kė­te vy­res­nių nei 18 me­tų mo­ki­nių pra­šy­mų tęs­ti moks­lus jū­sų mo­kyk­lo­je?

– Pra­dė­da­mi šiuos moks­lo me­tus jau tu­ri­me 20 pra­šy­mų į vi­sas kla­ses, iš­sky­rus penk­tą­ją. Ti­kiu, kad at­si­ras ir dau­giau. Ma­no­me, jog šio­je sri­ty­je „ari­mai“ di­de­li.

– Kaip daž­niau­siai žmo­nės su­ži­no apie at­si­ra­du­sią ga­li­my­bę baig­ti pa­grin­di­nę mo­kyk­lą?

– Po to, kai pa­skel­bė­me spau­do­je in­for­ma­ci­ją apie nau­ją sa­vo pa­slau­gą, su­lau­kė­me ne­ma­žai su­si­do­mė­ju­sių­jų skam­bu­čių. Ta­čiau su pra­šy­mais krei­pė­si ne vi­si.

– Kaip Jums at­ro­do, dėl ko del­sia­ma?

– Ma­nau, jog su­lai­ko ne­pa­to­gu­mo jaus­mas ir tai, kad žmo­nės at­pra­to nuo mo­kyk­los. Kuo dau­giau me­tų praei­na, kuo la­biau žmo­gus ati­trūks­ta nuo mo­kyk­los, tuo bau­giau ryž­tis. Vi­sa tai su­pran­ta­ma, ta­čiau no­riu pa­drą­sin­ti: pa­sku­bė­ki­te pa­si­nau­do­ti nau­jo­ve – su­da­ro­mo­mis są­ly­go­mis mū­sų mo­kyk­lo­je įgy­ti pa­grin­di­nį iš­si­la­vi­ni­mą. Gy­ve­na­me be­si­kei­čian­čio­je vi­suo­me­nė­je ir šian­dien ne­ga­li­me ga­ran­tuo­ti, kad po me­tų ki­tų to­kia tvar­ka, to­kia ug­dy­mo for­ma ga­lios. O gy­ve­ni­mo pa­vyz­džiai ro­do, jog ne­tu­rin­tiems iš­si­la­vi­ni­mo žmo­nėms ky­la pro­ble­mų ne vien dėl įsi­dar­bi­ni­mo.

– Ar Gied­rių mo­kyk­lo­je ir to­liau bus mo­ko­ma pro­fe­si­jų?

– Šie­me­ti­niai de­šim­to­kai bus pir­mo­ji lai­da, bai­gu­si spe­cia­ly­bių kur­są. Pro­fe­si­jų pra­de­da­me mo­ky­ti nuo aš­tun­tos kla­sės.

– Ne pa­slap­tis, kad ra­jo­ne Gied­rių mo­kyk­los var­dą ly­di tam tik­ras ne­pa­si­ti­kė­ji­mo še­šė­lis...

– Skau­du dėl mo­kyk­los neį­ver­ti­ni­mo bei jos li­ki­mo. Vi­sas ma­no gy­ve­ni­mas su ja su­sie­tas: čia mo­kiau­si nuo tre­čios kla­sės, dir­bau mo­ky­to­ju, di­rek­to­riau­ju.

Džiu­gi­na tai, kad daug mū­sų mo­kyk­los mo­ki­nių, ga­vę ge­rus pa­grin­dus, sėk­min­gai bai­gė aukš­tuo­sius moks­lus.

Prob­le­ma ta, jog Lie­tu­vo­je per aukš­tai „pa­kel­ta kartelė“ moks­lui. Mū­sų mo­kyk­lo­je dir­ba­ma pa­gal tas pa­čias pro­gra­mas, kaip ir ki­to­se ug­dy­mo įstai­go­se, vai­kai mo­ko­si iš tų pa­čių va­do­vė­lių, bet skir­tu­mas tas, kad da­liai jų aka­de­mi­nes ži­nias sun­kiau įsi­sa­vin­ti nei pro­fe­si­nes. Ta­čiau darbš­taus, dar­naus mo­ky­to­jų ko­lek­ty­vo dė­ka mū­sų mo­kyk­lo­je su­kur­ta pa­lan­ki ap­lin­ka ug­dy­mui­si.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Kybartų „vaiduokliui“ Savivaldybė nutarė skirti administratorių
* Ispaniją palikusi siuvėja pamažu savo vietą atranda Vilkaviškyje
* Lopai ant lopų – ir tie patys banguoti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Ar galima sakyti „prieinama kaina“?
ikrai galima, kadangi „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ nurodoma trečioji dalyvio prieinamas reikšmė – „nebrangus, įperkamas“.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas