„Santaka“ / Kybartuose rekonstruojama gatvė, Vilkaviškyje darbai dar planuojami

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį (be dokumentų), melžimo aikštelę (2 vietų), rusišką ritininį presą PRP-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-05-23 09:34:14

Reikalingas žmogus, turintis žoliapjovę, sezono metu pjauti žolę sklype aplink namą Pilviškių miestelyje. Tel. 8 682 20 404.
Galioja iki: 2019-05-23 10:45:52

Parduoda plastikinį 1 t talpos konteinerį (metaliniame rėme su prailgintu išleidimo čiaupu) vandeniui, kurui, skystoms trąšoms ir pan. Yra galimybė atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2019-05-26 09:34:13

Buhalterė ieško papildomo darbo. Tvarko įmonių, ūkininkų buhalteriją. Tel. 8 678 70 201.
Galioja iki: 2019-05-31 16:30:41

3 greta esančius sodus „Pasagos“ bendrijoje. Bendras plotas 12 a. Tel. 8 637 22 279.
Galioja iki: 2019-06-01 15:31:53Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-18 06:32

Dalinkitės:  


Kybartuose Č. Darvino gatvėje, jau atlikta ketvirtadalis planuojamų darbų.

Kristinos VAITKEVIČIENĖS nuotr.


Kybartuose rekonstruojama gatvė, Vilkaviškyje darbai dar planuojami

Ky­bar­tuo­se, pa­si­nau­do­jant ES struk­tū­ri­nės pa­ra­mos 2007–2013 m. lė­šo­mis, jau ku­rį lai­ką yra re­konst­ruo­ja­ma Č. Dar­vi­no gat­vė. Net­ru­kus įvai­rūs dar­bai pra­si­dės ir Vil­ka­viš­kio Lo­biš­kių kvar­ta­lo gat­vė­se.

Iš vi­so pro­jek­tui „Vil­ka­viš­kio ra­jo­no vie­ti­nės reikš­mės ke­lių ir gat­vių re­konst­ra­vi­mas (pir­ma­sis dar­bų eta­pas)“, ku­rio me­tu ir bus tvar­ko­mos mi­nė­tos gat­vės, yra skir­ta per 6 mln. li­tų. Iš jų di­džią­ją da­lį su­da­ro ES struk­tū­ri­nės pa­ra­mos 2007–2013 m. lė­šos, sie­kian­čios šiek tiek dau­giau nei 5,4 mln. li­tų.

Pro­jek­tas ini­ci­juo­tas dėl pa­ly­gin­ti pra­stos šių gat­vių būk­lės. Pag­rin­di­nis jo tiks­las – plė­to­ti re­gio­ni­nės reikš­mės trans­por­to inf­rast­ruk­tū­rą, for­muo­ti rei­kia­mo pra­lai­du­mo ir pa­ti­ki­mu­mo su­si­sie­ki­mo inf­rast­ruk­tū­ros (gat­vių) tink­lą. Pro­jek­tas įgy­ven­di­na­mas pa­gal Eko­no­mi­kos au­gi­mo veiks­mų pro­gra­mos prio­ri­te­tą „Es­mi­nė eko­no­mi­nė inf­rast­ruk­tū­ra“ ir prie­mo­nę „Sa­vi­val­dos trans­por­to inf­rast­ruk­tū­ros mo­der­ni­za­vi­mas ir plėt­ra“.

Esa­ma Vil­ka­viš­kio Lo­biš­kių kvar­ta­lo ir Ky­bar­tų Č. Dar­vi­no gat­vių pa­dė­tis truk­do vie­tos gy­ven­to­jams pa­siek­ti svar­bius mies­to ob­jek­tus, komp­li­kuo­ja su­si­sie­ki­mą, nes yra ne­to­ly­gus trans­por­to pa­si­skirs­ty­mas, ne­sau­gu eis­mo da­ly­viams ir pės­tie­siems. Č. Dar­vi­no gat­vė už­sta­ty­ta gy­ve­na­mai­siais ir vi­suo­me­ni­nės pa­skir­ties pa­sta­tais. Lo­biš­kių kvar­ta­lo Lo­biš­kių bei Šir­vin­tos gat­vės yra pa­grin­di­nis pri­va­žia­vi­mas prie šio­je zo­no­je esan­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų. Gat­vės – pra­stos būk­lės: duo­bė­tos, ne­ly­gios, va­žiuo­ja­mo­je da­ly­je telkšo ba­los. Pro­jek­to me­tu bus re­konst­ruo­ta ar­ba nau­jai tie­sia­ma mi­nė­tų gat­vių dan­ga, įreng­ti ša­li­gat­viai, nuo­va­žos, su­tvar­ky­ti lie­taus ka­na­li­za­ci­jos ir ap­švie­ti­mo tink­lai, at­nau­jin­tos ar nau­jai įreng­tos eis­mo sau­gu­mą už­tik­ri­nan­čios prie­mo­nės (ke­lio ženk­lai, grei­čio ap­ri­bo­ji­mo prie­mo­nės ir pan.).

Dau­gu­ma Vil­ka­viš­kio Lo­biš­kių kvar­ta­lo gat­vių yra ne­su­žy­mė­tos Regist­rų cent­re. Įva­žia­vi­mus į jas be jo­kio pro­jek­to pa­si­da­rė pa­tys gy­ven­to­jai. Eg­zis­tuo­ja tik­tai Lo­biš­kių ir Šir­vin­tos gat­vės. Šioms ir ki­toms – Še­šu­pės, M. Kru­pa­vi­čiaus, Lau­ko ir Raus­vės – gat­vėms yra pa­reng­tas ki­tas nau­jos sta­ty­bos tech­ni­nis pro­jek­tas, ku­ris bus fi­nan­suo­ja­mas taip pat iš ES struk­tū­ri­nės pa­ra­mos 2007–2013 m. lė­šų. Gat­vės bus ne re­konst­ruo­ja­mos, o klo­ja­mos nau­jai. Ti­ki­ma­si abu pro­jek­tus vyk­dy­ti kar­tu.

Šiuo me­tu Ky­bar­tų Č. Dar­vi­no gat­vė­je jau at­lik­ta ket­vir­ta­da­lis vi­sų pla­nuo­ja­mų dar­bų. Vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­są dar­bams lai­mė­jo UAB „Pa­ra­ma“, o juos at­lie­ka UAB „Me­vils­ta“. Šiuo me­tu įren­gia­mas 700 m gat­vės ap­švie­ti­mas, klojamos 653 m van­den­tie­kio ir 755 m lie­taus ka­na­li­za­ci­jos tra­sos. Jau pra­dė­ti ties­ti ša­li­gat­viai. Iki šių me­tų pa­bai­gos pla­nuo­ja­ma už­baig­ti vi­sus že­mės dar­bus ir už­pil­ti va­žiuo­ja­mą­ją da­lį skal­da. Pak­lo­ti as­fal­tą, ku­rio nu­ma­to­mos dan­gos il­gis sie­kia 813 m, ke­ti­na­ma 2011 me­tais. Pa­bai­gus vi­sus re­konst­ruk­ci­jos dar­bus, gat­vės va­žiuo­ja­mo­sios da­lies plo­tis sieks 6–8 m, o ša­li­gat­vių – 1,5–2 m. Ša­li­gat­vius ke­ti­na­ma klo­ti be­to­no trin­ke­lių dan­ga.

Pa­gal šį ES struk­tū­ri­nės pa­ra­mos 2007–2013 m. fi­nan­suo­ja­mą pro­jek­tą Č. Dar­vi­no gat­vės ga­le bus įreng­ta 350 m2 au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė, o at­si­žvel­giant į gam­to­sau­gos rei­ka­la­vi­mus – ir lie­taus ka­na­li­za­ci­ja bei pa­vir­ši­nį van­de­nį ap­va­lan­tis naf­tos gau­dy­tu­vas. Gat­vės bei ša­li­gat­viai su­pro­jek­tuo­ti at­si­žvel­giant į neį­ga­lių­jų žmo­nių po­rei­kius.

„Ma­nau, jog bend­ra­dar­bia­vi­mas su ES yra la­bai rei­ka­lin­gas, sie­kiant pa­gal dau­ge­lį ro­dik­lių pa­si­vy­ti ki­tas Są­jun­gos ša­lis. Įgy­ven­din­da­mi įvai­rius pro­jek­tus, ti­ki­mės, kad pa­ma­žu su­stab­dy­si­me ma­si­nę žmo­nių mig­ra­ci­ją į ki­tas vals­ty­bes. Tvar­ky­da­mi sa­vo ša­lį bei kraš­tą, kur­da­mi nau­jas dar­bo vie­tas siek­si­me iš­lai­ky­ti gy­ven­to­jus sa­vo­je tė­vy­nė­je, ir šiuo as­pek­tu ES pa­ra­ma yra gy­vy­biš­kai svar­bi“, – tei­gė ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos In­ves­ti­ci­jų ir stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo sky­riaus ve­dė­jas Min­dau­gas Len­kas. Jis ap­gai­les­ta­vo, kad 2007–2013 m. ES struk­tū­ri­nė pa­ra­ma Lie­tu­vai il­gai vė­la­vo dėl mū­sų vals­ty­bės val­džios at­sto­vų ne­veik­lu­mo. Tik 2009 m., tin­ka­mai pa­si­skirs­čius ES lė­šas, ša­ly­je pra­si­dė­jo konk­re­tūs dar­bai.

„Nors be­lau­kiant įvai­rių pro­jek­tų pra­džios ES skir­tų pi­ni­gų kie­kis ir ne­su­ma­žė­jo, ta­čiau ke­le­tas nau­jų dar­bo vie­tų bu­vo pra­ras­ta“, – pa­sa­ko­jo M. Len­kas. Jis tvir­ti­no, kad Lie­tu­va ga­nė­ti­nai pra­stai pa­si­ruo­šė 2007–2013 m. ES struk­tū­ri­nės pa­ra­mos įsi­sa­vi­ni­mui, pri­gal­vo­jo įvai­rių su­dė­tin­gų tai­syk­lių, truk­dan­čių grei­tai ir pa­pras­tai pa­si­nau­do­ti ES lė­šo­mis. Kaip tei­gia­mą pa­vyz­dį In­ves­ti­ci­jų ir stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo sky­riaus ve­dė­jas pa­tei­kė kai­my­ni­nę Len­ki­ją, ku­rio­je su­pap­ras­ti­nus ES pa­ra­mos įsi­sa­vi­ni­mo są­ly­gas šiuo me­tu in­ten­sy­viai vyks­ta įvai­rūs dar­bai: re­no­vuo­ja­mi na­mai, sta­to­mi sta­dio­nai, re­konst­ruo­ja­mos gat­vės.And­rius GRY­GE­LAI­TIS


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Mūsų balsai ir premija – „Purpurinio vakaro“ autorei
* Dovanotomis gėlėmis pasipuošė ne tik Vilkaviškis
* Dėl šalnų prognozuojamos aukštesnės vaisių ir uogų kainos
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar esate gavę europinės paramos lėšų?
Gavau paramą verslui, ūkiui.
Paramos lėšomis atsinaujinau būstą.
Prašiau, bet man jų neskyrė.
Europinių pinigų nesu prašęs.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „daleisti“?
Ne, nes jis sudarytas su svetimu priešdėliu da-. Vietoj daleisti teikiami šie veiksmažodžiai: 1. leisti atsirasti, pa(si)daryti, pvz.: Negalime daleisti pažeidimų (= leisti atsirasti pažeidimams ); 2. sakyti, tarti, manyti, pvz.: Daleiskim (= Sakykim; Tarkim ), tu teisus.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas