„Santaka“ / Kas trečias bedarbis dirbti nenori ir nesiruošia

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Reikalingas (-a) pagalbinis darbininkas (-ė) ūkio darbams, mokantis (-i) karves melžti aparatu. Darbas netoli Gražiškių. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-11-29 08:57:12

Parduoda dalimis CITROEN BERLINGO (2002 m., dyzelis, 1,9 l, 51 kW), AUDI A4 (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW POLO (1997 m., 1,9 l, dyzelis, 47 kW), VW GOLF IV (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW SHARAN (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW). Tel. 8 699 28 707.
Galioja iki: 2018-11-29 10:25:14

Parduoda naują šiferį dideliais lapais ir naudotą šiferį mažais lapais. Tel. 8 622 84 697.
Galioja iki: 2018-12-01 11:47:16Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-25 06:38

Dalinkitės:  


Kar­je­ros pla­na­vi­mo sky­riaus ve­dė­ja Ži­vi­lė Po­vi­lai­tie­nė sa­kė, jog lais­vų dar­bo vie­tų dau­gė­ja ir tik­rai ieš­kan­tiems dar­bo as­me­nims ga­li­ma lengviau įsidarbinti.

Autorės nuotr.


Kas trečias bedarbis dirbti nenori ir nesiruošia

Kristina VAITKEVIČIENĖ

Vil­ka­viš­kio dar­bo bir­žos spe­cia­lis­tės, įsi­ga­lio­jus pa­keis­tam Be­dar­bių rė­mi­mo įsta­ty­mui, įsi­ti­ki­no, kad net treč­da­lis ra­jo­ne re­gist­ruo­tų be­dar­bių jo­kio dar­bo im­tis ne­no­ri ir įsi­dar­bin­ti net ne­si­ruo­šia.

– Per pa­sta­rą­jį mė­ne­sį, tai­kant nau­ją dar­bo rin­kos ste­bė­se­nos są­ly­gų ir tvar­kos ap­ra­šą, iš kai ku­rių klien­tų su­lau­kė­me ir gra­si­ni­mų, ir keiks­mų, – pa­sa­ko­jo Vil­ka­viš­kio dar­bo bir­žos Kar­je­ros pla­na­vi­mo sky­riaus ve­dė­ja Ži­vi­lė Po­vi­lai­tie­nė. – Žmo­nėms at­ro­do, kad mes su­gal­vo­jo­me nau­ją tvar­ką ir jiems ken­kia­me iš­brauk­da­mi iš ieš­kan­čių dar­bo as­me­nų są­ra­šo, nes jie at­si­sa­kė siū­lo­mo už­siė­mi­mo. Vien per rugp­jū­tį mes pa­siū­lė­me dar­bą 104 as­me­nims – ir net 33 jo at­si­sa­kė. Tai­gi, ga­li­ma sa­ky­ti, kad ir mū­sų te­ri­to­ri­nė­je dar­bo bir­žo­je at­si­spin­di ša­lies be­dar­bių elg­se­nos ten­den­ci­jos: kas tre­čias dar­bo iš tik­rų­jų vi­siš­kai ne­no­ri ir čia re­gist­ruo­ja­si tik dėl so­cia­li­nių pa­šal­pų ar pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo.

Kai ku­rie, atei­da­mi re­gist­ruo­tis, to vi­sai ne­sle­pia. To­kie daž­niau­siai grei­tai „iš­krin­ta“ iš są­ra­šų, nes ne­no­ri da­ly­vau­ti jo­kio­se siū­lo­mo­se prie­mo­nė­se ir at­si­sa­ko įsidarbinti.

Pa­sak Ž. Po­vi­lai­tie­nės, be­dar­bius ga­li­ma skirs­ty­ti į tris ka­te­go­ri­jas: tuos, ku­rie tik­rai ieš­ko dar­bo ir jį ne­tru­kus ran­da (daž­niau­siai tai ne­se­niai dar­bo ne­te­kę as­me­nys), ki­tus, ku­riems rei­kia tik pa­šal­pų, o tam rei­ka­lin­ga dar­bo bir­žos re­gist­ra­ci­ja ir be­dar­bio sta­tu­sas, ir to­kius, ku­rie no­rė­tų ge­rai ap­mo­ka­mo, bet leng­vo dar­bo, nes ki­taip jiems „neap­si­mo­ka“.

Daž­niau­siai tai dau­giau nei dve­jus me­tus dar­bo ne­tu­rin­tys as­me­nys, ku­rie jau yra ap­si­pra­tę su be­dar­bio pa­dė­ti­mi, su­ge­ba iš­gy­ven­ti iš pa­šal­pų ir at­si­tik­ti­nių už­dar­bių bei ma­no, kad už mi­ni­ma­lų at­ly­gi­ni­mą dirb­ti tik­rai ne­ver­ta.

Tai­gi, di­de­lė da­lis ra­jo­no gy­ven­to­jų dar­bo bir­žo­je re­gist­ruo­ja­si tik dėl to, kad gau­tų so­cia­li­nes pa­šal­pas, ku­rias jiems po pu­sės me­tų ne­dar­bo ski­ria ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės pa­ra­mos ir svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­rius. No­rint jas gau­ti, ir to­liau rei­kia fi­gū­ruo­ti dar­bo bir­žos są­ra­šuo­se, ant­raip ir pa­šal­pų mo­kė­ji­mas nu­trūks­ta.

Bū­tent sie­kiant išaiš­kin­ti as­me­nis, ku­rie tik di­di­na be­dar­bių skai­čių, o iš tik­rųjų jo­kio dar­bo ne­no­ri, ir pa­keis­tas įsta­ty­mas, ku­riuo va­do­vau­jan­tis grei­tai išaiš­kė­ja to­kie pikt­nau­džiau­to­jai.

Anks­čiau be­dar­bis ga­lė­jo at­si­sa­ky­ti siū­lo­mo dar­bo, da­ly­vau­ti ak­ty­vio­se dar­bo rin­kos po­li­ti­kos prie­mo­nė­se, tik­rin­tis svei­ka­tą. Tada jam tre­je­tą mė­ne­sių dar­bo paieš­ka bū­da­vo su­stab­do­ma, pa­lie­kant be­dar­bio sta­tu­są (o kar­tu ir su juo su­si­ju­sias so­cia­li­nes ga­ran­ti­jas). Da­bar to­kio sta­tu­so ne­ten­ka­ma po pir­mo­jo tin­ka­mo dar­bo at­si­sa­ky­mo. Be to, dar­bo vie­tų siū­lo­ma vis dau­giau ir pikt­nau­džiau­ti be­dar­bio var­du da­ro­si vis sun­kiau. Nors dar­bo vie­tų pa­gau­sė­jo, šiek tiek dau­giau yra ir be­dar­bių. Tai lė­mė bai­gu­sių­jų aukš­tą­sias mo­kyk­las ant­plū­dis – jie su­da­ro ne­ma­žą da­lį už­si­re­gist­ra­vu­sių­jų dar­bo bir­žo­je.

Tai nė­ra iš­skir­ti­nis at­ve­jis, nes ab­sol­ven­tų su­lau­kia­ma kiek­vie­nais me­tais. Ne­ra­dę dar­bo, jie pa­pras­tai iš­vyks­ta į už­sie­nį.

– Iš da­lies pa­si­kei­tė ne­dir­ban­čio as­mens api­brė­ži­mas, – aiš­ki­no Ž. Po­vi­lai­tie­nė. – Ne­dir­ban­tis as­muo – tai ne tik tas, ku­ris ne­tu­ri jo­kių dar­bo san­ty­kių, bet ir ku­ris ne­si­ver­čia in­di­vi­dua­lia veik­la, ne­tu­ri ūki­nin­ko sta­tu­so, nė­ra ūki­nin­ko par­tne­ris ar že­mės ūkio veik­los su­bjek­tas. Pas­ta­ra­sis da­ly­kas ir yra di­džiau­sia nau­jo­vė. Mat žmo­gus, kad ir ne ūki­nin­kas, bet dek­la­ra­vęs že­mės ūkio paskirties val­das, taip pat – ir to­kio žmo­gaus šei­mos na­rys ne­pri­pa­žįs­ta­mi ne­dir­ban­čiais as­me­ni­mis.

Pa­sak Ž. Po­vi­lai­tie­nės, sie­kiant pa­leng­vin­ti be­dar­bių da­lią, šiuo me­tu ne­rei­ka­lau­ja­ma dėl kiek­vie­no pa­siū­ly­mo at­vyk­ti į dar­bo bir­žą – juk ne­re­tai to­li­ma­me kai­me gy­ve­nan­tys žmo­nės ne­tu­ri lė­šų daž­nai va­ži­nė­ti. Su to­kiu klien­tu su­si­ta­ria­ma, jog jis bus in­for­muo­tas jam pa­to­giu bū­du: te­le­fo­nu ar­ba elekt­ro­ni­niu pa­štu. Jei­gu per dvi die­nas be­dar­bis tris­kart ne­ke­lia ra­ge­lio, neat­sa­ko į ži­nu­tę ir neat­vyks­ta į po­kal­bį, lai­ko­ma, kad siū­lo­mo dar­bo jis at­si­sa­kė.

Dar vie­na nau­jo­vė, jog per pu­sę me­tų ne­su­ra­dus tin­ka­mo pa­gal pro­fe­si­ją dar­bo jo ieš­kan­čiam as­me­niui vė­liau ga­li­ma siū­ly­ti že­mes­nės kva­li­fi­ka­ci­jos ir net ne­kva­li­fi­kuo­tą dar­bą.

– Pas­kel­bus apie pri­va­lo­mą­jį svei­ka­tos drau­di­mą mū­sų be­dar­bių skai­čius šok­te­lė­jo pu­sant­ro kar­to, bet vė­liau grį­žo į nor­ma­lias vė­žes, – sa­kė Kar­je­ros pla­na­vi­mo sky­riaus ve­dė­ja. – Šiuo me­tu pas mus už­re­gist­ruo­ti 5186 ieš­kan­tys dar­bo as­me­nys, iš ku­rių 4168 yra ne­dir­ban­tys. Ne­dar­bo ly­gis ra­jo­ne dabar sie­kia 14,57 pro­cen­to nuo vi­sų dar­bin­go am­žiaus gy­ven­to­jų.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Jubiliejų švenčiantis gydytojas savęs be medicinos neįsivaizduoja
* Naujų nesutarimų fone prisimintos senos nuoskaudos
* Vilkaviškio mieste siaučia vandalai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Ar galima sakyti „prieinama kaina“?
ikrai galima, kadangi „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ nurodoma trečioji dalyvio prieinamas reikšmė – „nebrangus, įperkamas“.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas