„Santaka“ / Teismas jaunų plėšikų nepasigailėjo

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda sodyba (80 a sklypas, nuo Gižų 3 km, Marijampolė - 12 km, Vilkaviškis - 24 km, sodyba šalia asfaltuoto kelio, 100 m iškeltu žvyrium keliuku, domina keitimas į butą Vilkaviškyje). Tel. 8 690 58 747.
Galioja iki: 2019-07-26 13:09:49

Parduoda mūrinį namą Smėlio g.20, Virbalyje (sklypo plotas 17 a, yra 2 garažai, ūkiniai pastatai, šiltnamis). Tel. 8 614 82 403.
Galioja iki: 2019-07-27 13:08:15

Nebrangiai parduoda naudotą kietojo kuro katilą DEFRO (15 kW). Tel. 8 682 56 943.
Galioja iki: 2019-07-28 08:56:55Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-16 06:04

Dalinkitės:  


Lais­va­lai­kį prie bu­te­lio leis­da­vu­siems plė­ši­kams die­nas teks stum­ti pa­tai­sos na­muo­se.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Teismas jaunų plėšikų nepasigailėjo

Eglė KVIESULAITIENĖ

Į sve­ti­mą tur­tą kė­si­nę­si jau­ni plė­ši­kai ku­rį lai­ką tu­rės mis­ti ka­lė­ji­mo ko­še. Teis­mas giež­tai įver­ti­no jų nu­si­kal­ti­mus ir vi­siems sky­rė rea­lias lais­vės atė­mi­mo baus­mes.Vie­no­das sce­na­ri­jus

Trys plė­ši­mai, su­drums­tę pa­sta­ruo­ju me­tu gan ra­mų pro­vin­ci­jos gy­ve­ni­mą, bu­vo išaiš­kin­ti grei­tai. Ne­pa­ty­rę plė­ši­kai pa­li­ko ai­bes įkal­čių, tad ope­ra­ty­viai nu­si­kal­ti­mus at­sklei­dę pa­rei­gū­nai nag­ri­nė­ti teis­mui jas ati­da­vė pa­grei­tin­to pro­ce­so tvar­ka. Ra­jo­no tei­sė­sau­gi­nin­kai ste­bė­jo­si nu­si­kal­ti­mų ci­niz­mu ir pa­na­šiu sce­na­ri­ju­mi, ku­ris gim­da­vo ap­gir­tu­sių vy­rų gal­vo­se: pri­trū­kus pi­ni­gų svai­ga­lams, api­plėš­ti se­nus žmo­nes.

Bū­tent to­kių min­čių ki­lo Gil­dui Jab­lons­kiui ir Man­tui Ba­jo­rai­čiui, vie­ną ge­gu­žės die­ną nuo ry­to gir­ta­vu­siems įvai­rio­se vir­ba­lie­čių kom­pa­ni­jo­se. 23-ejų me­tų be­dar­biai nu­ta­rė, kad ge­riau­sias bū­das pra­si­ma­ny­ti pi­ni­gų – api­plėš­ti ne­to­lie­se gy­ve­nan­čius se­nu­kus.Pa­rū­pi­no kau­kes

Pri­si­žiū­rė­ję de­tek­ty­vi­nių se­ria­lų vir­ba­lie­čiai su­me­tė, kad kur kas pa­ti­ki­miau bū­tų vei­dus pri­deng­ti kau­kė­mis. Tad iš­kart pa­siun­tė vie­ną su­gė­ro­vą, ku­ris vie­nin­te­lis tu­rė­jo su­gy­ven­ti­nę ir vai­kų, pa­si­rū­pin­ti juo­do­mis mo­te­riš­ko­mis pėd­kel­nė­mis. Nors ir pui­kiai ži­no­jo, kam jos bus pa­nau­do­tos, 31-erių Žyd­rū­nas Ba­jo­rai­tis neat­si­sa­kė pa­dė­ti. Jis nu­sku­bė­jo na­mo ir su­gy­ven­ti­nės pa­pra­šė su­ras­ti tai, ko pra­šė su­gė­ro­vai. Ta­čiau mo­te­riai iš­kart ki­lo įta­ri­mų, kad jos ko­ji­nės ga­li bū­ti pa­nau­do­tos blo­giems kės­lams. To­dėl ji at­si­sa­kė pa­dė­ti.

Vy­ras pa­ts su­si­ra­do pėd­kel­nes bei pei­lį ir iš­sku­bė­jo at­gal pas drau­gus. Žyd­rū­nas teis­me pui­kiai pri­si­mi­nė, kaip pa­dė­jo drau­gams iš ko­ji­nių da­ry­ti kau­kes, pra­plėš­ti sky­les akims, bur­nai. Už­si­maukš­li­nę ko­ji­nes Gil­das ir Man­tas nu­sku­bė­jo prie au­kų na­mo, o Žyd­rū­nas nuė­jo sa­vo ke­liais.Spar­dė mo­čiu­tę

Į aš­tun­tą de­šim­tį įko­pu­sių virbaliečių Vik­to­ri­jos ir Jus­ti­no šei­ma po vi­dur­nak­čio jau ra­miai mie­go­jo. Vik­to­ri­ja pa­me­na už lan­go iš­gir­du­si vy­riš­kus bal­sus. Po ke­lių aki­mir­kų vir­tu­vė­je pa­ži­ro stik­lai, o pro žio­jin­čią an­gą įli­po vy­ras. Kam­ba­ry­je bu­vo tam­su, ta­čiau Vik­to­ri­ja, kiek ga­lė­da­ma įžiū­rė­ti kont­ro­li­nės te­le­vi­zo­riaus lem­pu­tės švie­so­je, ma­tė, jog ne­pra­šy­tas sve­čias – kau­kė­tas. Nes­pė­ju­si su­vok­ti, kas iš tie­sų vyks­ta, Vik­to­ri­ja pa­ju­to spy­rius į šo­ną, nu­ga­rą. Mo­čiu­tė su­si­rie­tė, kad spy­rių ne­kliū­tų į pil­vą, mat ne­se­niai bu­vo grį­žu­si po ope­ra­ci­jos, žaiz­da dar ne­bu­vo ge­rai su­gi­ju­si.

Ke­lis kar­tus šūk­te­lė­ju­si vy­ro pa­gal­bos, se­no­lė ne­tru­kus tarp­du­ry pa­ma­tė jį su kir­viu ran­ko­se. Pa­lei­dęs Vik­to­ri­ją, plė­ši­kas puo­lė jos vy­rą ir ban­dė atim­ti šį gink­lą. Mo­te­ris gir­dė­jo, kaip už­puo­li­kas rei­ka­lau­ja pi­ni­gų, o vy­ras dūs­ta smau­gia­mas.Gel­bė­jo vy­rą

Ke­le­riais me­tais už vy­rą jau­nes­nė žmo­na su­mo­jo, kad rei­kia gel­bė­ti su­tuok­ti­nį. Pa­si­rams­čiuo­da­ma laz­de­le se­no­lė pri­šlu­ba­vo prie be­sii­man­čių vy­rų ir vo­žė ja plė­ši­kui per gal­vą. Kai ne­pa­dė­jo ir tai, Vik­to­ri­ja ėmė­si pa­sku­ti­nio „gink­lo“ – grie­bė plė­ši­kui už tar­pu­ko­jo ir su­spau­dė. Tai su­vei­kė la­bai efek­ty­viai: jau­nuo­lis spru­ko at­gal pro lan­gą, taip ir ne­spė­jęs nie­ko pa­grob­ti.

Kaip vė­liau paaiš­kė­jo, į se­nu­kų na­mus įsi­lau­žė Man­tas, o Gil­das sau­go­jo prie lan­go, kad kas neužk­lup­tų.

Teis­mas rea­lią lais­vės atė­mi­mo baus­mę (2 me­tus ir 6 mėn.) sky­rė ne tik pa­grin­di­niam plė­ši­kui M. Ba­jo­rai­čiui. Nu­si­kal­ti­me da­ly­va­vu­siam G. Jab­lons­kiui teks pa­tai­sos na­muo­se pra­leis­ti 1 m. 4 mėn. O nu­si­kal­tė­liams tal­ki­nęs Man­to bro­lis Žyd­rū­nas net ne­si­ti­kė­jo, kad su­gy­ven­ti­nės ko­ji­nės pri­da­rys tiek ne­ma­lo­nu­mų. Už pa­gal­bą plė­ši­kams teis­mas jam sky­rė 8 mėn. lais­vės atė­mi­mo.Gra­si­no nu­dur­ti

Dar griež­tes­nes baus­mes teis­mas sky­rė be­moks­liam de­vy­nio­lik­me­čiam Ar­tū­rui Bri­žins­kui ir 5 kla­sių iš­si­moks­li­ni­mą tu­rin­čiam 24-erių Pet­rui Ado­mai­čiui. Šie či­go­nų tau­ty­bės jau­nuo­liai ne tik su­mu­šė bei gąs­di­no 66-erių And­riš­kių kai­mo (Klau­su­čių sen.) gy­ven­to­ją, bet ir pa­gro­bė jos tur­to be­veik už 9 tūkst. li­tų.

Idė­ja api­plėš­ti vie­ni­šą mo­te­rį taip pat ki­lo be­ge­riant. Vai­ki­nai kau­kių neieš­ko­jo – lik­ti neat­pa­žin­ti jie ti­kė­jo­si už­si­maukš­li­nę bliu­zo­nų gob­tu­vus. Apie 2 val. nak­ties įsi­bro­vę į pa­gy­ve­nu­sios mo­ters na­mus, plė­ši­kai gra­si­no pei­liu, dau­žė ją ran­ko­mis, la­ga­mi­nu, spar­dė. Nors mo­te­ris, net ir gir­dė­da­ma ra­gi­ni­mus ją nu­dur­ti, at­kak­liai ty­lė­jo ir ne­sa­kė, kur pi­ni­gai, A. Bri­žins­kas neil­gai nar­šė po na­mus. Jis ap­ti­ko la­ga­mi­ną bei po­rą pi­ni­gi­nių, kur Te­re­sė slė­pė li­tus ir eu­rus. Nuo spin­te­lės pa­čiu­po ir dė­že­lę su auk­so pa­puo­ša­lais, ku­rių per gy­ve­ni­mą mo­te­ris bu­vo su­kau­pu­si ne tiek ir ma­žai. Išei­da­mi plė­ši­kai ant du­rų už­ver­tė šal­dy­tu­vą ir vi­ryk­lę, nu­plė­šė te­le­fo­no lai­dus, su­dau­žė švies­tu­vą.Pri­tei­sė at­ly­gin­ti

Tik ry­te mo­te­riai pa­vy­ko iš­si­lais­vin­ti iš už­ba­ri­ka­duo­tų na­mų ir pa­si­kvies­ti pa­gal­bą. O plė­ši­kai jau ki­tą die­ną ban­ke iš­si­kei­tė pa­vog­tus eu­rus į li­tus, įsi­gi­jo au­to­mo­bi­lį „Hon­da Ci­vic“, ulio­jo.

Nors ap­klau­sia­mi iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu da­vė gan iš­sa­mius pa­ro­dy­mus, teis­mo me­tu či­go­nai nei­gė tu­rė­ję pei­lį ir pa­vo­gę bran­ge­ny­bes. Jie pri­si­pa­ži­no tik paė­mę pen­kis šim­tus li­tų, o eu­rų ir bran­ge­ny­bių ne­va net aky­se ne­ma­tę.

Ta­čiau teis­mas tu­rė­jo pa­kan­ka­mi įro­dy­mų ir jau­nuo­liams sky­rė griež­tas baus­mes: A. Bri­žins­kui, su­bend­ri­nus ir anks­čiau neat­lik­tą baus­mę, – 5 m. 4 mėn. lais­vės atė­mi­mo, iki šiol ne­teis­tam P. Ado­mai­čiui – 3 m. 6 mėn. Be to, vy­rams teks at­ly­gin­ti pa­da­ry­tus nuo­sto­lius: 8970 li­tų tur­ti­nės bei 10 tūkst. li­tų ne­tur­ti­nės ža­los.

Teis­mas baus­mes sky­rė dar dviem jau­niems plė­ši­kams, gra­si­nu­siems gink­lu ir prieš pus­me­tį ap­vo­gu­siems Vil­ka­viš­ky­je, Lau­ko gat­vė­je, esan­čią par­duo­tu­vę „Laukinukė“. De­vy­nio­lik­me­čiam M. R. teis­mas sky­rė 3 m. 6 mėn. lais­vės atė­mi­mo, me­tais vy­res­niam jo drau­gui A. B. – 2 m. 3 mėn. lais­vės atė­mi­mo. Šią, jų ma­ny­mu, per griež­tą baus­mę jau­nuo­liai ap­skun­dė aukš­tes­nės ins­ti­tu­ci­jos teis­mui, to­dėl nuo­spren­dis dar neį­si­tei­sė­jęs.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Sporto aikštelė įrengta ir prie „Ąžuolo“ progimnazijos
* Mainų programos naudingos jaunimui
* Legendinės laidos „Mūsų miesteliai“ filmavimo grupė dirbo Kybartuose
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar esate laimėjęs loterijoje?
Taip, laimėjau vertingų prizų.
Tik smulkias sumas.
Loterijoje man nesiseka.
Niekada nedalyvauju.Kalbos patarimai

Kaip rašyti dalelytę „nebe“ su kitais žodžiais?
Neiginys nebe rašomas kartu su veiksmažodžiais ir veiksmažodiniais daiktavardžiais, su būdvardžiais ir prieveiksmiais (su kuriais kartu rašomas ir neiginys ne), pvz.: nebegali, nebegalėjimas, nebegeras, nebedaug, nebetoli, nebegaila etc.
Skyrium rašomas nuo kitų žodžių, kai reiškia priešpriešą, pvz.: Dangus nebe mėlynas, o pilkas. Jis nebe dirba, o tinginiauja.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas