„Santaka“ / Šių mokslo metų tikslas – siekti kiekvieno vaiko sėkmės

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda savadarbį tvarkingą traktoriuką su žemės dirbimo padargais. Tel. 8 615 96 257.
Galioja iki: 2019-09-22 11:32:38

Parduoda tvarkingą, prižiūrėtą namą Virbalyje (70 m², mūrinis ūkinis pastatas, visi inžineriniai tinklai, šildymas kietuoju kuru, 7 a sklypas, sutvarkyta aplinka, šalia mokykla ir vaikų darželis, 10 000 Eur). Tel.: 8 616 72 266, 8 656 58 234.
Galioja iki: 2019-09-23 09:03:05

Parduoda 2 kambarių butą su daliniais patogumais Virbalyje (atskiras įėjimas, yra ūkiniai pastatai, vandens, kanalizacija, rūsys, žemės, šalia parduotuvė, ambulatorija, autobusų stotelė, 3000 Eur). Tel. 8 650 59 709.
Galioja iki: 2019-09-26 13:25:28

Parduoda lengvojo automobilio priekabą (1995 m., 1,6 x 1,6 m, draudimas ir TA dvejiems metams, LED žibintai, padangos M+S, 80 proc. likutis, 369 Eur), plastikinių langų varčias su stiklo paketais (įvairių dydžių, 22 Eur už vnt.). Tel. 8 686 41 679.
Galioja iki: 2019-09-26 16:23:58

Parduoda naują čiužinį (2 m ilgio, 80 cm pločio, 30 cm aukščio). Tel. 8 653 40 386.
Galioja iki: 2019-09-27 13:04:19

Parduoda 3,8 a sodo sklypą Vilkaviškio miesto ribose. Tel. 8 671 02 459.
Galioja iki: 2019-09-28 11:22:43

Parduoda tvarkingą 1 kambario butą Vilkaviškyje (sava pakura, yra visi inžineriniai tinklai, žemės), 15,36 a namų valdos sklypą Nendrių g., Vilkaviškyje, sekciją, prieškambario baldų komplektą, senovinę siuvimo mašiną „Singer“, akordeoną WELTMEISTER (120 bosų). Tel. 8 656 04 768.
Galioja iki: 2019-09-30 10:54:59Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-09-03 06:15

Dalinkitės:  


Pasitarime dalyvavo ir mažiausius rajono gyventojus globojančių įstaigų vadovės. Iš kairės – Vilkaviškio „Pasakos“, „Buratino“ ir Kybartų „Kregždutės“ vaikų lopšelių-darželių direktorės Dainora Daniliauskienė, Danutė Žilinskienė ir Lina Mačiulienė bei Kybartų darželio-mokyklos „Ąžuoliukas“ direktorė Ineta Grudzinskaitė.

Birutės NENĖNIENĖS nuotr.


Šių mokslo metų tikslas – siekti kiekvieno vaiko sėkmės

Prieš pra­si­de­dant nau­jie­siems moks­lo me­tams ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų va­do­vai su­si­rin­ko į pa­si­ta­ri­mą, ku­ris bu­vo su­reng­tas Gi­žų Ka­zi­mie­ro Bar­šaus­ko pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je.

Su­si­rin­ku­siuo­sius pa­svei­ki­no šios mo­kyk­los di­rek­to­rė A. Gri­ne­vi­čie­nė ir mo­ki­niai. Nuo­tai­kin­gu fil­mu­ku bei gė­lių puokš­tė­mis bu­vo pa­svei­kin­ti va­sa­rą ju­bi­lie­ji­nius gim­ta­die­nius šven­tę mo­kyk­lų va­do­vai bei Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ja ir spe­cia­lis­tės. Vi­si pa­si­džiau­gė šios „komandos“ kū­ry­biš­ku­mu, su­si­klau­sy­mu bei ge­ra­no­riš­ku bend­ra­dar­bia­vi­mu. Tai, ko ne­bu­vo įma­no­ma su­tal­pin­ti į žo­džius, Mu­zi­kos mo­kyk­los di­rek­to­rius A. Peč­kai­tis per­tei­kė akor­deo­no mu­zi­ka.

Ra­jo­no va­do­vų var­du svei­ki­nęs vi­ce­me­ras J. Meš­kaus­kas tei­gė, jog švie­ti­mo įstai­gos praė­ju­sius moks­lo me­tus bai­gė sėk­min­gai, o nau­juo­sius pa­si­tin­ka pa­si­ruo­šu­sios, su­si­tvar­kiu­sios. Jis pa­dė­ko­jo mo­ky­to­jams, va­do­vams už dar­bą rū­pi­nan­tis mo­kyk­lų rei­ka­lais net ato­sto­gų me­tu. J. Meš­kaus­kas per­da­vė me­ro pa­dė­ką re­no­vuo­ja­mos Vil­ka­viš­kio pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­nių tė­ve­liams už pa­gal­bą ir su­pra­ti­mą, pa­de­dant pa­ruoš­ti kla­ses nau­jiems moks­lo me­tams.

Lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­do „Mais­to bankas“ pro­jek­tų va­do­vė Kris­ti­na Ty­lai­tė pri­sta­tė pro­jek­tą „Sveikatiada“, ap­ta­rė jo tiks­lus ir vyk­dy­mo ei­gą, su­pa­žin­di­no, kaip svei­ka­tos stip­ri­ni­mo te­mą ga­li­ma in­teg­ruo­ti į ug­dy­mo pro­ce­są. „Sveikatiada“ – tai bu­vęs „Svei­kos mi­ty­bos ir fi­zi­nio ak­ty­vu­mo ug­dy­mo mokyklose” pro­jek­tas, jau tre­jus me­tus įgy­ven­di­na­mas kai ku­rio­se ša­lies ap­skri­ty­se, o šie­met – ir Ute­nos, Aly­taus bei Ma­ri­jam­po­lės re­gio­nuo­se. „Sveikatiados“ šū­kis – „Svei­kai gy­ven­ti yra smagu“.

Ki­tą ne ma­žiau svar­bią te­mą – vai­kų sau­gu­mo ke­liuo­se ak­ci­ją „Ap­sau­gok mane“ pri­sta­tė AB „Lie­tu­vos draudimas“ Vil­ka­viš­kio sky­riaus di­rek­to­rė Z. Ra­dze­vi­čie­nė.

Sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų ir biu­dže­to sky­riaus ve­dė­ja V. Taut­vy­die­nė su­pa­žin­di­no su fi­nan­si­ne si­tua­ci­ja, pa­siū­lė va­do­vams ieš­ko­ti tau­py­mo ke­lių.

Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ja A. Fi­na­gė­je­vie­nė pa­si­da­li­jo in­for­ma­ci­ja, ku­rią iš­gir­do Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jo­je su­reng­ta­me ru­de­ni­nia­me pa­si­ta­ri­me. Pa­sak ve­dė­jos, švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ras G. Ste­po­na­vi­čius, pa­žy­mė­da­mas reikš­min­giau­sius praė­ju­sių moks­lo me­tų po­ky­čius ir re­zul­ta­tus, džiau­gė­si, kad ša­lies mo­kyk­lo­se vis dau­giau įsi­sa­vi­na­ma struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šų.

Sma­gu, jog šiuo me­tu iš Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų re­no­vuo­ja­mos ir dvi mū­sų ra­jo­no mo­kyk­los. Ke­lios mū­sų ra­jo­no įstai­gos yra tarp tų 700 ša­lies švie­ti­mo įstai­gų, ku­rias pa­sie­kė bal­dai bib­lio­te­koms, mo­ky­to­jų dar­bo vie­toms, kom­piu­te­riai, ki­ta įran­ga.

Res­pub­li­ki­nia­me pa­si­ta­ri­me kal­bant apie šių moks­lo me­tų už­duo­tis bu­vo pa­brėž­tas bend­ras tiks­las – kiek­vie­no vai­ko sėk­mė. Svar­biau­si šių me­tų prio­ri­te­tai yra iš­lais­vin­tas kū­ry­bin­gu­mas, sau­gus ir svei­kas vai­kas, sa­va­ran­kiš­ka ir at­sa­kin­ga mo­kyk­la. Mi­nis­te­ri­ja to­liau pla­nuo­ja to­bu­lin­ti eg­za­mi­nų sis­te­mą, kad ži­nių pa­tik­ra neišk­reip­tų ug­dy­mo pro­ce­so, vi­sa­pu­siš­kai įver­tin­tų mo­ki­nių pa­sie­ki­mus. Nu­ma­to­ma to­liau at­nau­jin­ti vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mas, tai­ky­ti kū­ry­bin­gu­mą ug­dan­čius me­to­dus ir at­si­sa­ky­ti for­ma­lių pra­kti­kų, ma­žin­ti po­pie­riz­mą.

Nu­ma­to­ma su­teik­ti mo­kyk­loms dau­giau sa­va­ran­kiš­ku­mo nau­do­jant mo­ki­nio krep­še­lio lė­šas. Jų ne­bus lei­džia­ma per­skirs­ty­ti ki­toms mo­kyk­loms, tad at­si­ras ga­li­my­bė mo­kė­ti sa­vo mo­ky­to­jams di­des­nius at­ly­gi­ni­mus. Taip pat nu­ma­ty­ta stip­rin­ti mo­kyk­lų ly­de­rys­tę, mo­der­ni­zuo­ti švie­ti­mo va­do­vų priė­mi­mo tvar­ką ir t. t. Rei­kia pa­si­ruoš­ti ir nuo ki­tų moks­lo me­tų įves­ti pla­nuo­ja­mą iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo krep­še­lį, o vė­liau bus įves­tas ir ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo krep­še­lis.

Ug­dy­mo įstai­gų va­do­vus pa­sie­kė ke­le­tas pa­keis­tų tei­sės ak­tų, mo­kyk­los ska­ti­na­mos dieg­ti elekt­ro­ni­nį die­ny­ną. Ša­ly­je juo šiais moks­lo me­tais nau­do­sis apie šim­tas mo­kyk­lų. Mū­sų ra­jo­ne šią nau­jo­vę jau įdie­gu­si Pil­viš­kių „San­ta­kos“ gim­na­zi­ja, elekt­ro­ni­nį die­ny­ną ban­do įdieg­ti ir dar vie­na mo­kyk­la.

Nuo lie­pos mė­ne­sio, pa­nai­ki­nus ap­skri­tis, pa­dau­gė­jo ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų – Sa­vi­val­dy­bės ži­niai pe­rė­jo Ky­bar­tų suau­gu­sių­jų mo­kyk­la, ku­ri vei­kia Pa­tai­sos na­muo­se.

Pa­nai­ki­nus ap­skri­tis, įkur­tas Švie­ti­mo ko­ky­bės ir re­gio­nų po­li­ti­kos de­par­ta­men­tas, ku­rio spe­cia­lis­tai dir­ba, kaip ir dir­bę, bu­vu­sių ap­skri­čių cent­ruo­se. Švie­ti­mo prie­žiū­ros pa­skir­tis yra ste­bė­ti ug­dy­mo priei­na­mu­mą ir ko­ky­bę bei ska­tin­ti švie­ti­mo to­bu­li­ni­mą. Šie spe­cia­lis­tai švie­ti­mo sky­riams bei mo­kyk­loms ir to­liau bus kaip ko­le­gos, pa­ta­rė­jai, bend­ra­dar­biai.

Su ra­jo­no mo­kyk­lų va­do­vais bu­vo ap­tar­ti stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ak­cen­tai. Ši te­ma bus gvil­de­na­ma ir mo­kyk­lų di­rek­to­rių pa­va­duo­to­jų ug­dy­mui pa­si­ta­ri­me. Šie­met ra­jo­ne rei­kės at­lik­ti mo­kyk­lų mo­ni­to­rin­go ana­li­zę.„Santakos“ inf.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Teismo nubaustos valdininkės kaltos nesijaučia
* Šeimos kortelės lengvatų žmonės nori arčiau namų
* Uogų ir daržovių augintojai galvoja apie ūkio plėtrą
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar šį rudenį buvote grybauti?
Taip, ir ne kartą.
Sykį jau grybavau.
Dar tik planuoju.
Nebuvau ir nesiruošiu.Kalbos patarimai

Ar taisyklingas pasakymas „reikalingas pagalbos“?
Taip, taisyklingas, būdvardis „reikalingas“ valdo objekto kilmininką. Pvz.: Senas neįgalus žmogus reikalingas pagalbos.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas