„Santaka“ / Vaikų dantukų sargai silantai – nemokamai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Tvarkinga šeima išsimokėtinai nupirktų sklypą statyboms. Tel. 8 625 18 726.
Galioja iki: 2019-08-26 08:23:26

Parduoda 2 kambarių butą Alvite (I a., sava pakura). Tel. 8 647 46 922.
Galioja iki: 2019-08-31 13:18:44Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-30 06:45

Dalinkitės:  


Vaikų dantukų sargai silantai – nemokamai

Si­lan­tai odon­to­lo­gi­jo­je nau­do­ja­mi jau po­rą de­šimt­me­čių, ta­čiau kas yra si­lan­tai, pa­sa­ky­tų vos vie­nas ki­tas žmo­gus. Dau­gu­ma ne­ži­no in­for­ma­ci­jos ir apie si­lan­tų nau­dą, kad ši me­džia­ga ga­li ap­sau­go­ti vai­kų dan­tis nuo ėduo­nies.

Ėduo­nis – vie­na la­biau­siai pa­sau­ly­je pa­pli­tu­sių dan­tų li­gų. Dan­tų ėduo­nies at­si­ra­di­mą le­mia dau­ge­lis prie­žas­čių: bur­nos hi­gie­na, su­ma­žė­jęs dan­tų at­spa­ru­mas, ap­na­šos, pa­vel­di­mu­mas. Įta­kos tu­ri ir mi­ty­bos įpro­čiai: ne­ra­cio­na­li mi­ty­ba, di­de­lis ang­lia­van­de­nių kie­kis mais­te, ne­tin­ka­mas mi­ty­bos re­ži­mas, ma­žas fluo­ro kie­kis ge­ria­ma­ja­me van­de­ny­je ir kt.

Svar­bu tai, kad 6–14 me­tų vai­kams krū­mi­niai dan­tys si­lan­tais den­gia­mi ne­mo­ka­mai. Ta­čiau tė­ve­liai tuo pa­si­nau­do­ti ne­sku­ba. Kas­met iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do (PSDF) biu­dže­to ski­ria­ma pa­kan­ka­mai lė­šų (šie­met – 2 mln. li­tų), ta­čiau da­lis vals­ty­bės pi­ni­gų lie­ka ne­pa­nau­do­ta.

Ar ži­no­te, kad:

• dan­tų ėduo­nies yra pa­žeis­ti 68 pro­c. tri­me­čių ir 94 pro­c. še­šia­me­čių vai­kų dan­tys;

• dar la­biau pa­žeis­ti vy­res­nių vai­kų dan­tys: ėduo­nis yra pa­žei­dęs nuo 69 iki 98 pro­c. dvy­li­ka­me­čių ir nuo 84 iki 100 pro­c. pen­kio­li­ka­me­čių dan­tų;

• lai­ku pa­den­gus vai­kų dan­tis si­lan­tais, ėduo­nies at­si­ra­di­mo ti­ki­my­bė su­ma­žė­ja 80–90 pro­cen­tų;

• Skan­di­na­vi­jos ša­lių pa­tir­tis pa­ro­dė, kad dan­tų li­gų pro­fi­lak­ti­ka 50 kar­tų pi­ges­nė už jų gy­dy­mą.

Si­lan­tai – dan­tų va­ge­les her­me­ti­zuo­jan­čios me­džia­gos, nau­do­ja­mos nuo­la­ti­nių dan­tų ėduo­nies pro­fi­lak­ti­kai. Tai at­ro­do kaip tirš­tas, bet la­bai ta­kus skys­tis, už­lie­jan­tis gi­lias va­ge­les bei su­da­ran­tis me­cha­ni­nį bar­je­rą tarp dan­tų ema­lio ir ža­lo­jan­čio mik­ro­bi­nio dan­tų ap­na­šo bei bur­no­je su­si­da­ran­čių rūgš­čių. Ne­se­niai iš­dy­gu­sio nuo­la­ti­nio dan­ties va­ge­lės ir duo­be­lės – tai ri­zi­kos sri­tys (pa­grin­di­nės ap­na­šų su­si­kau­pi­mo vie­tos), ku­rio­se už­si­lai­ko mais­to ir ku­rios sa­vai­me neiš­si­va­lo. Tai aš­tuo­nis kar­tus la­biau dan­tų ėduo­nies pa­žei­džia­mos vie­tos nei ly­gus ema­lio pa­vir­šius. O jei va­ge­lės gi­lios, jos neiš­va­lo­mos ir dan­tų še­pe­tė­liu. Su­dė­tin­gai „iš­va­go­tą“ nuo­la­ti­nio krū­mi­nio dan­ties kram­to­mą­jį pa­vir­šių net suau­gu­sie­siems ne­leng­va iš­va­ly­ti, o vai­kams daž­nai tai neį­vei­kia­ma už­duo­tis, ypač jei mėgs­ta­ma daž­nai gar­džiuo­tis sal­du­my­nais ar traš­ku­čiais bei sal­džiais pu­to­jan­čiais gė­ri­mais. Be to, dygs­tan­čių nuo­la­ti­nių dan­tų va­ge­lės ne vi­siš­kai mi­ne­ra­li­zuo­tos, to­dėl la­biau pa­žei­džia­mos rūgš­čių ir ėduo­nies.

Ver­ta ži­no­ti, kad si­lan­tais den­gia­mi tik ne­su­ge­dę nuo­la­ti­niai dan­tys. Tai ne­skaus­min­ga ke­lio­li­ka mi­nu­čių trun­kan­ti pro­ce­dū­ra. Dan­tu­ko gręž­ti ne­rei­kia. Dan­ties pa­vir­šius nu­va­lo­mas, ap­do­ro­ja­mas spe­cia­liais skys­čiais ir pa­den­gia­mas si­lan­tu, nau­do­jant la­bai ma­žą še­pe­tė­lį ar spe­cia­lų švirkš­tą. Her­me­ti­zuo­jan­ti me­džia­ga su­kie­ti­na­ma, pa­nau­do­jant spe­cia­lią švie­są.

Pa­deng­tų si­lan­tais dan­tų kont­ro­lė at­lie­ka­ma po 3 mė­ne­sių, vė­liau – kiek­vie­no pro­fi­lak­ti­nio tik­ri­ni­mo­si me­tu. Jei si­lan­tas iš­kren­ta, krū­mi­nių dan­tų den­gi­mo si­lan­ti­nė­mis me­džia­go­mis pro­ce­dū­ra kar­to­ja­ma.

Klai­din­ga ma­ny­ti, kad, pa­den­gus dan­tis si­lan­tais, ga­li­ma ne­la­bai kruopš­čiai va­ly­ti dan­tis, ne­tin­ka­mai mai­tin­tis, re­gu­lia­riai ne­be­tik­rin­ti bur­nos pas odon­to­lo­gą. To­kiu at­ve­ju bur­nos bak­te­ri­jos ir rūgš­tys „su­grau­žia“ ne tik dan­tis, bet ir si­lan­tus, ne­tgi plom­bas.

Vai­kų krū­mi­nių dan­tų den­gi­mo si­lan­ti­nė­mis me­džia­go­mis pro­gra­ma pa­tvir­tin­ta svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro 2005 m. rug­sė­jo 16 d. įsa­ky­mu Nr. V-713. Pa­gal šią pro­gra­mą nu­ma­ty­tas pa­slau­gas 6–14 me­tų vai­kams ne­mo­ka­mai tei­kia su­tar­tį su te­ri­to­ri­ne li­go­nių ka­sa su­da­rę pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­rai ir šei­mos kli­ni­kos, ku­riuo­se dir­ba gy­dy­to­jai odon­to­lo­gai ar­ba bur­nos hi­gie­nis­tai. Gy­dy­mo įstai­goms, su­da­riu­sioms su­tar­tį su li­go­nių ka­so­mis, iš PSDF biu­dže­to mo­ka­ma už vi­sas mi­nė­to am­žiaus vai­kams su­teik­tas pa­slau­gas. Ne­su­da­rę šių su­tar­čių pri­va­čiai dir­ban­tys odon­to­lo­gai to­kių pa­slau­gų ne­mo­ka­mai ne­tei­kia.

Kau­no te­ri­to­ri­nės li­go­nių ka­sos duo­me­ni­mis, 2009 me­tais Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne krū­mi­nių dan­tų den­gi­mo si­lan­ti­nė­mis me­džia­go­mis pro­gra­ma pa­si­nau­do­jo tik 8 pro­c. 6–14 me­tų am­žiaus vai­kų (457 iš pla­nuo­ja­mų pa­tik­rin­ti 5833). Šių me­tų pir­mo pus­me­čio vai­kų krū­mi­nių dan­tų den­gi­mo si­lan­ti­nė­mis me­džia­go­mis pro­gra­ma pa­si­nau­do­jo 3 pro­c. Vil­ka­viš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jų. Bu­vo pla­nuo­ja­ma pa­tik­rin­ti 2919 pa­cien­tų, per ata­skai­ti­nį lai­ko­tar­pį pa­tik­rin­ta ir si­lan­tais dan­tys pa­deng­ti 98 vai­kams.

No­ri­me tė­ve­liams, tu­rin­tiems 6–14 me­tų am­žiaus vai­kų, pri­min­ti, kad jie ne­pa­mirš­tų sa­vo at­ža­las nu­ves­ti pas gy­dy­to­ją odon­to­lo­gą. Spe­cia­lis­tas ne­mo­ka­mai pa­dengs vai­kų krū­mi­nius dan­tis si­lan­ti­nė­mis me­džia­go­mis. Jei­gu pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­je, ku­rio­je jūs esa­te pri­si­ra­šę, nė­ra odon­to­lo­go, tei­rau­ki­tės sa­vo šei­mos gy­dy­to­jo ir jis in­for­muos, kur šią pa­slau­gą jūs ga­li­te gau­ti ne­mo­ka­mai.Dže­ni­ta SA­BA­ŠINS­KIE­NĖ

Savivaldybės administracijos So­cia­li­nės pa­ra­mos ir

svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Ūkininkų laukuose žydi facelijos, dobilai, noksta grikiai
* Metusi vadovės darbą banke kraštietė iš naujo atrado save
* Rajono kolektyvai Žolinės šventėje linksmino Punsko lietuvius
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar keliate atostogų nuotraukas į socialinius tinklus?
Taip, keliu nuolat.
Įkeliu vieną kitą.
Niekada to nedarau.
Socialiniais tinklais nesinaudoju.Kalbos patarimai

Ar vartotinas pasakymas „ko eigoje“?
Ne, tai netaisyklinga konstrukcija. Vyksmo laikui ar tarpui nusakyti žodžio „ eiga “ vietininkas netinka. Vietoj jo gali būti vartojama metu, per ką arba pusdalyvis, padalyvis. Žaidimo eigoje (= Žaidimo metu; Žaidžiant ) išryškėjo komandos pajėgumas. Metų eigoje (= Per metus ) daug kas gali pasikeisti.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas