„Santaka“ / Šių mokslo metų tikslas – siekti kiekvieno vaiko sėkmės

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07

Parduoda kiaulę skersti. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-10-01 11:50:58Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-09-03 06:15

Dalinkitės:  


Pasitarime dalyvavo ir mažiausius rajono gyventojus globojančių įstaigų vadovės. Iš kairės – Vilkaviškio „Pasakos“, „Buratino“ ir Kybartų „Kregždutės“ vaikų lopšelių-darželių direktorės Dainora Daniliauskienė, Danutė Žilinskienė ir Lina Mačiulienė bei Kybartų darželio-mokyklos „Ąžuoliukas“ direktorė Ineta Grudzinskaitė.

Birutės NENĖNIENĖS nuotr.


Šių mokslo metų tikslas – siekti kiekvieno vaiko sėkmės

Prieš pra­si­de­dant nau­jie­siems moks­lo me­tams ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų va­do­vai su­si­rin­ko į pa­si­ta­ri­mą, ku­ris bu­vo su­reng­tas Gi­žų Ka­zi­mie­ro Bar­šaus­ko pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je.

Su­si­rin­ku­siuo­sius pa­svei­ki­no šios mo­kyk­los di­rek­to­rė A. Gri­ne­vi­čie­nė ir mo­ki­niai. Nuo­tai­kin­gu fil­mu­ku bei gė­lių puokš­tė­mis bu­vo pa­svei­kin­ti va­sa­rą ju­bi­lie­ji­nius gim­ta­die­nius šven­tę mo­kyk­lų va­do­vai bei Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ja ir spe­cia­lis­tės. Vi­si pa­si­džiau­gė šios „komandos“ kū­ry­biš­ku­mu, su­si­klau­sy­mu bei ge­ra­no­riš­ku bend­ra­dar­bia­vi­mu. Tai, ko ne­bu­vo įma­no­ma su­tal­pin­ti į žo­džius, Mu­zi­kos mo­kyk­los di­rek­to­rius A. Peč­kai­tis per­tei­kė akor­deo­no mu­zi­ka.

Ra­jo­no va­do­vų var­du svei­ki­nęs vi­ce­me­ras J. Meš­kaus­kas tei­gė, jog švie­ti­mo įstai­gos praė­ju­sius moks­lo me­tus bai­gė sėk­min­gai, o nau­juo­sius pa­si­tin­ka pa­si­ruo­šu­sios, su­si­tvar­kiu­sios. Jis pa­dė­ko­jo mo­ky­to­jams, va­do­vams už dar­bą rū­pi­nan­tis mo­kyk­lų rei­ka­lais net ato­sto­gų me­tu. J. Meš­kaus­kas per­da­vė me­ro pa­dė­ką re­no­vuo­ja­mos Vil­ka­viš­kio pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­nių tė­ve­liams už pa­gal­bą ir su­pra­ti­mą, pa­de­dant pa­ruoš­ti kla­ses nau­jiems moks­lo me­tams.

Lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­do „Mais­to bankas“ pro­jek­tų va­do­vė Kris­ti­na Ty­lai­tė pri­sta­tė pro­jek­tą „Sveikatiada“, ap­ta­rė jo tiks­lus ir vyk­dy­mo ei­gą, su­pa­žin­di­no, kaip svei­ka­tos stip­ri­ni­mo te­mą ga­li­ma in­teg­ruo­ti į ug­dy­mo pro­ce­są. „Sveikatiada“ – tai bu­vęs „Svei­kos mi­ty­bos ir fi­zi­nio ak­ty­vu­mo ug­dy­mo mokyklose” pro­jek­tas, jau tre­jus me­tus įgy­ven­di­na­mas kai ku­rio­se ša­lies ap­skri­ty­se, o šie­met – ir Ute­nos, Aly­taus bei Ma­ri­jam­po­lės re­gio­nuo­se. „Sveikatiados“ šū­kis – „Svei­kai gy­ven­ti yra smagu“.

Ki­tą ne ma­žiau svar­bią te­mą – vai­kų sau­gu­mo ke­liuo­se ak­ci­ją „Ap­sau­gok mane“ pri­sta­tė AB „Lie­tu­vos draudimas“ Vil­ka­viš­kio sky­riaus di­rek­to­rė Z. Ra­dze­vi­čie­nė.

Sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų ir biu­dže­to sky­riaus ve­dė­ja V. Taut­vy­die­nė su­pa­žin­di­no su fi­nan­si­ne si­tua­ci­ja, pa­siū­lė va­do­vams ieš­ko­ti tau­py­mo ke­lių.

Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ja A. Fi­na­gė­je­vie­nė pa­si­da­li­jo in­for­ma­ci­ja, ku­rią iš­gir­do Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jo­je su­reng­ta­me ru­de­ni­nia­me pa­si­ta­ri­me. Pa­sak ve­dė­jos, švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ras G. Ste­po­na­vi­čius, pa­žy­mė­da­mas reikš­min­giau­sius praė­ju­sių moks­lo me­tų po­ky­čius ir re­zul­ta­tus, džiau­gė­si, kad ša­lies mo­kyk­lo­se vis dau­giau įsi­sa­vi­na­ma struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šų.

Sma­gu, jog šiuo me­tu iš Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų re­no­vuo­ja­mos ir dvi mū­sų ra­jo­no mo­kyk­los. Ke­lios mū­sų ra­jo­no įstai­gos yra tarp tų 700 ša­lies švie­ti­mo įstai­gų, ku­rias pa­sie­kė bal­dai bib­lio­te­koms, mo­ky­to­jų dar­bo vie­toms, kom­piu­te­riai, ki­ta įran­ga.

Res­pub­li­ki­nia­me pa­si­ta­ri­me kal­bant apie šių moks­lo me­tų už­duo­tis bu­vo pa­brėž­tas bend­ras tiks­las – kiek­vie­no vai­ko sėk­mė. Svar­biau­si šių me­tų prio­ri­te­tai yra iš­lais­vin­tas kū­ry­bin­gu­mas, sau­gus ir svei­kas vai­kas, sa­va­ran­kiš­ka ir at­sa­kin­ga mo­kyk­la. Mi­nis­te­ri­ja to­liau pla­nuo­ja to­bu­lin­ti eg­za­mi­nų sis­te­mą, kad ži­nių pa­tik­ra neišk­reip­tų ug­dy­mo pro­ce­so, vi­sa­pu­siš­kai įver­tin­tų mo­ki­nių pa­sie­ki­mus. Nu­ma­to­ma to­liau at­nau­jin­ti vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mas, tai­ky­ti kū­ry­bin­gu­mą ug­dan­čius me­to­dus ir at­si­sa­ky­ti for­ma­lių pra­kti­kų, ma­žin­ti po­pie­riz­mą.

Nu­ma­to­ma su­teik­ti mo­kyk­loms dau­giau sa­va­ran­kiš­ku­mo nau­do­jant mo­ki­nio krep­še­lio lė­šas. Jų ne­bus lei­džia­ma per­skirs­ty­ti ki­toms mo­kyk­loms, tad at­si­ras ga­li­my­bė mo­kė­ti sa­vo mo­ky­to­jams di­des­nius at­ly­gi­ni­mus. Taip pat nu­ma­ty­ta stip­rin­ti mo­kyk­lų ly­de­rys­tę, mo­der­ni­zuo­ti švie­ti­mo va­do­vų priė­mi­mo tvar­ką ir t. t. Rei­kia pa­si­ruoš­ti ir nuo ki­tų moks­lo me­tų įves­ti pla­nuo­ja­mą iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo krep­še­lį, o vė­liau bus įves­tas ir ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo krep­še­lis.

Ug­dy­mo įstai­gų va­do­vus pa­sie­kė ke­le­tas pa­keis­tų tei­sės ak­tų, mo­kyk­los ska­ti­na­mos dieg­ti elekt­ro­ni­nį die­ny­ną. Ša­ly­je juo šiais moks­lo me­tais nau­do­sis apie šim­tas mo­kyk­lų. Mū­sų ra­jo­ne šią nau­jo­vę jau įdie­gu­si Pil­viš­kių „San­ta­kos“ gim­na­zi­ja, elekt­ro­ni­nį die­ny­ną ban­do įdieg­ti ir dar vie­na mo­kyk­la.

Nuo lie­pos mė­ne­sio, pa­nai­ki­nus ap­skri­tis, pa­dau­gė­jo ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų – Sa­vi­val­dy­bės ži­niai pe­rė­jo Ky­bar­tų suau­gu­sių­jų mo­kyk­la, ku­ri vei­kia Pa­tai­sos na­muo­se.

Pa­nai­ki­nus ap­skri­tis, įkur­tas Švie­ti­mo ko­ky­bės ir re­gio­nų po­li­ti­kos de­par­ta­men­tas, ku­rio spe­cia­lis­tai dir­ba, kaip ir dir­bę, bu­vu­sių ap­skri­čių cent­ruo­se. Švie­ti­mo prie­žiū­ros pa­skir­tis yra ste­bė­ti ug­dy­mo priei­na­mu­mą ir ko­ky­bę bei ska­tin­ti švie­ti­mo to­bu­li­ni­mą. Šie spe­cia­lis­tai švie­ti­mo sky­riams bei mo­kyk­loms ir to­liau bus kaip ko­le­gos, pa­ta­rė­jai, bend­ra­dar­biai.

Su ra­jo­no mo­kyk­lų va­do­vais bu­vo ap­tar­ti stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ak­cen­tai. Ši te­ma bus gvil­de­na­ma ir mo­kyk­lų di­rek­to­rių pa­va­duo­to­jų ug­dy­mui pa­si­ta­ri­me. Šie­met ra­jo­ne rei­kės at­lik­ti mo­kyk­lų mo­ni­to­rin­go ana­li­zę.„Santakos“ inf.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Išrinkti geriausi „Metų ūkiai“
* Svečiui iš Vokietijos įteiktos Garbės piliečio regalijos
* Neišmokiusi veltėdžių gyventi visuomenė moka dvigubai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Ar galima „dirbti pareigose“?
Daiktavardis pareigos žymi darbo ar tarnybos vietoje turimą statusą, bet ne pačią vietą, todėl vietininkas pareigose nevartotinas, pvz.: Jis dirba direktoriaus pareigose (taisoma yra direktorius, dirba direktoriumi, eina direktoriaus pareigas).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas