„Santaka“ / Atgarsiai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda ekologiškai užaugintą mėsinę kiaulę (apie 200 kg svorio, 1,70 Eur už kg). Tel. 8 670 98 550.
Galioja iki: 2019-02-21 13:54:29

Atlieka vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 623 56 052.
Galioja iki: 2019-02-23 09:35:01

Parduoda arba išnuomuoja 3 ha žemės Vilkupių kaime. Tel. 8 626 38 767.
Galioja iki: 2019-02-28 08:11:49

Parduoda naudotą 6 stalčių šaldiklį BOSCH, šiaudapjovę („akselinę“) su vienfaziu vokišku varikliu. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-02-28 08:12:20Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-09-06 06:44

Dalinkitės:  


Atgarsiai

Du vie­na­me – tai nė vie­no ge­ro!

Pers­kai­tęs Vil­ka­viš­kio kraš­to mu­zie­jaus di­rek­to­riaus A. Ži­lins­ko straips­nį „Ar tiks­lin­ga keis­ti Kraš­to mu­zie­jaus pa­va­di­ni­mą“ („San­ta­ka“, Nr. 96) la­bai nu­ste­bau dėl to­kio ne­ti­kė­to Vil­ka­viš­kio ra­jo­no ta­ry­bos spren­di­mo.

Ta­ry­ba nu­ma­to reor­ga­ni­zuo­ti dvi biu­dže­ti­nes įstai­gas: Su­val­ki­jos (Sū­du­vos) kul­tū­ros cent­rą ir Vil­ka­viš­kio kraš­to mu­zie­jų. Spren­di­mo dėl šių įstai­gų su­jun­gi­mo dar nė­ra, ta­čiau aiš­ku, kad taip pa­da­ry­ti no­ri­ma. Spren­di­mą dėl reor­ga­ni­za­vi­mo pa­si­ra­šė ra­jo­no Ta­ry­bos pir­mi­nin­kas, ta­čiau kas su­ma­nė ir įti­ki­no ra­jo­no Ta­ry­bą bei jos pir­mi­nin­ką, jog taip da­ry­ti yra „ge­rai“, – neaiš­ku.

Sup­ra­tau vie­na: spren­di­mą ruo­šęs val­di­nin­kas ar jų gru­pė ma­žų ma­žiau­siai nė­ra mū­sų kraš­to pa­trio­tai, ne­ži­no Sū­du­vos is­to­ri­jos, to­dėl ne­ver­ti­na ir Vil­ka­viš­kio kraš­to mu­zie­jaus. Tik­ras sū­du­vis to ne­pa­da­ry­tų. Šio­je is­to­ri­jo­je ap­mau­džiau­sia tai, kad vi­suo­me­nės nuo­mo­nė, kaip vi­sa­da, val­di­nin­kams ne­rei­ka­lin­ga. Su mū­sų vi­sų neį­kai­no­ja­mu tur­tu – Vil­ka­viš­kio kraš­to mu­zie­ju­mi – taip elg­tis ne­de­rė­tų.

Šį spren­di­mą aš ver­ti­nu kaip tam tik­rą vi­suo­me­nės bud­ru­mo pa­tik­ri­ni­mą. Jei­gu su­jun­gi­mas ty­liai „praeis“, atei­ty­je bus el­gia­ma­si taip pat. O ko­dėl vi­suo­me­nė ty­li, vi­siš­kai su­pran­ta­ma: mes dau­giau­siai gal­vo­ja­me apie tai, kaip iš­gy­ven­ti šį sunk­me­tį. Ta­čiau vi­sų, nea­be­jin­gų šiam rei­ka­lui, var­du dė­ko­ju mu­zie­jaus di­rek­to­riui A. Ži­lins­kui už straips­nį ir pro­ble­mos iš­sa­ky­mą.

Du vie­na­me – tai nė vie­no ge­ro. O juk ga­li bū­ti du ir abu tu­rė­ti di­džiu­lę reikš­mę to­li­mes­nei mū­sų ra­jo­no rai­dai.

Pa­nag­ri­nė­ki­me, kas yra Sū­du­vos kul­tū­ros cent­ras. Tai pa­nai­kin­tos ap­skri­ties ad­mi­nist­ra­ci­jos įsteig­ta įstai­ga. Tuo lai­ku ji at­li­ko pa­ti­kė­tą funk­ci­ją – ren­gė kon­cer­tus Pae­že­rių dva­re. Šian­dien šios ins­ti­tu­ci­jos ne­li­ko, tai ko­dėl tu­ri iš­lik­ti Sū­du­vos kul­tū­ros cent­ras, ku­rio pa­va­di­ni­mas mums nie­ko konk­re­taus ne­pa­sa­ko. Ko­dėl daik­tus taip ne­no­ri­ma va­din­ti tik­rai­siais jų var­dais? Juk kal­ba­me apie Pae­že­rių dva­rą. Pa­vyz­džiui, vie­šo­ji įstai­ga Pae­že­rių dva­ras – tai mums per­duo­tų daug dau­giau in­for­ma­ci­jos nei bet koks ki­tas pa­va­di­ni­mas.

Pra­dė­jau nuo pa­va­di­ni­mo, nes no­rė­jau dar la­biau pa­brėž­ti, kad šiuo at­ve­ju ne pa­va­di­ni­mas svar­biau­sia. Val­di­nin­kai tu­ri pro­ble­mą, jie no­ri su­tau­py­ti biu­dže­to lė­šų ir, at­ro­do, el­gia­si tei­sin­gai, ta­čiau šiuo at­ve­ju tau­py­mas reiš­kia su­nai­ki­ni­mą. Ma­nau, kad pa­pras­čiau­sias, bet ne ge­riau­sias bū­das iš­spręs­ti šią pro­ble­mą yra pa­nai­kin­ti Su­val­ki­jos (Sū­du­vos) kul­tū­ros cent­rą, o jo funk­ci­jas per­duo­ti Vil­ka­viš­kio kraš­to mu­zie­jui. Ta­čiau taip ne­da­ro­ma, nes dėl mums ne­ži­no­mų prie­žas­čių ne­no­ri­ma at­leis­ti ja­me dir­ban­čių dar­buo­to­jų. To­kiu at­ve­ju mes tu­ri­me is­to­ri­nį šan­są Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne tu­rė­ti dvi la­bai svar­bias kul­tū­ros įstai­gas: Vil­ka­viš­kio kraš­to mu­zie­jų ir Pae­že­rių dva­rą. Tik jo­kiu bū­du ne du vie­na­me. Šios dvi įstai­gos funk­ciš­kai ne­ta­pa­čios, tu­ri vi­siš­kai skir­tin­gus veik­los tiks­lus.

Vil­ka­viš­kio kraš­to mu­zie­jus jau se­niai išau­go sa­vo rū­bus. Juk 1990 me­tais jis įgi­jo vals­ty­bi­nio mu­zie­jaus sta­tu­są. Apsk­ri­čiai įstei­gus Su­val­ki­jos (Sū­du­vos) re­gio­ni­nį kul­tū­ros cent­rą, mu­zie­jus pra­ra­do ga­li­my­bę plės­tis. Ta­čiau kaip tik ta­da ir iš­ryš­kė­jo fak­tas, kad „se­niems ra­kan­dams dva­re ne vie­ta“. Pae­že­rių dva­ras, ypač po to, kai bu­vo su­re­mon­tuo­ta ofi­ci­na ir bokš­tas, ta­po su­vo­kia­mas kaip at­ski­ras ir pa­ts svar­biau­sias ra­jo­no bei vi­sos Už­ne­mu­nės kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tas. Jis rep­re­zen­tuo­ja mū­sų ra­jo­ną ir net Lie­tu­vą.

Ką da­ry­ti su Vil­ka­viš­kio kraš­to mu­zie­ju­mi? Jau se­niai bu­vo aiš­ku, jog šis klau­si­mas iš­kils, ir man la­bai keis­ta, kad iki šiol tuo ra­jo­no Ta­ry­ba vi­siš­kai ne­si­do­mė­jo.

Esant da­bar­ti­nei si­tua­ci­jai, mu­zie­jui bū­ti­nos nau­jos pa­tal­pos. Ge­riau­sia vie­ta mu­zie­jui – Vil­ka­viš­kio dva­ras ir ša­lia esan­tis ku­me­ty­nas su di­de­liu že­mės plo­tu, sie­kian­čiu Šei­me­nos upę. Dva­ro pa­sta­tams įsi­gy­ti yra du ke­liai: iš­pirk­ti bu­tus ar­ba gy­ven­to­jus per­kel­ti į ki­tas jiems priim­ti­nas pa­tal­pas. Vi­siems gy­ven­to­jams rei­kė­tų pa­reikš­ti raš­tiš­ką pa­dė­ką už dva­ro rū­mų iš­sau­go­ji­mą, o jų pa­var­des įra­šy­ti į mu­zie­jaus is­to­ri­ją, kad vai­kai ir anū­kai ga­lė­tų di­džiuo­tis sa­vo tė­vais bei se­ne­liais.

Dar ge­res­nis bū­das – tai pa­reng­ti nau­jo, mo­der­naus mu­zie­jaus pro­jek­ti­nę do­ku­men­ta­ci­ją ir pa­si­nau­do­jus Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­niais fon­dais gau­ti fi­nan­sa­vi­mą. Ta­da mums tek­tų pa­ts ma­lo­niau­sias už­da­vi­nys – pa­rink­ti vie­tą nau­jam mu­zie­jui.

Ką da­ry­ti su Kraš­to mu­zie­ju­mi, ži­no Ne­mu­no eu­ro­re­gio­no Ma­ri­jam­po­lės biu­ro ad­mi­nist­ra­ci­ja. Prieš po­rą me­tų šio biu­ro už­sa­ky­mu ren­giau me­džia­gą dėl kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­to – Vil­ka­viš­kio spi­ri­to ga­myk­los komp­lek­so – to­li­mes­nio pri­tai­ky­mo. Šis uni­ka­lių sta­ti­nių komp­lek­sas, uži­man­tis vi­są mies­to kvar­ta­lą, yra be­veik ne­nu­ken­tė­jęs nuo ka­ro. Sta­ti­niuo­se yra įreng­tos sa­lės, ku­rios ga­li bū­ti nau­do­ja­mos eks­po­zi­ci­joms. Pas­ta­tai su­da­ro už­da­rą kie­mą, ku­ria­me ga­li vyk­ti įvai­riau­si ren­gi­niai. Vie­nas, pa­ts di­džiau­sias, pa­sta­tas pri­klau­so ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bei. Tai tik­rai pui­ki vie­ta Vil­ka­viš­kio kraš­to mu­zie­jui. To­kiu mu­zie­ju­mi ga­lė­tų di­džiuo­tis ne tik Vil­ka­viš­kio mies­tas, Už­ne­mu­nė, bet ir vi­sa Lie­tu­va.

Bet ar to­kiam žings­niui mū­sų ra­jo­no Ta­ry­ba jau su­bren­do? No­ri­si ti­kė­ti, kad taip, nors iš da­bar­ti­nio poel­gio at­ro­do, jog ir šiuo at­ve­ju bus spren­džia­ma, ką da­ry­ti, kad ne­rei­kė­tų da­ry­ti.

Baig­da­mas no­riu pa­brėž­ti, jog neį­ma­no­mų da­ly­kų nė­ra, yra tik tam pa­si­ruo­šę ar­ba ne­pa­si­ruo­šę žmo­nės. Šiuo at­ve­ju mū­sų vi­sų iš­rink­ta Vil­ka­viš­kio ra­jo­no ta­ry­ba ir jos va­do­vai yra mū­sų vil­tis.Vy­tau­tas LE­KE­ŠIUS

Kraš­to­vaiz­džio in­ži­nie­rius


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Darbus ir dainas skyrė Lietuvai
* Pakeitęs pavardę praeities neištrinsi
* Vištyčio gyventojų sodyboje kas rytą pusryčiauja voverės
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą į merus balsuotumėte?
Sauleną Aželską
Žilviną Gelgotą
Valentiną Gražulį
Algirdą NeiberkąKalbos patarimai

Ar vartotinas junginys „bendrai paėmus“?
Ne, prieveiksmis „bendrai“ nevartotinas kaip apibendrinamasis žodis, vartotina apskritai paėmus. Pvz.: Bendrai (= Apskritai ) paėmus, rezultatai buvo neblogi.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas