„Santaka“ / Skaitytojų laiškai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 2 kambarių butą Alvite (I a., sava pakura). Tel. 8 647 46 922.
Galioja iki: 2019-08-31 13:18:44

Parduoda X mėsinių veislės veršingą mėsinę telyčią, melžimo aparatą (benzininis). Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-09-01 11:46:18

Reikalinga moteris vyresnio amžiaus močiutei prižiūrėti. Tel. 8 683 64 162 (Marijampolė).
Galioja iki: 2019-09-02 11:07:09Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-20 05:36

Dalinkitės:  


Vil­ka­viš­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je bu­vo pri­sta­ty­ta Did­vy­žių so­cia­li­nės glo­bos na­mų gy­ven­to­jų dar­bų pa­ro­da.

Skaitytojų laiškai

Mo­ka­me dirb­ti ir il­sė­tis

Prie Lūkš­to eže­ro, Var­niuo­se (Tel­šių r.) vy­ko tra­di­ci­nis, jau de­vin­ta­sis, par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ są­skry­dis. Tai bu­vo pa­ts di­džiau­sias, ma­siš­kiau­sias to­kio po­bū­džio ren­gi­nys, į ku­rį su­si­rin­ko dau­giau nei sep­ty­ni tūks­tan­čiai da­ly­vių. Ja­me da­ly­va­vo­me ir mes, Vil­ka­viš­kio sky­riaus na­riai. Į są­skry­dį va­žia­vo tie, ku­rie no­rė­jo pail­sė­ti, pa­pra­mo­gau­ti ir pa­bend­rau­ti su ki­tų sky­rių bend­ra­min­čiais.

Kaip įpras­ta, prieš są­skry­dį įvy­ko par­ti­jos Ta­ry­bos po­sė­dis. Jo me­tu bu­vo ap­tar­tos par­ti­jos rin­ki­mų į sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bas pro­gra­mi­nės nuo­sta­tos, tvir­ti­na­mi kan­di­da­tai į Sei­mą konk­re­čio­se vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se 2012 me­tų rin­ki­muo­se. Taip pat bu­vo priim­ta dek­la­ra­ci­ja dėl po­li­ti­nės pa­dė­ties Lie­tu­vo­je.

Po po­sė­džio vy­ko iš­kil­min­gas są­skry­džio ati­da­ry­mas, pa­ženk­lin­tas tri­mis pa­tran­kų sal­vė­mis: už Lie­tu­vą, už tvar­ką ir tei­sin­gu­mą, už per­ga­lę.

Oras bu­vo pui­kus, sto­vyk­la­vie­tė­je taip pat vy­ra­vo pui­ki da­ly­vau­jan­čių­jų nuo­tai­ka.

Sąsk­ry­džio me­tu vy­ko dau­gy­bė ren­gi­nių, spor­ti­nių var­žy­bų, kon­kur­sas „Ta­len­tų šou“. No­ri­me pa­si­džiaug­ti, kad šia­me kon­kur­se ne­pa­bū­go pa­si­ro­dy­ti ir mū­sų sky­riaus na­rė Ge­nu­tė Krains­kie­nė. No­ri­si jai pa­lin­kė­ti iš­lik­ti to­kiai šau­niai ir to­liau.

O kas ga­li už­mirš­ti nuo­sta­bius nak­ti­nius fe­jer­ver­kus ir į dan­gų pa­leis­tus še­šias­de­šimt ži­bin­tų, ku­rie sim­bo­li­za­vo 60 Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių.

Sąsk­ry­dis pa­ro­dė, kad par­ti­jos na­riai mo­ka ne tik dirb­ti, bet ir šau­niai leis­ti lai­ką.Ona GIED­RIE­NĖ

Par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ Vil­ka­viš­kio

sky­riaus pir­mi­nin­kė


Šven­tė pa­vy­ko pui­kiai

Var­tų kai­me vy­ko va­sa­ros šven­tė, skir­ta pa­žy­mė­ti bend­ruo­me­nės įkū­ri­mo vie­nų me­tų su­kak­tį. Ren­gi­nys su­trau­kė ne tik vie­tos gy­ven­to­jus, bet su­lauk­ta ir sve­čių.

Džiu­gu, kad kul­tū­ri­nį gy­ve­ni­mą sten­gia­si puo­se­lė­ti ir kur­ti Ne­rin­ga Bag­do­nie­nė, ku­rios dė­ka vi­si šven­tės da­ly­viai tu­rė­jo pro­gą džiaug­tis be­ga­le pra­mo­gų: kas var­žė­si vir­vės trau­ki­mo rung­ty­je, kas šo­ko po­ro­mis, kas trau­kė dai­nas... Dau­gy­bę pri­zų iš­si­da­li­jo į žai­di­mo sū­ku­rį N. Bag­do­nie­nės įtrauk­ta jau­no­ji kai­mo kar­ta.

Nuos­ta­bią šven­tės at­mos­fe­rą mums su­kū­rė bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas Z. Pa­ru­lis, ku­ris įtei­kė pa­dė­kos raš­tus vi­siems, ak­ty­viai pri­si­de­dan­tiems prie kai­mo bend­ruo­me­nės gy­va­vi­mo.

Prie šio ren­gi­nio or­ga­ni­za­vi­mo daug pri­si­dė­jo ir mū­sų kai­mo se­niū­nai­tė D. Pe­to­kai­tie­nė. Jos dė­ka vi­si šven­tės da­ly­viai ga­lė­jo vai­šin­tis įspū­din­go dy­džio bend­ruo­me­nės su­kak­tį sim­bo­li­za­vu­siu tor­tu. Ma­no­me, kad ši pir­mą kar­tą su­reng­ta šven­tė pui­kiai pa­vy­ko.Ai­va MA­TU­LE­VI­ČIŪ­TĖ


Iš ke­lio­nės – su įspū­džiais

Mes, gru­pė ra­jo­no žmo­nių, tu­rin­čių klau­sos ne­ga­lią, vy­ko­me į Aukš­tai­ti­ją, Anykš­čių kraš­tą.

Pir­miau­sia ap­lan­kė­me Anykš­čių vy­no ga­myk­lą. Mus pa­si­ti­ku­si rek­la­mi­nės de­gus­ta­ci­jos va­dy­bi­nin­kė Ni­jo­lė Bru­žie­nė su­pa­žin­di­no su AB „Anykš­čių vy­nas“ te­ri­to­ri­ja, ce­chu, įren­gi­niais, vy­no ga­my­ba.

Po to bu­vo­me pa­kvies­ti į de­gus­ta­ci­jos sa­lę, ku­rio­je te­ko pa­ra­gau­ti gė­ri­mų, o va­do­vė su­pa­žin­di­no su jų su­dė­ti­mi, sko­nio ir kva­po ypa­tu­mais, ra­ga­vi­mo kul­tū­ra. Šios įdo­mios ke­lio­nės me­tu aki­vaiz­džiai su­ži­no­jo­me, koks iš tie­sų il­gas vy­no ke­lias.

Po to ap­lan­kė­me Ark­lio mu­zie­jų, J. Bi­liū­no tė­viš­kę, už­su­ko­me prie Pun­tu­ko ak­mens. Ne tik vai­kams, bet ir suau­gu­sie­siems įdo­miau­sia ir sma­giau­sia bu­vo ap­si­lan­ky­ti va­sa­ros ro­gu­čių tra­so­je. Nu­si­lei­di­mo kal­ne­liuo­se „pa­si­kro­vė­me“ daug ad­re­na­li­no.

Nors pa­var­gę, bet dė­kin­gi rū­pes­tin­gai mus ve­žu­siam vai­ruo­to­jui at­si­pa­lai­da­vo­me ir na­mo grį­žo­me lai­min­gi bei ku­pi­ni įspū­džių.Bi­ru­tė DU­BIC­KIE­NĖ


Mo­zū­ruo­se su­si­ti­ko­me su šo­kiu bei folk­lo­ru

Rugp­jū­čio pir­mo­ji pu­sė bu­vo itin karš­ta „Auš­ros“ gim­na­zi­jos jau­ni­mo bei pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių tau­ti­nių šo­kių ko­lek­ty­vams „Ra­ti­lė­lis“ bei „Ru­de­nė­lis“, da­ly­va­vu­siems kai­my­ni­nės Len­ki­jos Olec­ko mies­te vy­ku­sia­me fes­ti­va­ly­je „Mo­zū­rų su­si­ti­ki­mas su šo­kiu ir folk­lo­ru“.

Kai šo­kių ko­lek­ty­vų va­do­vė Vi­li­ja Mer­čai­tie­nė pra­ne­šė ži­nią apie tai, jog ga­vo­me kvie­ti­mą į fes­ti­va­lį, il­gai ne­dis­ku­ta­vę nu­spren­dė­me kuo grei­čiau pa­si­ruoš­ti ir tin­ka­mai at­sto­vau­ti sa­vo mies­tui. Mū­sų pa­si­ro­dy­mas tu­rė­jo įvyk­ti ant­rą­ją fes­ti­va­lio die­ną, skir­tą lie­tu­viams.

Paaiš­kė­jo, kad dar ko­vo mė­ne­sį Vil­ka­viš­ky­je lan­kę­si šio ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai pa­ste­bė­jo mū­sų ko­lek­ty­vus bei pa­no­ro mus pa­si­kvies­ti pas sa­ve.

Ne­pai­sy­da­mi ali­nan­čios kait­ros ki­bo­me in­ten­sy­viai re­pe­tuo­ti. Ypač ge­rai nu­tei­kė šo­kiai su jau­ni­mu. Mes, sen­jo­rai, tar­si at­jau­nė­jo­me, pri­si­mi­nė­me sa­vo jau­nys­tę, o mo­te­rys džiau­gė­si šo­kių aikš­te­lė­je pa­li­ku­sios ke­le­tą „ki­log­ra­mų“. Ku­ri gi ne­no­ri grakš­čiau at­ro­dy­ti?

Įvei­kę karš­čius ir bai­gę re­pe­ti­ci­jas, pa­ki­liai nu­si­tei­kę, kai­my­nų len­kų at­siųs­tu au­to­bu­su iš­vy­ko­me į Olec­ką. Nors Len­ki­ja yra vi­sai ne­to­li mū­sų, ta­čiau dau­ge­lis šio­je ša­ly­je bu­vo­me lan­kę­si la­bai se­niai, o kai ku­riems tai ap­skri­tai bu­vo pir­mo­ji pa­žin­tis.

Vi­są ke­lio­nę mus džiu­gi­no vie­no iš or­ga­ni­za­to­rių – po­no Zbig­ne­vo pa­sa­ko­ji­mai apie sa­vo tė­vy­nę, gra­žiau­sias jos vie­to­ves, is­to­ri­ją.

Ne­pap­ras­tai džiau­gė­mės ke­lio­nės me­tu ga­vę ga­li­my­bę ap­si­lan­ky­ti Vyg­rių vie­nuo­ly­ne. Tai la­bai įspū­din­gas sta­ti­nių komp­lek­sas, iš­si­dės­tęs ant kal­no, ku­rio pa­pė­dė­je ty­vu­liuo­ja eže­ras. Šis vie­nuo­ly­nas kaž­ka­da bu­vo pa­ts tur­tin­giau­sias vi­so­je Len­ki­jo­je. Da­bar vie­nuo­liai čia jau ne­gy­ve­na, ta­čiau tai yra gau­siai tu­ris­tų lan­ko­ma vie­ta. Vi­sų dė­me­sį pri­kaus­tė virš al­to­riaus, cent­ri­nė­je baž­ny­čios da­ly­je, be­si­kei­čian­tys šven­ti pa­veiks­lai. Taip pat ap­si­lan­kė­me vie­no­je iš komp­lek­so da­lių įreng­to­je fo­tog­ra­fi­jos ga­le­ri­jo­je.

Pa­si­džiau­gę gra­žiais re­gi­niais, pa­ju­dė­jo­me to­liau. Sus­to­ję Su­val­kų mies­te, ga­vo­me šiek tiek lais­vo lai­ko, ku­rio vel­tui ne­lei­do­me. Pa­si­da­li­ję į gru­pe­les, ap­si­lan­kė­me Vil­niaus ka­ted­rą sa­vo ko­lo­no­mis pri­me­nan­čio­je baž­ny­čio­je, ku­rio­je 1992 m. lan­kė­si po­pie­žius Jo­nas Pau­lius II. Taip pat už­su­ko­me į ša­lia baž­ny­čios esan­tį gė­lė­mis ap­so­din­tą par­ką.

Su­val­kuo­se mū­sų eki­pa­žas pa­si­pil­dė 15 len­kų jau­ni­mo ko­lek­ty­vo na­rių.

Net­ru­kus at­vy­ko­me į Olec­ką – mies­tą, šven­čian­tį 450 me­tų ju­bi­lie­jų. Mus sužavėjo ypač gra­žiai su­tvar­ky­tas mies­to cent­ras – su at­nau­jin­ta aikš­te, di­din­ga baž­ny­čia, fon­ta­nais, įreng­ta sce­na, pre­ky­vie­tė­mis. Mū­sų de­le­ga­ci­ją pa­si­ti­ku­si vie­na iš ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rių po­nia Bo­že­na pla­čiau pa­pa­sa­ko­jo apie Olec­ką, jo kul­tū­ros cent­rą, ki­tus gar­bin­gą praei­tį tu­rin­čius ša­lies mies­tus.

Vė­liau, trum­pai pa­re­pe­ta­vę bei ap­si­ren­gę tau­ti­niais rū­bais, lau­kė­me sa­vo ei­lės šok­ti. Pra­dė­jo rink­tis pub­li­ka, ku­ri kaip mat už­pil­dė vi­sas vie­tas.

Prieš pat kon­cer­to pra­džią tar­si kvies­liai ypač nuo­tai­kin­gai šo­ko Vil­ka­viš­kio vai­kų ir jau­ni­mo cent­ro ko­lek­ty­vas. Jau­tė­si di­de­lis su­si­do­mė­ji­mas lie­tu­vių šo­kiais bei folk­lo­ru. Mes taip pat gar­siais plo­ji­mais pa­lai­kė­me sa­vo mies­to šo­kė­jus bei dai­ni­nin­kus. Atė­jus mū­sų pa­si­ro­dy­mo ei­lei, sten­gė­mės tem­pu bei nuo­tai­ka neat­si­lik­ti nuo sa­vo ko­le­gų. Žiū­ro­vai mums taip pat ne­gai­lė­jo dau­gy­bės šil­tų, drau­giš­kų ap­lo­dis­men­tų.

Kon­cer­to me­tu gam­ta tar­si mus pa­lai­kė ir lei­do links­mai šok­ti bei tryp­ti. Ta­čiau vė­liau už­klu­po smar­kus lie­tus bei dun­dan­tis griaus­ti­nis. Vi­są ke­lio­nės na­mo lai­ką dan­gus mai­šė­si su že­me – ne vie­nam iš mū­sų net šiur­pu­liu­kai ėjo per kū­ną. Vis dėl­to au­to­bu­se sklin­dan­čios vie­na už ki­tą gra­žes­nės dai­nos nu­vai­kė ša­lin vi­sas bai­mes. Na­mo grį­žo­me ge­rai nu­si­tei­kę.

Šo­kė­jų ko­lek­ty­vo „Ru­de­nė­lis“ na­riai vi­suo­met šir­dyse jaus dė­kin­gu­mą va­do­vei V. Mer­čai­tie­nei už jos rū­pes­tį, kant­ry­bę, mei­lę. Ne­gai­lė­da­ma sa­vo bran­gaus ato­sto­gų lai­ko ji pa­do­va­no­jo mums to­kią gra­žią šven­tę.Da­nu­tė ME­DEK­ŠIE­NĖ

Pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių tau­ti­nių šo­kių

ko­lek­ty­vo „Ru­de­nė­lis“ šo­kė­ja


Bib­lio­te­ko­je pristatyta pa­ro­da

Me­nas lai­ko­mas vie­na svar­biau­sių žmo­gaus sa­vi­raiš­kos prie­mo­nių. Kur­da­mas žmo­gus at­sklei­džia sa­vo vi­di­nį pa­sau­lį, per­tei­kia nuo­tai­kas, jaus­mus, iš­gy­ve­ni­mus, min­tis.

Vil­ka­viš­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je įvy­ko Did­vy­žių so­cia­li­nės glo­bos na­mų gy­ven­to­jų dar­bų pa­ro­dos „Aš toks esu, priimk ma­ne“ pri­sta­ty­mas. Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo gru­pe­lė šių na­mų gy­ven­to­jų. Juos atlydėjo va­do­vės Ra­mu­nė Bra­zaus­kie­nė ir Lo­li­ta Stan­kie­nė.

Bib­lio­te­kos sve­čiai pa­pa­sa­ko­jo apie sa­vo veik­lą įvai­riuo­se bū­re­liuo­se, apie tai, kaip pa­pras­tos kas­die­nės me­džia­gos virs­ta ste­buk­lu. Tai dar­be­liai iš mo­lio, vil­nos, įvai­rūs rank­dar­biai, ku­riuos kur­da­mi žmo­nės įdė­jo daug mei­lės, jė­gų ir kant­ry­bės.

Ren­gi­nio da­ly­vius su­ža­vė­jo Nar­vy­do Pau­lio­nio ei­lės iš jo poe­zi­jos kny­ge­lės „Sva­jo­nių mei­lė jaus­mų al­bu­me“. Tai jau ant­ro­ji au­to­riaus kū­ry­bos kny­ge­lė.

Ren­gi­nį paį­vai­ri­no mu­zi­ki­niai in­tar­pai – Jo­rio Juš­kaus­ko, Vil­ka­viš­kio Sa­lo­mė­jos Nė­ries pa­grin­di­nės mo­kyk­los moks­lei­vio, bir­by­nės me­lo­di­jos.

Ti­ki­mės, kad tai ne­bus pa­sku­ti­nis su­si­ti­ki­mas su šiais kū­ry­bin­gais žmo­nė­mis, kad bend­ra­dar­bia­vi­mas tarp Vil­ka­viš­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos ir Did­vy­žių so­cia­li­nės glo­bos na­mų tę­sis ir to­liau.

Pa­ro­da veiks vi­są rugp­jū­čio mė­ne­sį. Kvie­čia­me ap­si­lan­ky­ti.Bi­ru­tė JUŠ­KIE­NĖ

Vil­ka­viš­kio vie­šo­sios

bib­lio­te­kos bib­liog­ra­fė


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Žinomos dainininkės pramintu keliu eina jauniausioji dukra
* Jachtų regata aštriais pojūčiais džiugino dalyvius, o gražiu reginiu – žiūrovus
* Į pilviškiečio laidotuves susirinkęs būrys velionio giminaičių patyrė šoką
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kaip vertinate Seimo sprendimą nuo kitų metų Vėlines skelbti nedarbo diena?
Džiaugiuosi juo.
Vertinu neigiamai.
Neturiu nuomonės.Kalbos patarimai

Ar vartotinas pasakymas „ko eigoje“?
Ne, tai netaisyklinga konstrukcija. Vyksmo laikui ar tarpui nusakyti žodžio „ eiga “ vietininkas netinka. Vietoj jo gali būti vartojama metu, per ką arba pusdalyvis, padalyvis. Žaidimo eigoje (= Žaidimo metu; Žaidžiant ) išryškėjo komandos pajėgumas. Metų eigoje (= Per metus ) daug kas gali pasikeisti.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas