„Santaka“ / Vedėja linki nuo sunkumų gelbėtis žmogiška šiluma

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda pilnai įrengtą, suremontuotą 1 kambario butą su rūsiu Pilviškių g., Vilkaviškyje (2/5 aukštas). Tel. 8 625 50 615.
Galioja iki: 2018-11-15 09:19:44

Vilkaviškyje remontuoja variklius, keičia dirželius, tikrina, šlifuoja variklių galvutes, atlieka lengvųjų automobilių kompiuterinę diagnostiką. Tel. 8 609 79 788.
Galioja iki: 2018-11-16 08:58:32

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-30 06:05

Dalinkitės:  


Kiek­vie­ni nau­ji moks­lo me­tai Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jai Al­mai Fi­na­gė­je­vie­nei ke­lia ne­ri­mą ir džiaugs­mą.

Autorės nuotr.


Vedėja linki nuo sunkumų gelbėtis žmogiška šiluma

Birutė NENĖNIENĖ

Ap­si­su­ko lai­ko ra­tas – ir vėl pra­de­da­me skai­čiuo­ti nau­jų­jų moks­lo me­tų die­nas. Praė­ju­sią sa­vai­tę po va­sa­ros ato­sto­gų į mo­kyk­las grį­žo mo­ky­to­jai, bai­gė ato­sto­gau­ti Švie­ti­mo sky­riaus spe­cia­lis­tai. Va­kar į pir­mą­jį šių moks­lo me­tų pa­si­ta­ri­mą bu­vo su­si­rin­kę mo­kyk­lų va­do­vai.

Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ja Al­ma FI­NA­GĖ­JE­VIE­NĖ da­li­ja­si min­ti­mis apie tai, kaip nu­si­tei­kę nau­juo­sius moks­lo me­tus pra­de­da ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų dar­buo­to­jai:

– Kiek­vie­ni nau­ji moks­lo me­tai pir­miau­sia ke­lia ne­ri­mą, o tik pa­skui džiaugs­mą. Vi­suo­met gal­vo­ji, kaip pa­si­reng­ta rug­sė­jui, ar ra­miai, be rū­pes­čių pra­si­dės ug­dy­mo pro­ce­sas, ar ra­si­me lais­vų vie­tų jau­niems spe­cia­lis­tams, ku­rie krei­pia­si ieš­ko­da­mi dar­bo mo­kyk­lo­se.

– Abi­tu­rien­tams ates­ta­tų įtei­ki­mo šven­tės mo­kyk­lo­se vy­ko lie­pos ant­ro­je pu­sė­je. Ka­da mo­ky­to­jai išė­jo ato­sto­gų?

– Mo­ky­to­jai išė­jo ato­sto­gau­ti lai­ku ir ato­sto­ga­vo tiek, kiek pri­klau­so. Ta­čiau ir ato­sto­gau­jan­tiems abi­tu­rien­tų kla­sių va­do­vams rū­pė­jo auk­lė­ti­nių re­zul­ta­tai, pe­da­go­gai da­ly­va­vo ates­ta­tų įtei­ki­mo šven­tė­se.

Praė­ju­sių moks­lo me­tų abi­tu­rien­tų re­zul­ta­tai džiu­gi­na: dar taip ne­bu­vo, kad vie­nos lai­dos abi­tu­rien­tų ži­nios bū­tų įver­tin­tos sep­ty­niais šim­tu­kais. O tai, kad še­ši šim­to ba­lų įver­ti­ni­mai su­rink­ti „Aušros“ gim­na­zi­jo­je, ro­do, jog šio­je mo­kyk­lo­je yra aukš­tas ug­dy­mo ly­gis.

– Kaip šią va­sa­rą pa­si­se­kė or­ga­ni­zuo­ti mo­ki­nių lais­va­lai­kį?

– Šie­met Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja va­sa­ros poil­sio sto­vyk­loms fi­nan­sa­vi­mo ne­sky­rė. Džiau­gė­mės tuo, kad iš ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to moks­lei­vių va­sa­ros poil­siui or­ga­ni­zuo­ti ga­vo­me 18 tūkst. li­tų. Pro­jek­tus pa­tei­ku­sioms mo­kyk­loms ga­lė­jo­me po šiek tiek pa­da­ly­ti lė­šų sto­vyk­loms or­ga­ni­zuo­ti. Toms ug­dy­mo įstai­goms, ku­rios or­ga­ni­za­vo poil­sį prie mo­kyk­lų, ga­lė­jo­me so­cia­liai rem­ti­niems vai­kams skir­ti lė­šų mai­ti­ni­mui.

– Kaip nau­jie­siems moks­lo me­tams pa­ruoš­tos mo­kyk­lų pa­tal­pos?

– Sma­gu, jog dau­ge­lis mo­kyk­lų pa­si­re­mon­ta­vo, pa­si­da­žė kla­ses. Nors ir kri­zė, bet mo­ky­to­jai su­ge­ba nu­si­teik­ti po­zi­ty­viai, su­siieš­ko rė­mė­jų, ne­pra­ran­da en­tu­ziaz­mo, nau­jais moks­lo me­tais no­ri įgy­ven­din­ti nau­jas idė­jas. Pas­ku­ti­nė­mis ato­sto­gų die­no­mis kai ku­rie pe­da­go­gai jau gy­ve­no mo­kyk­lų rei­ka­lais, tvar­kė­si kla­sė­se.

– Ar tu­ri­te in­for­ma­ci­jos, kaip ato­sto­ga­vo mo­ky­to­jai? Kaip il­sė­jo­tės Jūs pa­ti?

– To­kių duo­me­nų ne­rin­ko­me. Tik iš nuo­gir­dų su­ži­no­me, kas prie jū­ros va­žia­vo, kas pa­sku­ti­nės mi­nu­tės ke­lia­la­pį ke­lio­nei nu­si­pir­ko. Man te­ko pa­ke­liau­ti po Dzū­ki­ją, Že­mai­ti­ją, po mū­sų kraš­tą, pa­bū­ti prie jū­ros. Ma­nau, jog su­ge­bant „at­si­jung­ti“ nuo dar­bų ir nu­si­tei­kus, kad Lie­tu­vo­je taip pat yra gra­žių vie­tų, ga­li­ma pui­kiai pail­sė­ti. Kar­tais at­ran­di to­kių da­ly­kų, jog gė­da pa­si­da­ro, kad iki šiol to ne­ži­no­jai.

Džiu­gu, jog moks­lo me­tams pa­si­bai­gus ir prieš nau­juo­sius moks­lo me­tus mo­kyk­lų ko­lek­ty­vai ke­lia­vo po įvai­rias Lie­tu­vos vie­tas. Va­di­na­si, ne­tgi mi­ni­ma­liai pa­nau­do­jus lė­šų ga­li­ma daug pa­ma­ty­ti ir dva­siš­kai pra­tur­tė­ti.

– Ko­kia si­tua­ci­ja mo­kyk­lo­se komp­lek­tuo­jant spe­cia­lis­tus?

– Praė­ju­sią sa­vai­tę rin­ko­me in­for­ma­ci­ją iš mo­kyk­lų, ko­kių spe­cia­lis­tų joms rei­kia. Taip pat re­gist­ruo­ja­me į mus be­si­krei­pian­čius, dar­bo ieš­kan­čius mo­ky­to­jus, duo­me­nis pa­skelb­si­me tink­la­la­py­je.

Di­džiau­sias ne­ri­mas ky­la dėl spe­cia­lią­ją pa­gal­bą tei­kian­čių kva­li­fi­kuo­tų spe­cia­lis­tų: spec. pe­da­go­gų, psi­cho­lo­gų, lo­go­pe­dų. Jų trūks­ta ne tik mū­sų ra­jo­ne, bet ir vi­so­je Lie­tu­vo­je. Mo­kyk­lo­se yra lais­vų eta­tų, bet spe­cia­lis­tų nė­ra.

– Ar yra pa­si­kei­ti­mų dėl pen­si­jos am­žiaus su­lau­ku­sių pe­da­go­gų dar­bo?

– Ne­tu­ri­me jo­kio reg­la­men­tuo­jan­čio do­ku­men­to, ku­riuo rem­da­mie­si pri­va­lė­tu­me at­leis­ti to­kius žmo­nes. To ir ne­svars­to­me.

Ta­čiau kai mo­kyk­lo­se ma­žė­ja mo­ki­nių, kla­sių komp­lek­tų, o kar­tu – ir dar­bo krū­viai, ši­to am­žiaus žmo­nių įsta­ty­mas ne­gi­na. Konk­re­čiais at­ve­jais, ar pa­si­lik­ti dirb­ti pen­si­nin­kui, ar už­leis­ti vie­tą ki­tam, spren­džia darb­da­viai.

Mes tik džiau­gia­mės, kad vy­res­nio­sios kar­tos spe­cia­lis­tai dir­ba, nes pa­rei­gas jie at­lie­ka pui­kiai, pa­ruo­šia vai­kus kon­kur­sams, olim­pia­doms.

– Kiek­vie­nais me­tais vis pa­si­džiau­gia­ma, kad ra­jo­ne sėk­min­gai įgy­ven­di­na­mas mo­kyk­lų per­tvar­kos pla­nas.

– Nė­ra jo­kio džiaugs­mo, kai rei­kia už­da­ry­ti mo­kyk­las. Ta­čiau ką da­ry­ti, jei nė­ra mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kų? Pa­vyz­džiui, šiems moks­lo me­tams dar bu­vo­me pa­li­kę Pil­viš­kių „Santakos“ gim­na­zi­jos Ra­mo­niš­kių sky­rių. Ta­čiau ga­vo­me ži­nią, jog tė­vai „pajudėjo“, iš­si­ke­lia ki­tur gy­ven­ti, tad net jung­ti­nei kla­sei trūks­ta vai­kų.

– Kiek dar ra­jo­no mo­kyk­lų nuo šio rug­sė­jo neat­vers du­rų?

– Kaip ir bu­vo pa­va­sa­rį pla­nuo­ta, už­da­ro­mi dar du sky­riai: Sū­da­vos vi­du­ri­nės mo­kyk­los Teiberių ir Vil­ka­viš­kio pra­di­nės mo­kyk­los Stir­niš­kių.

Į mo­kyk­las atė­ju­sių mo­ki­nių skai­čius pa­tiks­li­na­mas rug­sė­jo pir­mo­sio­mis die­no­mis. Sun­ku net pro­gno­zuo­ti, kiek šie­met ma­žiau jų ateis į mo­kyk­las. Liūd­nas fak­tas, bet kas­met mū­sų ra­jo­ne „išnyksta“ vie­na 300–400 mo­ki­nių mo­kyk­la.

– Kas nau­jes­nio Gra­žiš­kių vi­du­ri­nei mo­kyk­lai ruo­šian­tis tap­ti gim­na­zi­ja?

– Pa­ti mo­kyk­la ruo­šia­si in­ten­sy­viai, apie tai ji sa­vo tink­la­la­py­je pa­skel­bu­si iš­sa­mią in­for­ma­ci­ją.

Lau­kia­me do­ku­men­tų, reg­la­men­tuo­jan­čių vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mos ak­re­di­ta­ci­jos pa­si­kei­ti­mus. Ži­no­me, kad ma­ži­nant po­pie­riz­mą numatomas di­de­lis pa­leng­vi­ni­mas, nes mo­kyk­lai ir Sa­vi­val­dy­bei ne­rei­kės pil­dy­ti, seg­ti ak­re­di­ta­ci­jos do­ku­men­tų po­pie­ri­nių va­rian­tų.

– Ko­kius šiais me­tais vyks­tan­čius po­ky­čius dar rei­kė­tų pri­si­min­ti?

– Ga­li­ma džiaug­tis tuo, kad vi­sos įstai­gos moks­lo me­tus pra­de­da bent iš da­lies re­no­vuo­tos, di­de­li re­mon­to dar­bai iš Eu­ro­pos Są­jun­gos pro­jek­tų lė­šų vyks­ta dvie­jo­se mo­kyk­lo­se.

Pert­var­ky­ta Gied­rių jau­ni­mo mo­kyk­los vi­daus struk­tū­ra ir nuo rug­sė­jo čia bus vyk­do­mos suau­gu­sių­jų pa­grin­di­nio ug­dy­mo pir­mos ir ant­ros pa­ko­pos pro­gra­mos.

Dar vie­na džiu­gi ži­nia, jog į mū­sų ra­jo­ną par­rie­dė­jo dar vie­nas gel­to­na­sis au­to­bu­sas. Jis pa­skir­tas Vil­ka­viš­kio pa­grin­di­nei mo­kyk­lai.

– O kas ke­lia ne­ri­mą?

– Daug kas. Vi­sų pir­ma, dau­ge­lio do­ku­men­tų, tei­sės ak­tų lai­ki­nu­mas. Vis lau­kia­me ir lau­kia­me, ka­da gi mū­sų švie­ti­mo sis­te­mo­je pa­si­baigs tie „remontai“.

– Ko­kia šie­met bus Rug­sė­jo 1-osios šven­tė mies­to ir kai­mo mo­kyk­lo­se?

– Bend­ros Rug­sė­jo 1-osios šven­tės Vil­ka­viš­kio mies­to mo­kyk­lų mo­ki­niams ne­bus. Ug­dy­mo įstai­goms da­vė­me lais­vę or­ga­ni­zuo­jant šias šven­tes. Mes pa­tys, Švie­ti­mo sky­riaus spe­cia­lis­tai, šie­met no­ri­me ap­si­lan­ky­ti kai­mo mo­kyk­lo­se.

Jau yra pa­ruoš­tos Sei­mo na­rio Al­gir­do But­ke­vi­čiaus do­va­nos: kiek­vie­nam ra­jo­no pir­mo­kui kar­tu su Pir­mo­ko pa­su bus įtei­kia­ma po kny­gą. Sei­mo na­rys no­ri da­ly­vau­ti Rug­sė­jo 1-osios šven­tė­se Gra­žiš­kiuo­se, Pil­viš­kiuo­se ir Vil­ka­viš­kio pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je. Į mo­kyk­las vyks ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vai, ku­rie taip pat nu­veš do­va­nų – įvai­rių kny­gų.

– Ko no­rė­tu­mė­te vi­siems pa­lin­kė­ti Rug­sė­jo 1-osios pro­ga?

– Pa­si­ti­kė­ji­mo ir ti­kė­ji­mo, kū­ry­biš­ku­mo ir nie­ka­da ne­blės­tan­čio en­tu­ziaz­mo. Ge­ros nuo­tai­kos ir stip­rios svei­ka­tos. Kaip sa­kė B. Fer­re­ro, tik „žmo­giš­ka ši­lu­ma iš­gel­bės mus nuo di­džių­jų šios epo­chos šalčių“.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Naujasis muitinės vadas semiasi suvalkietiškos patirties
* Gižiečių iniciatyva įvertinta įspūdingu medaliu
* Gimtinės ilgesys dainininką kasmet parveda į Lietuvą
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar rūpinatės savo įvaizdžiu socialiniuose tinkluose?
Informaciją skelbiu apgalvotai.
Dėl to visai nesuku galvos.
Neturiu socialinio tinklo paskyros.Kalbos patarimai

Ar taisyklinga „priimti dėmesin (domėn)“?
Ne, nes tai yra nevartotinas vertinys. Ne priimti dėmesin (domėn), o atsižvelgti, turėti galvoje, omenyje.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas