„Santaka“ / Talentingi fotografai skuba aplankyti savo pirmojo mokytojo

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-20 05:05

Dalinkitės:  


Keturi Tomai (iš dešinės): Bauras, Juškaitis, Juodaitis ir Kauneckas – 2007 m. Spaudos fotografų klubo organizuotame konkurse džiaugėsi „pirmojo“ Tomo apdovanojimu.

Nuotr. iš as­me­ni­nio Tomo JUŠ­KAI­ČIO ar­chy­vo


Talentingi fotografai skuba aplankyti savo pirmojo mokytojo

Kristina VAITKEVIČIENĖ

Ke­tu­ri To­mai – Kau­nec­kas, Juo­dai­tis, Bau­ras ir Juš­kai­tis, fo­tog­ra­fi­jos pra­dme­nis ga­vę Vil­ka­viš­ky­je, iš­plau­kė į pla­tes­nius van­de­nis ir ta­po Lie­tu­vo­je pri­pa­žin­tais fo­tog­ra­fais.Pra­džia – čia

Vi­si ke­tu­ri be­ndra­var­džiai skir­tin­go am­žiaus vai­ki­nai – To­mas Kau­nec­kas, To­mas Juo­dai­tis, To­mas Bau­ras ir To­mas Juš­kai­tis – tei­gia nie­ka­da ne­pa­mir­šią, kad jų pra­džia čia, Vil­ka­viš­ky­je, Jo­no Juš­ke­vi­čiaus va­do­vau­ja­ma­me Vai­kų ir jau­ni­mo cent­ro fo­tog­ra­fi­jos bū­re­ly­je.

Nors vė­liau ta­len­tin­gi auk­lė­ti­niai sa­vo pie­ši­mą švie­sa (gr. fo­tog­ra­fi­ja – pie­ši­mas švie­sa) to­bu­li­no did­mies­čiuo­se, ta­čiau ra­dę lais­vą va­lan­dė­lę jie, da­bar jau ži­no­mi fo­tog­ra­fai, vi­sa­da sku­ba ap­lan­ky­ti sa­vo pir­mo­jo mo­ky­to­jo.Pir­ma­sis To­mas – žvaigž­dė

Tris­de­šimt­me­tį per­žen­gęs To­mas Kau­nec­kas – ži­no­mas ma­dos ir rek­la­mos fo­tog­ra­fas, įkū­ręs fo­tos­tu­di­ją „Cik­lo­pas“. Pra­dė­jęs „Vers­lo ži­nių“ dien­raš­ty­je, vė­liau dir­bęs įvai­riems žur­na­lams, da­bar jis va­di­na­mas bran­giau­siai ap­mo­ka­mu pro­fe­sio­na­lu. Ke­le­tą kar­tų To­mas yra lai­mė­jęs Spau­dos fo­tog­ra­fų klu­bo „Auk­si­nio kad­ro“ ap­do­va­no­ji­mą ka­te­go­ri­jo­je „Spin­de­sys“.

Šį jau­ną, bet jau daug pa­sie­ku­sį bu­vu­sį mo­ki­nį J. Juš­ke­vi­čius va­di­na „sa­vo žvaigž­de“ ir „pir­muo­ju“ To­mu. Jis vi­sa­da lau­kia­mas sve­čias ne tik fo­tos­tu­di­jo­je, bet ir va­do­vo na­muo­se. O čia T. Kau­nec­kas už­su­ka, kai tik tu­ri lais­vo lai­ko.Užg­riū­va vi­sa tri­ju­lė

– Neseniai bu­vo at­va­žia­vę vi­si trys To­mai: Kau­nec­kas, Bau­ras ir Juš­kai­tis, – pa­sa­ko­jo va­do­vas. – At­lė­kė iš Vil­niaus pas ma­ne į so­dą prie eže­ro iš­si­mau­dyt ir išskubėjo at­gal.

Jie daž­nai ma­ne ap­lan­ko: pa­bū­na, pa­šne­ka­me, kar­tais lie­ka nak­vo­ti su pa­la­pi­nė­mis. Ap­link so­do na­me­lį su­si­ku­ria tik­ras mies­te­lis. At­va­žiuo­ja su šei­mo­mis, o pa­sku­ti­nį sy­kį bu­vo at­vy­kę su vi­sa „Cik­lo­po“ ko­man­da.

Bir­že­lį čia šven­tė­me ir „ma­žo­jo“ To­mo dvi­de­šimt­me­tį. Pa­da­rė­me jam siurp­ri­zą – jubiliato gar­bei so­de du­kart iš­šo­viau iš sa­va­dar­bės pa­tran­kos. Tai sim­bo­li­za­vo du jo iš­gy­ven­tus de­šimt­me­čius.

Visi Tomai man kaip vai­kai, vi­sa­da jų lau­kiu. Kaž­ka­da anks­čiau aš juos mo­kiau, o da­bar pa­ts kon­sul­tuo­juo­si, ko­kią apa­ra­tū­rą ge­riau pirk­ti, kur įsi­gy­ti ir pa­na­šiais klau­si­mais.Iš­ki­lęs pa­de­da ki­tiems

T. Kau­nec­kas, pir­ma­sis įsi­tvir­ti­nęs sos­ti­nė­je, dar ir da­bar pa­de­da ga­biems Vil­ka­viš­kio bū­re­lio vai­kams. Taip at­si­ti­ko ir su ket­vir­tuo­ju To­mu. Iš pra­džių, dar bū­da­mas Vil­ka­viš­kio „Auš­ros“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los mo­ki­niu, T. Juš­kai­tis bu­vo T. Kau­nec­ko asis­ten­tu ir... ne­šio­jo ka­vą fo­tog­ra­fuo­ja­moms žvaigž­dėms bei sa­vo vir­ši­nin­kui. Da­bar vai­ki­nu­kas mo­ko­si fo­tog­ra­fi­jos Ang­li­jo­je, Midl­sek­se, ir šiuo me­tu dir­ba kar­tu su žy­miu žvaigž­džių fo­tog­ra­fu, pas ku­rį anks­čiau bu­vo mė­ne­siui priim­tas asis­ten­tu.„Ma­ža­sis“ To­mas – už­sie­ny­je

Į Lie­tu­vą dvi­de­šimt­me­tis vai­ki­nas grįž­ti ne­si­ruo­šia, nes čia jam – „per ma­ži van­de­nys“. T. Kau­nec­kas pa­ts įkal­bė­jo „ma­žą­jį“ To­mą ding­ti iš ša­lies, nes per­spek­ty­vų Lie­tu­vo­je – ma­žai, o lik­ti kaž­kie­no asis­ten­tu ar ban­dy­ti kon­ku­ruo­ti ne­di­de­lė­je rin­ko­je – men­ka pa­guo­da di­de­lių am­bi­ci­jų tu­rin­čiam jau­nuo­liui.

– Aš ir pa­ts su­pra­tau, kad čia – ne ma­no vie­ta, – pa­sa­ko­jo paa­tos­to­gau­ti į Vil­ka­viš­kį grį­žęs T. Juš­kai­tis. – Sma­gu pa­bū­ti na­muo­se, ap­lan­ky­ti ma­mą, drau­gus, va­do­vė­lį (taip bū­re­lio auk­lė­ti­niai va­di­na va­do­vą Jo­ną Juš­ke­vi­čių), bet per­spek­ty­vos kū­ry­bai ir dar­bui – tik ten.

Pa­sak To­mo, Lon­do­ne stu­den­tai, dar tik bręs­tan­tys kaip fo­tog­ra­fai, tu­ri to­kias kū­ry­bi­nes są­ly­gas ir ga­li­my­bes, apie ko­kias Lie­tu­vo­je net pa­tys ge­riau­si pro­fe­sio­na­lai ne­sva­jo­ja. Tai ir bu­vo di­džiau­sias sti­mu­las įsto­ti ir mo­ky­tis bū­tent ten.Ver­žia­si į pa­sau­lį

To­mas pa­sa­ko­jo, kad Ang­li­jo­je jis džiau­gia­si ga­lė­da­mas nau­do­tis ne­pap­ras­tai mo­der­nia Midl­sek­so mo­kyk­los fo­tos­tu­di­ja, nau­jau­sio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis, o da­bar – dar ir pa­ma­ty­ti žy­miau­sio pa­sau­ly­je žvaigž­džių fo­tog­ra­fo, dir­bu­sio su Maik­lu Džek­so­nu, Lei­di Ga­ga, Ša­ki­ra ir kt., dar­bo vir­tu­vę.

– Ga­li bū­ti, kad jis „per­spjaus“ ir mū­sų pir­mą­jį To­mą, – pa­klaus­tas apie „ma­žą­jį“ To­mu­ką šyp­so­jo­si J. Juš­ke­vi­čius. – Vai­kis tu­ri am­bi­ci­jų, o svar­biau­sia – ne­bi­jo dar­bo. Kai mo­kė­si pas ma­ne, tai atei­da­vo ne du­kart per sa­vai­tę, o kiek­vie­ną die­ną. Ir vis klaus­da­vo: „Ką šian­dien veik­sim, va­do­vė­li?“ Man pa­ti­ko tas jo no­ras, leis­da­vau nau­do­tis vis­kuo, ką tu­rė­jau.Pa­lin­ko į spau­dą

Pa­sak va­do­vo, toks pa­ts bu­vo ir To­mas Bau­ras. Vis­kuo do­mė­jo­si, stebėjosi, dir­bo ir to no­rė­jo. Fo­tog­ra­fi­ja su­si­do­mė­jo bū­da­mas vos try­li­kos me­tų, nes su­si­ža­vė­jo ga­li­my­be at­vaiz­duo­ti tik­ro­vę bū­tent taip, kaip ją ma­to pa­ts. Nuo ta­da tai ta­po ne tik po­mė­giu, bet ir dar­bu bei gy­ve­ni­mo aist­ra. Iš Vil­ka­viš­kio Tomas taip pat pa­te­ko į T. Kau­nec­ko ran­kas ir su­lau­kė pa­gal­bos.

T. Bau­ras ne­tru­ko ras­ti sa­vo vie­tą sos­ti­nė­je – nuo 2006 m. jis dir­ba dien­raš­čio „Lie­tu­vos ry­tas“ fo­tog­ra­fu. Tais pa­čiais me­ta­si To­mas ta­po „Auk­si­nio kad­ro“ lai­mė­to­ju. Prieš tai jis dir­bo nau­jie­nų agen­tū­ro­je EL­TA bei dien­raš­ty­je „Lie­tu­vos ži­nios“.

Kaip sa­ko pa­ts, nors tik­rai pa­siilgs­ta gim­to­jo mies­to ir no­rė­tų daž­niau at­va­žiuo­ti pas va­do­vė­lį, su­si­tik­ti su drau­gais, bet lai­ko tam ras­ti pa­sta­ruo­ju me­tu se­ka­si la­bai sun­kiai. Fo­tog­ra­fą įsu­ko did­mies­čio gy­ve­ni­mas, dar­bas ir šei­ma, ku­ri ne­se­niai pa­gau­sė­jo. To­mas su žmo­na su­si­lau­kė ant­ro­jo kū­di­kio.

Ta­čiau kon­tak­tai su J. Juš­ke­vi­čiu­mi ne­nut­rūks­ta, daž­nai bend­rau­ja­ma te­le­fo­nu. Nors su­si­ti­ki­mai re­tė­ja, bet jų vis dar pa­kan­ka, kad iš­lik­tų šil­tas bend­ra­vi­mas.

Ma­žiau­sia ži­nių va­do­vas J. Juš­ke­vi­čius tu­ri apie tre­čią­jį sa­vo To­mą – T. Juo­dai­tį. Vai­ki­nas taip pat sėk­min­gai dar­ba­vo­si spau­dos lei­di­niuo­se. Jau­nas fo­tog­ra­fas nuo paaug­lys­tės da­ly­va­vo įvai­riuo­se mo­ki­nių fo­tog­ra­fi­jų kon­kur­suo­se ir lai­mė­da­vo pri­zi­nes vie­tas. Da­bar su juo ry­šys nu­trū­kęs. Va­do­vas sa­kė gir­dė­jęs, jog T. Juo­dai­tis iš­va­žia­vęs dirb­ti kaž­kur į už­sie­nį.Ta­len­tai dar neiš­si­sė­mė

– Yra ge­rų, ta­len­tin­gų vai­kų ir da­bar, – sa­kė va­do­vas. – Ke­tu­ri da­bar­ti­niai ma­no auk­lė­ti­niai, ma­nau, ir­gi daug pa­sieks, jei tik tu­rės to­kio no­ro ir ne­bi­jos dirb­ti. La­bai džiau­giuo­si sa­vo mo­ki­niais Rim­vy­du Gu­de­liaus­ku, Eval­du Kas­naus­ku, Ag­ne Ani­si­ma­vi­čiū­te, Vik­to­ri­ja Ki­li­ke­vi­čiū­te. Bu­vę ma­no mo­ki­niai Eg­lė Vyš­niaus­kai­tė ir Ais­tis By­la jau mo­ko­si Vil­niu­je fo­tog­ra­fi­jos, ne­blo­gų re­zul­ta­tų ti­kiuo­si ir iš Sau­liaus Lu­ko­še­vi­čiaus. Per be­veik 18 me­tų, ma­nau, išau­go ne­blo­gų vai­kų. Ir tai – ne ma­no nuo­pel­nas, o jų di­de­li no­rai ir sun­kus dar­bas.

Ša­lia ka­bi­ne­to kul­tū­ros rū­muo­se kaž­ka­da įsi­ren­gė­me fo­tos­tu­di­ją, kur vai­kus mo­kau žais­ti su švie­so­mis, at­ras­ti ap­švie­ti­mo kam­pų pliu­sus ir mi­nu­sus. Gai­la, kad šios stu­di­jos ga­li­me grei­tai ne­tek­ti, nes Kul­tū­ros cent­ras ža­da ją pa­siim­ti sa­voms reik­mėms. O mūsų būrelis pri­klau­so­ Vai­kų ir jau­ni­mo cent­rui. De­ja, ten tin­ka­mų pa­tal­pų nė­ra. Ga­li bū­ti, jog vai­kai ne­teks ga­li­my­bės mo­ky­tis „gy­vai“, pa­tys at­ras­ti įvai­rius ra­kur­sus ir sa­vo sti­lių. Teks dės­ty­ti sau­są teo­ri­ją ir gal­būt kiek pa­fo­tog­ra­fuo­ti lau­ke.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Kybartų „vaiduokliui“ Savivaldybė nutarė skirti administratorių
* Ispaniją palikusi siuvėja pamažu savo vietą atranda Vilkaviškyje
* Lopai ant lopų – ir tie patys banguoti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas