„Santaka“ / Svarbiausia nenurimti, siekti žinių

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-27 05:46

Dalinkitės:  


Mo­ky­to­ja Ira­da Mil­ti­nie­nė mis­tiš­ka­ja­me Stoun­hen­dže.

Nuot­rau­kos iš Ira­dos MIL­TI­NIE­NĖS al­bu­mo.


Svarbiausia nenurimti, siekti žinių

Birutė NENĖNIENĖ

Rugp­jū­čio 30 d., 11 val., Sa­lo­mė­jos Nė­ries pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je ren­gia­mas me­to­di­nis pa­si­ta­ri­mas ra­jo­no ang­lų kal­bos mo­ky­to­jams.

Jo me­tu šios mo­kyk­los ang­lų kal­bos vy­res­nio­ji mo­ky­to­ja Ira­da Mil­ti­nie­nė da­ly­sis įspū­džiais bei ge­rą­ja pa­tir­ti­mi, įgy­ta kur­sų me­tu Lon­do­ne, kur jai te­ko lai­mė to­bu­lin­ti sa­vo pro­fe­si­nius įgū­džius bei sem­tis pa­tir­ties iš la­biau pa­ty­ru­sių už­sie­nio ko­le­gų.

Apie tu­ri­nin­gai pra­leis­tas va­sa­ros ato­sto­gų die­nas ir pa­tir­tus įspū­džius mo­ky­to­ja Ira­da MIL­TI­NIE­NĖ su­ti­ko pa­si­da­ly­ti ir su „Santakos“ skai­ty­to­jais:

– Rugp­jū­čio 2–13 die­no­mis da­ly­va­vau dvie­jų sa­vai­čių truk­mės kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo kur­suo­se „Me­to­do­lo­gi­ja ir kal­bos to­bu­li­ni­mas 21-ame am­žiu­je“ („Met­ho­do­lo­gy and Lan­gua­ge En­han­ce­ment for the 21st Cen­tu­ry“).

Apie „Comenius“ partnerystės „Mo­ky­mo­si vi­są gy­ve­ni­mą“ pro­gra­mą pir­mą kar­tą iš­gir­dau dar stu­di­juo­da­ma Vil­niaus uni­ver­si­te­te. Me­to­di­kos dės­ty­to­ja su­pa­žin­di­no mus su „Erazmus“ pro­gra­mos ypa­tu­mais ir stu­di­jų už­sie­ny­je ga­li­my­bė­mis.

Ta­čiau tik da­bar, jau de­šim­tai­siais sa­vo dar­bo mo­kyk­lo­je me­tais, per­skai­čiu­si Švie­ti­mo mai­nų pa­ra­mos fon­do tink­la­la­py­je (www. smpf.lt) apie šio fon­do fi­nan­suo­ja­mus kur­sus ir įkvėp­ta sėk­min­gos sa­vo kur­so drau­gės pa­tir­ties, nu­spren­džiau pa­mė­gin­ti ir aš.

Už­pil­džiau pa­raiš­ką, iš­siun­čiau ją ir po po­ros mė­ne­sių su­ži­no­jau esan­ti vie­na iš 60 lai­min­gų­jų, ga­vu­sių Eu­ro­pos Są­jun­gos do­ta­ci­ją.

Aš pa­si­rin­kau Ex­cel Eng­lish kal­bų mo­kyk­lą, prieš tai de­ta­liai iš­stu­di­ja­vu­si siū­lo­mų kur­sų ap­ra­šą ir per­skai­čiu­si da­ly­va­vu­sių mo­ky­to­jų at­si­lie­pi­mus. Na, o tai, kad ši mo­kyk­la yra Lon­do­ne, Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės sos­ti­nė­je, ku­rio­je vi­sa­da sva­jo­jau mo­ky­tis, tik su­tvir­ti­no ma­no ap­si­spren­di­mą.

Mū­sų gru­pę su­da­rė 8 mo­ky­to­jai iš še­šių Eu­ro­pos ša­lių: Bul­ga­ri­jos, Če­ki­jos, Is­pa­ni­jos, Ita­li­jos, Tur­ki­jos ir Lie­tu­vos.

Vi­sus mus ap­gy­ven­di­no pa­to­giuo­se Vest­mins­te­rio uni­ver­si­te­to nak­vy­nės na­muo­se šiau­rės Lon­do­ne. Tai vie­nas iš pres­ti­žiš­kiau­sių ir sau­giau­sių Lon­do­no ra­jo­nų. Mes lais­va­lai­kiu mėg­da­vo­me pa­si­vaikš­čio­ti ma­žo­mis, jau­kio­mis, ža­lu­mo­je pa­sken­du­sio­mis gat­ve­lė­mis, ža­vė­da­vo­mės ne­di­du­kais, bet pra­ban­giais (iki pu­sant­ro mi­li­jo­no sva­rų ver­tės) ang­liš­kais „de­ta­ched“ na­mu­kais ar ne­pa­kar­to­ja­mo jau­ku­mo bei erd­vės de­ri­niais – vie­ti­niais par­kais.

Su­sid­rau­ga­vo­me ir drau­ge leis­da­mi lai­ką to­bu­li­no­me kal­bi­nius įgū­džius, da­li­jo­mės pe­da­go­gi­ne pa­tir­ti­mi ar narp­lio­jo­me kul­tū­ri­nius sa­vo tau­tų pa­na­šu­mus bei skir­tu­mus.

Ex­cel Eng­lish mo­kyk­lai vyk­dant so­cia­li­nę pro­gra­mą, tu­rė­jo­me ga­li­my­bę ap­lan­ky­ti ke­le­tą įžy­mių Lon­do­no vie­tų, to­kių kaip Tra­fal­ga­ro aikš­tė, Na­cio­na­li­nė ga­le­ri­ja, Be­kin­ge­mo rū­mai, Bri­tų mu­zie­jus, Bri­tų bib­lio­te­ka bei vie­nas di­džiau­sių „Black­well“ kny­gy­nų.

Lon­do­ne esu bu­vu­si ir anks­čiau, to­dėl sa­va­ran­kiš­kai ap­lan­kiau dar ke­le­tą is­to­ri­nių-kul­tū­ri­nių vie­tų, su ku­rio­mis anks­čiau ne­bu­vo te­kę su­si­pa­žin­ti: Taue­rio tvir­to­vę ir til­tą, Mo­der­nio­jo me­no ga­le­ri­ją, Mi­le­nium til­tą, Ca­na­ry Wharf ra­jo­ną, ku­ria­me stūk­so trys aukš­čiau­si Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės pa­sta­tai, bei Šer­lo­ko Holm­so mu­zie­jų.

Sa­vait­ga­lį pa­sky­rė­me Lon­do­no prie­mies­čių ap­žval­gai.

Be­ga­li­nį es­te­ti­nį ma­lo­nu­mą su­tei­kė ap­si­lan­ky­mas uni­ver­si­te­ti­nia­me Oks­for­de ir ro­mė­niš­ko­sio­mis mau­dyk­lė­mis gar­sė­jan­čia­me Bat­ho mies­te­liuo­se bei mis­tiš­ka­ja­me Stoun­hen­dže (Sto­ne­hen­ge).

Kur­sų me­tu iš­gir­dau ne­ma­žai nau­jų idė­jų ir bū­dų, kaip pa­gy­vin­ti mo­ky­mo­si pro­ce­są ir pa­da­ry­ti jį pa­trauk­les­nį mo­ki­niams. Su­si­pa­ži­nau su ak­ty­viais mo­ky­mo me­to­dais, o dar­bas gru­pė­se ir po­ro­se, dis­ku­si­jos bei dia­lo­gai bu­vo įdo­mūs ir tu­ri­nin­gi. Ga­vau daug da­li­ja­mo­sios me­džia­gos bei nau­din­gų in­ter­ne­to nuo­ro­dų.

Kur­sai at­gai­vi­no ir pa­to­bu­li­no pro­fe­si­nius įgū­džius, su­stip­ri­no as­me­ni­nę mo­ty­va­ci­ją, ku­ri yra bū­ti­na mo­kant vai­kus už­sie­nio kal­bos.

Su ko­le­go­mis iš Ex­cel Eng­lish kal­bų mo­kyk­los pa­si­da­li­jo­me ge­rą­ja pa­tir­ti­mi ir su­kaup­ta in­for­ma­ci­ja, pa­si­sė­miau nau­jų, ak­tua­lių ži­nių bei iš­klau­siau nau­din­gų me­to­di­nių re­ko­men­da­ci­jų, ku­rias, ti­kiuo­si, sėk­min­gai tai­ky­siu sa­vo pe­da­go­gi­nia­me dar­be.

Nuo­šir­džiai vi­liuo­si, kad ma­no sėk­mė pa­ska­tins ko­le­gas teik­ti pa­raiš­kas ir da­ly­vau­ti „Mo­ky­mo­si vi­są gy­ve­ni­mą programoje“ bei siek­ti pro­fe­si­nio to­bu­lė­ji­mo.

No­rė­čiau pa­drą­sin­ti vi­sus mū­sų ra­jo­no mo­ky­to­jus: to­kie kur­sai – tai ga­li­my­bė ne tik ang­lų ar vo­kie­čių kal­bų spe­cia­lis­tams. Jei už­sie­nio kal­bos ži­nių pa­kan­ka, ir ki­tų sri­čių mo­ky­to­jai tu­ri pui­kias kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo už­sie­ny­je per­spek­ty­vas.

Ko rei­kia, kad sva­jo­nė iš­si­pil­dy­tų? Ne­nu­rim­ti, siek­ti ži­nių, ieš­ko­ti nau­jo­vių, o kar­tu – aug­ti ir to­bu­lė­ti.

Lie­tu­vos švie­ti­mo mai­nų pa­ra­mos fon­das pa­pras­tą pro­vin­ci­jos mo­ky­to­ją ska­ti­na pa­si­nau­do­ti uni­ka­lio­mis fon­do siū­lo­mo­mis ga­li­my­bė­mis. Rei­kia tik no­rė­ti, mė­gin­ti – ir bū­ti­nai pa­si­seks.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Remonto darbai miesto centre greitai nesibaigs
* Vištytyje viešėjo užsienio šalių diplomatai
* Būsima dizainerė įkvėpimo semiasi Islandijoje
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Nei rinkiminė kampanija, nei priešrinkiminiai pažadai
Iš abstraktų nereikėtų daryti vedinių su priesaga -inis. Taigi turėtų būti ne rinkiminė, o rinkimų apygarda, apylinkė, kampanija, komisija, kova, laida, programa, o priešrinkiminius debatus ar pažadus reikia keisti į debatus prieš rinkimus; pažadus, duotus prieš rinkimus.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas