„Santaka“ / Kiekvienais metais mokyklą-darželį persekioja nerimo šešėlis dėl išlikimo

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda pilnai įrengtą, suremontuotą 1 kambario butą su rūsiu Pilviškių g., Vilkaviškyje (2/5 aukštas). Tel. 8 625 50 615.
Galioja iki: 2018-11-15 09:19:44

Vilkaviškyje remontuoja variklius, keičia dirželius, tikrina, šlifuoja variklių galvutes, atlieka lengvųjų automobilių kompiuterinę diagnostiką. Tel. 8 609 79 788.
Galioja iki: 2018-11-16 08:58:32

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-25 22:16

Dalinkitės:  


Di­rek­to­rė Li­na Bi­kie­nė (pir­mo­ji iš kai­rės) ir pa­va­duo­to­ja ūkio reikalams Al­do­na Mar­ke­vi­čie­nė su mo­ky­to­ja Ra­mu­te Liud­vi­kaus­kie­ne bei prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pe­da­go­ge Da­nu­te Kuk­liaus­kie­ne ap­ta­rė pa­si­ren­gi­mą Rug­sė­jo 1-osios šven­tei.

Autorės nuotr.


Kiekvienais metais mokyklą-darželį persekioja nerimo šešėlis dėl išlikimo

Birutė NENĖNIENĖ

Po be­veik du mė­ne­sius tru­ku­sių va­sa­ros ato­sto­gų šią sa­vai­tę ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gos grįž­ta prie įpras­ti­nio moks­lo me­tų rit­mo.Se­ka kaip še­šė­lis

„Pra­ti­na­mės dirb­ti po atostogų“, – kal­bė­jo Pae­že­rių mo­kyk­los- dar­že­lio „Eže­rė­lis“ di­rek­to­rė Li­na Bi­kie­nė. Ra­jo­no Ta­ry­bos spren­di­mu du va­sa­ros mė­ne­sius dar­že­lio gru­pės ne­dir­bo.

Pir­mą­ją die­ną po ato­sto­gų tė­vai at­ve­dė ke­le­tą dar­že­li­nu­kų, o pa­gal vie­šų­jų dar­bų pro­gra­mą gau­ti tal­ki­nin­kai dar da­žė pa­sku­ti­nius suo­lus.

Pa­si­ruo­ši­mas nau­jiems moks­lo me­tams pra­si­dė­jo pa­va­sa­rį, jis tę­sia­si ir da­bar. Ta­čiau jau ku­ris lai­kas šią įstai­gą kaip koks še­šė­lis per­se­kio­ja abe­jo­nės dėl to­li­mes­nio iš­li­ki­mo.„Mai­ti­na“ sa­vi vai­kai

Pa­si­do­mė­jo­me, ko­kio­mis nuo­tai­ko­mis gy­ve­na „Ežerėlio“ mo­kyk­los-dar­že­lio ko­lek­ty­vas, priar­tė­jus prie 2010–2011 moks­lo me­tų slenks­čio?

„Kaip ir per­nai, tu­ri­me dvi iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pes. Taip jau su­si­klos­tė, kad vie­ną gru­pę lan­kys jau­nes­nio am­žiaus vai­kai, gi­mę 2007–2008 me­tais, ki­tą – dau­giau­sia 2005–2006 me­tų gi­mi­mo vai­kai. Su­si­for­ma­vo prieš­mo­kyk­li­nė gru­pė. Iš pir­mos, ant­ros ir tre­čios kla­sių mo­ki­nių tu­rė­si­me jung­ti­nį pra­di­nių kla­sių komp­lek­tą. Tai bus ant­rie­ji moks­lo me­tai, kai dirb­si­me su jung­ti­ne klase“, – kal­bė­jo di­rek­to­rė. Ji sa­kė dėl ug­dy­mo pro­ce­so esan­ti ra­mi, nes pa­si­ti­ki jau praė­ju­siais moks­lo me­tais su jung­ti­ne kla­se sėk­min­gai dir­bu­sia mo­ky­to­ja Ra­mu­te Liud­vi­kaus­kie­ne.

Įs­tai­gos va­do­vė džiau­gia­si, kad jų dar­bu pa­si­ti­ki ir ša­li­mais gy­ve­nan­tys tė­vai, į mo­kyk­lą-dar­že­lį lei­džian­tys sa­vo ma­žuo­sius. Dėl to įstai­ga dar ga­li iš­si­lai­ky­ti.

„Vai­kus prii­ma­me pa­gal tė­vų pra­šy­mus – dau­giau­sia tuos, ku­rie gy­ve­na mū­sų įstai­gai pri­skir­to­je te­ri­to­ri­jo­je. Ta­čiau dar ga­lė­tu­me priim­ti vai­ku­čių į jau­nes­nio­jo am­žiaus gru­pę ir iš to­li­mes­nių vie­to­vių. Jau ir da­bar yra tė­vų, at­ve­žan­čių sa­vo vai­kus į mū­sų dar­že­lį iš Čyč­kų kai­mo, Vil­ka­viš­kio miesto“, – sa­kė L. Bi­kie­nė.Kaip ir na­muo­se

Mo­kyk­los-dar­že­lio ko­lek­ty­vas ne­di­de­lis, per daug me­tų su­si­gy­ve­nęs, to­dėl ir prieš nau­juo­sius moks­lo me­tus ne­rei­kia nie­kam nu­ro­di­nė­ti, kas ką tu­ri pa­da­ry­ti. Dar­buo­to­jai ne tik iš­nau­do­jo pri­klau­san­čių ato­sto­gų lai­ką, bet tau­py­da­mi įstai­gos lė­šas dar pa­pil­do­mai il­sė­jo­si po pen­kias die­nas. Ru­dens ato­sto­gų me­tu ne­mo­ka­mo­mis ato­sto­go­mis pa­si­nau­dos ir mo­ky­to­jos.

Kiek­vie­ną kar­tą už­su­kus į „Ežerėlį“ ga­li­ma pa­jus­ti, jog pa­tal­pos nuo­la­tos pri­žiū­ri­mos ir tvar­ko­mos.

Di­rek­to­rės L. Bi­kie­nės nuo­mo­ne, na­muo­se žmo­nės taip pat vi­są lai­ką ran­da, ką pa­si­tvar­ky­ti. Gal ir smulk­me­na, bet dar­buo­to­jos, kaip ir kiek­vie­nais anks­tes­niais me­tais, prieš rug­sė­jį per­da­žė suo­lus, per­la­ka­vo grin­dis.

Tam di­de­lių ka­pi­ta­li­nių są­nau­dų ne­rei­kia, bet pa­tal­pos bū­na ryš­kes­nės, jau­kiau ir vai­kams, ir pa­čioms dar­buo­to­joms. Dar nu­ma­to­ma per­da­žy­ti spor­to aikš­te­lės įren­gi­nius. Džiu­gu, jog įstai­gos rei­ka­lus su­pran­tan­tys tė­vai per­ve­da 2 pro­c. pa­ja­mų mo­kes­čio.Nu­sis­to­vė­jo tra­di­ci­jos

Įs­tai­go­je nuo se­no su­si­for­ma­vu­si pa­pil­do­mo ug­dy­mo tra­di­ci­ja: vai­kai pa­ruo­šia pro­gra­mė­les ir da­ly­vau­ja Kraš­to mu­zie­jaus ren­gi­niuo­se, jo edu­ka­ci­nė­se pro­gra­mo­se.

Vai­kams pa­tin­ka eks­kur­si­jos, be to, ir tė­vai pa­ten­kin­ti, kad jos bū­na ne­bran­gios, bet nau­din­gos. To­kio am­žiaus vai­kams to­li­mų iš­vy­kų ir ne­rei­kia – už­ten­ka pa­žin­ti­nių ke­lio­nių po apy­lin­kes, Vil­ka­viš­kį. Per­nai ug­dy­ti­niai va­žia­vo į Zyp­lių dva­rą, Ša­kius, Ku­dir­kos Nau­mies­tį.

Pa­sak di­rek­to­rės, tiek dar­že­li­nu­kai, tiek mo­ki­nu­kai įtrau­kia­mi į bend­rus įstai­gos ren­gi­nius, su­de­ri­na­mos pro­gra­mos. L. Bikienės manymu, ma­ža mo­kyk­la tu­ri sa­vo ge­rų­jų pu­sių ir pri­va­lu­mų.

Pae­že­riuo­se, kaip ir ki­tur Lie­tu­vo­je, skau­džiau­sia tai, kad moks­lo me­tų ei­go­je tė­vai su­si­ruo­šia už­dar­biau­ti už­sie­ny­je ir iš­si­ve­ža sa­vo mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kus. Jau­ni tė­vai svars­to, jog už­si­dir­bę pi­ni­gų su­grįš į Lie­tu­vą, bet pa­pras­tai bū­na ki­taip. Jei už­sie­ny­je vai­kas pra­de­da lan­ky­ti mo­kyk­lą, tė­vai nu­spren­džia sve­tur pa­gy­ven­ti tol, kol vai­kas baigs te­nykš­tę ug­dy­mo įstai­gą.

Mo­kyk­los-dar­že­lio „Ežerėlis“ ug­dy­mo pro­gra­mo­je ne­ma­žai vie­tos skir­ta tau­tiš­ku­mo ug­dy­mui, kraš­to pa­ži­ni­mui. Kiek šia pra­sme nu­skriau­džia­mi tė­vų į už­sie­nį iš­si­vež­ti vai­kai, pa­sak di­rek­to­rės, pri­klau­so nuo gim­dy­to­jų po­žiū­rio bei nuo­sta­tų.

Juk vi­sais lai­kais dėl įvai­rių prie­žas­čių bu­vo į už­sie­nį gy­ven­ti iš­vyks­tan­čių šei­mų, ku­rios ras­da­vo bū­dų, kaip lie­tu­viš­ka dva­sia ug­dy­ti sa­vo vai­kus.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vilkaviškyje kursis Prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovybė
* Trumpoje gatvėje – ilga nesutarimų gija
* Vis daugiau vilkaviškiečių atranda kalanetikos naudą
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar rūpinatės savo įvaizdžiu socialiniuose tinkluose?
Informaciją skelbiu apgalvotai.
Dėl to visai nesuku galvos.
Neturiu socialinio tinklo paskyros.Kalbos patarimai

Ar taisyklinga „priimti dėmesin (domėn)“?
Ne, nes tai yra nevartotinas vertinys. Ne priimti dėmesin (domėn), o atsižvelgti, turėti galvoje, omenyje.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas