„Santaka“ / Šių mokslo metų tikslas – siekti kiekvieno vaiko sėkmės

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-09-03 06:15

Dalinkitės:  


Pasitarime dalyvavo ir mažiausius rajono gyventojus globojančių įstaigų vadovės. Iš kairės – Vilkaviškio „Pasakos“, „Buratino“ ir Kybartų „Kregždutės“ vaikų lopšelių-darželių direktorės Dainora Daniliauskienė, Danutė Žilinskienė ir Lina Mačiulienė bei Kybartų darželio-mokyklos „Ąžuoliukas“ direktorė Ineta Grudzinskaitė.

Birutės NENĖNIENĖS nuotr.


Šių mokslo metų tikslas – siekti kiekvieno vaiko sėkmės

Prieš pra­si­de­dant nau­jie­siems moks­lo me­tams ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų va­do­vai su­si­rin­ko į pa­si­ta­ri­mą, ku­ris bu­vo su­reng­tas Gi­žų Ka­zi­mie­ro Bar­šaus­ko pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je.

Su­si­rin­ku­siuo­sius pa­svei­ki­no šios mo­kyk­los di­rek­to­rė A. Gri­ne­vi­čie­nė ir mo­ki­niai. Nuo­tai­kin­gu fil­mu­ku bei gė­lių puokš­tė­mis bu­vo pa­svei­kin­ti va­sa­rą ju­bi­lie­ji­nius gim­ta­die­nius šven­tę mo­kyk­lų va­do­vai bei Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ja ir spe­cia­lis­tės. Vi­si pa­si­džiau­gė šios „komandos“ kū­ry­biš­ku­mu, su­si­klau­sy­mu bei ge­ra­no­riš­ku bend­ra­dar­bia­vi­mu. Tai, ko ne­bu­vo įma­no­ma su­tal­pin­ti į žo­džius, Mu­zi­kos mo­kyk­los di­rek­to­rius A. Peč­kai­tis per­tei­kė akor­deo­no mu­zi­ka.

Ra­jo­no va­do­vų var­du svei­ki­nęs vi­ce­me­ras J. Meš­kaus­kas tei­gė, jog švie­ti­mo įstai­gos praė­ju­sius moks­lo me­tus bai­gė sėk­min­gai, o nau­juo­sius pa­si­tin­ka pa­si­ruo­šu­sios, su­si­tvar­kiu­sios. Jis pa­dė­ko­jo mo­ky­to­jams, va­do­vams už dar­bą rū­pi­nan­tis mo­kyk­lų rei­ka­lais net ato­sto­gų me­tu. J. Meš­kaus­kas per­da­vė me­ro pa­dė­ką re­no­vuo­ja­mos Vil­ka­viš­kio pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­nių tė­ve­liams už pa­gal­bą ir su­pra­ti­mą, pa­de­dant pa­ruoš­ti kla­ses nau­jiems moks­lo me­tams.

Lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­do „Mais­to bankas“ pro­jek­tų va­do­vė Kris­ti­na Ty­lai­tė pri­sta­tė pro­jek­tą „Sveikatiada“, ap­ta­rė jo tiks­lus ir vyk­dy­mo ei­gą, su­pa­žin­di­no, kaip svei­ka­tos stip­ri­ni­mo te­mą ga­li­ma in­teg­ruo­ti į ug­dy­mo pro­ce­są. „Sveikatiada“ – tai bu­vęs „Svei­kos mi­ty­bos ir fi­zi­nio ak­ty­vu­mo ug­dy­mo mokyklose” pro­jek­tas, jau tre­jus me­tus įgy­ven­di­na­mas kai ku­rio­se ša­lies ap­skri­ty­se, o šie­met – ir Ute­nos, Aly­taus bei Ma­ri­jam­po­lės re­gio­nuo­se. „Sveikatiados“ šū­kis – „Svei­kai gy­ven­ti yra smagu“.

Ki­tą ne ma­žiau svar­bią te­mą – vai­kų sau­gu­mo ke­liuo­se ak­ci­ją „Ap­sau­gok mane“ pri­sta­tė AB „Lie­tu­vos draudimas“ Vil­ka­viš­kio sky­riaus di­rek­to­rė Z. Ra­dze­vi­čie­nė.

Sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų ir biu­dže­to sky­riaus ve­dė­ja V. Taut­vy­die­nė su­pa­žin­di­no su fi­nan­si­ne si­tua­ci­ja, pa­siū­lė va­do­vams ieš­ko­ti tau­py­mo ke­lių.

Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ja A. Fi­na­gė­je­vie­nė pa­si­da­li­jo in­for­ma­ci­ja, ku­rią iš­gir­do Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jo­je su­reng­ta­me ru­de­ni­nia­me pa­si­ta­ri­me. Pa­sak ve­dė­jos, švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ras G. Ste­po­na­vi­čius, pa­žy­mė­da­mas reikš­min­giau­sius praė­ju­sių moks­lo me­tų po­ky­čius ir re­zul­ta­tus, džiau­gė­si, kad ša­lies mo­kyk­lo­se vis dau­giau įsi­sa­vi­na­ma struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šų.

Sma­gu, jog šiuo me­tu iš Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų re­no­vuo­ja­mos ir dvi mū­sų ra­jo­no mo­kyk­los. Ke­lios mū­sų ra­jo­no įstai­gos yra tarp tų 700 ša­lies švie­ti­mo įstai­gų, ku­rias pa­sie­kė bal­dai bib­lio­te­koms, mo­ky­to­jų dar­bo vie­toms, kom­piu­te­riai, ki­ta įran­ga.

Res­pub­li­ki­nia­me pa­si­ta­ri­me kal­bant apie šių moks­lo me­tų už­duo­tis bu­vo pa­brėž­tas bend­ras tiks­las – kiek­vie­no vai­ko sėk­mė. Svar­biau­si šių me­tų prio­ri­te­tai yra iš­lais­vin­tas kū­ry­bin­gu­mas, sau­gus ir svei­kas vai­kas, sa­va­ran­kiš­ka ir at­sa­kin­ga mo­kyk­la. Mi­nis­te­ri­ja to­liau pla­nuo­ja to­bu­lin­ti eg­za­mi­nų sis­te­mą, kad ži­nių pa­tik­ra neišk­reip­tų ug­dy­mo pro­ce­so, vi­sa­pu­siš­kai įver­tin­tų mo­ki­nių pa­sie­ki­mus. Nu­ma­to­ma to­liau at­nau­jin­ti vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mas, tai­ky­ti kū­ry­bin­gu­mą ug­dan­čius me­to­dus ir at­si­sa­ky­ti for­ma­lių pra­kti­kų, ma­žin­ti po­pie­riz­mą.

Nu­ma­to­ma su­teik­ti mo­kyk­loms dau­giau sa­va­ran­kiš­ku­mo nau­do­jant mo­ki­nio krep­še­lio lė­šas. Jų ne­bus lei­džia­ma per­skirs­ty­ti ki­toms mo­kyk­loms, tad at­si­ras ga­li­my­bė mo­kė­ti sa­vo mo­ky­to­jams di­des­nius at­ly­gi­ni­mus. Taip pat nu­ma­ty­ta stip­rin­ti mo­kyk­lų ly­de­rys­tę, mo­der­ni­zuo­ti švie­ti­mo va­do­vų priė­mi­mo tvar­ką ir t. t. Rei­kia pa­si­ruoš­ti ir nuo ki­tų moks­lo me­tų įves­ti pla­nuo­ja­mą iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo krep­še­lį, o vė­liau bus įves­tas ir ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo krep­še­lis.

Ug­dy­mo įstai­gų va­do­vus pa­sie­kė ke­le­tas pa­keis­tų tei­sės ak­tų, mo­kyk­los ska­ti­na­mos dieg­ti elekt­ro­ni­nį die­ny­ną. Ša­ly­je juo šiais moks­lo me­tais nau­do­sis apie šim­tas mo­kyk­lų. Mū­sų ra­jo­ne šią nau­jo­vę jau įdie­gu­si Pil­viš­kių „San­ta­kos“ gim­na­zi­ja, elekt­ro­ni­nį die­ny­ną ban­do įdieg­ti ir dar vie­na mo­kyk­la.

Nuo lie­pos mė­ne­sio, pa­nai­ki­nus ap­skri­tis, pa­dau­gė­jo ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų – Sa­vi­val­dy­bės ži­niai pe­rė­jo Ky­bar­tų suau­gu­sių­jų mo­kyk­la, ku­ri vei­kia Pa­tai­sos na­muo­se.

Pa­nai­ki­nus ap­skri­tis, įkur­tas Švie­ti­mo ko­ky­bės ir re­gio­nų po­li­ti­kos de­par­ta­men­tas, ku­rio spe­cia­lis­tai dir­ba, kaip ir dir­bę, bu­vu­sių ap­skri­čių cent­ruo­se. Švie­ti­mo prie­žiū­ros pa­skir­tis yra ste­bė­ti ug­dy­mo priei­na­mu­mą ir ko­ky­bę bei ska­tin­ti švie­ti­mo to­bu­li­ni­mą. Šie spe­cia­lis­tai švie­ti­mo sky­riams bei mo­kyk­loms ir to­liau bus kaip ko­le­gos, pa­ta­rė­jai, bend­ra­dar­biai.

Su ra­jo­no mo­kyk­lų va­do­vais bu­vo ap­tar­ti stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ak­cen­tai. Ši te­ma bus gvil­de­na­ma ir mo­kyk­lų di­rek­to­rių pa­va­duo­to­jų ug­dy­mui pa­si­ta­ri­me. Šie­met ra­jo­ne rei­kės at­lik­ti mo­kyk­lų mo­ni­to­rin­go ana­li­zę.„Santakos“ inf.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „magaryčios“?
Žodis „magaryčios“ yra arabiškos kilmės ( maharig – išlaidos), o į Lietuvą atkeliavo per rytų slavus. Tai tam tikrą susitarimą užtvirtinantis veiksmas, per kurį abi pusės išlenkia taurelę ar pan. Pvz.: Reikės statyti (arba duoti) magaryčių. DLKŽ šis žodis teikiamas su žyma šnek. (šnekamosios kalbos ž.). „Kalbos patarimų“ leidinyje jis vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė, vietoj kurios teikiami atitikmenys: 1. vaišės, išgertuvės; 2. priedas. Pvz.: Skolą grąžino su magaryčiomis (= su priedu ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas