„Santaka“ / Psichikos ligoniams – geresnės sąlygos

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda naujus klausos aparatus, kraujospūdžio matuoklius (40 Eur). Tel. 8 670 99 923.
Galioja iki: 2018-09-20 09:59:47

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-18 06:17

Dalinkitės:  


Iš Europos Sąjungos fondų skirtų lėšų bus suremontuotas ir Psichikos sveikatos centro koridorius, ir kabinetai.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Psichikos ligoniams – geresnės sąlygos

Vil­ka­viš­kio pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­re ne­tru­kus vėl pra­si­dės re­mon­tas. At­nau­jin­to­mis pa­tal­po­mis, įran­ga bei nau­ja veik­la ga­lės džiaug­tis Psi­chi­kos svei­ka­tos cent­ro pa­cien­tai.

Nuo lie­pos 1 d. Vil­ka­viš­kio PSPC drau­ge su Len­ki­jos Su­val­kų psi­chiat­ri­jos li­go­ni­ne pra­dė­jo įgy­ven­din­ti bend­rą pro­jek­tą „Psi­chiat­ri­nių ir rea­bi­li­ta­ci­nių pa­slau­gų ge­ri­ni­mas Lie­tu­vos ir Len­ki­jos pa­sie­nio re­gio­ne Nr. SPF/PL/2010/53“. Jis vyk­do­mas pa­gal Eu­ro­pos te­ri­to­ri­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo tiks­lo Lie­tu­vos ir Len­ki­jos bend­ra­dar­bia­vi­mo per sie­ną pro­gra­mą, skir­tą ska­tin­ti tva­rų Lie­tu­vos ir Len­ki­jos pa­sie­nio re­gio­no vys­ty­mą­si di­di­nant eko­no­mi­nę, so­cia­li­nę ir te­ri­to­ri­nę san­glau­dą. Prog­ra­mą iš da­lies fi­nan­suo­ja Eu­ro­pos Są­jun­gos Eu­ro­pos re­gio­ni­nės plėt­ros fon­das.

Iš šio fon­do lė­šų Vil­ka­viš­kio PSPC Psi­chi­kos svei­ka­tos cent­ro re­mon­to dar­bams skir­ta per 20 tūkst. eu­rų (apie 70 tūkst. li­tų). Iš šių lė­šų bus at­nau­jin­tos sie­nos, pa­klo­ta nau­ja grin­dų dan­ga, pa­keis­tos ka­bi­ne­tų du­rys. San­tech­ni­kos įran­gą bei šil­dy­mo sis­te­mą PSPC at­nau­jins iš sa­vo lė­šų. Pa­pil­do­mai lė­šų skir­ta re­lak­sa­ci­jos ka­bi­ne­to įran­gai. Li­go­nių re­lak­sa­ci­jai bus įsi­gy­ta na­mų ki­no apa­ra­tū­ra, DVD gro­tu­vai, mul­ti­me­di­jos pro­jek­to­rius su ek­ra­nu, abi cent­ro psi­cho­lo­gės ap­rū­pin­tos ne­šio­ja­mai­siais kom­piu­te­riais. Taip pat bus at­nau­jin­ta pa­cien­tų užim­tu­mo ka­bi­ne­to įran­ga, įsi­gy­ta me­džia­gų veik­lai.

Pro­jek­te nu­ma­ty­ta lė­šų ir rek­la­mi­nei bei švie­čia­ma­jai veik­lai: bus iš­leis­ti ka­len­do­riu­kai su pro­jek­to at­ri­bu­ti­ka, abi ša­lys – pro­jek­to da­ly­vės rengs su­si­ti­ki­mus, da­ly­sis pa­tir­ti­mi, kei­sis dar­buo­to­jų bei pa­cien­tų de­le­ga­ci­jo­mis. Pro­jek­tui va­do­vau­ja Vil­ka­viš­kio PSPC vyr. bu­hal­te­rė Lai­mu­tė Sut­ku­vie­nė, jo fi­nan­si­nin­kė – Sand­ra Da­mans­ky­tė.

Pra­dė­ju­si reng­ti bend­rą pro­jek­tą Vil­ka­viš­kio PSPC dar­buo­to­jų gru­pė jau lan­kė­si Len­ki­jo­je, Su­val­kų psi­chiat­ri­jos li­go­ni­nė­je ir jos Rea­bi­li­ta­ci­jos cent­re. Šio­je gy­dy­mo įstai­go­je vil­ka­viš­kie­čius su­ža­vė­jo ne tik li­go­nių gy­ve­ni­mo są­ly­gos, bet ir rea­bi­li­ta­ci­jos ga­li­my­bės. Su­val­kų li­go­ni­nė įsi­kū­ru­si miš­kin­go­je te­ri­to­ri­jo­je ša­lia eže­ro, tad ra­mi­nan­ti ap­lin­ka tei­gia­mai vei­kia psi­chi­kos svei­ka­tos pro­ble­mų tu­rin­čius žmo­nes. Rea­bi­li­ta­ci­jos cent­ras iš pir­mo žvilgs­nio la­biau pri­me­na ra­mią kai­mo tu­riz­mo so­dy­bą, o ne gy­dy­mo įstai­gą. Rea­bi­li­ta­ci­jai į šią kli­ni­ką at­vyks­ta pa­cien­tai ir iš ki­tų ES vals­ty­bių. Tuo­met, kai lan­kė­si vil­ka­viš­kie­čiai, į Su­val­kus rea­bi­li­ta­ci­jai po gy­dy­mo bu­vo at­vy­kę psi­chi­kos ne­ga­lią tu­rin­tys vai­kai iš Pran­cū­zi­jos.

Kli­ni­ko­je įreng­tas spe­cia­lus užim­tu­mo cent­ras psi­chi­nės ne­ga­lios ka­muo­ja­miems li­go­niams. Tai tar­si dirb­tu­vė­lės su stu­di­ja, kur pa­cien­tai lip­do iš mo­lio, dro­ži­nė­ja, pie­šia. Gre­ta vei­kia ir li­go­nių dir­bi­nių ga­le­ri­ja. Vil­ka­viš­kie­čiai me­di­kai ga­lė­jo aki­vaiz­džiai įsi­ti­kin­ti, kaip ski­ria­si li­gos paū­mė­ji­mo me­tu ir jau rea­bi­li­ta­ci­jos lai­ko­tar­piu pa­cien­tų at­lik­ti dar­bai: ašt­rios for­mos, ryš­kios, tam­sios spal­vos po rea­bi­li­ta­ci­jos kur­so „nu­švie­sė­ja“ iki ra­mių, pa­ste­li­nių to­nų. Aki­vaiz­du, jog rea­bi­li­ta­ci­ja tie­siog ki­to­mis spal­vo­mis nu­ta­po li­go­nio ma­to­mą pa­sau­lį.

Iš šio pro­jek­to lė­šų len­kai ti­ki­si at­nau­jin­ti Rea­bi­li­ta­ci­jos cent­ro vir­tu­vės įran­gą. Mat šia­me cent­re vyk­do­ma li­go­nių rea­bi­li­ta­ci­nė veik­la, su­si­ju­si su ku­li­na­ri­ja. Pa­cien­tai ku­ria nau­jus mais­to pro­duk­tų re­cep­tus, ke­pa, ver­da.

Nors Vil­ka­viš­kio PSPC Psi­chi­kos svei­ka­tos cent­ras tei­kia tik am­bu­la­to­ri­nę rea­bi­li­ta­ci­ją, pa­cien­tams ji la­bai rei­ka­lin­ga. Psi­chi­kos svei­ka­tos pro­ble­mų tu­rin­čios mo­te­rys la­bai mėgs­ta dar­buo­tis užim­tu­mo ka­bi­ne­te. Į už­siė­mi­mus jos su­si­ren­ka kas­kart su nau­jo­mis idė­jo­mis. Jų rank­dar­biai, flo­ris­ti­kos dar­be­liai, at­vi­ru­kai, pro­gi­nės kom­po­zi­ci­jos iš įvai­riau­sių gam­ti­nių, teks­ti­lės me­džia­gų, ne­tgi ne­be­nau­do­ja­mų bui­ties at­lie­kų virs­ta me­niš­kiau­siais kū­ri­niais, puo­šian­čiais ir Psi­chi­kos svei­ka­tos cent­ro in­ter­je­rą, po­lik­li­ni­kos ka­bi­ne­tus, li­go­nių na­mus, tam­pan­čiais ori­gi­na­lio­mis do­va­no­mis cent­ro sve­čiams. Nors iki šiol pi­ni­gų už­siė­mi­mų me­džia­goms įsi­gy­ti skir­da­vo PSPC, pa­rem­da­vo ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė, da­bar me­di­kams ne­be­rei­kės dėl to su­kti gal­vos, nes pi­ni­gų gaus iš pro­jek­to „Psi­chiat­ri­nių ir rea­bi­li­ta­ci­nių pa­slau­gų ge­ri­ni­mas Lie­tu­vos ir Len­ki­jos pa­sie­nio re­gio­ne“ lė­šų.

Anot ra­jo­no psi­chiat­rų Jo­vi­tos Pau­laus­kai­tės ir Aud­riaus Mo­zū­rai­čio bei su li­go­niais drau­ge dar­be­lius ku­rian­čios so­cia­li­nės dar­buo­to­jos Ir­mos Ber­no­tie­nės, rea­bi­li­ta­ci­jos pe­rio­du li­go­niams to­kia veik­la la­bai svar­bi. Pa­cien­tai ne tik už­sii­ma kū­ry­bi­ne veik­la, ku­ri at­pa­lai­duo­ja, nu­ra­mi­na, bet ir su­si­tin­ka su pa­na­šaus li­ki­mo žmo­nė­mis, bend­rau­ja, ati­trūks­ta nuo rū­pes­čių, už­mirš­ta ne­ga­lią. Tai duo­da pui­kių gy­dy­mo re­zul­ta­tų.

Re­lak­sa­ci­jos ka­bi­ne­te taip pat nuo­lat vyks­ta už­siė­mi­mai. At­si­pa­lai­duo­ti už­su­ka ne tik psi­chi­nę ne­ga­lią tu­rin­tys pa­cien­tai, bet ir dep­re­si­jos ka­muo­ja­mi vy­rai bei mo­te­rys. Gam­tos kam­pe­lį pri­me­nan­ti ap­lin­ka, mu­zi­kos, spal­vų ir kva­pų te­ra­pi­ja minkš­ta­suo­liuo­se įsi­tai­siu­siems pa­cien­tams pa­de­da at­si­pa­lai­duo­ti, nu­si­ra­min­ti, pa­si­jus­ti ge­riau. Pro­jek­to lė­šo­mis at­nau­ji­nę šio ka­bi­ne­to įran­gą, Psi­chi­kos svei­ka­tos cent­ro dar­buo­to­jai ti­ki­si dar la­biau pa­dė­ti dva­sios pro­ble­mų ka­muo­ja­miems ra­jo­no gy­ven­to­jams.

Vil­ka­viš­kio PSPC va­do­vė La­ri­sa Je­li­se­je­va pri­me­na, jog Psi­chi­kos svei­ka­tos cent­re gy­do­mi ne tik prie Vil­ka­viš­kio PSPC pri­si­ra­šę pa­cien­tai, bet vi­si ra­jo­no gy­ven­to­jai. Tad jų gy­dy­mo įstai­gos ini­ci­juo­tas ir lai­mė­tas pro­jek­tas pa­ge­rins są­ly­gas vi­siems ra­jo­no žmo­nėms.Užsk. 5554


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Remonto darbai miesto centre greitai nesibaigs
* Vištytyje viešėjo užsienio šalių diplomatai
* Būsima dizainerė įkvėpimo semiasi Islandijoje
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kaip vertinate naujuosius Vilkaviškio riboženklius?
Profesionalus darbas.
Vaizdas nuvylė.
Dar nemačiau.
Senieji buvo geresni.Kalbos patarimai

Nei rinkiminė kampanija, nei priešrinkiminiai pažadai
Iš abstraktų nereikėtų daryti vedinių su priesaga -inis. Taigi turėtų būti ne rinkiminė, o rinkimų apygarda, apylinkė, kampanija, komisija, kova, laida, programa, o priešrinkiminius debatus ar pažadus reikia keisti į debatus prieš rinkimus; pažadus, duotus prieš rinkimus.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas