„Santaka“ / Gyventojai per mėnesį turės pasirinkti priimtiniausią rinkliavos būdą

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07

Parduoda kiaulę skersti. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-10-01 11:50:58Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-23 06:29

Dalinkitės:  


Rajono Tarybos posėdyje dalyvavęs Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius Antanas Mieliauskas vos spėjo atsakinėti į gausius politikų klausimus.

Autorės nuotr.


Gyventojai per mėnesį turės pasirinkti priimtiniausią rinkliavos būdą

Dangyra APANAVIČIENĖ

Pat­vir­ti­no nau­jus ta­ri­fus

Penk­ta­die­nį ra­jo­no Ta­ry­ba pa­tvir­ti­no Vie­ti­nės rink­lia­vos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą ir tvar­ky­mą nuo­sta­tus, o kar­tu – ir nau­jas šios pa­slau­gos kai­nas. Nau­jie­ji at­lie­kų tvar­ky­mo ta­ri­fai įsi­ga­lios nuo rug­sė­jo 1 die­nos. Vie­nais at­ve­jais jie bus di­des­ni, ki­tais – ma­žes­ni.

Me­ro Al­gir­do Ba­gu­šins­ko nuo­mo­ne, nau­jo­ji kai­nų sis­te­ma yra so­cia­liai tei­sin­ga, nes orien­tuo­ta į vi­du­ti­nę šei­mą, ku­riai mo­kes­tis už šiukš­lių su­rin­ki­mą nuo rug­sė­jo 1-osios pra­ktiš­kai ne­si­keis. Ta­čiau svar­biau­sia, me­ro tei­gi­mu, yra tai, jog gy­ven­to­jams bus su­teik­ta ga­li­my­bė rink­tis.Už ki­tus Sa­vi­val­dy­bė ne­mo­kės

Kaip jau esa­me ra­šę, 2002 me­tais vi­sos pen­kios Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bės pa­si­ra­šė Jung­ti­nės veik­los su­tar­tį ir su­si­ta­rė kur­ti bend­rą ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mo sis­te­mą vi­so­je ap­skri­ty­je. Ši sis­te­ma pra­dės funk­cio­nuo­ti jau nuo rug­sė­jo 1 die­nos, nes vi­sos sa­vi­val­dy­bės pa­ga­liau pa­si­tvir­ti­no vie­ti­nės rink­lia­vos nuo­sta­tus ir at­lie­kų tvar­ky­mo ta­ri­fus, ku­rie vi­so­je ap­skri­ty­je, iš­sky­rus Kal­va­ri­jos sa­vi­val­dy­bę, bus vie­no­di.

Kal­va­ri­jie­čiai, matyt, pa­tai­kau­da­mi gy­ven­to­jams, pa­tvir­ti­no ma­žes­nes at­lie­kų tvar­ky­mo kai­nas, ta­čiau su Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ru (MAATC) sa­vi­val­dy­bė vis tiek tu­rės at­si­skai­ty­ti nu­ma­ty­tais ta­ri­fais. „Jei­gu kal­va­ri­jie­čiai ti­ki­si, kad kai­nų skir­tu­mas bus kom­pen­suo­tas ki­tų ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bių, tarp jų – ir mū­sų, są­skai­ta, tai la­bai klys­ta. Pa­pil­do­mų pi­ni­gų jiems vis dėl­to teks ieš­ko­ti sa­vo biu­dže­te“, – po­sė­dy­je kal­bė­jo A. Ba­gu­šins­kas.Du rink­lia­vos bū­dai

Pats rink­lia­vos mo­de­lis vil­ka­viš­kie­čiams nė­ra nau­jie­na. Vie­ti­nė rink­lia­va mū­sų ra­jo­ne bu­vo įves­ta 2004-ai­siais ir tai­ko­ma jau še­še­rius me­tus. Pa­gal penk­ta­die­nį pa­tvir­tin­tą tvar­ką nau­ja tik tai, jog bus įves­ta miš­ri ap­mo­kė­ji­mo už ko­mu­na­li­nes at­lie­kas sis­te­ma. Žmo­nės ga­lės pa­si­rink­ti: ar mo­kė­ti nu­sta­ty­tą vie­ti­nės rink­lia­vos mo­kes­tį pa­gal gy­ve­na­mų­jų bei ne­gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų plo­tą, ar pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių bei nu­sta­ty­tą at­lie­kų su­si­kau­pi­mo nor­mą.

Ki­tos ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bės nuė­jo kiek ki­to­kiu ke­liu. Kaimyninių sa­vi­val­dy­bių žmo­nės taip pat ga­lės rink­tis: ar mo­kė­ti nu­sta­ty­tą vie­ti­nės rink­lia­vos mo­kes­tį nuo pa­tal­pų plo­to, ar pa­si­ra­šy­ti in­di­vi­dua­lią su­tar­tį dėl ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mo su MAATC ir mo­kė­ti pa­gal as­me­nų skai­čių šei­mo­je.

Ta­čiau ren­kan­tis pa­sta­rą­jį va­rian­tą gy­ven­to­jams teks pa­pil­do­mai mo­kė­ti ir pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tį (PVM) – 1,25 Lt.

Mū­sų ra­jo­no gy­ven­to­jai šio pa­pil­do­mo mo­kes­čio ne­mo­kės. Nors Ta­ry­ba pa­tvir­ti­no taip pat du mo­kes­čio mo­kė­ji­mo bū­dus, ta­čiau abu va­rian­tus įsprau­dė po rink­lia­vos „vė­lia­va“. Ki­taip ta­riant, abu rink­lia­vos bū­dus įtei­si­no pa­tvir­tin­tuo­se Vie­ti­nės rink­lia­vos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą ir tvar­ky­mą nuo­sta­tuo­se, o rink­lia­va pa­gal įsta­ty­mus nė­ra ap­mo­kes­ti­na­ma PVM.

Be to, Sa­vi­val­dy­bė vi­suo­met tu­rės ga­li­my­bę ma­ty­ti si­tua­ci­ją apie su­ren­ka­mas lė­šas už at­lie­kų tvar­ky­mą, nes pir­miau­siai rink­lia­vos pi­ni­gai pa­sieks Sa­vi­val­dy­bės ka­są, ir tik po to bus per­ve­da­mi MAATC.Kiek mo­kė­si­me už sa­vo būs­tus?

Pa­gal pa­tvir­tin­tus nuo­sta­tus, vie­ti­nės rink­lia­vos dy­džiai bus nu­sta­tyti pagal val­do­mų pa­tal­pų pa­skir­tį ir plo­tą ar­ba pagal toje patalpoje deklaruotų asmenų skaičių.

Mo­kant vie­ti­nės rink­lia­vos mo­kes­tį pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių, vie­nam žmo­gui teks mo­kė­ti 6 li­tus per mė­ne­sį.

Jei­gu gy­ven­to­jai pa­si­rinks ki­tą vie­ti­nės rink­lia­vos bū­dą – pa­gal pa­tal­pų plo­tą, tai už gy­ve­na­mo­sios pa­skir­ties pa­sta­tus rei­kės mo­kė­ti 0,23 Lt už 1 m² (mak­si­ma­lus ap­mo­kes­ti­na­mas plo­tas – 100 m², t. y. 23 li­tai per mė­ne­sį).

Gy­ven­to­jams mo­kes­tį už at­lie­kų iš­ve­ži­mą bus pri­va­lo­ma mo­kė­ti ne tik už gy­ve­na­mą­sias pa­tal­pas. Už so­dų na­me­lius per me­tus rei­kės mo­kė­ti 34 Lt, už ga­ra­žus, esan­čius bend­ri­jo­se ir ga­ra­žų komp­lek­suo­se, – 22 Lt.Rug­sė­jis – pe­rei­na­ma­sis lai­ko­tar­pis

Pa­gal ra­jo­no Ta­ry­bos pa­tvir­tin­tą spren­di­mą, nau­jos kai­nos, kaip mi­nė­ta, bus skai­čiuo­ja­mos nuo rug­sė­jo 1 die­nos.

Ta­čiau rug­sė­jo mė­ne­sį jos bus tai­ko­mos dar pa­gal se­ną­ją, da­bar eg­zis­tuo­jan­čią, tvar­ką, t. y. pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių, jei­gu žmo­nės ne­spės ap­si­spręs­ti ki­taip.

Per mė­ne­sį (iki spa­lio 1 d.) gy­ven­to­jai vis dėl­to tu­rės ap­svars­ty­ti ir pa­si­rink­ti vie­ną iš dvie­jų va­rian­tų: nu­sta­ty­tą mo­kes­tį mo­kė­ti pa­gal gy­ve­na­mo­sios ar ne­gy­ve­na­mo­sios pa­tal­pos plo­tą ar­ba pa­gal dek­la­ruo­tų gy­ven­to­jų skai­čių šei­mo­je.

Fi­zi­niams bei ju­ri­di­niams as­me­nims taip pat pa­lie­ka­ma ga­li­my­bė pa­si­ra­šy­ti in­di­vi­dua­lią su­tar­tį dėl ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mo tie­sio­giai su MAATC.

Šį bū­dą, ma­no­ma, rink­sis įmo­nės ir nuo gy­ven­vie­čių nu­to­lu­sių vien­kie­mių gy­ven­to­jai, ku­riems nė­ra ga­li­my­bių teik­ti to­kias pa­čias pa­slau­gas kaip gy­ven­vie­čių gy­ven­to­jams, t. y. du­kart per sa­vai­tę iš­vež­ti šiukš­les.

Ats­ki­rai su­si­ta­rus, jiems mo­kes­tis už šiukšlių išvežimą bū­tų ap­skai­čiuo­tas pa­gal in­di­vi­dua­lius pa­slau­gos po­rei­kius.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Išrinkti geriausi „Metų ūkiai“
* Svečiui iš Vokietijos įteiktos Garbės piliečio regalijos
* Neišmokiusi veltėdžių gyventi visuomenė moka dvigubai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Ar galima „dirbti pareigose“?
Daiktavardis pareigos žymi darbo ar tarnybos vietoje turimą statusą, bet ne pačią vietą, todėl vietininkas pareigose nevartotinas, pvz.: Jis dirba direktoriaus pareigose (taisoma yra direktorius, dirba direktoriumi, eina direktoriaus pareigas).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas