„Santaka“ / Psichikos ligoniams – geresnės sąlygos

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-18 06:17

Dalinkitės:  


Iš Europos Sąjungos fondų skirtų lėšų bus suremontuotas ir Psichikos sveikatos centro koridorius, ir kabinetai.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Psichikos ligoniams – geresnės sąlygos

Vil­ka­viš­kio pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­re ne­tru­kus vėl pra­si­dės re­mon­tas. At­nau­jin­to­mis pa­tal­po­mis, įran­ga bei nau­ja veik­la ga­lės džiaug­tis Psi­chi­kos svei­ka­tos cent­ro pa­cien­tai.

Nuo lie­pos 1 d. Vil­ka­viš­kio PSPC drau­ge su Len­ki­jos Su­val­kų psi­chiat­ri­jos li­go­ni­ne pra­dė­jo įgy­ven­din­ti bend­rą pro­jek­tą „Psi­chiat­ri­nių ir rea­bi­li­ta­ci­nių pa­slau­gų ge­ri­ni­mas Lie­tu­vos ir Len­ki­jos pa­sie­nio re­gio­ne Nr. SPF/PL/2010/53“. Jis vyk­do­mas pa­gal Eu­ro­pos te­ri­to­ri­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo tiks­lo Lie­tu­vos ir Len­ki­jos bend­ra­dar­bia­vi­mo per sie­ną pro­gra­mą, skir­tą ska­tin­ti tva­rų Lie­tu­vos ir Len­ki­jos pa­sie­nio re­gio­no vys­ty­mą­si di­di­nant eko­no­mi­nę, so­cia­li­nę ir te­ri­to­ri­nę san­glau­dą. Prog­ra­mą iš da­lies fi­nan­suo­ja Eu­ro­pos Są­jun­gos Eu­ro­pos re­gio­ni­nės plėt­ros fon­das.

Iš šio fon­do lė­šų Vil­ka­viš­kio PSPC Psi­chi­kos svei­ka­tos cent­ro re­mon­to dar­bams skir­ta per 20 tūkst. eu­rų (apie 70 tūkst. li­tų). Iš šių lė­šų bus at­nau­jin­tos sie­nos, pa­klo­ta nau­ja grin­dų dan­ga, pa­keis­tos ka­bi­ne­tų du­rys. San­tech­ni­kos įran­gą bei šil­dy­mo sis­te­mą PSPC at­nau­jins iš sa­vo lė­šų. Pa­pil­do­mai lė­šų skir­ta re­lak­sa­ci­jos ka­bi­ne­to įran­gai. Li­go­nių re­lak­sa­ci­jai bus įsi­gy­ta na­mų ki­no apa­ra­tū­ra, DVD gro­tu­vai, mul­ti­me­di­jos pro­jek­to­rius su ek­ra­nu, abi cent­ro psi­cho­lo­gės ap­rū­pin­tos ne­šio­ja­mai­siais kom­piu­te­riais. Taip pat bus at­nau­jin­ta pa­cien­tų užim­tu­mo ka­bi­ne­to įran­ga, įsi­gy­ta me­džia­gų veik­lai.

Pro­jek­te nu­ma­ty­ta lė­šų ir rek­la­mi­nei bei švie­čia­ma­jai veik­lai: bus iš­leis­ti ka­len­do­riu­kai su pro­jek­to at­ri­bu­ti­ka, abi ša­lys – pro­jek­to da­ly­vės rengs su­si­ti­ki­mus, da­ly­sis pa­tir­ti­mi, kei­sis dar­buo­to­jų bei pa­cien­tų de­le­ga­ci­jo­mis. Pro­jek­tui va­do­vau­ja Vil­ka­viš­kio PSPC vyr. bu­hal­te­rė Lai­mu­tė Sut­ku­vie­nė, jo fi­nan­si­nin­kė – Sand­ra Da­mans­ky­tė.

Pra­dė­ju­si reng­ti bend­rą pro­jek­tą Vil­ka­viš­kio PSPC dar­buo­to­jų gru­pė jau lan­kė­si Len­ki­jo­je, Su­val­kų psi­chiat­ri­jos li­go­ni­nė­je ir jos Rea­bi­li­ta­ci­jos cent­re. Šio­je gy­dy­mo įstai­go­je vil­ka­viš­kie­čius su­ža­vė­jo ne tik li­go­nių gy­ve­ni­mo są­ly­gos, bet ir rea­bi­li­ta­ci­jos ga­li­my­bės. Su­val­kų li­go­ni­nė įsi­kū­ru­si miš­kin­go­je te­ri­to­ri­jo­je ša­lia eže­ro, tad ra­mi­nan­ti ap­lin­ka tei­gia­mai vei­kia psi­chi­kos svei­ka­tos pro­ble­mų tu­rin­čius žmo­nes. Rea­bi­li­ta­ci­jos cent­ras iš pir­mo žvilgs­nio la­biau pri­me­na ra­mią kai­mo tu­riz­mo so­dy­bą, o ne gy­dy­mo įstai­gą. Rea­bi­li­ta­ci­jai į šią kli­ni­ką at­vyks­ta pa­cien­tai ir iš ki­tų ES vals­ty­bių. Tuo­met, kai lan­kė­si vil­ka­viš­kie­čiai, į Su­val­kus rea­bi­li­ta­ci­jai po gy­dy­mo bu­vo at­vy­kę psi­chi­kos ne­ga­lią tu­rin­tys vai­kai iš Pran­cū­zi­jos.

Kli­ni­ko­je įreng­tas spe­cia­lus užim­tu­mo cent­ras psi­chi­nės ne­ga­lios ka­muo­ja­miems li­go­niams. Tai tar­si dirb­tu­vė­lės su stu­di­ja, kur pa­cien­tai lip­do iš mo­lio, dro­ži­nė­ja, pie­šia. Gre­ta vei­kia ir li­go­nių dir­bi­nių ga­le­ri­ja. Vil­ka­viš­kie­čiai me­di­kai ga­lė­jo aki­vaiz­džiai įsi­ti­kin­ti, kaip ski­ria­si li­gos paū­mė­ji­mo me­tu ir jau rea­bi­li­ta­ci­jos lai­ko­tar­piu pa­cien­tų at­lik­ti dar­bai: ašt­rios for­mos, ryš­kios, tam­sios spal­vos po rea­bi­li­ta­ci­jos kur­so „nu­švie­sė­ja“ iki ra­mių, pa­ste­li­nių to­nų. Aki­vaiz­du, jog rea­bi­li­ta­ci­ja tie­siog ki­to­mis spal­vo­mis nu­ta­po li­go­nio ma­to­mą pa­sau­lį.

Iš šio pro­jek­to lė­šų len­kai ti­ki­si at­nau­jin­ti Rea­bi­li­ta­ci­jos cent­ro vir­tu­vės įran­gą. Mat šia­me cent­re vyk­do­ma li­go­nių rea­bi­li­ta­ci­nė veik­la, su­si­ju­si su ku­li­na­ri­ja. Pa­cien­tai ku­ria nau­jus mais­to pro­duk­tų re­cep­tus, ke­pa, ver­da.

Nors Vil­ka­viš­kio PSPC Psi­chi­kos svei­ka­tos cent­ras tei­kia tik am­bu­la­to­ri­nę rea­bi­li­ta­ci­ją, pa­cien­tams ji la­bai rei­ka­lin­ga. Psi­chi­kos svei­ka­tos pro­ble­mų tu­rin­čios mo­te­rys la­bai mėgs­ta dar­buo­tis užim­tu­mo ka­bi­ne­te. Į už­siė­mi­mus jos su­si­ren­ka kas­kart su nau­jo­mis idė­jo­mis. Jų rank­dar­biai, flo­ris­ti­kos dar­be­liai, at­vi­ru­kai, pro­gi­nės kom­po­zi­ci­jos iš įvai­riau­sių gam­ti­nių, teks­ti­lės me­džia­gų, ne­tgi ne­be­nau­do­ja­mų bui­ties at­lie­kų virs­ta me­niš­kiau­siais kū­ri­niais, puo­šian­čiais ir Psi­chi­kos svei­ka­tos cent­ro in­ter­je­rą, po­lik­li­ni­kos ka­bi­ne­tus, li­go­nių na­mus, tam­pan­čiais ori­gi­na­lio­mis do­va­no­mis cent­ro sve­čiams. Nors iki šiol pi­ni­gų už­siė­mi­mų me­džia­goms įsi­gy­ti skir­da­vo PSPC, pa­rem­da­vo ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė, da­bar me­di­kams ne­be­rei­kės dėl to su­kti gal­vos, nes pi­ni­gų gaus iš pro­jek­to „Psi­chiat­ri­nių ir rea­bi­li­ta­ci­nių pa­slau­gų ge­ri­ni­mas Lie­tu­vos ir Len­ki­jos pa­sie­nio re­gio­ne“ lė­šų.

Anot ra­jo­no psi­chiat­rų Jo­vi­tos Pau­laus­kai­tės ir Aud­riaus Mo­zū­rai­čio bei su li­go­niais drau­ge dar­be­lius ku­rian­čios so­cia­li­nės dar­buo­to­jos Ir­mos Ber­no­tie­nės, rea­bi­li­ta­ci­jos pe­rio­du li­go­niams to­kia veik­la la­bai svar­bi. Pa­cien­tai ne tik už­sii­ma kū­ry­bi­ne veik­la, ku­ri at­pa­lai­duo­ja, nu­ra­mi­na, bet ir su­si­tin­ka su pa­na­šaus li­ki­mo žmo­nė­mis, bend­rau­ja, ati­trūks­ta nuo rū­pes­čių, už­mirš­ta ne­ga­lią. Tai duo­da pui­kių gy­dy­mo re­zul­ta­tų.

Re­lak­sa­ci­jos ka­bi­ne­te taip pat nuo­lat vyks­ta už­siė­mi­mai. At­si­pa­lai­duo­ti už­su­ka ne tik psi­chi­nę ne­ga­lią tu­rin­tys pa­cien­tai, bet ir dep­re­si­jos ka­muo­ja­mi vy­rai bei mo­te­rys. Gam­tos kam­pe­lį pri­me­nan­ti ap­lin­ka, mu­zi­kos, spal­vų ir kva­pų te­ra­pi­ja minkš­ta­suo­liuo­se įsi­tai­siu­siems pa­cien­tams pa­de­da at­si­pa­lai­duo­ti, nu­si­ra­min­ti, pa­si­jus­ti ge­riau. Pro­jek­to lė­šo­mis at­nau­ji­nę šio ka­bi­ne­to įran­gą, Psi­chi­kos svei­ka­tos cent­ro dar­buo­to­jai ti­ki­si dar la­biau pa­dė­ti dva­sios pro­ble­mų ka­muo­ja­miems ra­jo­no gy­ven­to­jams.

Vil­ka­viš­kio PSPC va­do­vė La­ri­sa Je­li­se­je­va pri­me­na, jog Psi­chi­kos svei­ka­tos cent­re gy­do­mi ne tik prie Vil­ka­viš­kio PSPC pri­si­ra­šę pa­cien­tai, bet vi­si ra­jo­no gy­ven­to­jai. Tad jų gy­dy­mo įstai­gos ini­ci­juo­tas ir lai­mė­tas pro­jek­tas pa­ge­rins są­ly­gas vi­siems ra­jo­no žmo­nėms.Užsk. 5554


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „magaryčios“?
Žodis „magaryčios“ yra arabiškos kilmės ( maharig – išlaidos), o į Lietuvą atkeliavo per rytų slavus. Tai tam tikrą susitarimą užtvirtinantis veiksmas, per kurį abi pusės išlenkia taurelę ar pan. Pvz.: Reikės statyti (arba duoti) magaryčių. DLKŽ šis žodis teikiamas su žyma šnek. (šnekamosios kalbos ž.). „Kalbos patarimų“ leidinyje jis vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė, vietoj kurios teikiami atitikmenys: 1. vaišės, išgertuvės; 2. priedas. Pvz.: Skolą grąžino su magaryčiomis (= su priedu ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas