„Santaka“ / Vedėja linki nuo sunkumų gelbėtis žmogiška šiluma

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-30 06:05

Dalinkitės:  


Kiek­vie­ni nau­ji moks­lo me­tai Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jai Al­mai Fi­na­gė­je­vie­nei ke­lia ne­ri­mą ir džiaugs­mą.

Autorės nuotr.


Vedėja linki nuo sunkumų gelbėtis žmogiška šiluma

Birutė NENĖNIENĖ

Ap­si­su­ko lai­ko ra­tas – ir vėl pra­de­da­me skai­čiuo­ti nau­jų­jų moks­lo me­tų die­nas. Praė­ju­sią sa­vai­tę po va­sa­ros ato­sto­gų į mo­kyk­las grį­žo mo­ky­to­jai, bai­gė ato­sto­gau­ti Švie­ti­mo sky­riaus spe­cia­lis­tai. Va­kar į pir­mą­jį šių moks­lo me­tų pa­si­ta­ri­mą bu­vo su­si­rin­kę mo­kyk­lų va­do­vai.

Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ja Al­ma FI­NA­GĖ­JE­VIE­NĖ da­li­ja­si min­ti­mis apie tai, kaip nu­si­tei­kę nau­juo­sius moks­lo me­tus pra­de­da ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų dar­buo­to­jai:

– Kiek­vie­ni nau­ji moks­lo me­tai pir­miau­sia ke­lia ne­ri­mą, o tik pa­skui džiaugs­mą. Vi­suo­met gal­vo­ji, kaip pa­si­reng­ta rug­sė­jui, ar ra­miai, be rū­pes­čių pra­si­dės ug­dy­mo pro­ce­sas, ar ra­si­me lais­vų vie­tų jau­niems spe­cia­lis­tams, ku­rie krei­pia­si ieš­ko­da­mi dar­bo mo­kyk­lo­se.

– Abi­tu­rien­tams ates­ta­tų įtei­ki­mo šven­tės mo­kyk­lo­se vy­ko lie­pos ant­ro­je pu­sė­je. Ka­da mo­ky­to­jai išė­jo ato­sto­gų?

– Mo­ky­to­jai išė­jo ato­sto­gau­ti lai­ku ir ato­sto­ga­vo tiek, kiek pri­klau­so. Ta­čiau ir ato­sto­gau­jan­tiems abi­tu­rien­tų kla­sių va­do­vams rū­pė­jo auk­lė­ti­nių re­zul­ta­tai, pe­da­go­gai da­ly­va­vo ates­ta­tų įtei­ki­mo šven­tė­se.

Praė­ju­sių moks­lo me­tų abi­tu­rien­tų re­zul­ta­tai džiu­gi­na: dar taip ne­bu­vo, kad vie­nos lai­dos abi­tu­rien­tų ži­nios bū­tų įver­tin­tos sep­ty­niais šim­tu­kais. O tai, kad še­ši šim­to ba­lų įver­ti­ni­mai su­rink­ti „Aušros“ gim­na­zi­jo­je, ro­do, jog šio­je mo­kyk­lo­je yra aukš­tas ug­dy­mo ly­gis.

– Kaip šią va­sa­rą pa­si­se­kė or­ga­ni­zuo­ti mo­ki­nių lais­va­lai­kį?

– Šie­met Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja va­sa­ros poil­sio sto­vyk­loms fi­nan­sa­vi­mo ne­sky­rė. Džiau­gė­mės tuo, kad iš ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to moks­lei­vių va­sa­ros poil­siui or­ga­ni­zuo­ti ga­vo­me 18 tūkst. li­tų. Pro­jek­tus pa­tei­ku­sioms mo­kyk­loms ga­lė­jo­me po šiek tiek pa­da­ly­ti lė­šų sto­vyk­loms or­ga­ni­zuo­ti. Toms ug­dy­mo įstai­goms, ku­rios or­ga­ni­za­vo poil­sį prie mo­kyk­lų, ga­lė­jo­me so­cia­liai rem­ti­niems vai­kams skir­ti lė­šų mai­ti­ni­mui.

– Kaip nau­jie­siems moks­lo me­tams pa­ruoš­tos mo­kyk­lų pa­tal­pos?

– Sma­gu, jog dau­ge­lis mo­kyk­lų pa­si­re­mon­ta­vo, pa­si­da­žė kla­ses. Nors ir kri­zė, bet mo­ky­to­jai su­ge­ba nu­si­teik­ti po­zi­ty­viai, su­siieš­ko rė­mė­jų, ne­pra­ran­da en­tu­ziaz­mo, nau­jais moks­lo me­tais no­ri įgy­ven­din­ti nau­jas idė­jas. Pas­ku­ti­nė­mis ato­sto­gų die­no­mis kai ku­rie pe­da­go­gai jau gy­ve­no mo­kyk­lų rei­ka­lais, tvar­kė­si kla­sė­se.

– Ar tu­ri­te in­for­ma­ci­jos, kaip ato­sto­ga­vo mo­ky­to­jai? Kaip il­sė­jo­tės Jūs pa­ti?

– To­kių duo­me­nų ne­rin­ko­me. Tik iš nuo­gir­dų su­ži­no­me, kas prie jū­ros va­žia­vo, kas pa­sku­ti­nės mi­nu­tės ke­lia­la­pį ke­lio­nei nu­si­pir­ko. Man te­ko pa­ke­liau­ti po Dzū­ki­ją, Že­mai­ti­ją, po mū­sų kraš­tą, pa­bū­ti prie jū­ros. Ma­nau, jog su­ge­bant „at­si­jung­ti“ nuo dar­bų ir nu­si­tei­kus, kad Lie­tu­vo­je taip pat yra gra­žių vie­tų, ga­li­ma pui­kiai pail­sė­ti. Kar­tais at­ran­di to­kių da­ly­kų, jog gė­da pa­si­da­ro, kad iki šiol to ne­ži­no­jai.

Džiu­gu, jog moks­lo me­tams pa­si­bai­gus ir prieš nau­juo­sius moks­lo me­tus mo­kyk­lų ko­lek­ty­vai ke­lia­vo po įvai­rias Lie­tu­vos vie­tas. Va­di­na­si, ne­tgi mi­ni­ma­liai pa­nau­do­jus lė­šų ga­li­ma daug pa­ma­ty­ti ir dva­siš­kai pra­tur­tė­ti.

– Ko­kia si­tua­ci­ja mo­kyk­lo­se komp­lek­tuo­jant spe­cia­lis­tus?

– Praė­ju­sią sa­vai­tę rin­ko­me in­for­ma­ci­ją iš mo­kyk­lų, ko­kių spe­cia­lis­tų joms rei­kia. Taip pat re­gist­ruo­ja­me į mus be­si­krei­pian­čius, dar­bo ieš­kan­čius mo­ky­to­jus, duo­me­nis pa­skelb­si­me tink­la­la­py­je.

Di­džiau­sias ne­ri­mas ky­la dėl spe­cia­lią­ją pa­gal­bą tei­kian­čių kva­li­fi­kuo­tų spe­cia­lis­tų: spec. pe­da­go­gų, psi­cho­lo­gų, lo­go­pe­dų. Jų trūks­ta ne tik mū­sų ra­jo­ne, bet ir vi­so­je Lie­tu­vo­je. Mo­kyk­lo­se yra lais­vų eta­tų, bet spe­cia­lis­tų nė­ra.

– Ar yra pa­si­kei­ti­mų dėl pen­si­jos am­žiaus su­lau­ku­sių pe­da­go­gų dar­bo?

– Ne­tu­ri­me jo­kio reg­la­men­tuo­jan­čio do­ku­men­to, ku­riuo rem­da­mie­si pri­va­lė­tu­me at­leis­ti to­kius žmo­nes. To ir ne­svars­to­me.

Ta­čiau kai mo­kyk­lo­se ma­žė­ja mo­ki­nių, kla­sių komp­lek­tų, o kar­tu – ir dar­bo krū­viai, ši­to am­žiaus žmo­nių įsta­ty­mas ne­gi­na. Konk­re­čiais at­ve­jais, ar pa­si­lik­ti dirb­ti pen­si­nin­kui, ar už­leis­ti vie­tą ki­tam, spren­džia darb­da­viai.

Mes tik džiau­gia­mės, kad vy­res­nio­sios kar­tos spe­cia­lis­tai dir­ba, nes pa­rei­gas jie at­lie­ka pui­kiai, pa­ruo­šia vai­kus kon­kur­sams, olim­pia­doms.

– Kiek­vie­nais me­tais vis pa­si­džiau­gia­ma, kad ra­jo­ne sėk­min­gai įgy­ven­di­na­mas mo­kyk­lų per­tvar­kos pla­nas.

– Nė­ra jo­kio džiaugs­mo, kai rei­kia už­da­ry­ti mo­kyk­las. Ta­čiau ką da­ry­ti, jei nė­ra mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kų? Pa­vyz­džiui, šiems moks­lo me­tams dar bu­vo­me pa­li­kę Pil­viš­kių „Santakos“ gim­na­zi­jos Ra­mo­niš­kių sky­rių. Ta­čiau ga­vo­me ži­nią, jog tė­vai „pajudėjo“, iš­si­ke­lia ki­tur gy­ven­ti, tad net jung­ti­nei kla­sei trūks­ta vai­kų.

– Kiek dar ra­jo­no mo­kyk­lų nuo šio rug­sė­jo neat­vers du­rų?

– Kaip ir bu­vo pa­va­sa­rį pla­nuo­ta, už­da­ro­mi dar du sky­riai: Sū­da­vos vi­du­ri­nės mo­kyk­los Teiberių ir Vil­ka­viš­kio pra­di­nės mo­kyk­los Stir­niš­kių.

Į mo­kyk­las atė­ju­sių mo­ki­nių skai­čius pa­tiks­li­na­mas rug­sė­jo pir­mo­sio­mis die­no­mis. Sun­ku net pro­gno­zuo­ti, kiek šie­met ma­žiau jų ateis į mo­kyk­las. Liūd­nas fak­tas, bet kas­met mū­sų ra­jo­ne „išnyksta“ vie­na 300–400 mo­ki­nių mo­kyk­la.

– Kas nau­jes­nio Gra­žiš­kių vi­du­ri­nei mo­kyk­lai ruo­šian­tis tap­ti gim­na­zi­ja?

– Pa­ti mo­kyk­la ruo­šia­si in­ten­sy­viai, apie tai ji sa­vo tink­la­la­py­je pa­skel­bu­si iš­sa­mią in­for­ma­ci­ją.

Lau­kia­me do­ku­men­tų, reg­la­men­tuo­jan­čių vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mos ak­re­di­ta­ci­jos pa­si­kei­ti­mus. Ži­no­me, kad ma­ži­nant po­pie­riz­mą numatomas di­de­lis pa­leng­vi­ni­mas, nes mo­kyk­lai ir Sa­vi­val­dy­bei ne­rei­kės pil­dy­ti, seg­ti ak­re­di­ta­ci­jos do­ku­men­tų po­pie­ri­nių va­rian­tų.

– Ko­kius šiais me­tais vyks­tan­čius po­ky­čius dar rei­kė­tų pri­si­min­ti?

– Ga­li­ma džiaug­tis tuo, kad vi­sos įstai­gos moks­lo me­tus pra­de­da bent iš da­lies re­no­vuo­tos, di­de­li re­mon­to dar­bai iš Eu­ro­pos Są­jun­gos pro­jek­tų lė­šų vyks­ta dvie­jo­se mo­kyk­lo­se.

Pert­var­ky­ta Gied­rių jau­ni­mo mo­kyk­los vi­daus struk­tū­ra ir nuo rug­sė­jo čia bus vyk­do­mos suau­gu­sių­jų pa­grin­di­nio ug­dy­mo pir­mos ir ant­ros pa­ko­pos pro­gra­mos.

Dar vie­na džiu­gi ži­nia, jog į mū­sų ra­jo­ną par­rie­dė­jo dar vie­nas gel­to­na­sis au­to­bu­sas. Jis pa­skir­tas Vil­ka­viš­kio pa­grin­di­nei mo­kyk­lai.

– O kas ke­lia ne­ri­mą?

– Daug kas. Vi­sų pir­ma, dau­ge­lio do­ku­men­tų, tei­sės ak­tų lai­ki­nu­mas. Vis lau­kia­me ir lau­kia­me, ka­da gi mū­sų švie­ti­mo sis­te­mo­je pa­si­baigs tie „remontai“.

– Ko­kia šie­met bus Rug­sė­jo 1-osios šven­tė mies­to ir kai­mo mo­kyk­lo­se?

– Bend­ros Rug­sė­jo 1-osios šven­tės Vil­ka­viš­kio mies­to mo­kyk­lų mo­ki­niams ne­bus. Ug­dy­mo įstai­goms da­vė­me lais­vę or­ga­ni­zuo­jant šias šven­tes. Mes pa­tys, Švie­ti­mo sky­riaus spe­cia­lis­tai, šie­met no­ri­me ap­si­lan­ky­ti kai­mo mo­kyk­lo­se.

Jau yra pa­ruoš­tos Sei­mo na­rio Al­gir­do But­ke­vi­čiaus do­va­nos: kiek­vie­nam ra­jo­no pir­mo­kui kar­tu su Pir­mo­ko pa­su bus įtei­kia­ma po kny­gą. Sei­mo na­rys no­ri da­ly­vau­ti Rug­sė­jo 1-osios šven­tė­se Gra­žiš­kiuo­se, Pil­viš­kiuo­se ir Vil­ka­viš­kio pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je. Į mo­kyk­las vyks ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vai, ku­rie taip pat nu­veš do­va­nų – įvai­rių kny­gų.

– Ko no­rė­tu­mė­te vi­siems pa­lin­kė­ti Rug­sė­jo 1-osios pro­ga?

– Pa­si­ti­kė­ji­mo ir ti­kė­ji­mo, kū­ry­biš­ku­mo ir nie­ka­da ne­blės­tan­čio en­tu­ziaz­mo. Ge­ros nuo­tai­kos ir stip­rios svei­ka­tos. Kaip sa­kė B. Fer­re­ro, tik „žmo­giš­ka ši­lu­ma iš­gel­bės mus nuo di­džių­jų šios epo­chos šalčių“.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

„Karilionas“ ar „kariljonas“?
Nė vienas rašybos variantas nelaikytinas klaida.
„Tarptautinių žodžių žodyne“ šis žodis rašomas be j karilionas (pranc. carillon ): 1. tarpusavyje suderintų įv. dydžio varpų komplektas, turintis automatinį skambinimo mechanizmą; kai kurių karilionų varpai mušami rankomis plaktukais; 2. varpų muzika.
Tačiau Kalbos komisijos posėdyje apsvarsčius nutarta, kad tais atvejais, kai originalo formoje i eina po priebalsės ir tariamas jotas, gali būti rašoma raidė j: kariljonas (kaip šampinjonas, paviljonas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas