„Santaka“ / Trimis šimtukais egzaminus išlaikiusi vilkaviškietė iš Pietų Korėjos parvežė bronzą

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda ekologiškai užaugintą mėsinę kiaulę (apie 200 kg svorio, 1,70 Eur už kg). Tel. 8 670 98 550.
Galioja iki: 2019-02-21 13:54:29

Atlieka vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 623 56 052.
Galioja iki: 2019-02-23 09:35:01

Parduoda arba išnuomuoja 3 ha žemės Vilkupių kaime. Tel. 8 626 38 767.
Galioja iki: 2019-02-28 08:11:49

Parduoda naudotą 6 stalčių šaldiklį BOSCH, šiaudapjovę („akselinę“) su vienfaziu vokišku varikliu. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-02-28 08:12:20Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-18 06:27

Dalinkitės:  


E. Povilaitytė labai džiaugėsi iš Pietų Korėjos parsivežusi bronzos medalį. Pasak jos, tai sunkaus bei nuoseklaus darbo įvertinimas.

Autoriaus nuotr.


Trimis šimtukais egzaminus išlaikiusi vilkaviškietė iš Pietų Korėjos parvežė bronzą

Lie­pos 11–18 d. Pie­tų Ko­rė­jos Čang­vo­no mies­te vy­ku­sio­je 21-ojo­je tarp­tau­ti­nė­je bio­lo­gi­jos olim­pia­do­je tre­čius me­tus iš ei­lės vi­si Lie­tu­vos mo­ki­niai pel­nė ap­do­va­no­ji­mus. Tarp jų – ir vil­ka­viš­kie­tė Eg­lė Po­vi­lai­ty­tė.Lai­mė­jo bron­zos me­da­lį

No­rint pa­tek­ti į Pie­tų Ko­rė­ją, E. Po­vi­lai­ty­tei rei­kė­jo nuei­ti il­gą ir sun­kų ke­lią.

Mer­gi­nai te­ko įveik­ti ra­jo­ni­nės bei res­pub­li­ki­nės bio­lo­gi­jos olim­pia­dų kliū­tis.

Ra­jo­ne jai ne­bu­vo ly­gių ir moksleivė užė­mė pir­mą­ją vie­tą, res­pub­li­ko­je vil­ka­viš­kie­tė tu­rė­jo ten­kin­tis ant­rą­ja vie­ta.

Pa­te­ku­si į pa­pil­do­mą at­ran­ką, Eg­lė užė­mė tre­čią­ją vie­tą ir su dar tri­mis lie­tu­vai­čiais ga­vo tei­sę vyk­ti į Azi­jos vals­ty­bę.

Iš vi­so olim­pia­do­je var­žė­si 243 da­ly­viai iš 59 pa­sau­lio ša­lių. Kon­ku­ren­ci­ja bu­vo mil­ži­niš­ka. No­rint sėk­min­gai pa­si­ro­dy­ti, vi­siems da­ly­viams te­ko įveik­ti dvi teo­ri­nių bei ke­tu­rias pra­kti­nių už­duo­čių da­lis, ku­rių me­tu jie ne tik pre­pa­ra­vo ko­rė­jie­tiš­kus vo­rus, bet ir nag­ri­nė­jo vie­ti­nes au­ga­lų ir vabz­džių rū­šis, ty­rė pe­lių sme­ge­ny­se per­duo­da­mus sig­na­lus.

Pak­laus­ta, ar olim­pia­do­je te­ku­sios už­duo­tys ne­bu­vo vi­siš­kai ne­ti­kė­tos, mer­gi­na tei­gė, jog spe­cia­liai joms ruo­šė­si Vil­niaus uni­ver­si­te­te, to­dėl Pie­tų Ko­rė­jo­je nie­kas ne­nus­te­bi­no.Ma­ma ti­kė­jo

Iš vi­so bu­vo ap­do­va­no­ta šiek tiek dau­giau nei pu­sė olim­pia­dos da­ly­vių. „Tie­są pa­sa­kius, vyk­da­ma į Pie­tų Ko­rė­ją gal­vo­jau, kad ar­ba lai­mė­siu me­da­lį, ar­ba bū­siu vi­sai ne­to­li jo. Ta­čiau iš­gir­du­si, kiek taš­kų su­rin­kau, jau ži­no­jau, jog me­da­lį tik­rai gau­siu, net bu­vo min­čių apie si­dab­rą“, – pri­si­pa­ži­no E. Po­vi­lai­ty­tė. Ji ti­ki­no, kad lip­da­ma į sce­ną at­siim­ti sa­vo ap­do­va­no­ji­mo la­bai jau­di­no­si, dre­bė­jo ir ran­kos, ir ko­jos. Ne­pai­sant vis­ko, mer­gi­na jau­tė­si be ga­lo lai­min­ga.

„La­bai di­džiuo­juo­si sa­vo duk­ra. Su­ži­no­jus apie jos pa­sie­ki­mą iš­ti­ko ne­di­de­lis šo­kas. Tie­sa, ge­rą­ja pra­sme“, – tei­gė Eg­lės ma­ma Ži­vi­lė Po­vi­lai­tie­nė. Pak­laus­ta, ar ti­kė­jo­si to­kio sėk­min­go duk­ros pa­si­ro­dy­mo, mo­te­ris sa­kė slap­ta vy­lu­sis, jog Eg­lei pa­si­seks. „Ži­no­jau, jog per­nykš­tė Lie­tu­vos de­le­ga­ci­ja pui­kiai pa­si­ro­dė ir vi­si grį­žo su me­da­liais. Tai įro­do, kad mū­siš­kių ly­gis yra pa­kan­ka­mai aukš­tas, jie yra ge­rai pa­ruo­šia­mi mū­sų spe­cia­lis­tų. Per­nai Eg­lė per at­ran­ką li­ko penk­ta ir tik per plau­ką ne­pa­te­ko į olim­pia­dą“, – pa­sa­ko­jo Ž. Po­vi­lai­tie­nė.Ša­lis pa­li­ko įspū­dį

Pa­sak E. Po­vi­lai­ty­tės, sve­čio­je ša­ly­je lie­tu­vių de­le­ga­ci­ja tu­rė­jo ne­ma­žai lai­ko ir pra­mo­goms. „Mums bu­vo suor­ga­ni­zuo­ta ne vie­ną eks­kur­si­ja į gra­žiau­sias Pie­tų Ko­rė­jos vie­tas. La­biau­siai įstri­go, jog tai – ža­lia ša­lis, ten au­ga dau­gy­bė au­ga­lų“, – sa­kė vil­ka­viš­kie­tė. Mer­gi­na pa­sa­ko­jo, kad jai įsi­mi­nė di­džiu­liai ry­žių lau­kai, tur­guo­se ant pre­kys­ta­lių be­si­pui­kuo­jan­tys aš­tuon­ko­jai bei did­mies­čių cent­ruo­se, tarp dau­giaaukš­čių, puo­se­lė­ja­mi se­nos kul­tū­ros sta­ti­niai. „Tai tar­si ra­my­bės oa­zės, at­sva­ra spar­čiai be­si­vys­tan­čiai pra­mo­nei“, – kal­bė­jo pa­šne­ko­vė.

Anot mer­gi­nos, sun­kiau­siai Pie­tų Ko­rė­jo­je bū­da­vo nuė­jus į ka­vi­nę iš­si­rink­ti mais­tą: me­niu pa­ra­šy­tas hie­rog­li­fais, o vie­ti­niai ang­liš­kai be­veik ne­kal­ba. „Su­siš­ne­kė­da­vo­me ženk­lais. Mais­tą už­si­sa­ky­da­vo­me tik­tai tą, ku­ris bū­da­vo pa­vaiz­duo­tas pa­veiks­lė­liuo­se“, – juo­kė­si Eg­lė. Ji ti­ki­no, kad ko­rė­jie­čiai dau­giau­siai mai­ti­na­si jū­ros gė­ry­bė­mis, mė­sos be­veik ne­var­to­ja. Ne­pai­sant to, dis­kom­for­to dėl neįp­ras­to mais­to nie­kas ne­pa­ju­to – olim­pia­dos ren­gė­jai tiek­da­vo ir na­cio­na­li­nius, ir eu­ro­pie­čiams la­biau įpras­tus pa­tie­ka­lus.Trys šim­tu­kai

Sėk­mė tarp­tau­ti­nė­je bio­lo­gi­jos olim­pia­do­je nė­ra vie­nin­te­lis pri­pa­ži­ni­mas E. Po­vi­lai­ty­tės gy­ve­ni­me. Ji yra nuo­la­ti­nė įvai­rių res­pub­li­ki­nių olim­pia­dų da­ly­vė bei pri­zi­nin­kė. Anks­čiau mer­gi­na ak­ty­viai spor­ta­vo – žai­dė tink­li­nį bei už­sii­mi­nė­jo leng­vą­ja at­le­ti­ka. Iš šių sri­čių ji taip pat tu­ri ne vie­ną ap­do­va­no­ji­mą.

La­biau­siai Eg­lė džiau­gia­si šiais me­tais pa­si­bai­gu­sia eg­za­mi­nų se­si­ja, ku­rio­je pa­si­ro­dė itin pui­kiai. Kiek iro­niš­ka, ta­čiau tarp­tau­ti­nės bio­lo­gi­jos olim­pia­dos pri­zi­nin­kė iš bio­lo­gi­jos vals­ty­bi­nio bran­dos eg­za­mi­no ga­vo „tik“ 93 ba­lus. Tai ma­žiau­sias jos re­zul­ta­tas. „Šiam eg­za­mi­nui vi­siš­kai ne­si­ruo­šiau. Vi­są dė­me­sį sky­riau ar­tė­jan­čiai olim­pia­dai, ku­rios už­duo­tys sky­rė­si nuo eg­za­mi­no už­duo­čių. Dėl šios prie­žas­ties ne­pa­si­se­kė taip, kaip no­rė­jau“, – pri­si­pa­ži­no E. Po­vi­lai­ty­tė.

Abi­tu­rien­tės che­mi­jos, fi­zi­kos bei ma­te­ma­ti­kos ži­nias eg­za­mi­nų ko­mi­si­ja įver­ti­no šim­tu­kais. Gim­to­sios lie­tu­vių kal­bos vals­ty­bi­nį bran­dos eg­za­mi­ną vil­ka­viš­kie­tė irgi iš­lai­kė puikiai – gavo 99 ba­lų įver­ti­ni­mą.

Pak­laus­ta, ar daug lai­ko skir­da­vu­si moks­lams, mer­gi­na tei­gė nie­ka­da per­ne­lyg ne­si­steng­da­vu­si. „Dvy­lik­to­je kla­sė­je net na­mų dar­bų be­veik ne­ruoš­da­vau“, – juo­kė­si Eg­lė. Ji tvir­ti­no, kad vi­sa­da steng­da­vo­si mo­ky­tis nuo­sek­liai, kar­tais net lais­va­lai­kiu gi­lin­da­vo­si į do­mi­nan­čią sri­tį.

Pa­sak jos ma­mos, duk­ros nie­ka­da ne­te­ko vers­ti mo­ky­tis, ji vi­suo­met pa­ti troš­ko iš­mok­ti nau­jų, jai dar ne­ži­no­mų, da­ly­kų. Be to, Eg­lė ypač ge­rai mo­ka pla­nuo­ti sa­vo lai­ką, to­dėl vi­suo­met vis­ką spė­ja, ran­da lai­ko ir drau­gams, ir sto­vyk­loms.Te­ko pa­lik­ti mo­kyk­lą

Šiais me­tais E. Po­vi­lai­ty­tė bai­gė Ma­ri­jam­po­lės Ry­giš­kių Jo­no gim­na­zi­ją. Pak­laus­ta, ko­dėl ji ne­pa­si­li­ko mo­ky­tis gim­ta­ja­me mies­te, mer­gi­na ti­ki­no, kad taip elg­tis pri­ver­tė nuo jos ne­prik­lau­san­čios ap­lin­ky­bės.

„De­šimt me­tų mo­kiau­si Vil­ka­viš­kio Sa­lo­mė­jos Nė­ries vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je. La­bai ją my­lė­jau ir jo­kiu bū­du ne­si­ruo­šiau jos pa­lik­ti. Ta­čiau pra­si­dė­ju­si mo­kyk­lų reor­ga­ni­za­ci­ja pri­ver­tė ieš­ko­ti ki­tos mo­ky­mo įstai­gos. Man bu­vo du pa­si­rin­ki­mai: tęs­ti moks­lus Ma­ri­jam­po­lės pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro Vil­ka­viš­kio sky­riu­je ar­ba „Auš­ros“ gim­na­zi­jo­je. Nors vi­si ma­no kla­sės drau­gai pa­si­rin­ko pa­sta­rą­jį va­rian­tą, aš taip elg­tis ne­ga­lė­jau. Man rei­kė­jo di­des­nio pa­si­rin­ki­mo. Ka­dan­gi tė­tis dir­bo Ma­ri­jam­po­lė­je, nu­spren­džiau ir aš kas­dien va­ži­nė­ti mo­ky­tis į šį mies­tą“, – pri­si­mi­nė E. Po­vi­lai­ty­tė.

Nuo rug­sė­jo vil­ka­viš­kie­tė jau bus Vil­niaus uni­ver­si­te­to pir­ma­kur­sė. Ten ji ma­žiau­siai še­še­rius me­tus pa­si­ners į me­di­ci­nos stu­di­jas.

Pak­laus­ta, ko­dėl pa­si­rin­ko ne me­di­kų pa­ren­gi­mu gi­ria­mą Kau­no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­tą, E. Po­vi­lai­ty­tė ti­ki­no, kad stu­di­juo­jant sos­ti­nė­je at­si­ve­ria di­des­nės kar­je­ros ga­li­my­bės.And­rius GRY­GE­LAI­TIS


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Darbus ir dainas skyrė Lietuvai
* Pakeitęs pavardę praeities neištrinsi
* Vištyčio gyventojų sodyboje kas rytą pusryčiauja voverės
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą į merus balsuotumėte?
Sauleną Aželską
Žilviną Gelgotą
Valentiną Gražulį
Algirdą NeiberkąKalbos patarimai

Ar vartotinas junginys „bendrai paėmus“?
Ne, prieveiksmis „bendrai“ nevartotinas kaip apibendrinamasis žodis, vartotina apskritai paėmus. Pvz.: Bendrai (= Apskritai ) paėmus, rezultatai buvo neblogi.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas