„Santaka“ / Apie Ignalinos atominę elektrinę – iš arčiau

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda ekologiškai užaugintą mėsinę kiaulę (apie 200 kg svorio, 1,70 Eur už kg). Tel. 8 670 98 550.
Galioja iki: 2019-02-21 13:54:29

Atlieka vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 623 56 052.
Galioja iki: 2019-02-23 09:35:01Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-09-03 06:09

Dalinkitės:  


Elektrinės širdyje, prie valdymo pultų, darbuotojai psichologinės įtampos nejaučia nuo metų pradžios, kai likus valandai iki vidurnakčio buvo sustabdytas paskutinis reaktorius.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Apie Ignalinos atominę elektrinę – iš arčiau

Eglė KVIESULAITIENĖ

Ant­ra­die­nį Ig­na­li­nos ato­mi­nė­je elekt­ri­nė­je bu­vo pra­dė­tas ar­dy­ti ant­ra­sis reak­to­riaus blo­kas. Tą die­ną elekt­ri­nės va­do­vai pa­kvie­tė ap­si­lan­ky­ti ra­jo­nų žur­na­lis­tus, kad vi­suo­me­nę pa­siek­tų tiks­les­nė in­for­ma­ci­ja apie jė­gai­nės už­da­ry­mo ei­gą.Sau­go­ma ypa­tin­gai

Nors Ig­na­li­nos AE vi­su pa­jė­gu­mu jau ne­vei­kia nuo 2004 me­tų, o ant­ra­sis reak­to­rius su­stab­dy­tas prieš 8 mė­ne­sius, vis dėl­to pa­tek­ti į jos te­ri­to­ri­ją bet ku­ris smal­suo­lis ne­ga­lė­tų. Elekt­ri­nė­je lai­ko­ma­si ypa­tin­gos sau­gos prie­mo­nių. Jau prieš ke­lias die­nas iki vi­zi­to žur­na­lis­tai tu­rė­jo iš­siųs­ti ne tik sa­vo as­mens duo­me­nis, bet ir kiek­vie­nos tech­ni­nės prie­mo­nės (fo­toa­pa­ra­tų, dik­to­fo­nų ir kt.) do­ku­men­tų iš­ra­šus. At­vy­ku­sie­ji ga­vo pa­ruoš­tus spe­cia­lius ko­duo­tus lei­di­mus, tu­rė­jo įsi­min­ti pa­pil­do­mus ko­dus, su sa­vi­mi tu­rė­ti as­mens do­ku­men­tus bei įne­ša­mų tech­ni­nių prie­mo­nių są­ra­šą. Nei ran­ki­nių, nei mo­bi­lių­jų te­le­fo­nų į AE te­ri­to­ri­ją įneš­ti ne­ga­li­ma. Kiek­vie­nam įei­nan­čiam kaip ae­rouos­te ten­ka pa­si­tik­rin­ti me­ta­lo de­tek­to­riu­mi, o be elekt­ro­ni­nio lei­di­mo ne­pa­tek­si nė į vie­nas svar­bes­nes pa­tal­pas.

Ko ge­ro, dau­ge­lis skai­ty­to­jų pui­kiai ži­no, jog Ig­na­li­nos AE pa­sau­ly­je gar­si tuo, jog tu­ri di­džiau­sią reak­to­rių, net įra­šy­tą į Gi­ne­so re­kor­dų kny­gą. Jė­gai­nė pra­dė­ta sta­ty­ti 1975 m., o 1983 m. jau pra­dė­jo dirb­ti pir­ma­sis reak­to­rius. Bu­vo pla­nuo­ja­ma, jog Lie­tu­vos AE dirbs ke­tu­ri reak­to­riai, ta­čiau pa­sta­čius tre­čią­jį ša­ly­je pra­si­dė­jo de­mok­ra­ti­niai pro­ce­sai. Po pa­sau­lį su­krė­tu­sios Čer­no­by­lio ava­ri­jos žmo­nės pa­si­prie­ši­no to­kio pa­vo­jin­go ob­jek­to plė­ti­mui, tad ku­ras į tre­čią­jį reak­to­rių įleis­tas taip ir ne­bu­vo, o ket­vir­ta­sis reak­to­rius ne­tgi ne­baig­tas sta­ty­ti.Tar­si li­go­ni­nė­je

Tais lai­kais, kai elekt­ri­nė vei­kė vi­su pa­jė­gu­mu, jo­je dir­bo apie 6 tūkst. dar­buo­to­jų. Dau­ge­lis jų – ru­sa­kal­biai, išė­ję spe­cia­lius moks­lus spe­cia­lio­se So­vie­tų Są­jun­gos mokymo įstaigose ar­ba at­vy­kę dirb­ti iš ki­tų ato­mi­nių elekt­ri­nių.

Šiuo me­tu elekt­ri­nė­je dar dir­ba apie 2300 dar­buo­to­jų, ta­čiau iki me­tų ga­lo jų tu­rė­tų lik­ti 1900, o iki 2029-ųjų, kai bus ga­lu­ti­nai baig­ti elekt­ri­nės už­da­ry­mo dar­bai, ato­mi­nės ener­ge­ti­kos spe­cia­lis­tų čia iš vi­so ne­be­liks.

Pa­te­kęs į elekt­ri­nę pa­si­jun­ti esąs lyg tarp me­di­kų, mat vi­si dė­vi bal­tus marš­ki­nius ir kel­nes, avi bal­to­mis ko­ji­nė­mis ir ba­tais bei ry­ši bal­tas ke­pu­rė­les. To­kius pa­čius ap­da­rus te­ko ap­si­vilk­ti ir žur­na­lis­tams. Be­je, ap­ran­ga – dvi­gu­ba. Vie­no­je per­si­ren­gi­mo ka­me­ro­je sa­vo dra­bu­žius ten­ka iš­mai­ny­ti į mi­nė­tas kel­nes, ba­tus ir marš­ki­nius, o pe­rei­nant į ra­dioak­ty­vią zo­ną – pa­keis­ti ba­tus ki­tais ir ap­si­reng­ti dar vie­ną bal­tų dra­bu­žių sluoks­nį. Be­je, po vi­zi­to te­ko at­lik­ti taip pat pa­na­šią į me­di­ci­ni­nę pro­ce­dū­rą. Fluo­rog­ra­fą pri­me­nan­čiu apa­ra­tu bu­vo tik­ri­na­ma, ar or­ga­niz­me ne­su­si­kau­pė neleis­ti­na ra­dioak­ty­vu­mo do­zė.

Li­go­ni­nę pri­me­na ir il­gi ko­ri­do­riai, iš jų kai ku­rie sie­kia net po 600 met­rų. Anot dar­buo­to­jų, tuo­met, kai elekt­ri­nė­je vy­ko in­ten­sy­vus dar­bas, per die­ną jiems tek­da­vo ko­ri­do­riais su­kar­ti po 10–15 ki­lo­met­rų.Ant bran­duo­li­nio ku­ro

Nors žur­na­lis­tus ly­dė­ję elekt­ri­nės dar­buo­to­jai ra­mi­no, kad ra­dia­ci­jos fo­nas vi­siš­kai ne­pa­vo­jin­gas, nes reak­to­rius ne­be­vei­kia, vis dėl­to vi­sus įspė­jo ne­si­glaus­ty­ti prie sie­nų ir nie­ko ne­lies­ti ran­ko­mis. No­rė­da­mi nu­ra­min­ti, gru­pei pri­se­gė ra­dia­ci­jos do­zi­met­rą, ku­ris tu­rė­jo pa­ro­dy­ti, kiek rent­ge­no spin­du­liuo­tės „pri­si­rink­si­me“.

In­di­vi­dua­lius kau­pia­muo­sius do­zi­met­rus tu­ri kiek­vie­nas elekt­ri­nės dar­buo­to­jas. Jie ro­do, kiek spin­du­liuo­tės spe­cia­lis­tas pri­kau­pia per vi­są dar­bo lai­ką elekt­ri­nė­je.

Jei nor­ma vir­ši­ja­ma, žmo­gus ku­rį lai­ką dirb­ti ne­ga­li. Kad ir kaip bū­tų keis­ta, į pen­si­ją ato­mi­nės elekt­ri­nės dar­buo­to­jai iš­lei­džia­mi nė kiek ne anks­čiau, nei ki­tų sfe­rų spe­cia­lis­tai.

Žur­na­lis­tams bu­vo leis­ta pa­si­vaikš­čio­ti ant dar neiš­mon­tuo­to ant­ro­jo reak­to­riaus blo­ko ir rea­liai įsi­vaiz­duo­ti, jog po mū­sų ko­jo­mis – bran­duo­li­nis ku­ras. Tik rei­kė­jo sau­go­tis, kad ko­jos neužk­liū­tų už me­ta­li­nių konst­ruk­ci­jų.Vo­kie­čiai ne­vyk­do

Reak­to­rių pa­tal­po­se, spe­cia­liuo­se ba­sei­nuo­se, sau­go­mas ir pa­nau­do­tas bran­duo­li­nis ku­ras. Pa­gal tech­no­lo­gi­ją jis pen­ke­rius me­tus tu­ri bū­ti van­de­ny­je. Vė­liau ka­se­tės, ku­rių yra 18 tūks­tan­čių, bus su­pjaus­ty­tos ir pa­tal­pin­tos į plie­ni­nius kon­tei­ne­rius bei per­kel­tos į bran­duo­li­nių at­lie­kų sau­go­ji­mo aikš­te­lę, ku­rią gre­ta elekt­ri­nės sta­to Vo­kie­ti­jos bend­ro­vė „Nu­kem Tech­no­lo­gies“.

Be­je, lai­mė­ju­si kon­kur­są ir įsi­pa­rei­go­ju­si įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ji nuo dar­bų gra­fi­ko at­si­lie­ka jau 33 mė­ne­siais. Mū­sų vals­ty­bei kiek­vie­nas ra­dioak­ty­vių at­lie­kų sau­go­ji­mo mė­nuo kai­nuo­ja 700 tūkst. eu­rų (per 2 mln. li­tų).

Ta­čiau pri­vers­ti vo­kie­čius at­ly­gin­ti nuo­sto­lius Lie­tu­va ne­pa­jė­gi, mat pa­si­ra­šant su­tar­tį ne­bu­vo at­kreip­tas dė­me­sys, kad do­ku­men­te už­fik­suo­tos są­ly­gos ne­pa­lan­kios mū­sų ša­liai. Šio mė­ne­sio pa­bai­go­je bus gau­tos tei­si­nin­kų iš­va­dos, ku­rios tu­rė­tų su­teik­ti Ig­na­li­nos AE pa­pil­do­mų sver­tų, sie­kiant pri­vers­ti Vo­kie­ti­jos kom­pa­ni­ją vyk­dy­ti sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus.

Kad pa­nau­do­tas bran­duo­li­nis ku­ras ne toks jau ne­kal­tas, te­ko įsi­ti­kin­ti pa­tiems. Ra­miai fo­tog­ra­fa­vę kap­su­les iš ar­ti, žur­na­lis­tai iš­kart at­si­trau­kė, kai pri­ne­šus do­zi­met­rą jis pir­mą kar­tą pra­dė­jo skleis­ti įspė­ja­mą­jį sig­na­lą.Me­ta­lą pa­nau­dos

Pa­tal­po­se, kur yra elekt­ri­nės val­dy­mo pul­tas, da­bar ne­li­kę jo­kios psi­cho­lo­gi­nės įtam­pos. Tik rau­do­na­sis myg­tu­kas, ku­riuo 2009 m. gruo­džio 31 d., 22 val. 54 min., bu­vo ga­lu­ti­nai su­stab­dy­tas reak­to­rius, sau­go­mas po plas­ti­ki­niu gaub­tu.

Dar vi­sai ne­se­niai čia, elekt­ri­nės šir­dy­je, 8 va­lan­das be jo­kių poil­sio per­trau­kų dirb­da­vo trys žmo­nės, ku­rie nea­tit­rauk­da­mi akių nuo elekt­ri­nės val­dy­mo mo­ni­to­rių se­kė kiek­vie­ną po­ky­tį. Tai bu­vo vie­nin­te­lė pa­tal­pa elekt­ri­nė­je, ku­rio­je leis­ta rū­ky­ti. Mat at­si­trauk­ti nuo dar­bo ne­bu­vo ga­li­ma nė mi­nu­tei.

Žur­na­lis­tams ap­ro­dy­tas tik prieš po­rą sa­vai­čių elekt­ri­nė­je pra­dė­tas eksp­loa­tuo­ti me­džia­gų ra­dioak­ty­vu­mo ma­ta­vi­mo įren­gi­nys. Juo bus nu­sta­to­ma, kiek įvai­rios iš­mon­tuo­tos elekt­ri­nės de­ta­lės už­terš­tos ra­dia­ci­ja.

Iš­mon­tuo­jant elekt­ri­nę pla­nuo­ja­ma da­lį me­džia­gų, ku­rių tar­ša ne­vir­šys lei­džia­mų ly­gių, pa­nau­do­ti ki­to­se sfe­ro­se, iš­ly­dy­ti kaip me­ta­lą ar pan.Pra­ras leng­va­tas

Vi­sa­gi­no gy­ven­to­jai, ku­rių di­džio­ji da­lis dir­bo ato­mi­nė­je elekt­ri­nė­je, gan skau­džiai rea­guo­ja į jos už­da­ry­mo pro­ce­są. Tie­sa, at­leis­ti žmo­nės gau­na ne­blo­gas so­cia­li­nes ga­ran­ti­jas. Ta­čiau elekt­ri­nė vi­sa­gi­nie­čiams bu­vo ne tik jų dar­bo­vie­tė.

Vi­sas mies­te­lis už elekt­ros ener­gi­ją mo­kė­jo kur kas ma­žiau nei ki­ti Lie­tu­vos gy­ven­to­jai, o ši­lu­mos kai­na vi­so­se Ig­na­li­nos apy­lin­kė­se bu­vo vi­du­ti­niš­kai 4 kar­tus pi­ges­nė nei ki­tur. Mat ši­lu­mi­nė ener­gi­ja elekt­ri­nė­je su­si­da­ry­da­vo kaip ša­lu­ti­nis elekt­ros ga­my­bos pro­duk­tas, tad gy­ven­to­jai mo­kė­jo tik tiek, kiek kai­nuo­ja ener­gi­jos per­da­vi­mas.

Ato­mi­nės elekt­ri­nės už­da­ry­mo dar­bams iki šiol yra iš­leis­ta 1,3 mlrd. eu­rų, o iki vi­siš­kos šio pro­ce­so pa­bai­gos dar pri­reiks apie 2,4 mlrd. eu­rų.

Elekt­ri­nei šiuo me­tu va­do­vau­jan­tis Os­val­das Čiuk­šys ti­ki­si, kad iki 2029-ųjų, kai bus baig­tas ato­mi­nės elekt­ri­nės už­da­ry­mas, ša­lia jau sto­vės nau­jo­ji elekt­ri­nė, o iš­li­ku­siuo­se se­no­sios pa­sta­tuo­se sėk­min­gai dar­buo­sis in­ves­tuo­to­jai.

Da­lis jų bus pa­nau­do­ta nau­jo­sios ato­mi­nės elekt­ri­nės reik­mėms. Ta­čiau iki to­kio re­zul­ta­to − dar de­šimt­me­čiai.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vasario 16-oji Vilkaviškyje: istorinė kartų jungtis
* Klausimas valdžiai: išlaikyti ar uždaryti?
* Kandidatams į merus nevengta užduoti ir nepatogių klausimų
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą į merus balsuotumėte?
Sauleną Aželską
Žilviną Gelgotą
Valentiną Gražulį
Algirdą NeiberkąKalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „stribas“?
Taip. Stribai (rus. istrebitel – „naikintojas“) – civilinių ginkluotų sovietų valdžios būriai, 1944–1954 m. Lietuvoje padėję okupantams vykdyti represijas.
„Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ žodis stribas teikiamas su žyma šnek.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas