„Santaka“ / Vilkaviškiečiai savo šokiais sužavėjo lenkus

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-25 06:53

Dalinkitės:  


„Vyželės“ šokių kolektyvas jau antrus metus savo pasirodymą paįvairino muzika bei dainomis.

Nuotr. iš as­me­ni­nio So­na­tos JAN­KIE­NĖS ar­chy­vo


Vilkaviškiečiai savo šokiais sužavėjo lenkus

Rugp­jū­čio 13–15 d. kai­my­ni­nės Len­ki­jos Olec­ko mies­te 13-ą kar­tą vy­ko tra­di­ci­nis fes­ti­va­lis „Su­si­ti­ki­mas su folk­lo­ru“. Ja­me jau de­šim­tą kar­tą da­ly­va­vo Vil­ka­viš­kio vai­kų ir jau­ni­mo cent­ro ko­lek­ty­vai „Vy­že­lė“ bei „Staig­me­na“.Staig­me­ną pa­tei­kė „Staig­me­na“

Tra­di­ciš­kai per Žo­li­nę vyks­tan­tis fes­ti­va­lis Vil­ka­viš­kio ra­jo­no ko­lek­ty­vų yra mėgs­ta­mas. Šie­met, be mi­nė­tų VVJC šo­kių gru­pių, Len­ki­jo­je dar lan­kė­si Vil­ka­viš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jos jau­ni­mo tau­ti­nių šo­kių ko­lek­ty­vas „Ra­ti­lė­lis“ bei pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių an­samb­lis „Ru­de­nė­lis“. Anks­čiau čia yra da­ly­va­vę ko­lek­ty­vai iš Ky­bar­tų, Pil­viš­kių, ki­tų ra­jo­no vie­to­vių.

Šie­me­ti­nė folk­lo­ro šven­tė bu­vo pa­da­ly­ta į dvi da­lis. Pir­mą­ją die­ną vy­ko lie­tu­vių, ant­rą­ją – len­kų va­ka­rai. Taip pat bu­vo pri­sta­ty­ta nau­jo­vė – šiuo­lai­ki­nio šo­kio da­lis, ku­rio­je sa­vo pro­gra­mą at­li­ko VVJC mer­gai­čių ko­lek­ty­vas „Staig­me­na“.

Iš vi­so VVJC į fes­ti­va­lį de­le­ga­vo 45 da­ly­vius. „Ka­dan­gi šio­je šven­tė­je da­ly­va­vo­me jau de­šim­tą kar­tą, ieš­ko­jo­me bū­dų, kuo nu­ste­bin­ti len­kus. Tai pa­da­ry­ti bu­vo iš­ties sun­ku, nes per tiek me­tų jie yra ma­tę įvai­riau­sių mū­sų pa­si­ro­dy­mų“, – pa­sa­ko­jo „Vy­že­lės“ bei „Staig­me­nos“ ko­lek­ty­vų va­do­vė So­na­ta Jan­kie­nė.Paį­vai­ri­no mu­zi­ka ir dai­no­mis

Šie­met, at­si­ra­dus ga­li­my­bei vež­tis dau­giau moks­lei­vių, vil­ka­viš­kie­čiai pa­si­skirs­tė į tris skir­tin­gas am­žiaus gru­pes ir su­ren­gė bend­rą va­lan­dos truk­mės pa­si­ro­dy­mą.

Jau ant­rus me­tus į pro­gra­mą gre­ta šo­kio bu­vo įtrauk­ta ir dai­na­vi­mo bei gro­ji­mo mu­zi­kos inst­ru­men­tais ele­men­tų. Prie šios idė­jos la­bai daug pri­si­dė­jo „Vy­že­lės“ šo­kė­ja Ei­man­tė Ku­raus­kai­tė bei jos ma­ma – Vil­ka­viš­kio mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ky­to­ja Ra­sa Ku­raus­kie­nė. Joms dai­nuo­jant bei gro­jant, ki­ti šo­kė­jai at­li­ko pri­ta­rian­čių­jų vaid­me­nis. Pa­sak S. Jan­kie­nės, len­kai ge­rai ži­no tra­di­ci­nius mū­sų mu­zi­kos inst­ru­men­tus, ta­čiau nu­ste­bo iš­gir­dę, ko­kias gra­žias me­lo­di­jas ga­li­ma iš­gau­ti su sku­du­čiais ar kank­lė­mis.Mo­kė­si šok­ti po­lo­ne­zą

Ant­rą­ją die­ną mū­siš­kių lau­kė tau­ti­nio len­kų šo­kio – po­lo­ne­zo – mo­ky­mai. „Tu­rė­jo­me vos po­rą va­lan­dų, kad iš­mok­tu­me vi­sas šio di­din­go, bet kar­tu ir la­bai su­dė­tin­go šo­kio fi­gū­ras. Jau­tė­me ne­ma­žą at­sa­ko­my­bę vis­ką kuo ge­riau at­lik­ti“, – tei­gė S. Jan­kie­nė.

Pa­si­bai­gus len­kų va­ka­rui, lie­tu­viai Olec­ko 450-ųjų me­ti­nių pro­ga res­tau­ruo­to­je mies­to aikš­tė­je kar­tu su kai­my­ni­nės ša­lies moks­lei­viais bu­vo pa­kvies­ti pa­šok­ti ne­se­niai iš­mok­tą po­lo­ne­zą. Len­kams šis šo­kis pa­li­ko pui­kų įspū­dį – po lie­tu­vių pa­si­ro­dy­mo nu­vil­ni­jo di­džiu­lė ap­lo­dis­men­tų ban­ga.Ali­no kait­ra

Pas­ku­ti­nės fes­ti­va­lio die­nos ry­tą vil­ka­viš­kie­čiams bu­vo su­reng­ta eks­kur­si­ja po Olec­ką bei kai­my­ni­nį Gi­žyc­ko mies­tą. Vė­liau vi­sų lau­kė ku­li­na­ri­nė die­na, pie­no šven­tė. Jos me­tu sa­vo su­trum­pin­tus pa­si­ro­dy­mus dar kar­tą at­li­ko abu VVJC šo­kių ko­lek­ty­vai – „Vy­že­lė“ bei „Staig­me­na“.

„Vi­suo­met vyk­da­mi į šven­tes ti­ki­mės ge­ro oro. Šie­met pa­ju­to­me, kad jis ga­li bū­ti ne­tgi per ge­ras“, – šyp­so­da­ma­si apie už­klu­pu­sius ali­nan­čius karš­čius pa­sa­ko­jo S. Jan­kie­nė. Pa­sak jos, šo­kė­jai su­si­dū­rė ne tik su di­džiu­le kait­ra, bet ir su vi­są nak­tį siau­tė­ju­sia aud­ra, ku­ri vil­ka­viš­kie­čius ne­ma­žai įbau­gi­no. „Ne­pai­sant vis­ko, esa­me be ga­lo lai­min­gi. Gy­ve­ni­mo są­ly­gos bu­vo su­da­ry­tos idea­lios, o žiū­ro­vai mus priė­mė ypač šil­tai. Po sa­vo pa­si­ro­dy­mo su­lau­kė­me kvie­ti­mo ap­si­lan­ky­ti ir ki­ta­me Len­ki­jo­je ren­gia­ma­me fes­ti­va­ly­je“, – džiau­gė­si cho­reog­ra­fė.Šo­kė­jų įspū­džiai

„Fes­ti­va­lis pa­li­ko pui­kų įspū­dį. Sun­kiau­siai se­kė­si iš­mok­ti po­lo­ne­zą. Šiek tiek neįp­ras­tai jau­tė­mės dirb­da­mi kar­tu su ki­tu va­do­vu, ku­ris šne­kė­jo len­kų bei ang­lų kal­bo­mis, to­dėl ne vis­ką spė­jo­me su­pras­ti. Ne­pai­sant to, šo­kių kal­ba yra uni­ver­sa­li, to­dėl dis­kom­for­to nie­kas ne­jau­tė“, – sa­kė „Vy­že­lės“ šo­kė­ja ir dai­ni­nin­kė E. Ku­raus­kai­tė.

„Mums la­biau­siai įstri­go len­kų pa­si­ro­dy­mas ir jų at­lik­ta inst­ru­men­ti­nė mu­zi­ka. Klau­san­tis jos net šiur­pu­liu­kai per kū­ną bė­gio­jo. Be abe­jo, šil­tas su­ti­ki­mas taip pat pa­da­rė įspū­dį“, – pa­sa­ko­jo „Vy­že­lės“ šo­kė­jos se­se­rys Ie­va bei Do­vi­lė Bru­že­vi­čiū­tės.

De­vin­tą kar­tą fes­ti­va­ly­je Len­ki­jo­je da­ly­va­vu­si Mar­ta Jan­ky­tė džiau­gė­si, kad ren­gi­nys kas­met vis ge­rė­ja. Ta­čiau mer­gi­na ap­gai­les­ta­vo, jog tai grei­čiau­siai pa­sku­ti­nis jos, kaip folk­lo­ro fes­ti­va­lio da­ly­vės, ren­gi­nys. Šo­kė­ja šie­met bai­gė mo­kyk­lą ir la­bai abe­jo­ja, ar ga­lės da­ly­vau­ti ki­tą­met vyk­sian­čio­je šven­tė­je. „Ga­li­ma sa­ky­ti, kad užau­gau su šiuo fes­ti­va­liu. Taip, kaip au­ga žmo­nės, taip au­ga ir ren­gi­niai – šis fes­ti­va­lis ne išim­tis. Emo­ci­jos – pa­čios ge­riau­sios. Vien bu­vi­mas kar­tu su vi­su ko­lek­ty­vu la­bai daug duo­da. Sma­gu ma­ty­ti jau­nes­nius ko­le­gas, ly­gin­ti sa­ve su jais, kai bu­vo­me to­kio pat am­žiaus. Bū­da­mi kar­tu, mo­ko­mės vie­ni iš ki­tų, to­bu­lė­ja­me“, – pa­sa­ko­jo M. Jan­ky­tė.Fes­ti­va­lį fi­nan­suo­ja Eu­ro­pos Są­jun­ga

Olec­ke vy­kęs fes­ti­va­lis „Su­si­ti­ki­mas su folk­lo­ru“ – tai ant­ro­ji pro­jek­to „Len­kų-lie­tu­vių su­si­ti­ki­mai su šo­kiu ir folk­lo­ru – tra­di­ci­ja – šian­die­na“ da­lis. Šis pro­jek­tas fi­nan­suo­ja­mas iš 2007–2013 m. ES Eu­ro­pos re­gio­ni­nės plėt­ros fon­do pa­gal bend­ra­dar­bia­vi­mo abi­pus sie­nos pro­gra­mą „Veik­lūs kai­my­nai“.

Pir­ma­sis abie­jų ša­lių at­sto­vų su­si­ti­ki­mas pa­va­sa­rį įvy­ko Vil­ka­viš­ky­je.And­rius GRY­GE­LAI­TIS


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „magaryčios“?
Žodis „magaryčios“ yra arabiškos kilmės ( maharig – išlaidos), o į Lietuvą atkeliavo per rytų slavus. Tai tam tikrą susitarimą užtvirtinantis veiksmas, per kurį abi pusės išlenkia taurelę ar pan. Pvz.: Reikės statyti (arba duoti) magaryčių. DLKŽ šis žodis teikiamas su žyma šnek. (šnekamosios kalbos ž.). „Kalbos patarimų“ leidinyje jis vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė, vietoj kurios teikiami atitikmenys: 1. vaišės, išgertuvės; 2. priedas. Pvz.: Skolą grąžino su magaryčiomis (= su priedu ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas