„Santaka“ / Sunki šiemetinė žiema lėmė išaugusias medaus kainas

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda naujus klausos aparatus, kraujospūdžio matuoklius (40 Eur). Tel. 8 670 99 923.
Galioja iki: 2018-09-20 09:59:47

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-25 06:43

Dalinkitės:  


I. Ba­čins­kas džiau­gė­si, kad šiais me­tais jis, pa­ly­gin­ti su ki­tais ra­jo­no bei ša­lies bi­ti­nin­kais, pra­ra­do tik la­bai ma­žą da­lį bi­čių šei­mų.

Autoriaus nuotr.


Sunki šiemetinė žiema lėmė išaugusias medaus kainas

Praė­ju­si žie­ma bu­vo kaip nie­kad sun­ki mū­sų ša­lies bei ra­jo­no bi­ti­nin­kams: dėl šal­čio bei už­klu­pu­sių li­gų iš­mi­rė di­de­lė da­lis bi­čių šei­mų. Ne­pai­sant to, bai­gian­tis va­sa­rai dau­gu­ma bi­ti­nin­kys­te už­sii­man­čių ra­jo­no gy­ven­to­jų ti­ki­na, kad jiems iš es­mės pa­vy­ko at­si­gau­ti po žie­mą pa­tir­tų nuo­sto­lių.Iš­mi­rė be­veik pu­sė bi­čių

„Šią žie­mą dėl ypač di­de­lių šal­čių bi­tes iš­nai­ki­no įsi­vei­su­sios er­kės. Pats ne­te­kau 26 iš 60 tu­rė­tų šei­mų“, – pa­sa­ko­jo Šei­me­nos se­niū­ni­jos Obe­lu­pių kai­mo gy­ven­to­jas Juo­zas Stro­kas. Pa­na­ši si­tua­ci­ja, pa­sak Vil­ka­viš­kio ra­jo­no bi­ti­nin­kų drau­gi­jos pir­mi­nin­ko Si­gi­to Ja­šins­ko, iš­ti­ko ir ki­tus mū­sų kraš­to bi­ti­nin­kus.

Dau­ge­lis ne­te­ko apie 40 pro­c. sa­vo bi­čių šei­mų. Dau­giau­siai tam įta­kos tu­rė­jo va­rao­zės er­kės, ta­čiau šie­met pa­si­reiš­kė ir nau­ja, prieš­nuo­džių ne­tu­rin­ti li­ga – nu­ze­ma ce­ra­na. Tai iki šiol ne­gir­dė­ta nu­ze­ma­to­zės at­mai­na, dėl ku­rios bi­tės spar­čiai nyks­ta.

Ta­čiau šiuo me­tu dau­gu­ma ra­jo­no bi­ti­nin­kų jau yra su­si­grą­ži­nę pra­ras­tas šei­mas.

„Da­bar jau tu­riu 20 iš 26 pra­ras­tų šei­mų. Ga­lė­čiau su­si­grą­žin­ti ir vi­sas li­ku­sias, bet ta­da lik­čiau be­veik be me­daus. No­rint vie­toj iš­mi­ru­sios šei­mos įkur­din­ti ki­tą, rei­kia ku­rią nors se­ną­ją skel­ti į dvi ar tris da­lis. To­kiu at­ve­ju, šei­mo­se su­ma­žė­jus bi­čių skai­čiui, ku­rį lai­ką su­ma­žė­ja ir jų dar­bo jė­ga bei na­šu­mas“, – paaiš­ki­no J. Stro­kas.Kai­nos išau­go

Ka­dan­gi ne tik ra­jo­ne, bet ir vi­so­je Lie­tu­vo­je po žie­mos smar­kiai su­ma­žė­jo bi­čių kie­kis, lo­giš­ka, jog ir me­daus šie­met yra iš­gau­na­ma daug ma­žiau. Dėl šios prie­žas­ties pa­ki­lo jo kai­nos. Dar per­nai už pu­sę lit­ro me­daus tur­gu­je bu­vo pra­šo­ma 7–8 li­tų. Šie­met kai­nos už tą pa­tį kie­kį išau­go be­veik dvi­gu­bai – iki 12–14 li­tų.

„To dar nie­ka­da ne­bu­vo. Net di­džiau­siuo­se su­pir­ki­mo punk­tuo­se šie­met mo­ka­ma per 10 li­tų už ki­log­ra­mą, o anks­tes­niais me­tais gau­da­vo­me vos po 5 Lt. Ta­čiau išaug­sian­čias kai­nas bu­vo ga­li­ma pro­gno­zuo­ti“, – tei­gė J. Stro­kas.

Kaip dar vie­ną kai­nų ki­li­mo prie­žas­tį S. Ja­šins­kas įvar­di­jo pri­stab­dy­tą me­daus įve­ži­mą iš ki­tų ša­lių. Pa­sak pa­šne­ko­vo, iki šiol dau­giau­siai me­daus į Lie­tu­vą bū­da­vo įve­ža­ma iš Ki­ni­jos bei Ar­gen­ti­nos. Ta­čiau pa­sta­ruo­ju me­tu ES už­drau­dė į jos ša­lis įvež­ti me­dų iš Ki­ni­jos, o Ar­gen­ti­no­je žie­mą iš­mi­rė la­bai daug bi­čių, to­dėl im­por­tuo­ja­mo me­daus kie­kis stip­riai su­ma­žė­jo. „Ne­pai­sant vis­ko, vi­si eks­per­tai re­ko­men­duo­ja nau­do­ti tik sa­vo ša­ly­je iš­gau­tą me­dų, prie ku­rio žmo­gaus or­ga­niz­mas ge­riau­siai pri­si­tai­ko. Jei me­daus įve­ži­mas iš ki­tų vals­ty­bių dar la­biau su­ma­žė­tų, mū­sų ra­jo­no bei ša­lies bi­ti­nin­kams at­si­ras­tų di­džiu­lės ga­li­my­bės plės­tis“, – svars­tė S. Ja­šins­kas.

„La­bai džiau­giuo­si pa­ki­lu­sio­mis kai­no­mis. Ka­dan­gi ma­no bi­tės be­veik vi­sos iš­li­ko, tai iš­gau­na­mo me­daus kie­kis be­veik ne­su­ma­žė­jo“, – tei­gė Ignas Ba­čins­kas. Vy­ras ne­no­rė­jo tiks­liai pa­sa­ky­ti, ko­kį kie­kį me­daus šie­met pri­rin­ko, ta­čiau at­sklei­dė, jog iš vie­nos šei­mos pri­ko­pi­nė­ja iki 100 kg (ra­jo­no vi­dur­kis sie­kia vos 35–40 kg). Iš vi­so Uo­sių kai­mo gy­ven­to­jas šiuo me­tu lai­ko 48 šei­mas, o seniau, kaip pa­ts pri­si­pa­ži­no, jų tu­rė­da­vo dau­giau nei šim­tą.

Nors šie­met iš­gau­to me­daus kie­kis yra daug ma­žes­nis nei per­nai, jo pa­klau­sa rin­ko­je yra išau­gu­si. Pa­sak S. Ja­šins­ko, ypač bi­čių me­dus bu­vo pa­klau­sus žie­mą, kai Eu­ro­pą gąs­di­no kiau­lių gri­po epi­de­mi­ja. „Žmo­nės pir­ko me­dų kaip vie­ną iš ga­li­mų ap­si­sau­go­ji­mo nuo vi­ru­so prie­mo­nių“, – aiš­ki­no Vil­ka­viš­kio ra­jo­no bi­ti­nin­kų drau­gi­jos pir­mi­nin­kas.Rei­kia įdė­ti pa­stan­gų

No­rint su­rink­ti kuo dau­giau me­daus, rei­kia įdė­ti ne­ma­žai pa­stan­gų. Tą pa­tvir­ti­no ir vi­si kal­bin­tie­ji bi­ti­nin­kai. Pa­sak jų, iš vie­nos šei­mos per se­zo­ną ga­li­ma ti­kė­tis iki 150 kg me­daus, ta­čiau tam rei­kia ir ži­nių, ir ge­ros prie­žiū­ros.

„Mums pa­tiems me­daus ne­šti ne­rei­kia, tai da­ro bi­tės. Ta­čiau pri­va­lo­me tin­ka­mai su jo­mis elg­tis, pri­žiū­rė­ti, lai­ku pa­siim­ti me­dų. Tūks­tan­čius me­tų šie vabz­džiai gy­ve­no be žmo­gaus įsi­ki­ši­mo, to­dėl, el­gian­tis su jais ne­tin­ka­mai, jie vėl leng­vai iš­si­vers­tų ir be mū­sų“, – sa­kė J. Stro­kas.

Vy­ras pa­sa­ko­jo pa­ts bi­ti­nin­kys­te su­si­do­mė­jęs vi­sai at­si­tik­ti­nai, kai drau­gas kar­tą pa­pra­šė iš Ka­li­ning­ra­do sri­ties par­vež­ti kny­gą apie bi­tes. „Grįž­da­mas na­mo iš ne­tu­rė­ji­mo ką veik­ti pra­dė­jau var­ty­ti tą kny­gą. Su­ra­dęs straips­nį apie bi­tes ir že­mės elekt­ri­nį lau­ką, aš taip su­si­do­mė­jau šių vabz­džių gy­ve­ni­mu, kad ne­tru­kus pa­ts pra­dė­jau juos lai­ky­ti“, – šyp­te­lė­jo Obe­lu­pių kai­mo gy­ven­to­jas.

„Ma­nau, iš vis­ko ga­li­ma pra­gy­ven­ti – iš bi­čių taip pat. Ta­čiau no­rint kaž­ką tu­rė­ti, rei­kia ką nors įdė­ti“, – ti­ki­no I. Ba­čins­kas.

„Su bi­tė­mis dirb­ti ga­li ne kiek­vie­nas no­rin­tis. Vi­sų pir­ma žmo­gus tu­ri bū­ti nea­ler­giš­kas įgė­li­mams, nes to neiš­ven­gia nė vie­nas bi­ti­nin­kas. Be to, rei­kia my­lė­ti sa­vo dar­bą – kaip aš va­di­nu, tai pra­kai­tas, skaus­mas ir ma­lo­nu­mas vie­nu me­tu“, – tei­gė S. Ja­šins­kas.Bi­ti­nin­kams tei­kia­ma pa­ra­ma

Šie­met bi­čių lai­ky­to­jams vėl yra tei­kia­ma pa­ra­ma iš Spe­cia­lio­sios kai­mo rė­mi­mo pro­gra­mos lė­šų, kom­pen­suo­jant da­lį iš­lai­dų už pa­pil­do­mą bi­čių mai­ti­ni­mą. Dėl pa­ra­mos bi­čių lai­ky­to­jai tu­ri kreip­tis į Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Že­mės ūkio sky­rių iki rug­sė­jo 15 die­nos.

Pa­gal Že­mės ūkio mi­nist­ro įsa­ky­mu pa­tvir­tin­tas pa­keis­tas pa­ra­mos tei­ki­mo tai­syk­les, šie­met yra iš da­lies at­ly­gi­na­mos iš­lai­dos, tie­sio­giai su­si­ju­sios su pa­pil­do­mu bi­čių mai­ti­ni­mu (įpras­ti­nio ir eko­lo­giš­ko cuk­raus įsi­gi­ji­mo iš­lai­dos), bet ne dau­giau kaip 20 Lt už bi­čių šei­mą ar­ba ne dau­giau kaip 40 Lt už eko­lo­gi­nės ga­my­bos ūkio ser­ti­fi­kuo­tą bi­čių šei­mą.

Iki šio trečiadienio dėl pa­ra­mos į ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Že­mės ūkio sky­rių bu­vo krei­pę­si 30 ra­jo­no bi­ti­nin­kų.And­rius GRY­GE­LAI­TIS


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Remonto darbai miesto centre greitai nesibaigs
* Vištytyje viešėjo užsienio šalių diplomatai
* Būsima dizainerė įkvėpimo semiasi Islandijoje
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kaip vertinate naujuosius Vilkaviškio riboženklius?
Profesionalus darbas.
Vaizdas nuvylė.
Dar nemačiau.
Senieji buvo geresni.Kalbos patarimai

Nei rinkiminė kampanija, nei priešrinkiminiai pažadai
Iš abstraktų nereikėtų daryti vedinių su priesaga -inis. Taigi turėtų būti ne rinkiminė, o rinkimų apygarda, apylinkė, kampanija, komisija, kova, laida, programa, o priešrinkiminius debatus ar pažadus reikia keisti į debatus prieš rinkimus; pažadus, duotus prieš rinkimus.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas