„Santaka“ / Ką daryti, kad gaučiau paramą?

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda plastikinį 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su prailgintu išleidimo čiaupu, plastikinę 1 t talpyklą be rėmo (15 Eur), lengvojo automobilio priekabos ašį (60 Eur), du dyzelinius patalpų šildytuvus (50 Eur už vnt.), garažo vartų vyrius. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2019-04-21 11:36:51

Šeima išsinuomotų butą arba namą Vilkaviškyje. Tel. 8 630 87 651.
Galioja iki: 2019-04-25 09:12:27

Parduoda jauną, veršingą karvę (veršiuosis gegužės mėn.) ir mėsinę telyčią Vilkaviškio r. Tel. 8 608 20 494.‬
Galioja iki: 2019-04-26 09:28:44

Išsinuomotų namą arba butą Vilkaviškyje ilgesniam laikui (gali būti be remonto). Tel. 8 636 47 641.
Galioja iki: 2019-04-26 10:50:13

Parduoda FORD MONDEO CARAVAN (2005 m., 2 l, dyzelis, 85 kW, sidabro spalvos, geros būklės, praeita TA). Tel. 8 614 89 347.
Galioja iki: 2019-04-26 14:43:46Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-18 06:34

Dalinkitės:  


Ką daryti, kad gaučiau paramą?

Toks klau­si­mas tik­riau­siai iš­ky­la daž­nam ini­cia­ty­viam, veik­liam, tiks­lo sie­kian­čiam žmo­gui. Pa­ra­mą ga­li gau­ti daž­nas. Svar­biau­sia – tu­rė­ti idė­ją, tiks­lą, daug no­ro ir pa­si­ry­ži­mo im­tis at­sa­ko­my­bės įgy­ven­di­nant sa­vo sie­kius ir, ži­no­ma, ak­ty­viai do­mė­tis bei gi­lin­tis į Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­mos bū­dus bei pro­gra­mas. Pir­mi­nes gai­res apie ES pa­ra­mą gal­būt ra­si­te skai­ty­da­mi at­sa­ky­mus į že­miau pa­teik­tus klau­si­mus.

– Ko­dėl Eu­ro­pos Są­jun­ga mums ski­ria tiek pi­ni­gų?

– Eu­ro­pos Są­jun­ga, teik­da­ma struk­tū­ri­nę pa­ra­mą, sie­kia nuo­sek­liai su­ma­žin­ti so­cia­li­nius ir eko­no­mi­nius skir­tu­mus tarp ES ša­lių na­rių ar at­ski­rų re­gio­nų. Jos pa­ma­ti­nes ver­ty­bes ga­li­ma iš­reikš­ti dviem žo­džiais – so­li­da­ru­mas ir san­glau­da. So­li­da­ru­mas – dėl to, kad pa­ra­mos tiks­las yra pa­dė­ti eko­no­miš­kai ir so­cia­liai skur­des­niems, pa­ly­gin­ti su ES vi­dur­kiu, re­gio­nams, o san­glau­da – to­dėl, kad pa­ja­mų bei tur­ti­nių skir­tu­mų tarp skur­des­nių ir tur­tin­ges­nių re­gio­nų ma­ži­ni­mas yra nau­din­gas vi­siems. Šiai po­li­ti­kai ski­ria­ma dau­giau kaip treč­da­lis ES biu­dže­to.

– Iš ko­kių struk­tū­ri­nių fon­dų ga­li­ma ti­kė­tis pa­ra­mos?


– Yra ke­le­tas ES struk­tū­ri­nių fon­dų, iš ku­rių ski­ria­mas fi­nan­sa­vi­mas įvai­riems pro­jek­tams.

Eu­ro­pos re­gio­ni­nės plėt­ros fon­das tei­kia re­gio­nams įvai­rią fi­nan­si­nę pa­ra­mą. Fon­das nu­ma­to in­ves­ti­ci­jas į ga­my­bą, sie­kiant su­kur­ti ir iš­sau­go­ti il­ga­lai­kes dar­bo vie­tas, in­ves­ti­ci­jas į inf­rast­ruk­tū­rą (ke­lius, te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jas, ener­ge­ti­ką), sie­kiant su­jung­ti cent­ri­nius ES re­gio­nus su pe­ri­fe­ri­niais, dar­bo vie­tų kū­ri­mą bei pa­ra­mą smul­kiam ir vi­du­ti­niam vers­lui (įmo­nių kon­sul­ta­vi­mas, rin­kos ty­ri­mai, moks­lo ty­ri­mai), tech­no­lo­gi­jų plėt­rą.

Eu­ro­pos so­cia­li­nis fon­das re­mia pro­jek­tus, spren­džian­čius so­cia­li­nes (pir­miau­sia užim­tu­mo) pro­ble­mas, fi­nan­suo­ja švie­ti­mą ir pro­fe­si­nį mo­ky­mą, įsi­dar­bi­ni­mo ga­li­my­bių plėt­rą, moks­li­nius ty­ri­mus ir tech­no­lo­gi­jų plėt­rą, švie­ti­mo ir pro­fe­si­nio mo­ky­mo sis­te­mų to­bu­li­ni­mą.

Sang­lau­dos fon­das įsteig­tas pa­gal Mast­rich­to su­tar­tį, įsi­ga­lio­ju­sią 1993 m. Šio fon­do pa­ra­ma ski­ria­ma di­de­liems trans­por­to ir ap­lin­kos ap­sau­gos pro­jek­tams.

ES struk­tū­ri­nė pa­ra­ma Lie­tu­vai 2007–2013 m. bus nau­do­ja­ma įgy­ven­di­nant Žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių plėt­ros, Eko­no­mi­kos au­gi­mo, Sang­lau­dos ska­ti­ni­mo ir Tech­ni­nės pa­ra­mos veiks­mų pro­gra­mas – tai su­da­ro dau­giau kaip 23 mlrd. li­tų.

– Kas ga­li pre­ten­duo­ti į ES struk­tū­ri­nę pa­ra­mą?


– ES struk­tū­ri­nę pa­ra­mą ga­li gau­ti ne tik vals­ty­bi­nės ar ki­tos įstai­gos, bet ir pri­va­tūs as­me­nys.

Prieš pa­tei­kiant pro­jek­tą pa­ra­mai gau­ti, vi­sų pir­ma rei­kia de­ta­liau pa­si­do­mė­ti konk­re­čia fi­nan­sa­vi­mo sri­ti­mi. Įvai­rių prie­mo­nių są­ra­šą, jų ap­ra­šy­mą, tai­ko­mą pro­jek­tų at­ran­kos bū­dą, fi­nan­sa­vi­mo są­ly­gų ap­ra­šus, ga­li­mus pa­reiš­kė­jus, pa­skelb­tus kvie­ti­mus, pa­reiš­kė­jus in­for­muo­jan­čius ir kon­sul­tuo­jan­čius tar­pi­nių ir įgy­ven­di­nan­čių ins­ti­tu­ci­jų dar­buo­to­jus, vals­ty­bės ir re­gio­nų pro­jek­tų at­ran­kos at­ve­jais – kvie­čia­mų teik­ti pa­raiš­kas pro­jek­tų są­ra­šus, pa­teik­tas pa­raiš­kas ir jų ver­ti­ni­mo re­zul­ta­tus, priim­tus spren­di­mus skir­ti pa­ra­mą bei ki­tos su ES struk­tū­ri­ne pa­ra­ma su­si­ju­sios nau­din­gos in­for­ma­ci­jos ga­li­ma ras­ti in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je www.es­pa­ra­ma.lt.

– Ka­da rei­kia teik­ti pa­raiš­ką?


– Jei įgy­ven­di­nant pro­jek­tus pa­gal do­mi­nan­čią prie­mo­nę jie yra at­ren­ka­mi kon­kur­so bū­du, rei­kia su­lauk­ti pa­tvir­tin­to pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mo są­ly­gų ap­ra­šo, nu­sta­tan­čio rei­ka­la­vi­mus ir są­ly­gas fi­nan­suo­ja­miems pro­jek­tams ir pa­reiš­kė­jams, bei kvie­ti­mo teik­ti pa­raiš­kas. Jei pro­jek­tai at­ren­ka­mi vals­ty­bės ar re­gio­nų pla­na­vi­mo bū­du, pla­nuo­ja­mų fi­nan­suo­ti vals­ty­bės pro­jek­tų są­ra­šą pa­tvir­tins tar­pi­nė ins­ti­tu­ci­ja, o re­gio­nų pro­jek­tų są­ra­šą – Re­gio­no plėt­ros ta­ry­ba. Šiuo at­ve­ju pla­nuo­ja­mų pro­jek­tų vyk­dy­to­jai iš įgy­ven­di­nan­čių­jų ins­ti­tu­ci­jų gaus pa­siū­ly­mą per nu­sta­ty­tą lai­ką pa­teik­ti pa­raiš­kas.

Ga­vus pa­siū­ly­mą, rei­kia pa­reng­ti pa­raiš­ką bei pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mo są­ly­gų ap­ra­še rei­ka­lau­ja­mus jos prie­dus ir pa­teik­ti už prie­mo­nės įgy­ven­di­ni­mą at­sa­kin­gai įgy­ven­di­nan­čia­jai ins­ti­tu­ci­jai. Pa­raiš­kų tei­ki­mo me­tu pa­reiš­kė­jus te­le­fo­nu, fak­su ir el. pa­štu in­for­muo­ja bei kon­sul­tuo­ja prie kiek­vie­nos prie­mo­nės nu­ro­dy­ti tar­pi­nių ir įgy­ven­di­nan­čių­jų ins­ti­tu­ci­jų dar­buo­to­jai.

Tai at­li­kus, rei­kia lauk­ti pa­raiš­kų ver­ti­ni­mo re­zul­ta­tų bei spren­di­mo dėl pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mo. Ver­ti­ni­mo me­tu įgy­ven­di­nan­čio­ji ins­ti­tu­ci­ja ga­li pa­pra­šy­ti pa­teik­ti ver­ti­ni­mui rei­ka­lin­gus trūks­ta­mus do­ku­men­tus ar­ba in­for­ma­ci­ją.

Ga­vus pa­siū­ly­mą pa­si­ra­šy­ti pro­jek­to ad­mi­nist­ra­vi­mo ir fi­nan­sa­vi­mo su­tar­tį, rei­kia at­vyk­ti tai pa­da­ry­ti per nu­ro­dy­tą lai­ką. Pa­si­ra­šius su­tar­tį tam­pa­ma pro­jek­to vyk­dy­to­ju.Pa­reng­ta pa­gal

www.es­pa­ra­ma.lt


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Alvito puošmenos traukia pravažiuojančiųjų žvilgsnius
* Paryžiaus katedros gaisras sukrėtė visą pasaulį
* Gimtinė, scena ir eilės – tai, kas suteikia gyvenimui prasmę
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą balsuotumėte Respublikos Prezidento rinkimuose?
Vytenį Povilą Andriukaitį
Arvydą Juozaitį
Valentiną Mazuronį
Gitaną Nausėdą
Mindaugą Puidoką
Naglį Puteikį
Saulių Skvernelį
Ingridą Šimonytę
Valdemarą TomaševskįKalbos patarimai

Kuo keisti jaunimo žargoną „lievas“?
Nevartotinos svetimybės lievas, lieva lietuviški pakaitai: 1. prastas, prasta; menkas, menka; 2. padirbtas, padirbta; piratinis, piratinė. Pvz.: Filmas buvo lievas (= prastas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas