„Santaka“ / Svarbiausia nenurimti, siekti žinių

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-27 05:46

Dalinkitės:  


Mo­ky­to­ja Ira­da Mil­ti­nie­nė mis­tiš­ka­ja­me Stoun­hen­dže.

Nuot­rau­kos iš Ira­dos MIL­TI­NIE­NĖS al­bu­mo.


Svarbiausia nenurimti, siekti žinių

Birutė NENĖNIENĖ

Rugp­jū­čio 30 d., 11 val., Sa­lo­mė­jos Nė­ries pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je ren­gia­mas me­to­di­nis pa­si­ta­ri­mas ra­jo­no ang­lų kal­bos mo­ky­to­jams.

Jo me­tu šios mo­kyk­los ang­lų kal­bos vy­res­nio­ji mo­ky­to­ja Ira­da Mil­ti­nie­nė da­ly­sis įspū­džiais bei ge­rą­ja pa­tir­ti­mi, įgy­ta kur­sų me­tu Lon­do­ne, kur jai te­ko lai­mė to­bu­lin­ti sa­vo pro­fe­si­nius įgū­džius bei sem­tis pa­tir­ties iš la­biau pa­ty­ru­sių už­sie­nio ko­le­gų.

Apie tu­ri­nin­gai pra­leis­tas va­sa­ros ato­sto­gų die­nas ir pa­tir­tus įspū­džius mo­ky­to­ja Ira­da MIL­TI­NIE­NĖ su­ti­ko pa­si­da­ly­ti ir su „Santakos“ skai­ty­to­jais:

– Rugp­jū­čio 2–13 die­no­mis da­ly­va­vau dvie­jų sa­vai­čių truk­mės kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo kur­suo­se „Me­to­do­lo­gi­ja ir kal­bos to­bu­li­ni­mas 21-ame am­žiu­je“ („Met­ho­do­lo­gy and Lan­gua­ge En­han­ce­ment for the 21st Cen­tu­ry“).

Apie „Comenius“ partnerystės „Mo­ky­mo­si vi­są gy­ve­ni­mą“ pro­gra­mą pir­mą kar­tą iš­gir­dau dar stu­di­juo­da­ma Vil­niaus uni­ver­si­te­te. Me­to­di­kos dės­ty­to­ja su­pa­žin­di­no mus su „Erazmus“ pro­gra­mos ypa­tu­mais ir stu­di­jų už­sie­ny­je ga­li­my­bė­mis.

Ta­čiau tik da­bar, jau de­šim­tai­siais sa­vo dar­bo mo­kyk­lo­je me­tais, per­skai­čiu­si Švie­ti­mo mai­nų pa­ra­mos fon­do tink­la­la­py­je (www. smpf.lt) apie šio fon­do fi­nan­suo­ja­mus kur­sus ir įkvėp­ta sėk­min­gos sa­vo kur­so drau­gės pa­tir­ties, nu­spren­džiau pa­mė­gin­ti ir aš.

Už­pil­džiau pa­raiš­ką, iš­siun­čiau ją ir po po­ros mė­ne­sių su­ži­no­jau esan­ti vie­na iš 60 lai­min­gų­jų, ga­vu­sių Eu­ro­pos Są­jun­gos do­ta­ci­ją.

Aš pa­si­rin­kau Ex­cel Eng­lish kal­bų mo­kyk­lą, prieš tai de­ta­liai iš­stu­di­ja­vu­si siū­lo­mų kur­sų ap­ra­šą ir per­skai­čiu­si da­ly­va­vu­sių mo­ky­to­jų at­si­lie­pi­mus. Na, o tai, kad ši mo­kyk­la yra Lon­do­ne, Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės sos­ti­nė­je, ku­rio­je vi­sa­da sva­jo­jau mo­ky­tis, tik su­tvir­ti­no ma­no ap­si­spren­di­mą.

Mū­sų gru­pę su­da­rė 8 mo­ky­to­jai iš še­šių Eu­ro­pos ša­lių: Bul­ga­ri­jos, Če­ki­jos, Is­pa­ni­jos, Ita­li­jos, Tur­ki­jos ir Lie­tu­vos.

Vi­sus mus ap­gy­ven­di­no pa­to­giuo­se Vest­mins­te­rio uni­ver­si­te­to nak­vy­nės na­muo­se šiau­rės Lon­do­ne. Tai vie­nas iš pres­ti­žiš­kiau­sių ir sau­giau­sių Lon­do­no ra­jo­nų. Mes lais­va­lai­kiu mėg­da­vo­me pa­si­vaikš­čio­ti ma­žo­mis, jau­kio­mis, ža­lu­mo­je pa­sken­du­sio­mis gat­ve­lė­mis, ža­vė­da­vo­mės ne­di­du­kais, bet pra­ban­giais (iki pu­sant­ro mi­li­jo­no sva­rų ver­tės) ang­liš­kais „de­ta­ched“ na­mu­kais ar ne­pa­kar­to­ja­mo jau­ku­mo bei erd­vės de­ri­niais – vie­ti­niais par­kais.

Su­sid­rau­ga­vo­me ir drau­ge leis­da­mi lai­ką to­bu­li­no­me kal­bi­nius įgū­džius, da­li­jo­mės pe­da­go­gi­ne pa­tir­ti­mi ar narp­lio­jo­me kul­tū­ri­nius sa­vo tau­tų pa­na­šu­mus bei skir­tu­mus.

Ex­cel Eng­lish mo­kyk­lai vyk­dant so­cia­li­nę pro­gra­mą, tu­rė­jo­me ga­li­my­bę ap­lan­ky­ti ke­le­tą įžy­mių Lon­do­no vie­tų, to­kių kaip Tra­fal­ga­ro aikš­tė, Na­cio­na­li­nė ga­le­ri­ja, Be­kin­ge­mo rū­mai, Bri­tų mu­zie­jus, Bri­tų bib­lio­te­ka bei vie­nas di­džiau­sių „Black­well“ kny­gy­nų.

Lon­do­ne esu bu­vu­si ir anks­čiau, to­dėl sa­va­ran­kiš­kai ap­lan­kiau dar ke­le­tą is­to­ri­nių-kul­tū­ri­nių vie­tų, su ku­rio­mis anks­čiau ne­bu­vo te­kę su­si­pa­žin­ti: Taue­rio tvir­to­vę ir til­tą, Mo­der­nio­jo me­no ga­le­ri­ją, Mi­le­nium til­tą, Ca­na­ry Wharf ra­jo­ną, ku­ria­me stūk­so trys aukš­čiau­si Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės pa­sta­tai, bei Šer­lo­ko Holm­so mu­zie­jų.

Sa­vait­ga­lį pa­sky­rė­me Lon­do­no prie­mies­čių ap­žval­gai.

Be­ga­li­nį es­te­ti­nį ma­lo­nu­mą su­tei­kė ap­si­lan­ky­mas uni­ver­si­te­ti­nia­me Oks­for­de ir ro­mė­niš­ko­sio­mis mau­dyk­lė­mis gar­sė­jan­čia­me Bat­ho mies­te­liuo­se bei mis­tiš­ka­ja­me Stoun­hen­dže (Sto­ne­hen­ge).

Kur­sų me­tu iš­gir­dau ne­ma­žai nau­jų idė­jų ir bū­dų, kaip pa­gy­vin­ti mo­ky­mo­si pro­ce­są ir pa­da­ry­ti jį pa­trauk­les­nį mo­ki­niams. Su­si­pa­ži­nau su ak­ty­viais mo­ky­mo me­to­dais, o dar­bas gru­pė­se ir po­ro­se, dis­ku­si­jos bei dia­lo­gai bu­vo įdo­mūs ir tu­ri­nin­gi. Ga­vau daug da­li­ja­mo­sios me­džia­gos bei nau­din­gų in­ter­ne­to nuo­ro­dų.

Kur­sai at­gai­vi­no ir pa­to­bu­li­no pro­fe­si­nius įgū­džius, su­stip­ri­no as­me­ni­nę mo­ty­va­ci­ją, ku­ri yra bū­ti­na mo­kant vai­kus už­sie­nio kal­bos.

Su ko­le­go­mis iš Ex­cel Eng­lish kal­bų mo­kyk­los pa­si­da­li­jo­me ge­rą­ja pa­tir­ti­mi ir su­kaup­ta in­for­ma­ci­ja, pa­si­sė­miau nau­jų, ak­tua­lių ži­nių bei iš­klau­siau nau­din­gų me­to­di­nių re­ko­men­da­ci­jų, ku­rias, ti­kiuo­si, sėk­min­gai tai­ky­siu sa­vo pe­da­go­gi­nia­me dar­be.

Nuo­šir­džiai vi­liuo­si, kad ma­no sėk­mė pa­ska­tins ko­le­gas teik­ti pa­raiš­kas ir da­ly­vau­ti „Mo­ky­mo­si vi­są gy­ve­ni­mą programoje“ bei siek­ti pro­fe­si­nio to­bu­lė­ji­mo.

No­rė­čiau pa­drą­sin­ti vi­sus mū­sų ra­jo­no mo­ky­to­jus: to­kie kur­sai – tai ga­li­my­bė ne tik ang­lų ar vo­kie­čių kal­bų spe­cia­lis­tams. Jei už­sie­nio kal­bos ži­nių pa­kan­ka, ir ki­tų sri­čių mo­ky­to­jai tu­ri pui­kias kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo už­sie­ny­je per­spek­ty­vas.

Ko rei­kia, kad sva­jo­nė iš­si­pil­dy­tų? Ne­nu­rim­ti, siek­ti ži­nių, ieš­ko­ti nau­jo­vių, o kar­tu – aug­ti ir to­bu­lė­ti.

Lie­tu­vos švie­ti­mo mai­nų pa­ra­mos fon­das pa­pras­tą pro­vin­ci­jos mo­ky­to­ją ska­ti­na pa­si­nau­do­ti uni­ka­lio­mis fon­do siū­lo­mo­mis ga­li­my­bė­mis. Rei­kia tik no­rė­ti, mė­gin­ti – ir bū­ti­nai pa­si­seks.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Ilgai lauktas mamografas jau pradėjo dirbti
* Pirmine teisine pagalba naudojasi vis daugiau žmonių
* Būsimose miesto poilsio zonose ketinama palikti sveikus ir gražius medžius
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

„Karilionas“ ar „kariljonas“?
Nė vienas rašybos variantas nelaikytinas klaida.
„Tarptautinių žodžių žodyne“ šis žodis rašomas be j karilionas (pranc. carillon ): 1. tarpusavyje suderintų įv. dydžio varpų komplektas, turintis automatinį skambinimo mechanizmą; kai kurių karilionų varpai mušami rankomis plaktukais; 2. varpų muzika.
Tačiau Kalbos komisijos posėdyje apsvarsčius nutarta, kad tais atvejais, kai originalo formoje i eina po priebalsės ir tariamas jotas, gali būti rašoma raidė j: kariljonas (kaip šampinjonas, paviljonas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas