„Santaka“ / Nuo žaibo nukentėjusiam ir pagalbos prašiusiam žmogui buvo iškviesta policija

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda dvivagę bulviasodę, vienvagę transporterinę bulviakasę, bulvių kauptuką su virbalinėmis akėčiomis, nebrangiai – miegamojo komplektą (7 dalių), sekciją, 2 senovines lovas, senovinę spintą. Tel. 8 687 46 306.
Galioja iki: 2019-03-25 10:47:40

Parduoda 1 kambario butą Vilniaus g. 8, Vilkaviškyje . Namas renovuotas, kaimynai ramūs ir tvarkingi, maži mokesčiai. Tel. 8 654 25 407.
Galioja iki: 2019-03-28 08:20:53

Parduoda šiaudapjovę („akselinę“) su vien-faziu vokišku varikliu, 4 vasarines padangas 185/70 R14. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-03-28 14:17:35

Parduoda 3 kambarių butą Lauko g., Vilkaviškyje (V a.), garažą prie Vilkaviškio ligoninės. Tel. 8 606 04 963.
Galioja iki: 2019-03-29 16:14:49

Dovanoja sofą. Tel. 8 680 79 928.
Galioja iki: 2019-03-31 10:58:01

Parduoda nedidelį namą Virbalyje (reikalingas remontas), 900 l talpos aliumininę talpyklą su čiaupu. Tel. 8 682 56 943.
Galioja iki: 2019-04-01 11:06:38Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-20 05:26

Dalinkitės:  


Kaimynas J. Lukoševičius (kairėje) tikina nepykstantis ant nukentėjusiojo L. Vasiliausko dėl to, kad keletą dienų teko pagyventi be elektros.

Autoriaus nuotr.


Nuo žaibo nukentėjusiam ir pagalbos prašiusiam žmogui buvo iškviesta policija

Rugp­jū­čio vi­du­ry­je nuo žai­bo iš­kro­vos už­si­lieps­no­jo bei vi­siš­kai su­de­gė Viš­ty­čio se­niū­ni­jos Kau­piš­kių kai­mo gy­ven­to­jo Leo­nar­do Va­si­liaus­ko ūki­nis pa­sta­tas. Pa­sak vy­riš­kio, to ne­bū­tų at­si­ti­kę, jei per jo kie­mą ne­bū­tų nu­si­drie­ku­si elekt­ros tink­lų li­ni­ja, ku­ri ir se­niau su­kel­da­vo ne­ma­žai ne­pa­to­gu­mų.Žai­bas tren­kė į lai­dus

Ne­lai­mės nak­tį L. Va­si­liaus­kas ne­se­niai bu­vo grį­žęs iš ja­vap­jū­tės. Pas­ta­tęs tech­ni­ką į ga­ra­žus, vy­ras kuo grei­čiau sten­gė­si pa­si­slėp­ti nuo ky­lan­čios aud­ros.

Šiek tiek po vi­dur­nak­čio žai­bais svai­dę­sis dan­gus įsi­smar­ka­vo ir Va­si­liaus­kų šei­mai su­kė­lė mil­ži­niš­kų rū­pes­čių. Žai­bo iš­kro­va tren­kė į gre­ta ūki­nio pa­sta­to be­si­drie­ku­sius elekt­ros lai­dus bei at­šo­ku­si nuo jų už­de­gė sta­ti­nį. At­vy­kus ug­nia­ge­siams pa­sta­tas lieps­no­jo at­vi­ra lieps­na, jo iš­gel­bė­ti ne­pa­vy­ko: su­de­gė sto­gas, per­den­gi­mas, li­ko tik mū­ri­nės sie­nos. Ne­ga­na to, lieps­no­se pra­žu­vo ir vi­du­je bu­vę du ark­liai, du ver­še­liai bei trys kiau­lės. Ke­le­tą gy­vū­nų spė­ta iš­va­ry­ti į lau­ką, to­dėl jie li­ko gy­vi. Va­si­liaus­kai taip pat ne­te­ko ir 30 t šie­no, 14 t grū­dų, pie­no mel­ži­mo apa­ra­tų, ap­de­gė krū­va mal­kų.Pra­šo per­kel­ti

Su­de­gus ūki­niam pa­sta­tui, tiek L. Va­si­liaus­ko, tiek gre­ta gy­ve­nan­čio kai­my­no Jo­no Lu­ko­še­vi­čiaus na­muo­se ku­riam lai­kui dėl nu­trauk­tų elekt­ros lai­dų bu­vo din­gu­si elekt­ra. Jos su­tvar­ky­ti at­vy­ku­sių Ry­tų skirs­to­mų­jų tink­lų (RST) at­sto­vų L. Va­si­liaus­kas pa­pra­šė iš­kel­ti iš kie­mo stūk­san­čius elekt­ros stul­pus.

Pa­sak jo, kie­me be­si­drie­kian­ti elekt­ros li­ni­ja truk­do ne tik ūkio dar­bams, bet ir ke­lia pa­vo­jų. „No­rint at­sta­ty­ti su­de­gu­sį pa­sta­tą, teks nau­do­ti kra­ną. O kaip tai pa­da­ry­ti, kai truk­dys ša­lia ka­ban­tys elekt­ros lai­dai?“ – klau­sė L. Va­si­liaus­kas. Vy­ras tvir­ti­no, kad sto­vin­tys jo kie­me elekt­ros stul­pai sun­ki­na šie­no ar šiau­dų kro­vi­mą, nes bai­su pri­si­lies­ti prie lai­dų. Pa­sak Kau­piš­kių gy­ven­to­jo, rei­kia 2–3 stul­pus pa­sta­ty­ti ato­kiau nuo kie­mo.

Ta­čiau pa­si­tei­ra­vus at­vy­ku­sių RST at­sto­vų, ką rei­kia da­ry­ti, jog iš kie­mo bū­tų pa­ša­lin­ti elekt­ros stul­pai, bu­vo at­sa­ky­ta, kad šiuo me­tu jiems rū­pi su­tvar­ky­ti nu­trauk­tą elekt­ros li­ni­ją, o apie ga­li­mus ki­tus dar­bus da­bar kal­bė­ti ne lai­kas.Išk­vie­tė po­li­ci­ją

L. Va­si­liaus­kui įnir­tin­gai pra­šant pa­dė­ti, Vil­ka­viš­kio ra­jo­no elekt­ros tink­lų gru­pės va­do­vas Ed­mun­das Dau­gė­la vy­rui iš­kvie­tė po­li­ci­ją dėl ne­va RST at­sto­vų, tvar­kan­čių elekt­ros li­ni­ją, truk­dy­mo. „Aš jo pa­klau­siau, ką rei­kė­tų pa­da­ry­ti, jog stul­pai bū­tų iš­kel­ti iš ma­no kie­mo. Pra­šiau duo­ti kon­tak­tus tų as­me­nų, ku­rie man ga­lė­tų pa­dė­ti. Jis vis kar­to­jo, kad da­bar man nie­ko ne­ga­lin­tis pa­dė­ti, ir tei­gė, jog tu­rė­čiau kreip­tis ne į jį, o į Prem­je­rą A. Ku­bi­lių“, – pa­sa­ko­jo L. Va­si­liaus­kas.

Pa­sak vy­riš­kio, at­vy­kę po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai il­gai iš­liks jo at­min­ty­je. „La­bai nu­ste­bau, kai jie pa­si­ro­dė. Aš juk ne koks ban­di­tas, kad man rei­kė­tų po­li­ci­ją kvies­ti. At­vy­kę pa­rei­gū­nai iš kar­to la­bai gru­biai el­gė­si su ma­ni­mi: ne­pri­sis­ta­tė, gra­si­no ant­ran­kiais bei rei­ka­la­vo tur­to nuo­sa­vy­bės do­ku­men­tų. Bu­vau be ga­lo su­si­jau­di­nęs“, – tei­gė pa­šne­ko­vas.

Iš­vy­kus po­li­ci­nin­kams, L. Va­si­liaus­kas griež­tai už­drau­dė RST dar­buo­to­jams to­liau tvar­ky­ti jo te­ri­to­ri­jo­je esan­čius su­de­gu­sius elekt­ros tink­lus. Dėl to pas jį bei kai­my­ną J. Lu­ko­še­vi­čių dar ku­rį lai­ką ne­bu­vo elekt­ros ener­gi­jos. „Tai pa­da­riau dėl to, kad su ma­ni­mi bu­vo pa­sielg­ta ne kaip su žmo­gu­mi. Vi­sų pir­ma, pra­šiau, kad kuo įma­no­ma grei­čiau iš­kel­tų iš ma­no kie­mo elekt­ros stul­pus, bet į tai nie­kas ne­rea­ga­vo, o tik siun­ti­nė­jo vie­ni pas ki­tus. At­vy­kę po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ga­lu­ti­nai per­pil­dė ma­no kant­ry­bės tau­rę. Aš taip pat tu­riu prin­ci­pus“, – tei­gė L. Va­si­liaus­kas.Te­ko at­vyk­ti dar kar­tą

Ne­pa­vy­kus pir­mą kar­tą su­tvar­ky­ti elekt­ros tink­lų, RST at­sto­vams te­ko dar sy­kį ap­si­lan­ky­ti L. Va­si­liaus­ko na­muo­se.

„Gy­ve­na­me ne ba­la­nos am­žiu­je. Juk ken­čia ne tik pa­ts L. Va­si­liaus­kas, bet ir jo kai­my­nas, taip pat ne­gau­nan­tis elekt­ros“, – tvir­ti­no RST Sau­gos ir pre­ven­ci­jos de­par­ta­men­te dir­ban­tis Ri­man­tas Dvi­lins­kas. Jis tei­gė ban­dęs gra­žiai L. Va­si­liaus­kui paaiš­kin­ti, kad jo pra­šy­mas nė­ra įgy­ven­di­na­mas per vie­ną die­ną, ta­čiau šis net ne­no­rė­jo klau­sy­tis.

„Mes pro­ble­mos ne­si­kra­to­me. Tie­siog nie­kas taip pa­pras­tai nė­ra įgy­ven­di­na­ma. Pa­reiš­kė­jas tu­ri atei­ti į mū­sų at­sto­vy­bę bei su­de­rin­ti įvai­rius lei­di­mus. Ta­da bus ga­li­ma žiū­rė­ti, ką ga­li­ma da­ry­ti to­liau. Su elekt­ra juo­kau­ti ne­ga­li­ma“, – aiš­ki­no R. Dvi­lins­kas.

„Šiais lai­kais vis­kas įma­no­ma. Tie­siog ne vis­kas yra pa­pras­ta. No­rint iš­kel­ti elekt­ros stul­pus iš L. Va­si­liaus­ko kie­mo, rei­kia pa­reng­ti pro­jek­tą, jį su­de­rin­ti su spe­cia­lis­tais, gau­ti sta­ty­bos lei­di­mą. Taip pat bū­ti­na iš­siaiš­kin­ti, ar ga­li­ma elekt­ros ka­be­lius ties­ti nau­ja li­ni­ja, gal yra tam tik­rų truk­džių“, – svars­tė E. Dau­gė­la. Pak­laus­tas, kas vi­su tuo pri­va­lo pa­si­rū­pin­ti, Vil­ka­viš­kio ra­jo­no elekt­ros tink­lų gru­pės va­do­vas tvir­ti­no, jog vi­sus lei­di­mus bei pro­jek­tą ten­ka pa­reng­ti pa­čiam pa­reiš­kė­jui, o bū­si­ma sta­ty­ba rū­pi­na­si RST dar­buo­to­jai. Pa­si­tei­ra­vus, kiek L. Va­si­liaus­kui vi­sa tai ga­li kai­nuo­ti, tiek R. Dvi­lins­kas, tiek E. Dau­gė­la ban­dė iš­si­suk­ti nuo tie­saus at­sa­ky­mo. „Ti­kiu, jog L. Va­si­liaus­kas da­rys vis­ką, kad jo no­ras bū­tų įgy­ven­din­tas. Šiais lai­kais vis­kas kai­nuo­ja“, – tei­gė R. Dvi­lins­kas. Jis už­si­mi­nė, jog bū­si­mas pro­jek­tas Kau­piš­kių kai­mo gy­ven­to­jui ga­li kai­nuo­ti ne vie­ną tūks­tan­tį li­tų.

L. Va­si­liaus­kas jau pa­ra­šė ofi­cia­lų raš­tą RST at­sto­vy­bė­je, pra­šy­da­mas įmo­nės iš­duo­ti tech­ni­nes są­ly­gas pro­jek­tui įgy­ven­din­ti. Tai pa­tvir­ti­no ir E. Dau­gė­la, teig­da­mas, jog ar­ti­miau­siu me­tu tai bus pa­da­ry­ta.Kai­my­nas ne­pyks­ta

Tik ant­rą kar­tą at­vy­kus RST dar­buo­to­jams, L. Va­si­liaus­kas bu­vo įkal­bė­tas duo­ti lei­di­mą sa­vo pri­va­čio­je že­mė­je tvar­ky­ti elekt­ros tink­lus. „Sup­ran­tu nu­ken­tė­ju­sį­jį ir nuo­šir­džiai jį už­jau­čiu. Žmo­gus vis dar neat­si­ga­vęs po šo­ko, jau­čia stre­są. Ne­pai­sant vis­ko, elekt­ros tink­lai yra vals­ty­bės nuo­sa­vy­bė, to­dėl mes pri­va­lo­me juos pri­žiū­rė­ti bei tvar­ky­ti. Ne­ga­li­me kas­dien va­ži­nė­ti pas L. Va­si­liaus­ką ir pra­šy­ti leis­ti su­tvar­ky­ti jo kie­me nu­de­gu­sius lai­dus“, – tei­gė R. Dvi­lins­kas.

Pak­laus­tas, ar ne­pyks­ta ant sa­vo kai­my­no už tai, kad ke­le­tą die­nų te­ko pa­gy­ven­ti be elekt­ros, J. Lu­ko­še­vi­čius ti­ki­no jo­kio pyk­čio ne­jau­čian­tis bei su­pran­tan­tis drau­gą. „Rei­kia ne smerk­ti, o pa­lai­ky­ti žmo­gų. Aš pa­ts di­de­lių nuo­sto­lių ne­pa­ty­riau, elekt­ros trū­ku­mo be­veik ne­pa­ju­tau. Ži­nau, kad jam da­bar sun­ku, o jo no­ras iš kie­mo iš­kel­ti elekt­ros stul­pus yra vi­siš­kai su­pran­ta­mas. Aš pa­ts jaus­čiau dis­kom­for­tą taip gy­ven­da­mas“, – tei­gė J. Lu­ko­še­vi­čius.And­rius GRY­GE­LAI­TIS


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Trąšų gamybą verslininkas kilstelėjo į aukštesnį lygį
* Konteinerius vežėjai privalo pastatyti į vietą
* Šeimos gydytojų komandas papildys ne visi
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Koks Jūsų darbo krūvis?
Turiu vieną etatą.
Etatas ir viršvalandžiai.
Dirbu keliuose darbuose.
Neskaičiuoju, nes dirbu sau.
Aš nedirbu.Kalbos patarimai

Klausytis ką ar ko?
Su veiksmažodžiu klausyti(s) galininkas nevartotinas objektui reikšti. Vartotinas kilmininkas klausyti(s) ko, pvz.: Netrukdyk, klausau(si) laidą (taisoma laidos ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas