„Santaka“ / Kybartuose rekonstruojama gatvė, Vilkaviškyje darbai dar planuojami

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07

Parduoda kiaulę skersti. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-10-01 11:50:58Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-18 06:32

Dalinkitės:  


Kybartuose Č. Darvino gatvėje, jau atlikta ketvirtadalis planuojamų darbų.

Kristinos VAITKEVIČIENĖS nuotr.


Kybartuose rekonstruojama gatvė, Vilkaviškyje darbai dar planuojami

Ky­bar­tuo­se, pa­si­nau­do­jant ES struk­tū­ri­nės pa­ra­mos 2007–2013 m. lė­šo­mis, jau ku­rį lai­ką yra re­konst­ruo­ja­ma Č. Dar­vi­no gat­vė. Net­ru­kus įvai­rūs dar­bai pra­si­dės ir Vil­ka­viš­kio Lo­biš­kių kvar­ta­lo gat­vė­se.

Iš vi­so pro­jek­tui „Vil­ka­viš­kio ra­jo­no vie­ti­nės reikš­mės ke­lių ir gat­vių re­konst­ra­vi­mas (pir­ma­sis dar­bų eta­pas)“, ku­rio me­tu ir bus tvar­ko­mos mi­nė­tos gat­vės, yra skir­ta per 6 mln. li­tų. Iš jų di­džią­ją da­lį su­da­ro ES struk­tū­ri­nės pa­ra­mos 2007–2013 m. lė­šos, sie­kian­čios šiek tiek dau­giau nei 5,4 mln. li­tų.

Pro­jek­tas ini­ci­juo­tas dėl pa­ly­gin­ti pra­stos šių gat­vių būk­lės. Pag­rin­di­nis jo tiks­las – plė­to­ti re­gio­ni­nės reikš­mės trans­por­to inf­rast­ruk­tū­rą, for­muo­ti rei­kia­mo pra­lai­du­mo ir pa­ti­ki­mu­mo su­si­sie­ki­mo inf­rast­ruk­tū­ros (gat­vių) tink­lą. Pro­jek­tas įgy­ven­di­na­mas pa­gal Eko­no­mi­kos au­gi­mo veiks­mų pro­gra­mos prio­ri­te­tą „Es­mi­nė eko­no­mi­nė inf­rast­ruk­tū­ra“ ir prie­mo­nę „Sa­vi­val­dos trans­por­to inf­rast­ruk­tū­ros mo­der­ni­za­vi­mas ir plėt­ra“.

Esa­ma Vil­ka­viš­kio Lo­biš­kių kvar­ta­lo ir Ky­bar­tų Č. Dar­vi­no gat­vių pa­dė­tis truk­do vie­tos gy­ven­to­jams pa­siek­ti svar­bius mies­to ob­jek­tus, komp­li­kuo­ja su­si­sie­ki­mą, nes yra ne­to­ly­gus trans­por­to pa­si­skirs­ty­mas, ne­sau­gu eis­mo da­ly­viams ir pės­tie­siems. Č. Dar­vi­no gat­vė už­sta­ty­ta gy­ve­na­mai­siais ir vi­suo­me­ni­nės pa­skir­ties pa­sta­tais. Lo­biš­kių kvar­ta­lo Lo­biš­kių bei Šir­vin­tos gat­vės yra pa­grin­di­nis pri­va­žia­vi­mas prie šio­je zo­no­je esan­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų. Gat­vės – pra­stos būk­lės: duo­bė­tos, ne­ly­gios, va­žiuo­ja­mo­je da­ly­je telkšo ba­los. Pro­jek­to me­tu bus re­konst­ruo­ta ar­ba nau­jai tie­sia­ma mi­nė­tų gat­vių dan­ga, įreng­ti ša­li­gat­viai, nuo­va­žos, su­tvar­ky­ti lie­taus ka­na­li­za­ci­jos ir ap­švie­ti­mo tink­lai, at­nau­jin­tos ar nau­jai įreng­tos eis­mo sau­gu­mą už­tik­ri­nan­čios prie­mo­nės (ke­lio ženk­lai, grei­čio ap­ri­bo­ji­mo prie­mo­nės ir pan.).

Dau­gu­ma Vil­ka­viš­kio Lo­biš­kių kvar­ta­lo gat­vių yra ne­su­žy­mė­tos Regist­rų cent­re. Įva­žia­vi­mus į jas be jo­kio pro­jek­to pa­si­da­rė pa­tys gy­ven­to­jai. Eg­zis­tuo­ja tik­tai Lo­biš­kių ir Šir­vin­tos gat­vės. Šioms ir ki­toms – Še­šu­pės, M. Kru­pa­vi­čiaus, Lau­ko ir Raus­vės – gat­vėms yra pa­reng­tas ki­tas nau­jos sta­ty­bos tech­ni­nis pro­jek­tas, ku­ris bus fi­nan­suo­ja­mas taip pat iš ES struk­tū­ri­nės pa­ra­mos 2007–2013 m. lė­šų. Gat­vės bus ne re­konst­ruo­ja­mos, o klo­ja­mos nau­jai. Ti­ki­ma­si abu pro­jek­tus vyk­dy­ti kar­tu.

Šiuo me­tu Ky­bar­tų Č. Dar­vi­no gat­vė­je jau at­lik­ta ket­vir­ta­da­lis vi­sų pla­nuo­ja­mų dar­bų. Vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­są dar­bams lai­mė­jo UAB „Pa­ra­ma“, o juos at­lie­ka UAB „Me­vils­ta“. Šiuo me­tu įren­gia­mas 700 m gat­vės ap­švie­ti­mas, klojamos 653 m van­den­tie­kio ir 755 m lie­taus ka­na­li­za­ci­jos tra­sos. Jau pra­dė­ti ties­ti ša­li­gat­viai. Iki šių me­tų pa­bai­gos pla­nuo­ja­ma už­baig­ti vi­sus že­mės dar­bus ir už­pil­ti va­žiuo­ja­mą­ją da­lį skal­da. Pak­lo­ti as­fal­tą, ku­rio nu­ma­to­mos dan­gos il­gis sie­kia 813 m, ke­ti­na­ma 2011 me­tais. Pa­bai­gus vi­sus re­konst­ruk­ci­jos dar­bus, gat­vės va­žiuo­ja­mo­sios da­lies plo­tis sieks 6–8 m, o ša­li­gat­vių – 1,5–2 m. Ša­li­gat­vius ke­ti­na­ma klo­ti be­to­no trin­ke­lių dan­ga.

Pa­gal šį ES struk­tū­ri­nės pa­ra­mos 2007–2013 m. fi­nan­suo­ja­mą pro­jek­tą Č. Dar­vi­no gat­vės ga­le bus įreng­ta 350 m2 au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė, o at­si­žvel­giant į gam­to­sau­gos rei­ka­la­vi­mus – ir lie­taus ka­na­li­za­ci­ja bei pa­vir­ši­nį van­de­nį ap­va­lan­tis naf­tos gau­dy­tu­vas. Gat­vės bei ša­li­gat­viai su­pro­jek­tuo­ti at­si­žvel­giant į neį­ga­lių­jų žmo­nių po­rei­kius.

„Ma­nau, jog bend­ra­dar­bia­vi­mas su ES yra la­bai rei­ka­lin­gas, sie­kiant pa­gal dau­ge­lį ro­dik­lių pa­si­vy­ti ki­tas Są­jun­gos ša­lis. Įgy­ven­din­da­mi įvai­rius pro­jek­tus, ti­ki­mės, kad pa­ma­žu su­stab­dy­si­me ma­si­nę žmo­nių mig­ra­ci­ją į ki­tas vals­ty­bes. Tvar­ky­da­mi sa­vo ša­lį bei kraš­tą, kur­da­mi nau­jas dar­bo vie­tas siek­si­me iš­lai­ky­ti gy­ven­to­jus sa­vo­je tė­vy­nė­je, ir šiuo as­pek­tu ES pa­ra­ma yra gy­vy­biš­kai svar­bi“, – tei­gė ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos In­ves­ti­ci­jų ir stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo sky­riaus ve­dė­jas Min­dau­gas Len­kas. Jis ap­gai­les­ta­vo, kad 2007–2013 m. ES struk­tū­ri­nė pa­ra­ma Lie­tu­vai il­gai vė­la­vo dėl mū­sų vals­ty­bės val­džios at­sto­vų ne­veik­lu­mo. Tik 2009 m., tin­ka­mai pa­si­skirs­čius ES lė­šas, ša­ly­je pra­si­dė­jo konk­re­tūs dar­bai.

„Nors be­lau­kiant įvai­rių pro­jek­tų pra­džios ES skir­tų pi­ni­gų kie­kis ir ne­su­ma­žė­jo, ta­čiau ke­le­tas nau­jų dar­bo vie­tų bu­vo pra­ras­ta“, – pa­sa­ko­jo M. Len­kas. Jis tvir­ti­no, kad Lie­tu­va ga­nė­ti­nai pra­stai pa­si­ruo­šė 2007–2013 m. ES struk­tū­ri­nės pa­ra­mos įsi­sa­vi­ni­mui, pri­gal­vo­jo įvai­rių su­dė­tin­gų tai­syk­lių, truk­dan­čių grei­tai ir pa­pras­tai pa­si­nau­do­ti ES lė­šo­mis. Kaip tei­gia­mą pa­vyz­dį In­ves­ti­ci­jų ir stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo sky­riaus ve­dė­jas pa­tei­kė kai­my­ni­nę Len­ki­ją, ku­rio­je su­pap­ras­ti­nus ES pa­ra­mos įsi­sa­vi­ni­mo są­ly­gas šiuo me­tu in­ten­sy­viai vyks­ta įvai­rūs dar­bai: re­no­vuo­ja­mi na­mai, sta­to­mi sta­dio­nai, re­konst­ruo­ja­mos gat­vės.And­rius GRY­GE­LAI­TIS


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Išrinkti geriausi „Metų ūkiai“
* Svečiui iš Vokietijos įteiktos Garbės piliečio regalijos
* Neišmokiusi veltėdžių gyventi visuomenė moka dvigubai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Ką kilnojo – gyrą ar svarstį?
Didelis metalinis rutulys su rankena jėgai ugdyti vadintinas svarsčiu. Taigi stipruoliai varžosi kilnodami svarstį, bet ne gyrą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas