„Santaka“ / Nuo spalio bus galima įteisinti savavališkus statinius

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07

Parduoda kiaulę skersti. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-10-01 11:50:58Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-27 06:43

Dalinkitės:  


Nuo spalio bus galima įteisinti savavališkus statinius

Eglė MIČIULIENĖ

Leng­viau ga­li at­si­kvėp­ti tie, kas iki šiol su­ko gal­vas dėl sa­va­va­liš­kų sta­ty­bų įtei­si­ni­mo.

Nuo spa­lio mė­ne­sio įsi­ga­lios Sta­ty­bų įsta­ty­mo pa­tai­sos, ku­rios iš es­mės pa­keis iki šiol ga­lio­ju­sį įsta­ty­mą ir da­lį sa­va­va­liš­kai pa­sta­ty­tų sta­ti­nių leis įtei­sin­ti.Pe­rei­na­ma­sis lai­ko­tar­pis

Pa­tai­sy­tas Sta­ty­bos įsta­ty­mas nu­ma­to ga­li­my­bę įtei­sin­ti sa­va­va­liš­kai sta­to­mus ar pa­sta­ty­tus sta­ti­nius ir nu­sta­to, kaip šią ga­li­my­bę įgy­ven­din­ti.

Įs­ta­ty­mo pa­tai­sos, įsi­ga­lio­sian­čios spa­lio mė­ne­sį, leis pa­reng­ti sta­ti­nio pro­jek­ti­nę do­ku­men­ta­ci­ją ir, su­mo­kė­jus nu­sta­ty­tą įmo­ką už sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos įtei­si­ni­mą, gau­ti sta­ty­bas lei­džian­tį do­ku­men­tą. Įmo­ka bus skai­čiuo­ja­ma pa­gal spe­cia­lią for­mu­lę, at­si­žvel­giant į sa­va­va­liš­kai at­lik­tų sta­ty­bos dar­bų są­nau­dų ver­tę. Nu­ma­ty­ta, kad įmo­ka ne­ga­lės bū­ti ma­žes­nė kaip 300 li­tų ir di­des­nė nei 500 tūkst. li­tų.

Ta­čiau įsta­ty­me yra nu­ma­ty­tas pe­rei­na­ma­sis lai­ko­tar­pis iki 2013 me­tų, kai už ne­le­ga­lios sta­ty­bos įtei­si­ni­mą įmo­kos mo­kė­ti ne­rei­kės. To­kiu bū­du sie­kia­ma pa­ska­tin­ti žmo­nes ne­slėp­ti sa­va­va­liš­kų sta­ty­bų ir jas sa­va­no­riš­kai įtei­sin­ti.

– Atei­na žmo­nių, ku­rių in­ven­to­ri­za­ci­jos by­lo­se nuo se­nų lai­kų yra spau­das „sa­va­va­liš­ka sta­ty­ba“ ar­ba re­gist­ro pa­žy­mė­ji­muo­se – įra­šas „ka­dast­ri­niai ma­ta­vi­mai nea­ti­tin­ka re­gist­ro duo­me­nų“. To­kių sta­ti­nių nei par­duo­ti, nei do­va­no­ti ne­ga­li­ma. Tai­gi žmo­nės tu­rė­tų su­si­rū­pin­ti ir per tuos dve­jus me­tus pa­si­sku­bin­ti sa­vo sta­ti­nį įtei­sin­ti, nes vė­liau toks įtei­si­ni­mas kai­nuos la­bai bran­giai, – aiš­ki­no Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Ma­ri­jam­po­lės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos vals­ty­bi­nės prie­žiū­ros sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas Sau­ly­tis Kur­ti­nai­tis.Griaus ir to­liau

Sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos ga­lės bū­ti įtei­si­na­mos tik tuo­met, kai ne­bus nu­si­ženg­ta ki­tiems tei­sės ak­tams, ir tik to­se vie­to­se, kur sta­ty­ba ga­li­ma pa­gal pa­tvir­tin­tus te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo do­ku­men­tus.

Ten, kur sta­ty­ti drau­džia­ma, sa­va­va­liš­kai pa­sta­ty­ti sta­ti­niai bus griau­na­mi. Ir to­liau ne­bus ga­li­ma įtei­sin­ti draus­ti­niuo­se, re­gio­ni­nių par­kų tvar­ky­mo pla­nuo­se ne­nu­ma­ty­to­se vie­to­se ar­ba ne sta­ty­bai skir­tuo­se že­mės skly­puo­se pa­sta­ty­tų sta­ti­nių.

Vis dėl­to nau­jie­ji įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai va­di­na­mi re­vo­liu­ci­niais, nes va­do­vau­jan­tis šiuo me­tu te­be­ga­lio­jan­čiu įsta­ty­mu ne­ga­li­ma įtei­sin­ti vi­siš­kai jo­kių ne­le­ga­lių sta­ty­bų (net na­mo ve­ran­dos re­konst­ra­vi­mo kai­me). O priim­tos pa­tai­sos, ma­no­ma, leis įtei­sin­ti apie pu­sę vi­sų ne­le­ga­lių sta­ty­bų.Ko­mi­si­jos ne­be­rei­kės

Įs­ta­ty­mo pa­kei­ti­mai ge­ro­kai su­pap­ras­ti­na pa­tį sta­ty­bos pro­ce­są, su­ma­ži­na biu­rok­ra­ti­nes kliū­tis.

S. Kur­ti­nai­tis pri­mi­nė, jog iki šiol, no­rint pra­dė­ti pro­jek­tuo­ti sta­ti­nius, rei­kė­da­vo gau­ti pro­jek­ta­vi­mo są­ly­gų są­va­dą, ku­rį iš­duo­da­vo Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­gal va­di­na­mų­jų vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo su­bjek­tų (hi­gie­nos cent­ro, ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų ir t. t.) nu­sta­ty­tus rei­ka­la­vi­mus tam sta­ti­niui pro­jek­tuo­ti.

– Nuo spa­lio mė­ne­sio šio rei­ka­la­vi­mo ne­be­liks. Rei­kės gau­ti tik ar­chi­tek­tū­ri­nes ur­ba­nis­ti­nes są­ly­gas pri­si­jung­ti prie elekt­ros, van­den­tie­kio tink­lų, du­jo­tie­kio ir ki­tų ko­mu­ni­ka­ci­jų, taip pat – są­ly­gas sta­ty­ti sau­go­mo­se, kul­tū­ros pa­vel­do te­ri­to­ri­jo­se. Rei­kė­tų pa­mi­nė­ti, kad są­va­dų ne­rei­kės įpras­to­se si­tua­ci­jo­se, o ten, kur yra sau­go­mos te­ri­to­ri­jos ir pan., pro­ce­dū­ros iš­liks griež­tos, – aiš­ki­no S. Kur­ti­nai­tis.

Su­pap­ras­tin­tos ir sta­ti­nių už­bai­gi­mo pro­ce­dū­ros. Ne­su­dė­tin­giems (iki 80 m2) sta­ti­niams, in­di­vi­dua­liems 1–2 bu­tų na­mams, ka­pi­ta­liš­kai re­mon­tuo­tiems ar­ba pa­kei­tu­siems pa­skir­tį sta­ti­niams (pa­tal­poms) ne­be­rei­kės sta­ti­nių pri­pa­ži­ni­mo tin­ka­mais nau­do­ti ak­to. Sta­ty­to­jui tik rei­kės dek­la­ruo­ti, kad sta­ti­nys pa­sta­ty­tas pa­gal pro­jek­tą. Šią dek­la­ra­ci­ją nu­sta­ty­ta tvar­ka tvir­tins Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos vals­ty­bi­nės prie­žiū­ros sky­riaus spe­cia­lis­tai.

Ko­mi­si­ja bus su­da­ro­ma tik ki­tiems, čia ne­pa­mi­nė­tiems, ypa­tin­giems ir ney­pa­tin­giems sta­ti­niams.Bau­dos įmo­nėms

Pa­to­bu­lin­ta­me įsta­ty­me nau­jai ir su­pran­ta­mai pa­teik­tos sta­ti­nio, sta­ti­nio nau­jos sta­ty­bos, re­konst­ra­vi­mo, re­mon­to, lai­ki­no sta­ti­nio są­vo­kos, aiš­kiau api­brėž­tos sta­ty­bos rū­šys.

At­si­ra­do ir bau­dos ju­ri­di­niams as­me­nims. Anks­čiau bu­vo bau­džia­mas įmo­nės va­do­vas, už sta­ty­bą at­sa­kin­gas as­muo ir pan. Da­bar už sta­ty­bos rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mus nu­ma­ty­ta ir ju­ri­di­nių su­bjek­tų at­sa­ko­my­bė.

Pa­vyz­džiui, už sta­ti­nio pro­jek­ta­vi­mą ne­tu­rint tei­sės vers­tis šia veik­la įmo­nei nu­ma­ty­ta bau­da nuo 10 iki 20 tūkst. li­tų

Už nau­jo ypa­tin­go­jo sta­ti­nio sa­va­va­liš­ką sta­ty­bą sta­ty­to­jams bus ski­ria­ma bau­da nuo 25 iki 50 tūkst. li­tų. Už to­kius pat veiks­mus, pa­da­ry­tus ju­ri­di­nio as­mens pa­kar­to­ti­nai, lau­kia bau­da nuo 40 iki 75 tūkst. li­tų.

Iš vi­so nau­ja­ja­me įsta­ty­me ju­ri­di­niams su­bjek­tams nu­ma­ty­ta 30 rū­šių bau­dų. Jos nu­ma­ty­tos tiek įmo­nėms sta­ty­to­joms, tiek sta­ty­bų už­sa­ko­vams.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Išrinkti geriausi „Metų ūkiai“
* Svečiui iš Vokietijos įteiktos Garbės piliečio regalijos
* Neišmokiusi veltėdžių gyventi visuomenė moka dvigubai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Ar galima „dirbti pareigose“?
Daiktavardis pareigos žymi darbo ar tarnybos vietoje turimą statusą, bet ne pačią vietą, todėl vietininkas pareigose nevartotinas, pvz.: Jis dirba direktoriaus pareigose (taisoma yra direktorius, dirba direktoriumi, eina direktoriaus pareigas).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas