„Santaka“ / Nuo spalio bus galima įteisinti savavališkus statinius

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-27 06:43

Dalinkitės:  


Nuo spalio bus galima įteisinti savavališkus statinius

Eglė MIČIULIENĖ

Leng­viau ga­li at­si­kvėp­ti tie, kas iki šiol su­ko gal­vas dėl sa­va­va­liš­kų sta­ty­bų įtei­si­ni­mo.

Nuo spa­lio mė­ne­sio įsi­ga­lios Sta­ty­bų įsta­ty­mo pa­tai­sos, ku­rios iš es­mės pa­keis iki šiol ga­lio­ju­sį įsta­ty­mą ir da­lį sa­va­va­liš­kai pa­sta­ty­tų sta­ti­nių leis įtei­sin­ti.Pe­rei­na­ma­sis lai­ko­tar­pis

Pa­tai­sy­tas Sta­ty­bos įsta­ty­mas nu­ma­to ga­li­my­bę įtei­sin­ti sa­va­va­liš­kai sta­to­mus ar pa­sta­ty­tus sta­ti­nius ir nu­sta­to, kaip šią ga­li­my­bę įgy­ven­din­ti.

Įs­ta­ty­mo pa­tai­sos, įsi­ga­lio­sian­čios spa­lio mė­ne­sį, leis pa­reng­ti sta­ti­nio pro­jek­ti­nę do­ku­men­ta­ci­ją ir, su­mo­kė­jus nu­sta­ty­tą įmo­ką už sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos įtei­si­ni­mą, gau­ti sta­ty­bas lei­džian­tį do­ku­men­tą. Įmo­ka bus skai­čiuo­ja­ma pa­gal spe­cia­lią for­mu­lę, at­si­žvel­giant į sa­va­va­liš­kai at­lik­tų sta­ty­bos dar­bų są­nau­dų ver­tę. Nu­ma­ty­ta, kad įmo­ka ne­ga­lės bū­ti ma­žes­nė kaip 300 li­tų ir di­des­nė nei 500 tūkst. li­tų.

Ta­čiau įsta­ty­me yra nu­ma­ty­tas pe­rei­na­ma­sis lai­ko­tar­pis iki 2013 me­tų, kai už ne­le­ga­lios sta­ty­bos įtei­si­ni­mą įmo­kos mo­kė­ti ne­rei­kės. To­kiu bū­du sie­kia­ma pa­ska­tin­ti žmo­nes ne­slėp­ti sa­va­va­liš­kų sta­ty­bų ir jas sa­va­no­riš­kai įtei­sin­ti.

– Atei­na žmo­nių, ku­rių in­ven­to­ri­za­ci­jos by­lo­se nuo se­nų lai­kų yra spau­das „sa­va­va­liš­ka sta­ty­ba“ ar­ba re­gist­ro pa­žy­mė­ji­muo­se – įra­šas „ka­dast­ri­niai ma­ta­vi­mai nea­ti­tin­ka re­gist­ro duo­me­nų“. To­kių sta­ti­nių nei par­duo­ti, nei do­va­no­ti ne­ga­li­ma. Tai­gi žmo­nės tu­rė­tų su­si­rū­pin­ti ir per tuos dve­jus me­tus pa­si­sku­bin­ti sa­vo sta­ti­nį įtei­sin­ti, nes vė­liau toks įtei­si­ni­mas kai­nuos la­bai bran­giai, – aiš­ki­no Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Ma­ri­jam­po­lės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos vals­ty­bi­nės prie­žiū­ros sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas Sau­ly­tis Kur­ti­nai­tis.Griaus ir to­liau

Sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos ga­lės bū­ti įtei­si­na­mos tik tuo­met, kai ne­bus nu­si­ženg­ta ki­tiems tei­sės ak­tams, ir tik to­se vie­to­se, kur sta­ty­ba ga­li­ma pa­gal pa­tvir­tin­tus te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo do­ku­men­tus.

Ten, kur sta­ty­ti drau­džia­ma, sa­va­va­liš­kai pa­sta­ty­ti sta­ti­niai bus griau­na­mi. Ir to­liau ne­bus ga­li­ma įtei­sin­ti draus­ti­niuo­se, re­gio­ni­nių par­kų tvar­ky­mo pla­nuo­se ne­nu­ma­ty­to­se vie­to­se ar­ba ne sta­ty­bai skir­tuo­se že­mės skly­puo­se pa­sta­ty­tų sta­ti­nių.

Vis dėl­to nau­jie­ji įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai va­di­na­mi re­vo­liu­ci­niais, nes va­do­vau­jan­tis šiuo me­tu te­be­ga­lio­jan­čiu įsta­ty­mu ne­ga­li­ma įtei­sin­ti vi­siš­kai jo­kių ne­le­ga­lių sta­ty­bų (net na­mo ve­ran­dos re­konst­ra­vi­mo kai­me). O priim­tos pa­tai­sos, ma­no­ma, leis įtei­sin­ti apie pu­sę vi­sų ne­le­ga­lių sta­ty­bų.Ko­mi­si­jos ne­be­rei­kės

Įs­ta­ty­mo pa­kei­ti­mai ge­ro­kai su­pap­ras­ti­na pa­tį sta­ty­bos pro­ce­są, su­ma­ži­na biu­rok­ra­ti­nes kliū­tis.

S. Kur­ti­nai­tis pri­mi­nė, jog iki šiol, no­rint pra­dė­ti pro­jek­tuo­ti sta­ti­nius, rei­kė­da­vo gau­ti pro­jek­ta­vi­mo są­ly­gų są­va­dą, ku­rį iš­duo­da­vo Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­gal va­di­na­mų­jų vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo su­bjek­tų (hi­gie­nos cent­ro, ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų ir t. t.) nu­sta­ty­tus rei­ka­la­vi­mus tam sta­ti­niui pro­jek­tuo­ti.

– Nuo spa­lio mė­ne­sio šio rei­ka­la­vi­mo ne­be­liks. Rei­kės gau­ti tik ar­chi­tek­tū­ri­nes ur­ba­nis­ti­nes są­ly­gas pri­si­jung­ti prie elekt­ros, van­den­tie­kio tink­lų, du­jo­tie­kio ir ki­tų ko­mu­ni­ka­ci­jų, taip pat – są­ly­gas sta­ty­ti sau­go­mo­se, kul­tū­ros pa­vel­do te­ri­to­ri­jo­se. Rei­kė­tų pa­mi­nė­ti, kad są­va­dų ne­rei­kės įpras­to­se si­tua­ci­jo­se, o ten, kur yra sau­go­mos te­ri­to­ri­jos ir pan., pro­ce­dū­ros iš­liks griež­tos, – aiš­ki­no S. Kur­ti­nai­tis.

Su­pap­ras­tin­tos ir sta­ti­nių už­bai­gi­mo pro­ce­dū­ros. Ne­su­dė­tin­giems (iki 80 m2) sta­ti­niams, in­di­vi­dua­liems 1–2 bu­tų na­mams, ka­pi­ta­liš­kai re­mon­tuo­tiems ar­ba pa­kei­tu­siems pa­skir­tį sta­ti­niams (pa­tal­poms) ne­be­rei­kės sta­ti­nių pri­pa­ži­ni­mo tin­ka­mais nau­do­ti ak­to. Sta­ty­to­jui tik rei­kės dek­la­ruo­ti, kad sta­ti­nys pa­sta­ty­tas pa­gal pro­jek­tą. Šią dek­la­ra­ci­ją nu­sta­ty­ta tvar­ka tvir­tins Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos vals­ty­bi­nės prie­žiū­ros sky­riaus spe­cia­lis­tai.

Ko­mi­si­ja bus su­da­ro­ma tik ki­tiems, čia ne­pa­mi­nė­tiems, ypa­tin­giems ir ney­pa­tin­giems sta­ti­niams.Bau­dos įmo­nėms

Pa­to­bu­lin­ta­me įsta­ty­me nau­jai ir su­pran­ta­mai pa­teik­tos sta­ti­nio, sta­ti­nio nau­jos sta­ty­bos, re­konst­ra­vi­mo, re­mon­to, lai­ki­no sta­ti­nio są­vo­kos, aiš­kiau api­brėž­tos sta­ty­bos rū­šys.

At­si­ra­do ir bau­dos ju­ri­di­niams as­me­nims. Anks­čiau bu­vo bau­džia­mas įmo­nės va­do­vas, už sta­ty­bą at­sa­kin­gas as­muo ir pan. Da­bar už sta­ty­bos rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mus nu­ma­ty­ta ir ju­ri­di­nių su­bjek­tų at­sa­ko­my­bė.

Pa­vyz­džiui, už sta­ti­nio pro­jek­ta­vi­mą ne­tu­rint tei­sės vers­tis šia veik­la įmo­nei nu­ma­ty­ta bau­da nuo 10 iki 20 tūkst. li­tų

Už nau­jo ypa­tin­go­jo sta­ti­nio sa­va­va­liš­ką sta­ty­bą sta­ty­to­jams bus ski­ria­ma bau­da nuo 25 iki 50 tūkst. li­tų. Už to­kius pat veiks­mus, pa­da­ry­tus ju­ri­di­nio as­mens pa­kar­to­ti­nai, lau­kia bau­da nuo 40 iki 75 tūkst. li­tų.

Iš vi­so nau­ja­ja­me įsta­ty­me ju­ri­di­niams su­bjek­tams nu­ma­ty­ta 30 rū­šių bau­dų. Jos nu­ma­ty­tos tiek įmo­nėms sta­ty­to­joms, tiek sta­ty­bų už­sa­ko­vams.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „magaryčios“?
Žodis „magaryčios“ yra arabiškos kilmės ( maharig – išlaidos), o į Lietuvą atkeliavo per rytų slavus. Tai tam tikrą susitarimą užtvirtinantis veiksmas, per kurį abi pusės išlenkia taurelę ar pan. Pvz.: Reikės statyti (arba duoti) magaryčių. DLKŽ šis žodis teikiamas su žyma šnek. (šnekamosios kalbos ž.). „Kalbos patarimų“ leidinyje jis vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė, vietoj kurios teikiami atitikmenys: 1. vaišės, išgertuvės; 2. priedas. Pvz.: Skolą grąžino su magaryčiomis (= su priedu ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas