„Santaka“ / Vaikų dantukų sargai silantai – nemokamai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-30 06:45

Dalinkitės:  


Vaikų dantukų sargai silantai – nemokamai

Si­lan­tai odon­to­lo­gi­jo­je nau­do­ja­mi jau po­rą de­šimt­me­čių, ta­čiau kas yra si­lan­tai, pa­sa­ky­tų vos vie­nas ki­tas žmo­gus. Dau­gu­ma ne­ži­no in­for­ma­ci­jos ir apie si­lan­tų nau­dą, kad ši me­džia­ga ga­li ap­sau­go­ti vai­kų dan­tis nuo ėduo­nies.

Ėduo­nis – vie­na la­biau­siai pa­sau­ly­je pa­pli­tu­sių dan­tų li­gų. Dan­tų ėduo­nies at­si­ra­di­mą le­mia dau­ge­lis prie­žas­čių: bur­nos hi­gie­na, su­ma­žė­jęs dan­tų at­spa­ru­mas, ap­na­šos, pa­vel­di­mu­mas. Įta­kos tu­ri ir mi­ty­bos įpro­čiai: ne­ra­cio­na­li mi­ty­ba, di­de­lis ang­lia­van­de­nių kie­kis mais­te, ne­tin­ka­mas mi­ty­bos re­ži­mas, ma­žas fluo­ro kie­kis ge­ria­ma­ja­me van­de­ny­je ir kt.

Svar­bu tai, kad 6–14 me­tų vai­kams krū­mi­niai dan­tys si­lan­tais den­gia­mi ne­mo­ka­mai. Ta­čiau tė­ve­liai tuo pa­si­nau­do­ti ne­sku­ba. Kas­met iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do (PSDF) biu­dže­to ski­ria­ma pa­kan­ka­mai lė­šų (šie­met – 2 mln. li­tų), ta­čiau da­lis vals­ty­bės pi­ni­gų lie­ka ne­pa­nau­do­ta.

Ar ži­no­te, kad:

• dan­tų ėduo­nies yra pa­žeis­ti 68 pro­c. tri­me­čių ir 94 pro­c. še­šia­me­čių vai­kų dan­tys;

• dar la­biau pa­žeis­ti vy­res­nių vai­kų dan­tys: ėduo­nis yra pa­žei­dęs nuo 69 iki 98 pro­c. dvy­li­ka­me­čių ir nuo 84 iki 100 pro­c. pen­kio­li­ka­me­čių dan­tų;

• lai­ku pa­den­gus vai­kų dan­tis si­lan­tais, ėduo­nies at­si­ra­di­mo ti­ki­my­bė su­ma­žė­ja 80–90 pro­cen­tų;

• Skan­di­na­vi­jos ša­lių pa­tir­tis pa­ro­dė, kad dan­tų li­gų pro­fi­lak­ti­ka 50 kar­tų pi­ges­nė už jų gy­dy­mą.

Si­lan­tai – dan­tų va­ge­les her­me­ti­zuo­jan­čios me­džia­gos, nau­do­ja­mos nuo­la­ti­nių dan­tų ėduo­nies pro­fi­lak­ti­kai. Tai at­ro­do kaip tirš­tas, bet la­bai ta­kus skys­tis, už­lie­jan­tis gi­lias va­ge­les bei su­da­ran­tis me­cha­ni­nį bar­je­rą tarp dan­tų ema­lio ir ža­lo­jan­čio mik­ro­bi­nio dan­tų ap­na­šo bei bur­no­je su­si­da­ran­čių rūgš­čių. Ne­se­niai iš­dy­gu­sio nuo­la­ti­nio dan­ties va­ge­lės ir duo­be­lės – tai ri­zi­kos sri­tys (pa­grin­di­nės ap­na­šų su­si­kau­pi­mo vie­tos), ku­rio­se už­si­lai­ko mais­to ir ku­rios sa­vai­me neiš­si­va­lo. Tai aš­tuo­nis kar­tus la­biau dan­tų ėduo­nies pa­žei­džia­mos vie­tos nei ly­gus ema­lio pa­vir­šius. O jei va­ge­lės gi­lios, jos neiš­va­lo­mos ir dan­tų še­pe­tė­liu. Su­dė­tin­gai „iš­va­go­tą“ nuo­la­ti­nio krū­mi­nio dan­ties kram­to­mą­jį pa­vir­šių net suau­gu­sie­siems ne­leng­va iš­va­ly­ti, o vai­kams daž­nai tai neį­vei­kia­ma už­duo­tis, ypač jei mėgs­ta­ma daž­nai gar­džiuo­tis sal­du­my­nais ar traš­ku­čiais bei sal­džiais pu­to­jan­čiais gė­ri­mais. Be to, dygs­tan­čių nuo­la­ti­nių dan­tų va­ge­lės ne vi­siš­kai mi­ne­ra­li­zuo­tos, to­dėl la­biau pa­žei­džia­mos rūgš­čių ir ėduo­nies.

Ver­ta ži­no­ti, kad si­lan­tais den­gia­mi tik ne­su­ge­dę nuo­la­ti­niai dan­tys. Tai ne­skaus­min­ga ke­lio­li­ka mi­nu­čių trun­kan­ti pro­ce­dū­ra. Dan­tu­ko gręž­ti ne­rei­kia. Dan­ties pa­vir­šius nu­va­lo­mas, ap­do­ro­ja­mas spe­cia­liais skys­čiais ir pa­den­gia­mas si­lan­tu, nau­do­jant la­bai ma­žą še­pe­tė­lį ar spe­cia­lų švirkš­tą. Her­me­ti­zuo­jan­ti me­džia­ga su­kie­ti­na­ma, pa­nau­do­jant spe­cia­lią švie­są.

Pa­deng­tų si­lan­tais dan­tų kont­ro­lė at­lie­ka­ma po 3 mė­ne­sių, vė­liau – kiek­vie­no pro­fi­lak­ti­nio tik­ri­ni­mo­si me­tu. Jei si­lan­tas iš­kren­ta, krū­mi­nių dan­tų den­gi­mo si­lan­ti­nė­mis me­džia­go­mis pro­ce­dū­ra kar­to­ja­ma.

Klai­din­ga ma­ny­ti, kad, pa­den­gus dan­tis si­lan­tais, ga­li­ma ne­la­bai kruopš­čiai va­ly­ti dan­tis, ne­tin­ka­mai mai­tin­tis, re­gu­lia­riai ne­be­tik­rin­ti bur­nos pas odon­to­lo­gą. To­kiu at­ve­ju bur­nos bak­te­ri­jos ir rūgš­tys „su­grau­žia“ ne tik dan­tis, bet ir si­lan­tus, ne­tgi plom­bas.

Vai­kų krū­mi­nių dan­tų den­gi­mo si­lan­ti­nė­mis me­džia­go­mis pro­gra­ma pa­tvir­tin­ta svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro 2005 m. rug­sė­jo 16 d. įsa­ky­mu Nr. V-713. Pa­gal šią pro­gra­mą nu­ma­ty­tas pa­slau­gas 6–14 me­tų vai­kams ne­mo­ka­mai tei­kia su­tar­tį su te­ri­to­ri­ne li­go­nių ka­sa su­da­rę pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­rai ir šei­mos kli­ni­kos, ku­riuo­se dir­ba gy­dy­to­jai odon­to­lo­gai ar­ba bur­nos hi­gie­nis­tai. Gy­dy­mo įstai­goms, su­da­riu­sioms su­tar­tį su li­go­nių ka­so­mis, iš PSDF biu­dže­to mo­ka­ma už vi­sas mi­nė­to am­žiaus vai­kams su­teik­tas pa­slau­gas. Ne­su­da­rę šių su­tar­čių pri­va­čiai dir­ban­tys odon­to­lo­gai to­kių pa­slau­gų ne­mo­ka­mai ne­tei­kia.

Kau­no te­ri­to­ri­nės li­go­nių ka­sos duo­me­ni­mis, 2009 me­tais Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne krū­mi­nių dan­tų den­gi­mo si­lan­ti­nė­mis me­džia­go­mis pro­gra­ma pa­si­nau­do­jo tik 8 pro­c. 6–14 me­tų am­žiaus vai­kų (457 iš pla­nuo­ja­mų pa­tik­rin­ti 5833). Šių me­tų pir­mo pus­me­čio vai­kų krū­mi­nių dan­tų den­gi­mo si­lan­ti­nė­mis me­džia­go­mis pro­gra­ma pa­si­nau­do­jo 3 pro­c. Vil­ka­viš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jų. Bu­vo pla­nuo­ja­ma pa­tik­rin­ti 2919 pa­cien­tų, per ata­skai­ti­nį lai­ko­tar­pį pa­tik­rin­ta ir si­lan­tais dan­tys pa­deng­ti 98 vai­kams.

No­ri­me tė­ve­liams, tu­rin­tiems 6–14 me­tų am­žiaus vai­kų, pri­min­ti, kad jie ne­pa­mirš­tų sa­vo at­ža­las nu­ves­ti pas gy­dy­to­ją odon­to­lo­gą. Spe­cia­lis­tas ne­mo­ka­mai pa­dengs vai­kų krū­mi­nius dan­tis si­lan­ti­nė­mis me­džia­go­mis. Jei­gu pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­je, ku­rio­je jūs esa­te pri­si­ra­šę, nė­ra odon­to­lo­go, tei­rau­ki­tės sa­vo šei­mos gy­dy­to­jo ir jis in­for­muos, kur šią pa­slau­gą jūs ga­li­te gau­ti ne­mo­ka­mai.Dže­ni­ta SA­BA­ŠINS­KIE­NĖ

Savivaldybės administracijos So­cia­li­nės pa­ra­mos ir

svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „magaryčios“?
Žodis „magaryčios“ yra arabiškos kilmės ( maharig – išlaidos), o į Lietuvą atkeliavo per rytų slavus. Tai tam tikrą susitarimą užtvirtinantis veiksmas, per kurį abi pusės išlenkia taurelę ar pan. Pvz.: Reikės statyti (arba duoti) magaryčių. DLKŽ šis žodis teikiamas su žyma šnek. (šnekamosios kalbos ž.). „Kalbos patarimų“ leidinyje jis vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė, vietoj kurios teikiami atitikmenys: 1. vaišės, išgertuvės; 2. priedas. Pvz.: Skolą grąžino su magaryčiomis (= su priedu ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas