„Santaka“ / Verslininkas mėgaujasi aktyviu gyvenimu

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Išvalo lietaus nubėgimo sistemas Jūsų namuose ar sodyboje. Atlieka smulkų lietaus nutekėjimo sistemų remontą. Ruoškitės rudens darganoms vasarą. Tel. 8 622 30 435.
Galioja iki: 2019-06-29 13:01:01

Parduoda gyvenamąjį namą Šiaurės g. 15, Vilkaviškyje (2000 m. pastatytas, yra 12 a žemės, ūkinis pastatas, 3 garažai). Tel. 8 662 02 402.
Galioja iki: 2019-06-30 16:06:24

Skubiai parduoda LAND ROVER FREELANDER (1999 m. 12 mėn., 2 l, dyzelis, su variklio defektu, 550 Eur). Tel. 8 641 68 516.
Galioja iki: 2019-07-05 11:38:02Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-27 05:43

Dalinkitės:  


Didžiausia Petro Žilionio aistra – jėgos aitvaras. Dėl jo verslininkas tikina galintis į šalį nustumti bet kokius darbus.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Verslininkas mėgaujasi aktyviu gyvenimu

Po­li­ti­kas, mies­to bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas, įvai­rių klu­bų stei­gė­jas bei ak­ty­vus jų da­ly­vis, mu­zi­kan­tas... Vi­sa tai – tik ma­ža da­lis iš spal­vin­gos ge­rai ži­no­mo Vil­ka­viš­kio vers­li­nin­ko Pet­ro Ži­lio­nio biog­ra­fi­jos.Di­džiau­sia aist­ra – jė­gos ait­va­ras

Nors Pet­ras Ži­lio­nis kaip nie­kas ki­tas ra­jo­ne iš­si­ski­ria sa­vo įvai­riais po­mė­giais, jis pa­ts tei­gia vi­sa­da ran­dan­tis lai­ko mėgs­ta­miau­siam sa­vo už­siė­mi­mui – jė­gos ait­va­rų spor­tui. „Ge­riau­siai jau­čiuo­si, kai bent 3–4 va­lan­das su ait­va­ru pa­čiuo­ži­nė­ju ant van­dens ar le­do, pri­klau­so­mai nuo me­tų lai­kų. Dėl to esu pa­si­ry­žęs net vi­sus dar­bus ati­dė­ti į ša­lį“, – pri­si­pa­ži­no vers­li­nin­kas.

Maž­daug prieš tre­jus me­tus įsi­gi­jęs pir­mą sa­vo ait­va­rą P. Ži­lio­nis taip juo su­si­do­mė­jo, kad da­bar be šio po­mė­gio ti­ki­na ne­ga­lin­tis gy­ven­ti. „Jei per sa­vai­tę pu­čia pa­lan­kus vė­jas 7 die­nas, bū­tent tiek lai­ko ir mė­gau­juo­si šiuo ma­lo­nu­mu“, – ti­ki­no vil­ka­viš­kie­tis. Pa­sak jo, vė­jas nie­ko ne­kai­nuo­ja, to­dėl džiaug­tis jė­gos ait­va­rais yra gan pi­gus ma­lo­nu­mas – rei­kia tik įsi­gy­ti pa­tį ait­va­rą, ap­ran­gą bei spe­cia­lią įran­gą.

Šiuo me­tu Vil­ka­viš­ky­je yra 5 žmo­nės, pa­mė­gę jė­gos ait­va­rus, dar ke­li in­ten­sy­viai do­mi­si šia ga­na ekst­re­ma­lia spor­to ša­ka. Pet­ras Ži­lio­nis, Vi­das Bro­kas bei Arū­nas Ber­no­tas bu­vo tie, ku­rie pir­mie­ji mū­sų mies­te su­si­ža­vė­jo šiuo už­siė­mi­mu. „Vi­si įsi­gi­jo­me ait­va­rus vie­nu me­tu, ta­čiau kol tar­pu­sa­vy­je neiš­si­kal­bė­jo­me, ne­ži­no­jo­me apie tai“, – juo­kė­si pa­šne­ko­vas. Vy­ras pri­si­pa­ži­no, kad pra­džio­je nė vie­nas iš tri­ju­lės ne­mo­kė­jo de­ra­mai elg­tis su ait­va­ru, tad juo nau­do­tis mo­kė­si in­ter­ne­te.

Per šiuos ke­le­tą me­tų P. Ži­lio­nis bu­vo pa­te­kęs ir į ne­ma­lo­nias si­ta­ci­jas, kai pa­ki­lus stip­res­niam vė­jui ir ne­pa­vy­kus su­val­dy­ti ait­va­ro ke­lis kar­tus bu­vo iš­lė­kęs iš van­dens į sau­su­mą.

Pa­vo­jin­giau­sias in­ci­den­tas įvy­ko šį pa­va­sa­rį, kai pu­čiant stip­riam vė­jui vers­li­nin­kas iš Pae­že­rių eže­ro bu­vo nu­blokš­tas ant py­li­mo bei nu­tėkš­tas už jo esan­čia­me dur­py­ne.

„Ge­rai, kad ša­lia ne­pa­si­tai­kė me­džių ar pa­sta­tų, nes bū­tų bu­vę tik­rai ries­ta“, – pri­si­pa­ži­no P. Ži­lio­nis. Jis ti­ki­no, kad tą­kart jam pa­dė­ju­si ir pa­tir­tis bei grei­ta reak­ci­ja.Pro­pa­guo­ja svei­ką bei ak­ty­vią gy­ven­se­ną

Nors jė­gos ait­va­rai ir yra di­džiau­sia vil­ka­viš­kie­čio aist­ra, ta­čiau tai – ne vie­nin­te­lis jo po­mė­gis. „La­bai mėgs­tu bu­riuo­ti, ta­čiau at­si­ra­dus ait­va­rams pa­sta­ruo­ju me­tu ant bur­len­tės li­pu vis re­čiau“, – sa­kė ne­tru­kus še­šias­de­šimt­me­tį švę­sian­tis vers­li­nin­kas.

Jis jau aš­tuo­ne­rius me­tus pri­klau­so ir Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sli­di­nin­kų klu­bui, o la­biau­siai mėgs­ta sli­di­nė­ti Viš­ty­ty­je esan­čio­je tra­so­je, taip pat – Aust­ri­jos kal­nuo­se.

„Taip pat jau de­šimt­me­tį šo­ki­nė­ju su pa­ra­šiu­tu. Iki šiol esu at­li­kęs be­veik 90 šuo­lių. Tie­sa, šie­met dar to da­ry­ti ne­te­ko. Ma­nau, pro­fe­sio­na­liu pa­ra­šiu­ti­nin­ku ne­tap­siu, bet at­lik­ti 100 šuo­lių tik­rai no­rė­čiau“, – pri­si­pa­ži­no P. Ži­lio­nis.

Vy­ras pa­sa­ko­jo se­niau pri­klau­sęs ir me­džio­to­jų bū­re­liui, ta­čiau il­gai ja­me neiš­si­lai­kė. „La­biau mėgs­tu stir­nas lau­kuo­se nei ant sta­lo“, – šyp­te­lė­jo vil­ka­viš­kie­tis. Jis tei­gė, kad me­džiok­lė yra per ra­mus už­siė­mi­mas, trūks­ta ak­ty­vu­mo.

P. Ži­lio­nis jau be­veik 15 me­tų ne­val­go mė­sos, ku­rį lai­ką ne­var­to­jo ir al­ko­ho­lio. „Val­gau tik žu­vį, ku­ri yra leng­viau­sia mė­sos for­ma, ta­čiau tai da­rau ga­na re­tai. Jau­čiuo­si la­bai pui­kiai bei ener­gin­gai“, – ti­ki­no pa­šne­ko­vas.

Se­niau P. Žilionis bu­vo su­si­do­mė­jęs ir įvai­riais jo­gos pra­ti­mais, yra iš­klau­sęs spe­cia­lius kur­sus. Prieš ke­le­tą me­tų vyriškis pri­klau­sė ir Vil­ka­viš­kio ra­jo­no svei­kuo­lių klu­bui, ta­čiau vė­liau iš jo pa­si­trau­kė.

Ak­ty­vi veik­la „Se­nuo­se ve­ži­muo­se“

Vers­li­nin­kas yra vie­nas iš aso­cia­ci­jos „Se­nų ve­ži­mų klu­bas“ stei­gė­jų bei klu­bo ta­ry­bos pir­mi­nin­kas. Kaip sa­kė pa­ts P. Ži­lio­nis, šiai sa­vo veik­lai ski­rian­tis ne­ma­žai dė­me­sio. „Aiš­ku, ne­ga­liu ly­giuo­tis į klu­bo pir­mi­nin­ką Re­nal­dą Da­rių Du­lins­ką, ku­ris tur­būt yra di­džiau­sias en­tu­zias­tas iš mū­sų vi­sų, ta­čiau taip pat ne­ma­žai pri­si­de­du prie „Se­nų ve­ži­mų“ po­pu­lia­ri­ni­mo, klu­bo veik­los“, – kal­bė­jo pa­šne­ko­vas. Pa­sak jo, kiek­vie­ną tre­čia­die­nį ren­gia­mi klu­bo su­si­rin­ki­mai už­si­tę­sia iki pat vi­dur­nak­čio, nes su­si­rin­kus bend­ra­min­čiams ver­da karš­tos dis­ku­si­jos, siū­lo­mos idė­jos, da­li­ja­ma­si pa­tir­ti­mi.

Kas­met „Se­nų ve­ži­mų“ klu­bas or­ga­ni­zuo­ja bent po vie­ną stam­bų žy­gį. Šie­met jie bu­vo nu­vy­kę į Uk­rai­nos mies­tą Lvo­vą, per­nai atliko 1000 km ra­lį ap­link Lie­tu­vą, už­per­nai – se­nais au­to­mo­bi­liais ve­žė pa­sta­ty­ti kry­žių į Kry­žių kal­ną. Taip pat ar­ti­miau­siu me­tu pla­nuo­ja­mas žy­gis į Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je vyk­sian­čias mies­to die­nas.Pa­sy­vus bu­riuo­to­jų klu­bo na­rys

Nors P. Ži­lio­nis pri­klau­so ir Vil­ka­viš­kio bu­riuo­to­jų klu­bui „Škva­las“, ta­čiau, kaip pa­ts pri­si­pa­ži­no, jam ski­ria ne­daug lai­ko. „Ki­ti klu­bo na­riai re­gu­lia­riai plau­kio­ja jach­to­mis, o aš sa­vą­ją iš­trau­kiu tik ta­da, kai kas nors pa­pra­šo. Be to, ga­na pa­sy­viai da­ly­vau­ju ir klu­bo kas­die­ni­nia­me gy­ve­ni­me, re­tai pri­si­de­du prie jų ren­gia­mų ak­ci­jų“, – pa­sa­ko­jo vers­li­nin­kas. Vy­ras pri­si­pa­ži­no, kad plau­kio­jant jach­ta jam trūks­ta ak­ty­vu­mo, to­dėl šiuo me­tu daug mie­liau ren­ka­si jė­gos ait­va­rus, bur­len­tes ar sli­di­nė­ji­mą.

Dau­giau nei prieš de­šimt­me­tį prie til­te­lio, esan­čio gre­ta P. Ži­lio­nio so­do na­me­lio, su jach­ta pri­plau­kė vie­nas pa­žįs­ta­mas. Ta­da vers­li­nin­kui ir šo­vė į gal­vą min­tis, kad ir jam rei­kė­tų įsi­gy­ti pa­na­šią van­dens prie­mo­nę. Il­gai kal­bi­nęs Vil­ka­viš­kio se­niū­ną Al­gį Ki­se­liū­ną, kad šis par­duo­tų sa­vo jach­tą, ga­liau­siai vy­ras krei­pė­si į Alek­sand­rą Leo­na­vi­čių ir už­sa­kė pa­da­ry­ti nau­ją jach­tą – tri­ma­ra­ną.

Šiuo me­tu pa­pra­šy­tas vil­ka­viš­kie­tis jach­ta pluk­do įvai­rių šven­čių, ko­lek­ty­vų sam­bū­rių da­ly­vius, ves­tu­vi­nin­kus. „Ma­nau, jog pa­ts daž­niau pra­dė­siu plau­kio­ti jach­ta, kai bū­siu se­nes­nis, kai ne­be­liks ener­gi­jos ak­ty­viai spor­tuo­ti“, – svars­tė P. Ži­lio­nis.Ki­ta veik­la

Be įvai­rių už­siė­mi­mų, P. Ži­lio­nis yra Dar­bo par­ti­jos Vil­ka­viš­kio sky­riaus pir­mi­nin­kas, ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, mies­to bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas, „Ro­ta­ry“ klu­bo na­rys bei ak­ty­vus vi­suo­me­nės vei­kė­jas.

Gre­ta vi­so to, P. Ži­lio­nis sėk­min­gai va­do­vau­ja ir vers­lui – jis yra UAB „Ono­rė“ di­rek­to­rius. Vil­ka­viš­kie­čio va­do­vau­ja­ma įmo­nė ver­čia­si me­ta­lų lau­žo su­pir­ki­mu, ang­lių bei dur­pių pre­ky­ba, au­to­mo­bi­lių re­mon­tu, nau­jų ir nau­do­tų jų da­lių par­da­vi­mu. Pa­sak pa­šne­ko­vo, kri­zė bu­vo stip­riai pri­stab­džiu­si vers­lą, ta­čiau pa­sta­ruo­ju me­tu jau pa­ste­bi­mas šioks toks eko­no­mi­kos at­si­ga­vi­mas.

Dar 1966 me­tais P. Ži­lio­nis pra­dė­jo gro­ti ves­tu­vė­se. Šią sa­vo veik­lą jis tę­sė ly­giai 25 me­tus. „Pas­ku­ti­nė­se ves­tu­vė­se gro­da­mas pa­sa­kiau, jog to dau­giau ne­be­da­ry­siu. Vi­si su­žiu­ro, bet pa­ma­nė, jog po­kštau­ju. Ta­da pa­pra­šiau sve­čių at­si­sto­ti tuos, per ku­rių ves­tu­ves esu gro­jęs. Tai pa­da­rė aš­tuo­nios po­ros. Per tiek me­tų, ko ge­ro, spė­jau ir at­si­bos­ti“, – juo­kė­si vers­li­nin­kas.

Jis tvir­ti­no, jog ir da­bar mie­lai, esant pro­gai, iš­si­trau­kia ar­mo­ni­ką ir pra­šo­mas pa­gro­ja bei pa­dai­nuo­ja, ta­čiau se­nų lai­kų nė kiek ne­pa­siilgs­ta.Vai­kais di­džiuo­ja­si

P. Ži­lio­nis į gy­ve­ni­mą iš­lei­do du vai­kus – Min­dau­gą bei Rū­tą. Vy­res­ny­sis sū­nus jau pen­ke­rius me­tus dir­ba Ūkio mi­nis­te­ri­jo­je. Ne­se­niai jis bu­vo pa­kel­tas į Ana­li­zės ir stra­te­gi­jų sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gas. „Min­dau­gas yra la­bai darbš­tus bei ga­bus. Jis yra bai­gęs eko­no­mi­kos ma­gist­ran­tū­rą, no­riai sie­kia ži­nių įvai­rio­se sri­ty­se, šiuo me­tu mo­ko­si pran­cū­zų kal­bos“, – gy­rė sū­nų pa­šne­ko­vas.

Jau­nes­nio­ji Rū­ta – bū­si­ma M. Ro­me­rio uni­ver­si­te­to psi­cho­lo­gi­jos stu­di­jų pro­gra­mos ant­ra­kur­sė, gar­sios Lie­tu­vos mu­zi­kos gru­pės „Stu­den­tės“ na­rė. „Džiau­giuo­si, kad ji pa­si­rin­ko psi­cho­lo­gi­jos stu­di­jas. Aiš­ku, ma­nau, jog Rū­ta ga­lė­jo stu­di­juo­ti me­di­ci­ną, bet, kaip pa­ti sa­kė, tam ne­jau­čian­ti jo­kio po­trau­kio. Esu įsi­ti­ki­nęs, jog pui­kiai psi­cho­lo­giš­kai pa­ruoš­ti žmo­nės sėk­min­gai ga­li pra­dė­ti kar­je­rą bet ku­rio­je sri­ty­je“, – tei­gė P. Ži­lio­nis.

Pak­laus­tas, iš kur duk­ra pa­vel­dė­jo po­lin­kį į mu­zi­ką, jis ne­ga­lė­jo tvir­tai at­sa­ky­ti. „Tiek aš, tiek ma­ma mė­go­me dai­nuo­ti, tu­ri­me ne­blo­gą klau­są. Gal tai ir pa­ska­ti­no duk­rą pra­dė­ti dai­ni­nin­kės kar­je­rą“, – svars­tė vil­ka­viš­kie­tis. Jis pri­si­mi­nė, kai „Dai­nų dai­ne­lės“ lau­rea­te ta­pu­si ket­ve­rių me­tu­kų Rū­ta vie­na­me in­ter­viu te­le­vi­zi­jai tvir­ti­no užau­gu­si no­rin­ti bū­ti dai­ni­nin­ke.

Bū­da­ma še­še­rių, R. Ži­lio­ny­tė dar kar­tą ta­po „Dai­nų dai­ne­lės“ lau­rea­te, ta­čiau dau­giau šia­me kon­kur­se ne­da­ly­va­vo. Tai griež­tai už­drau­dė nau­ja jos mu­zi­kos mo­ky­to­ja Lai­ma Lap­kaus­kai­tė, tė­vams lie­pu­si pa­si­rink­ti ar­ba jos stu­di­jas, ar­ba „Dai­nų dai­ne­lę“.

„Pa­gal­vo­jo­me, kad ir taip jau du kar­tus duk­ra ta­po lau­rea­te, to­dėl nu­spren­dė­me lik­ti pas L. Lap­kaus­kai­tę. Tad jau 15 me­tų Rū­ta dai­nuo­ja jos va­do­vau­ja­muo­se ko­lek­ty­vuo­se“, – pa­sa­ko­jo P. Ži­lio­nis.

Kal­bė­da­mas apie vai­kus, vy­riš­kis džiau­gė­si abiem sa­vo at­ža­lo­mis ir tei­gė be ga­lo di­džiuo­ją­sis jų pa­sie­ki­mais.And­rius GRY­GE­LAI­TIS


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vilkaviškio laiškininkai persėdo ant elektrinių dviračių
* Už paviršinių nuotekų tvarkymą mokės tik įmonės
* „Į depresiją žiūrime pro pirštus, kol ji neužsuka į mūsų kiemą“
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar mokate plaukti?
Taip, puikiai.
Plaukiu prastai.
Mokausi.
Nemoku.Kalbos patarimai

Praeitais ar praėjusiais metais?
Taisyklingi bei vartotini abu variantai: praėjusiais metais ir praeitais metais, praėjusią savaitę ir praeitą savaitę.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas