„Santaka“ / Prie atminimo įamžinimo prisidėjo ir vilkaviškiečiai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Šeima išsinuomotų butą arba namą Vilkaviškyje. Tel. 8 630 87 651.
Galioja iki: 2019-04-25 09:12:27

Parduoda jauną, veršingą karvę (veršiuosis gegužės mėn.) ir mėsinę telyčią Vilkaviškio r. Tel. 8 608 20 494.‬
Galioja iki: 2019-04-26 09:28:44

Išsinuomotų namą arba butą Vilkaviškyje ilgesniam laikui (gali būti be remonto). Tel. 8 636 47 641.
Galioja iki: 2019-04-26 10:50:13

Parduoda FORD MONDEO CARAVAN (2005 m., 2 l, dyzelis, 85 kW, sidabro spalvos, geros būklės, praeita TA). Tel. 8 614 89 347.
Galioja iki: 2019-04-26 14:43:46Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-30 06:34

Dalinkitės:  


Nė vie­no ra­jo­ne vyks­tan­čio pa­trio­ti­nio ren­gi­nio ne­pra­lei­džian­tys bu­vę trem­ti­niai ky­bar­tie­tė Da­li­ja Ago­ta Kar­kie­nė ir Opš­rū­tų kai­mo gy­ven­to­jas Vi­tas Bla­žai­tis ne tik au­ko­jo pa­mink­lo sta­ty­bai, bet ir nu­vy­ko į jo ati­den­gi­mo iš­kil­mes Kau­ne.

Birutės NENĖNIENĖS nuotr.


Prie atminimo įamžinimo prisidėjo ir vilkaviškiečiai

Birutė NENĖNIENĖ

Lie­tu­vo­je per pa­sta­ruo­sius du de­šimt­me­čius iš­ki­lo daug įvai­rių pa­mink­lų, įam­ži­nan­čių ir pri­me­nan­čių skau­džią lais­vės ko­vų is­to­ri­ją. Obe­lis­kuo­se, len­te­lė­se įra­šo­mi žu­vu­sių­jų var­dai, sen­ten­ci­jo­mis nu­sa­ko­ma jų au­kos pra­smė. Ta­čiau kas iš­ma­tuos ir įam­žins sa­vo vai­kų ne­te­ku­sių mo­ti­nų skaus­mą? Jis taip pat yra ant Lie­tu­vos lais­vės au­ku­ro su­dė­tos au­kos da­lis.

Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­ga jau prieš ke­le­tą me­tų pra­dė­jo ieš­ko­ti bū­dų, kaip pa­gerb­ti Lie­tu­vos Lais­vės ko­vų da­ly­vių mo­ti­nas.

Pa­ga­liau mi­nint Juo­do­jo kas­pi­no die­ną ir Bal­ti­jos ke­lio su­kak­tį Kau­ne, Ra­my­bės par­ke, bu­vo iš­kil­min­gai ati­deng­ta skulp­tū­ra „Žu­vu­sių už Lie­tu­vos lais­vę Motinai“.

Vil­nie­tis skulp­to­rius Vid­man­tas Gy­li­kis kal­bė­da­mas prie pa­mink­lo pri­si­pa­ži­no, jog la­bai at­sa­kin­gai ėmė­si įam­žin­ti to­kią skau­džią te­mą. „Su­ži­no­jęs, jog tu­rė­siu įam­žin­ti par­ti­za­no Mo­ti­ną, pra­dė­jau gal­vo­ti apie sa­vo ma­mą, apie jos iš­gy­ve­ni­mus, iš jos gir­dė­tus pa­sa­ko­ji­mus, skai­ty­tas is­to­ri­jas. Mė­gi­nau įsi­vaiz­duo­ti, kaip tu­rė­jo jaus­tis mo­ti­na, pa­ma­čiu­si mies­to ar gy­ven­vie­tės aikš­tė­je gu­lin­čius iš­nie­kin­tus sa­vo vai­kus. Ji ne­tu­rė­jo tei­sės jų pa­žin­ti, ap­rau­do­ti, kad ne­nu­ken­tė­tų vi­sa gi­mi­nė. Kaip iš­reikš­ti tą jos dva­si­nę bū­se­ną?“ – kal­bė­jo skulp­to­rius ir paaiš­ki­no, jog mo­ti­nos vei­de ir iš­skleis­tuo­se spar­nuo­se pa­vaiz­da­vo sim­bo­li­nį mo­ters virs­mą, kai iš skaus­mo tam­pa­ma Dva­sia – pa­ki­bu­sia virš že­mės, iš­sklei­džian­čia kul­kų su­var­py­tus spar­nus. Tai tra­pi, tau­ri ir la­bai stip­ri Lie­tu­vos par­ti­za­nų Mo­ti­na.

Atei­ty­je Ra­my­bės par­ke nu­ma­ty­ta įreng­ti ir Lie­tu­vos par­ti­za­nų alė­ją, ve­dan­čią pa­mink­lo mo­ti­nai link.

Po pa­mink­lo ati­den­gi­mo ce­re­mo­ni­jos, ku­rio­je da­ly­va­vo Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos (LPKTS) va­do­vai, Sei­mo na­riai, dva­si­nin­kai, ka­riai, Kau­no įgu­los ka­ri­nin­kų ra­mo­vė­je bu­vo pri­sta­ty­ta Sta­nis­lo­vo Ab­ro­ma­vi­čiaus kny­ga „Par­ti­za­nų motinos“, ku­rią iš­lei­do LPKTS. Jo­je ap­ra­šy­tos dau­giau nei 60 mo­ti­nų is­to­ri­jos. Kai ku­rios iš jų Tė­vy­nės lais­vei paau­ko­jo po ke­tu­ris, pen­kis, net še­šis vai­kus. Iš­leis­da­mos iš na­mų juos lai­mi­no, ta­čiau skaus­mą nu­ga­lė­jo mei­lė Tė­vy­nei.

De­ja, šios mo­ti­nos ne­su­lau­kė ap­do­va­no­ji­mų ar leng­ves­nio gy­ve­ni­mo. Is­to­ri­kai sa­ko, jog po­ka­rio me­tais lais­vės ko­vo­se žu­vo apie 20 tūks­tan­čių jau­nų vy­rų, ne­tek­ties ir ne­ži­nios skaus­mą iš­gy­ve­no apie dvy­li­ka tūks­tan­čių jų mo­ti­nų. Ta­čiau dau­ge­lio jų net var­dai ne­ži­no­mi, nes žu­vu­sių­jų do­ku­men­tuo­se jie neįrašyti.

LPKTS prieš ke­le­tą me­tų pra­dė­jo vyk­dy­ti pro­jek­tą, ku­rio tiks­las – spe­cia­lia len­te­le su už­ra­šu „Čia il­si­si par­ti­za­no Motina“ pa­žy­mė­ti ži­no­mų Lie­tu­vos par­ti­za­nų mo­ti­nų ka­pus. Po vi­są Lie­tu­vą pa­skli­do be­veik tūks­tan­tis to­kių len­te­lių.

Ke­lios de­šim­tys jų skir­ta ir mū­sų ra­jo­no ka­pi­nė­se be­siil­sin­čioms par­ti­za­nų mo­ti­noms pa­gerb­ti. Ta­čiau, kaip sa­kė LPKTS ra­jo­no sky­riaus pir­mi­nin­kė D. Kar­kie­nė, ne vi­si ar­ti­mie­ji ry­žo­si tuos ženk­lus pa­lik­ti prie sa­vo gi­mi­nės ka­pa­vie­tė­s, kaž­ko vis dar bai­min­da­mie­si.

Sun­kiai se­kė­si ir ren­kant lė­šas pa­mink­lui bei kny­gai. Ta­čiau abu šie mil­ži­niš­ki dar­bai pa­da­ry­ti tik au­ko­to­jų dė­ka. Kny­gos pra­džio­je pa­skelb­tos vi­sų rė­mu­sių žmo­nių ir or­ga­ni­za­ci­jų pa­var­dės. Kuk­lia au­ka pri­si­dė­jo LPKTS Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sky­rius, vie­nas ki­tas au­ko­to­jas. Į šven­tę taip pat nu­vy­ko tik ke­li vil­ka­viš­kie­čiai.

Kny­gos au­to­rius pa­si­džiau­gė, kad ren­giant lei­di­nį iš­sa­mios in­for­ma­ci­jos ir nuo­trau­kų iš sa­vo fon­dų pa­tei­kė Vil­ka­viš­kio kraš­to mu­zie­jus. To­dėl kny­go­je ran­da­me pa­sa­ko­ji­mus ir apie par­ti­za­no Bro­niaus Ja­nu­šai­čio ma­mą Ane­lę Ja­nu­šai­tie­nę, ki­lu­sią iš Gra­žiš­kių kai­mo, ir apie par­ti­za­no Jo­no Pa­vi­lio­nio, ki­lu­sio iš Šil­so­džio kai­mo, ma­mą Ur­šu­lę Pa­vi­lio­nie­nę, ir apie Bart­nin­kų vals­čiu­je gy­ve­nu­sią Elž­bie­tos bei Juo­zo Žel­vių šei­mą, jų sū­nų Vin­co ir Juo­zo, duk­ros Ma­ry­tės li­ki­mus. Kny­go­je ap­ra­šy­ta par­ti­za­nų mo­ti­nų Ade­lės Bra­zie­nės iš Opš­rū­tų kai­mo, Vi­ta­li­jos Leo­na­vi­čie­nės iš Vil­ka­ba­lių kai­mo, Eu­ge­ni­jos Alek­sie­nės iš Šil­ba­lių kai­mo šei­mų li­ki­mai.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Alvito puošmenos traukia pravažiuojančiųjų žvilgsnius
* Paryžiaus katedros gaisras sukrėtė visą pasaulį
* Gimtinė, scena ir eilės – tai, kas suteikia gyvenimui prasmę
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą balsuotumėte Respublikos Prezidento rinkimuose?
Vytenį Povilą Andriukaitį
Arvydą Juozaitį
Valentiną Mazuronį
Gitaną Nausėdą
Mindaugą Puidoką
Naglį Puteikį
Saulių Skvernelį
Ingridą Šimonytę
Valdemarą TomaševskįKalbos patarimai

Kuo keisti jaunimo žargoną „lievas“?
Nevartotinos svetimybės lievas, lieva lietuviški pakaitai: 1. prastas, prasta; menkas, menka; 2. padirbtas, padirbta; piratinis, piratinė. Pvz.: Filmas buvo lievas (= prastas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas