„Santaka“ / Perkamos pratybos ir kitos mokyklinės prekės

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Reikalingas (-a) pagalbinis darbininkas (-ė) ūkio darbams, mokantis (-i) karves melžti aparatu. Darbas netoli Gražiškių. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-11-29 08:57:12

Parduoda dalimis CITROEN BERLINGO (2002 m., dyzelis, 1,9 l, 51 kW), AUDI A4 (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW POLO (1997 m., 1,9 l, dyzelis, 47 kW), VW GOLF IV (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW SHARAN (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW). Tel. 8 699 28 707.
Galioja iki: 2018-11-29 10:25:14Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-16 05:58

Dalinkitės:  


Aš­tun­to­kas Ka­ro­lis Greifenbergeris su ma­ma Birute kny­gy­ne jau nu­si­pir­ko bū­ti­niau­sių mo­kyk­li­nių pre­kių.

Autorės nuotr.


Perkamos pratybos ir kitos mokyklinės prekės

Birutė NENĖNIENĖ

Ar­tė­jant nau­jie­siems moks­lo me­tams, pre­ky­bos apim­tys mo­kyk­li­nė­mis pre­kė­mis ly­giuo­ja­si į ka­lė­di­nes mu­ges. Pre­ky­bos cent­ruo­se pa­siū­la be ga­lo įvai­ri, ta­čiau pir­kė­jų su­lau­kia ir Vil­ka­viš­kio kny­gy­nas.In­ten­sy­viau – nuo lie­pos

Vil­ka­viš­kio kny­gy­no di­rek­to­rė Al­ver­da Sau­lie­nė šie­met pa­ste­bė­jo kai ku­riuos pa­si­kei­ti­mus. Anks­tes­niais me­tais in­ten­sy­vi pre­ky­ba pra­ty­bų są­siu­vi­niais už­vir­da­vo ant­ro­je rugp­jū­čio pu­sė­je, o šie­met per­kan­čių­jų mo­kyk­li­nes pre­kes pa­dau­gė­jo nuo lie­pos mė­ne­sio. Nuo praei­tos sa­vai­tės kny­gy­nas jau ga­li pa­siū­ly­ti 80 pro­c. pra­ty­bų sąsiuvinių asor­ti­men­to.

Di­rek­to­rė ap­gai­les­ta­vo, jog ir šie­met tę­sia­si kas­me­ti­nė pro­ble­ma: pra­de­dant nuo penk­tos kla­sės, dar ne­gau­ta už­sie­nio kal­bų pra­ty­bų sąsiuvinių są­siu­vi­nių.Pa­gal at­min­ti­nes

Pra­ty­bų są­siu­vi­nių kai­nos „kandžiojasi“ – jos yra nuo 8 iki 12,50 li­tų. Džiu­gu tai, kad kad kai ku­rios kai­mo mo­kyk­los yra nuo­la­ti­nės kny­gy­no klien­tės. Pa­vyz­džiui, Sū­da­vos, Vir­ba­lio, Viš­ty­čio P. Kriau­čiū­no vi­du­ri­nių, Ža­lio­sios V. Že­mai­čio pa­grin­di­nės mo­kyk­lų mo­ky­to­jai sa­vo mo­ki­niams jau pa­va­sa­rį pa­tei­kia są­ra­šus, ką rei­kė­tų įsi­gy­ti. „Tė­vai su vai­kais at­vyks­ta ap­si­pirk­ti, ran­ko­se tu­rė­da­mi at­min­ti­nes, ko­kių pra­ty­bų rei­kia, to­dėl leng­vai pa­si­ren­ka, kas jiems tinka“, – sa­kė A. Sau­lie­nė.

Ji at­krei­pė dė­me­sį į tai, kad šie­met iš karto per­ka­mi vi­siems me­tams rei­ka­lin­gų pra­ty­bų komp­lek­tai, ku­rie vi­du­ti­niš­kai kai­nuo­ja iki 90 li­tų. Di­rek­to­rė gir­dė­jo, jog mies­to mo­kyk­los su­si­ta­ru­sios ap­si­rū­pin­ti pra­ty­bo­mis per at­vyks­tan­čius į jas „Pegaso“ kny­gy­nų tink­lo dar­buo­to­jus.Yra iš ko pa­si­rink­ti

Tai, kad kny­gy­no len­ty­nos nuo­la­tos už­pil­dy­tos pra­ty­bų są­siu­vi­niais, ne­reiš­kia, kad jie nė­ra pa­klau­sūs. „Ju­dė­ji­mas vyks­ta iš­ti­sus me­tus, tik ne vi­si iš kar­to per­ka vi­sas pra­ty­bų dalis“, – sa­kė A. Sau­lie­nė. Ji at­krei­pė dė­me­sį ir į tai, kad tė­vai vai­kų mo­kyk­li­nėms pre­kėms pi­ni­gų ne­pa­gai­li. Tik, pa­vyz­džiui, vie­niems tė­vams dau­giau nei 90 li­tų už vi­sus pir­mo­kui nu­per­ka­mus pra­ty­bų są­siu­vi­nius ga­li bū­ti la­bai daug, o ki­tiems – nor­ma­li kai­na. Kin­tan­ti ga­lu­ti­nė su­ma pri­klau­so nuo to, pa­gal ko­kį va­rian­tą mo­ko­ma­si, koks au­to­rius bū­na pa­si­rink­tas.

Juk, be pra­ty­bų są­siu­vi­nių, dar rei­kia ir ki­tų mo­kyk­li­nių pre­kių, ku­rių pa­gal pa­si­rin­ki­mą ga­li­ma nu­si­pirk­ti už 50 ar kur kas dau­giau li­tų.

Pa­sak di­rek­to­rės, kny­gy­nas pre­kiau­ja maž­daug to­kio­mis pa­čio­mis kai­no­mis, kaip ir per­nai. Lai­ko­ma­si il­ga­me­tės tra­di­ci­jos – pre­kes už­sa­ko­mos ir gau­na­mos iš „pa­tik­rin­tų“ tie­kė­jų. Da­žai, ra­šik­liai, par­ke­riai, są­siu­vi­niai, ap­lan­ka­lai kai ku­riais at­ve­jais gal kiek ir bran­ges­ni nei ki­tur, ta­čiau ko­ky­biš­ki. Daug me­tų kny­gy­nas pa­si­rū­pi­na, jog pir­kė­jai čia ras­tų mo­kyk­li­nių pre­kių kai­ria­ran­kiams, žo­dy­nė­lių, vi­so­kių pa­pil­do­mų lei­di­nių, dū­de­lių pra­di­nu­kams.Ati­dūs pa­si­rin­ki­mai

Kny­gy­no di­rek­to­rė A. Sau­lie­nė pa­si­džiau­gė gra­žiu bend­ra­dar­bia­vi­mu su Švie­ti­mo sky­riaus spe­cia­lis­tais, ku­rie da­li­ja­si in­for­ma­ci­ja dėl už­sa­ky­mų. Liūd­na tik tai, kad šie­met ra­jo­ne mo­ki­nių ge­ro­kai su­ma­žė­jo.

Bet šią va­sa­rą kny­gy­no dar­buo­to­jos pa­ste­bė­jo anks­čiau į akis ne­kri­tu­sį fak­tą. Į kny­gy­ną daž­niau už­su­ka ato­sto­gau­ti iš už­sie­nio su­grį­žę jau­ni žmo­nės. Jie per­ka lie­tu­viš­kų kny­gų sau ir pra­šo vai­kiš­kų kny­ge­lių, pra­ty­bų są­siu­vi­nių, nes gy­ven­da­mi Ai­ri­jo­je ar Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je no­ri pa­ruoš­ti sa­vo vai­ku­čius mo­kyk­lai.

Di­rek­to­rė sa­kė no­rin­ti kreip­tis į tuos tė­ve­lius, ku­rie ne­ži­no, iš ko­kių au­to­rių va­do­vė­lių mo­ky­sis jų vai­kai. Ge­riau te­gul jie ne­sku­ba ir iš anks­to ne­per­ka pra­ty­bų są­siu­vi­nių. Lie­tu­vo­je ga­lio­ja tai­syk­lė, jog kny­gos, taip pat – ir pra­ty­bų są­siu­vi­niai, ne­kei­čia­mi, ne­bent pa­si­tai­ko po­lig­ra­fi­nis bro­kas. To­kiais at­ve­jais ga­li bū­ti pa­kei­čia­mi net pra­dė­ti pra­ty­bų są­siu­vi­niai.Pa­si­rin­ki­mo tei­sė

Už­kal­bi­no­me praė­ju­sios sa­vai­tės vi­du­ry­je į kny­gy­ną už­su­ku­sius ap­si­pirk­ti Sū­da­vos vi­du­ri­nės mo­kyk­los aš­tun­to­ką Ka­ro­lį Grei­fen­ber­ge­rį su ma­ma Bi­ru­te. Pa­sak jų, čia esą pa­to­giau­sia nu­si­pirk­ti ne tik pra­ty­bų są­siu­vi­nių, bet ir ki­tų mo­kyk­li­nių pre­kių. Aki­vaiz­du, jog kny­gy­no dar­buo­to­jos ge­rai nu­si­ma­no apie moks­lei­vių po­rei­kius, jei ką pa­mirš­ti – pa­čios pa­siū­lo.

Jau­nė­lį sū­nų į mo­kyk­lą ruo­šian­ti ma­ma pa­si­džiau­gė, kad dar pa­va­sa­rį mo­kyk­los di­rek­to­rė ir mo­ky­to­jai su­pran­ta­mai vai­kams ir tė­vams išaiš­ki­no, ką rei­kės nu­si­pirk­ti. Pak­laus­ta apie ki­tas bū­ti­nas prieš rug­sė­jį iš­lai­das ma­ma sa­kė iš to ne­da­ran­ti tra­ge­di­jos. Štai, pa­vyz­džiui, tik­riau­siai rei­kės sū­nui pirk­ti nau­ją kup­ri­nę, nes į mo­kyk­lą kas­dien au­to­bu­sais ve­žio­ja­mi vai­kai jų neiš­sau­go­ja, be to, šios nė­ra pa­tva­rios.

Be abe­jo, per­ka­mos kup­ri­nės kai­na, kaip ir dau­ge­lio ki­tų mo­kyk­li­nių pre­kių, pri­klau­so nuo vai­ko no­ro ir tė­vų ki­še­nės ga­li­my­bių. In­ter­ne­ti­nė­se par­duo­tu­vė­se siū­lo­ma kup­ri­nių ir už pus­ket­vir­to šim­to, ir už ke­lias de­šim­tis li­tų.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Jubiliejų švenčiantis gydytojas savęs be medicinos neįsivaizduoja
* Naujų nesutarimų fone prisimintos senos nuoskaudos
* Vilkaviškio mieste siaučia vandalai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Ar galima sakyti „prieinama kaina“?
ikrai galima, kadangi „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ nurodoma trečioji dalyvio prieinamas reikšmė – „nebrangus, įperkamas“.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas