„Santaka“ / Vilkaviškiečiai savo šokiais sužavėjo lenkus

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Vilkaviškyje remontuoja variklius, keičia dirželius, tikrina, šlifuoja variklių galvutes, atlieka lengvųjų automobilių kompiuterinę diagnostiką. Tel. 8 609 79 788.
Galioja iki: 2018-11-16 08:58:32

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-25 06:53

Dalinkitės:  


„Vyželės“ šokių kolektyvas jau antrus metus savo pasirodymą paįvairino muzika bei dainomis.

Nuotr. iš as­me­ni­nio So­na­tos JAN­KIE­NĖS ar­chy­vo


Vilkaviškiečiai savo šokiais sužavėjo lenkus

Rugp­jū­čio 13–15 d. kai­my­ni­nės Len­ki­jos Olec­ko mies­te 13-ą kar­tą vy­ko tra­di­ci­nis fes­ti­va­lis „Su­si­ti­ki­mas su folk­lo­ru“. Ja­me jau de­šim­tą kar­tą da­ly­va­vo Vil­ka­viš­kio vai­kų ir jau­ni­mo cent­ro ko­lek­ty­vai „Vy­že­lė“ bei „Staig­me­na“.Staig­me­ną pa­tei­kė „Staig­me­na“

Tra­di­ciš­kai per Žo­li­nę vyks­tan­tis fes­ti­va­lis Vil­ka­viš­kio ra­jo­no ko­lek­ty­vų yra mėgs­ta­mas. Šie­met, be mi­nė­tų VVJC šo­kių gru­pių, Len­ki­jo­je dar lan­kė­si Vil­ka­viš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jos jau­ni­mo tau­ti­nių šo­kių ko­lek­ty­vas „Ra­ti­lė­lis“ bei pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių an­samb­lis „Ru­de­nė­lis“. Anks­čiau čia yra da­ly­va­vę ko­lek­ty­vai iš Ky­bar­tų, Pil­viš­kių, ki­tų ra­jo­no vie­to­vių.

Šie­me­ti­nė folk­lo­ro šven­tė bu­vo pa­da­ly­ta į dvi da­lis. Pir­mą­ją die­ną vy­ko lie­tu­vių, ant­rą­ją – len­kų va­ka­rai. Taip pat bu­vo pri­sta­ty­ta nau­jo­vė – šiuo­lai­ki­nio šo­kio da­lis, ku­rio­je sa­vo pro­gra­mą at­li­ko VVJC mer­gai­čių ko­lek­ty­vas „Staig­me­na“.

Iš vi­so VVJC į fes­ti­va­lį de­le­ga­vo 45 da­ly­vius. „Ka­dan­gi šio­je šven­tė­je da­ly­va­vo­me jau de­šim­tą kar­tą, ieš­ko­jo­me bū­dų, kuo nu­ste­bin­ti len­kus. Tai pa­da­ry­ti bu­vo iš­ties sun­ku, nes per tiek me­tų jie yra ma­tę įvai­riau­sių mū­sų pa­si­ro­dy­mų“, – pa­sa­ko­jo „Vy­že­lės“ bei „Staig­me­nos“ ko­lek­ty­vų va­do­vė So­na­ta Jan­kie­nė.Paį­vai­ri­no mu­zi­ka ir dai­no­mis

Šie­met, at­si­ra­dus ga­li­my­bei vež­tis dau­giau moks­lei­vių, vil­ka­viš­kie­čiai pa­si­skirs­tė į tris skir­tin­gas am­žiaus gru­pes ir su­ren­gė bend­rą va­lan­dos truk­mės pa­si­ro­dy­mą.

Jau ant­rus me­tus į pro­gra­mą gre­ta šo­kio bu­vo įtrauk­ta ir dai­na­vi­mo bei gro­ji­mo mu­zi­kos inst­ru­men­tais ele­men­tų. Prie šios idė­jos la­bai daug pri­si­dė­jo „Vy­že­lės“ šo­kė­ja Ei­man­tė Ku­raus­kai­tė bei jos ma­ma – Vil­ka­viš­kio mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ky­to­ja Ra­sa Ku­raus­kie­nė. Joms dai­nuo­jant bei gro­jant, ki­ti šo­kė­jai at­li­ko pri­ta­rian­čių­jų vaid­me­nis. Pa­sak S. Jan­kie­nės, len­kai ge­rai ži­no tra­di­ci­nius mū­sų mu­zi­kos inst­ru­men­tus, ta­čiau nu­ste­bo iš­gir­dę, ko­kias gra­žias me­lo­di­jas ga­li­ma iš­gau­ti su sku­du­čiais ar kank­lė­mis.Mo­kė­si šok­ti po­lo­ne­zą

Ant­rą­ją die­ną mū­siš­kių lau­kė tau­ti­nio len­kų šo­kio – po­lo­ne­zo – mo­ky­mai. „Tu­rė­jo­me vos po­rą va­lan­dų, kad iš­mok­tu­me vi­sas šio di­din­go, bet kar­tu ir la­bai su­dė­tin­go šo­kio fi­gū­ras. Jau­tė­me ne­ma­žą at­sa­ko­my­bę vis­ką kuo ge­riau at­lik­ti“, – tei­gė S. Jan­kie­nė.

Pa­si­bai­gus len­kų va­ka­rui, lie­tu­viai Olec­ko 450-ųjų me­ti­nių pro­ga res­tau­ruo­to­je mies­to aikš­tė­je kar­tu su kai­my­ni­nės ša­lies moks­lei­viais bu­vo pa­kvies­ti pa­šok­ti ne­se­niai iš­mok­tą po­lo­ne­zą. Len­kams šis šo­kis pa­li­ko pui­kų įspū­dį – po lie­tu­vių pa­si­ro­dy­mo nu­vil­ni­jo di­džiu­lė ap­lo­dis­men­tų ban­ga.Ali­no kait­ra

Pas­ku­ti­nės fes­ti­va­lio die­nos ry­tą vil­ka­viš­kie­čiams bu­vo su­reng­ta eks­kur­si­ja po Olec­ką bei kai­my­ni­nį Gi­žyc­ko mies­tą. Vė­liau vi­sų lau­kė ku­li­na­ri­nė die­na, pie­no šven­tė. Jos me­tu sa­vo su­trum­pin­tus pa­si­ro­dy­mus dar kar­tą at­li­ko abu VVJC šo­kių ko­lek­ty­vai – „Vy­že­lė“ bei „Staig­me­na“.

„Vi­suo­met vyk­da­mi į šven­tes ti­ki­mės ge­ro oro. Šie­met pa­ju­to­me, kad jis ga­li bū­ti ne­tgi per ge­ras“, – šyp­so­da­ma­si apie už­klu­pu­sius ali­nan­čius karš­čius pa­sa­ko­jo S. Jan­kie­nė. Pa­sak jos, šo­kė­jai su­si­dū­rė ne tik su di­džiu­le kait­ra, bet ir su vi­są nak­tį siau­tė­ju­sia aud­ra, ku­ri vil­ka­viš­kie­čius ne­ma­žai įbau­gi­no. „Ne­pai­sant vis­ko, esa­me be ga­lo lai­min­gi. Gy­ve­ni­mo są­ly­gos bu­vo su­da­ry­tos idea­lios, o žiū­ro­vai mus priė­mė ypač šil­tai. Po sa­vo pa­si­ro­dy­mo su­lau­kė­me kvie­ti­mo ap­si­lan­ky­ti ir ki­ta­me Len­ki­jo­je ren­gia­ma­me fes­ti­va­ly­je“, – džiau­gė­si cho­reog­ra­fė.Šo­kė­jų įspū­džiai

„Fes­ti­va­lis pa­li­ko pui­kų įspū­dį. Sun­kiau­siai se­kė­si iš­mok­ti po­lo­ne­zą. Šiek tiek neįp­ras­tai jau­tė­mės dirb­da­mi kar­tu su ki­tu va­do­vu, ku­ris šne­kė­jo len­kų bei ang­lų kal­bo­mis, to­dėl ne vis­ką spė­jo­me su­pras­ti. Ne­pai­sant to, šo­kių kal­ba yra uni­ver­sa­li, to­dėl dis­kom­for­to nie­kas ne­jau­tė“, – sa­kė „Vy­že­lės“ šo­kė­ja ir dai­ni­nin­kė E. Ku­raus­kai­tė.

„Mums la­biau­siai įstri­go len­kų pa­si­ro­dy­mas ir jų at­lik­ta inst­ru­men­ti­nė mu­zi­ka. Klau­san­tis jos net šiur­pu­liu­kai per kū­ną bė­gio­jo. Be abe­jo, šil­tas su­ti­ki­mas taip pat pa­da­rė įspū­dį“, – pa­sa­ko­jo „Vy­že­lės“ šo­kė­jos se­se­rys Ie­va bei Do­vi­lė Bru­že­vi­čiū­tės.

De­vin­tą kar­tą fes­ti­va­ly­je Len­ki­jo­je da­ly­va­vu­si Mar­ta Jan­ky­tė džiau­gė­si, kad ren­gi­nys kas­met vis ge­rė­ja. Ta­čiau mer­gi­na ap­gai­les­ta­vo, jog tai grei­čiau­siai pa­sku­ti­nis jos, kaip folk­lo­ro fes­ti­va­lio da­ly­vės, ren­gi­nys. Šo­kė­ja šie­met bai­gė mo­kyk­lą ir la­bai abe­jo­ja, ar ga­lės da­ly­vau­ti ki­tą­met vyk­sian­čio­je šven­tė­je. „Ga­li­ma sa­ky­ti, kad užau­gau su šiuo fes­ti­va­liu. Taip, kaip au­ga žmo­nės, taip au­ga ir ren­gi­niai – šis fes­ti­va­lis ne išim­tis. Emo­ci­jos – pa­čios ge­riau­sios. Vien bu­vi­mas kar­tu su vi­su ko­lek­ty­vu la­bai daug duo­da. Sma­gu ma­ty­ti jau­nes­nius ko­le­gas, ly­gin­ti sa­ve su jais, kai bu­vo­me to­kio pat am­žiaus. Bū­da­mi kar­tu, mo­ko­mės vie­ni iš ki­tų, to­bu­lė­ja­me“, – pa­sa­ko­jo M. Jan­ky­tė.Fes­ti­va­lį fi­nan­suo­ja Eu­ro­pos Są­jun­ga

Olec­ke vy­kęs fes­ti­va­lis „Su­si­ti­ki­mas su folk­lo­ru“ – tai ant­ro­ji pro­jek­to „Len­kų-lie­tu­vių su­si­ti­ki­mai su šo­kiu ir folk­lo­ru – tra­di­ci­ja – šian­die­na“ da­lis. Šis pro­jek­tas fi­nan­suo­ja­mas iš 2007–2013 m. ES Eu­ro­pos re­gio­ni­nės plėt­ros fon­do pa­gal bend­ra­dar­bia­vi­mo abi­pus sie­nos pro­gra­mą „Veik­lūs kai­my­nai“.

Pir­ma­sis abie­jų ša­lių at­sto­vų su­si­ti­ki­mas pa­va­sa­rį įvy­ko Vil­ka­viš­ky­je.And­rius GRY­GE­LAI­TIS


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vilkaviškyje kursis Prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovybė
* Trumpoje gatvėje – ilga nesutarimų gija
* Vis daugiau vilkaviškiečių atranda kalanetikos naudą
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas