„Santaka“ / Studijuoti į Europą? Nepamirškite Europos sveikatos draudimo kortelės

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!




Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07

Parduoda kiaulę skersti. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-10-01 11:50:58



Svečių knyga

Vieta ir darbo laikas



Redakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-23 06:45

Dalinkitės:  


Studijuoti į Europą? Nepamirškite Europos sveikatos draudimo kortelės

Stu­di­juo­ti į Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių uni­ver­si­te­tus kas­met pa­trau­kia vis dau­giau mū­sų kraš­tie­čių. Tad be­si­ren­gian­čiuosius iš­vyk­ti in­for­muo­ja­me, kad pa­gal Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mą mū­sų ša­lies aukš­tų­jų mo­kyk­lų die­ni­nių sky­rių (da­bar – aukš­tų­jų mo­kyk­lų nuo­la­ti­nės for­mos stu­di­jų) stu­den­tai, taip pat as­me­nys, stu­di­juo­jan­tie­ji Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vals­ty­bių bei Eu­ro­pos eko­no­mi­nės erd­vės (EEE) ša­lių (Nor­ve­gi­jos, Is­lan­di­jos, Lich­tenš­tei­no) ir Švei­ca­ri­jos aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se, yra drau­džia­mi pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu vals­ty­bės lė­šo­mis. Jiems pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo įmo­kų Lie­tu­vo­je mo­kė­ti ne­rei­kia, o iš­vyks­tant bū­ti­na pa­siim­ti Eu­ro­pos svei­ka­tos drau­di­mo kor­te­lę (ESDK).

Vyks­tan­tieji stu­di­juo­ti į Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bes, kaip ir ki­ti pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu ap­draus­tie­ji ir ESDK tu­rin­tys Lie­tu­vos gy­ven­to­jai, ga­li bū­ti ga­ran­tuo­ti, kad gaus vi­są pa­gal tos ša­lies, ku­rio­je stu­di­juo­ja ar lai­ki­nai bū­na, įsta­ty­mus nu­sta­ty­tą bū­ti­ną­ją me­di­ci­nos pa­gal­bą. Iš­vy­kusieji stu­di­juo­ti į ki­tas (ne ES, EEE bei Švei­ca­ri­ją) ša­lis to­kios ga­li­my­bės ne­tu­ri. Vals­ty­bės lė­šo­mis taip pat ne­drau­džia­mi Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se be­si­mo­kan­tys moks­lei­viai iš Lie­tu­vos, jei­gu jiems dau­giau nei 18 me­tų.

Eu­ro­pos svei­ka­tos drau­di­mo kor­te­lės stu­di­juo­jan­tie­siems ES, EEE vals­ty­bių bei Švei­ca­ri­jos aukš­tų­jų mo­kyk­lų die­ni­niuo­se sky­riuo­se iš­duo­da­mos ne­mo­ka­mai per 14 ka­len­do­ri­nių die­nų nuo pra­šy­mo pa­tei­ki­mo te­ri­to­ri­nė­se li­go­nių ka­so­se (TLK) ar­ba jų pa­da­li­niuo­se (sa­vi­val­dy­bė­se dir­ba TLK at­sto­vai). Pra­šy­mo blan­ką, taip pat dau­giau in­for­ma­ci­jos ga­li­ma ras­ti te­ri­to­ri­nių li­go­nių ka­sų bei Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos (ad­re­sas – www.vlk.lt, sky­re­lis „Tarp­tau­ti­nis bend­ra­dar­bia­vi­mas“) in­ter­ne­to sve­tai­nė­se. Pra­šy­mą ga­li­ma pa­teik­ti pa­čiam ar per įga­lio­tą­jį as­me­nį pa­štu, fak­su, elekt­ro­ni­niu pa­štu ar­ba už­pil­dy­ti už­sa­ky­mo for­mą tink­la­py­je. Elekt­ro­ni­nia­me pra­šy­me bū­ti­na nu­ro­dy­ti mies­tą, ku­ria­me no­ri­te at­siim­ti mi­nė­tą do­ku­men­tą.

No­rint gau­ti ESDK, be už­pil­dy­to pra­šy­mo blan­ko, li­go­nių ka­soms rei­kia pa­teik­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­tį do­ku­men­tą (pa­są ar as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lę), aka­de­mi­nę pa­žy­mą ant fir­mi­nio aukš­to­sios mo­kyk­los blan­ko bei už­pil­dy­tą bei pa­si­ra­šy­tą pa­si­ža­dė­ji­mą in­for­muo­ti apie draus­tu­mo sta­tu­so pa­si­kei­ti­mą (2 egz.). Šio do­ku­men­to blan­ką taip pat ra­si­te li­go­nių ka­sų in­ter­ne­to sve­tai­nė­se.

Kor­te­lę ap­draus­to­jo var­du ga­li at­siim­ti ir ki­tas as­muo, pa­teik­da­mas sa­vo as­mens ta­pa­ty­bę pa­tvir­ti­nan­tį do­ku­men­tą bei as­mens, ku­riam iš­duo­da­ma kor­te­lė, ta­pa­ty­bę pa­tvir­ti­nan­čio do­ku­men­to ko­pi­ją. To­kiu at­ve­ju taip pat bū­ti­na pa­teik­ti lais­vos for­mos įga­lio­ji­mą bei mi­nė­to pa­si­ra­šy­to pa­si­ža­dė­ji­mo 2 egzempliorius.

As­muo, ku­riam pri­rei­kia me­di­ci­nos pa­gal­bos esant ES ša­ly­je, tu­rė­tų kreip­tis į vals­ty­bi­nei svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mai pri­klau­san­čią gy­dy­mo įstai­gą ir ten pa­teik­ti Eu­ro­pos svei­ka­tos drau­di­mo kor­te­lę bei as­mens ta­pa­ty­bę pa­tvir­ti­nan­tį do­ku­men­tą.

Pab­rėž­ti­na, kad tei­sė į ne­mo­ka­mą bū­ti­ną­ją me­di­ci­nos pa­gal­bą nea­pi­ma pri­va­čių gy­dy­mo įstai­gų bei pa­pil­do­mų svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų, už ku­rias ap­draus­tie­ji tu­ri mo­kė­ti pa­tys, taip pat neuž­tik­ri­na trans­por­ta­vi­mo iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mo, jei dėl ne­lai­min­go at­si­ti­ki­mo ar li­gos už­sie­ny­je tek­tų vyk­ti na­mo. Pa­cien­to mo­kes­tis bei prie­mo­kos, ku­riuos jis pri­va­lo su­mo­kė­ti gy­dy­mo įstai­gai pa­gal tei­kian­čios svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas ša­lies na­rės tei­sės ak­tus, taip pat ne­kom­pen­suo­ja­mi iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do lė­šų. Bū­ti­no­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos mas­tą nu­sta­to gy­dan­ty­sis gy­dy­to­jas. Šios pa­gal­bos pa­pras­tai pri­rei­kia už­klu­pus ūmiai li­gai ar ne­lai­min­gam at­si­ti­ki­mui.

Jei ap­draus­tas pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu as­muo iš­vyks­ta į už­sie­nį ne­pa­siė­męs Eu­ro­pos svei­ka­tos drau­di­mo kor­te­lės ir jam pri­rei­kia bū­ti­no­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos, jis tu­ri už to­kią pa­gal­bą su­mo­kė­ti pa­ts. Tik grį­žęs į Lie­tu­vą jis ga­li kreip­tis į te­ri­to­ri­nę li­go­nių ka­są dėl šių iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mo. Tuo at­ve­ju, jei to­kiam as­me­niui pri­reik­tų pa­slau­gų li­go­ni­nė­je, jis ar jo ar­ti­mie­ji ga­li kreip­tis į TLK dėl kor­te­lę lai­ki­nai pa­kei­čian­čio ser­ti­fi­ka­to iš­da­vi­mo. TLK dar­buo­to­jai gy­dy­mo įstai­gai ne­del­siant iš­siun­čia šį do­ku­men­tą, ir as­me­niui ne­rei­kės mo­kė­ti už bū­ti­no­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos pa­slau­gas pa­čiam.



Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos inf.






Komentarai:







Atgal į pradžios puslapį





Šiame numeryje

* Išrinkti geriausi „Metų ūkiai“
* Svečiui iš Vokietijos įteiktos Garbės piliečio regalijos
* Neišmokiusi veltėdžių gyventi visuomenė moka dvigubai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.






Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.



Kalbos patarimai

Ar galima „dirbti pareigose“?
Daiktavardis pareigos žymi darbo ar tarnybos vietoje turimą statusą, bet ne pačią vietą, todėl vietininkas pareigose nevartotinas, pvz.: Jis dirba direktoriaus pareigose (taisoma yra direktorius, dirba direktoriumi, eina direktoriaus pareigas).


Šūksniai



Nuorodos

Statistika



Hey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas