„Santaka“ / „Omnitel“ verčia mokėti už paslaugas, kuriomis žmonės nesinaudojo

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-16 05:56

Dalinkitės:  


Ro­mu­tė ir Al­gi­man­tas Dab­ri­lai jau dau­giau nei me­tus ne­ga­li ra­miai gy­ven­ti dėl nuo­lat siun­ti­nė­ja­mų laiš­kų su rei­ka­la­vi­mais su­si­mo­kė­ti ne­bū­tą sko­lą, dėl ku­rios gra­si­na­ma net teis­mu.

Autoriaus nuotr.


„Omnitel“ verčia mokėti už paslaugas, kuriomis žmonės nesinaudojo

Į re­dak­ci­ją at­vy­kę Al­gi­man­tas ir Ro­mu­tė Dab­ri­lai pa­sa­ko­jo, kad maž­daug prieš me­tus iš mo­bi­lio­jo ry­šio bend­ro­vės „Om­ni­tel“ pra­dė­jo gau­ti laiš­kus su pra­šy­mais kuo grei­čiau su­mo­kė­ti sko­lą už pa­slau­gas, ku­rio­mis jie nie­ka­da ne­si­nau­do­jo.

Abu Sū­da­vos kai­mo gy­ven­to­jai ti­ki­no nie­ka­da ne­si­nau­do­ję mi­nė­tos bend­ro­vės ry­šio pa­slau­go­mis. „Vi­są gy­ve­ni­mą ver­čia­mės tik su lai­di­niu apa­ra­tu, už pa­slau­gas vi­sa­da su­mo­ka­me lai­ku, jo­kių pro­ble­mų ne­sa­me tu­rė­ję“, – ti­ki­no R. Dab­ri­lie­nė.

Iš pra­džių ga­vę 151,40 Lt są­skai­tą už ne­bū­tus įsi­sko­li­ni­mus, Dab­ri­lai ne­krei­pė į tai dė­me­sio. Ta­čiau pa­si­kar­to­jan­tys laiš­kai pri­ver­tė su­ne­rim­ti. „Krei­pė­mės į bend­ro­vės sa­lo­ną Vil­ka­viš­ky­je, ta­čiau čia mums pa­ta­rė lauk­ti ir pi­ni­gų ne­mo­kė­ti. Sa­kė, jei įsi­vė­lė klai­da, vis­kas su­si­tvar­kys“, – pa­sa­ko­jo R. Dab­ri­lie­nė.

De­ja, nie­kas ne­si­kei­tė. Šei­ma dau­giau ne­ga­vo per­spė­ji­mų iš „Om­ni­tel“ bend­ro­vės, ta­čiau laiš­kus pra­dė­jo siun­ti­nė­ti sko­lų išieš­ko­ji­mo fir­ma UAB „Ser­gel“, pa­pil­do­mai rei­ka­lau­da­ma su­mo­kė­ti ir dels­pi­ni­gius. Pa­sak R. Dab­ri­lie­nės, vos ne kas mė­ne­sį gau­na­mi įspė­ji­mai kuo grei­čiau su­si­mo­kė­ti sko­lą ne juo­kais įbau­gi­no. Dėl šios prie­žas­ties Dab­ri­lai dar ne kar­tą krei­pė­si į „Om­ni­tel“ sa­lo­ną, esan­tį Vil­ka­viš­ky­je. Čia jie su­ži­no­jo, kad Jur­bar­ke, S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no gat­vė­je, Al­gi­man­to Dab­ri­los var­du se­niai, 2004 m. spa­lio 2 d., su „Om­ni­tel“ bu­vo pa­si­ra­šy­ta abo­nen­ti­nė su­tar­tis, ku­rio­je nu­ro­dy­tas net Sū­da­vos gy­ven­to­jo as­mens ko­das.

„La­bai nu­ste­bau. Ne­sup­ran­tu, kaip ma­no var­du kaž­kas ki­tas ga­lė­jo pa­si­ra­šy­ti su­tar­tį, juk rei­kia ne tik ma­no as­mens duo­me­nų, bet ir pa­ra­šo“, – nu­si­vy­li­mo ne­slė­pė A. Dab­ri­la. Vy­ras ti­ki­no vi­sa­da gy­ve­nęs tik Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne, o jo­kių pa­žįs­ta­mų Jur­bar­ke nie­ka­da ne­tu­rė­jęs.

Abu pa­šne­ko­vai pa­sa­ko­jo ne kar­tą mė­gi­nę ra­šy­ti įvai­rius skun­dus ir į „Om­ni­tel“, ir į „Ser­gel“ at­sto­vy­bes, ta­čiau jų pra­šy­mai iš­tir­ti įvy­kį nuo­lat at­si­muš­da­vo kaip į sie­ną. Jie su­lauk­da­vo tik at­sa­ky­mo, kad sko­la iš tie­sų eg­zis­tuo­ja, ta­čiau iš kur ji at­si­ra­do, nie­kas paaiš­kin­ti ne­si­ryž­da­vo.

Šei­ma, ne­ga­lė­da­ma ras­ti tei­sy­bės, ban­dė kreip­tis ir į po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus, ta­čiau čia taip pat ne­su­lau­kė no­ri­mo re­zul­ta­to. Jiems bu­vo pa­sa­ky­ta, kad grei­čiau­siai jų var­du yra įvyk­dy­tas nu­si­kal­ti­mas, ta­čiau pa­dė­ti jau nie­ko ne­ga­li­ma, nes nuo jo pra­džios praė­ję dau­giau nei 5 me­tai, to­dėl pa­gal LR įsta­ty­mus yra suė­jęs se­na­ties ter­mi­nas.

Pas­ku­ti­nis vi­sai ne­se­niai gau­tas laiš­kas iš UAB „Ser­gel“ Sū­da­vos gy­ven­to­jams bu­vo ypač ne­ma­lo­nus. Ja­me ra­šo­ma, kad jei ar­ti­miau­siu me­tu sko­la, šiuo me­tu sie­kian­ti be­veik 190 Lt (įskai­čiuo­jant ir dels­pi­ni­gius), ne­bus su­mo­kė­ta, bus kreip­ta­si į teis­mą. Dėl to iš­lai­dos pa­di­dė­tų dar 660 li­tų.

Apie šią si­tua­ci­ją iš­gir­dęs „Om­ni­tel“ sa­lo­no Vil­ka­viš­ky­je va­dy­bi­nin­kas-kon­sul­tan­tas Arū­nas Le­ke­šys tei­gė, jog pa­dė­ti Dab­ri­lams jau yra ban­dęs ne vie­ną kar­tą, ta­čiau si­tua­ci­ja yra per­ne­lyg pai­ni. Pa­sak jo, neį­ma­no­ma pa­si­ra­šy­ti su bend­ro­ve su­tar­ties be as­mens do­ku­men­to bei pa­ra­šo. „Ma­nau, jog kas nors są­mo­nin­gai pa­si­nau­do­jo A. Dab­ri­los as­mens duo­me­ni­mis, ir da­bar vy­riš­kis yra pri­vers­tas įro­di­nė­ti sa­vo tie­są. Jam de­rė­tų kreip­tis į teis­mo eks­per­ti­zę, kad bū­tų iden­ti­fi­kuo­tas asmens pa­ra­šas bei pa­ly­gin­tas su esan­čiu ant su­tar­ties. Jei žmo­gus tik­rai nie­ka­da ne­bu­vo pa­si­ra­šęs su­tar­ties ir tai bus įro­dy­ta, vi­sos sko­los tu­rė­tų bū­ti pa­nai­kin­tos“, – tei­gė A. Le­ke­šys.

„Ser­gel“ at­sto­vai, pa­pra­šy­ti pa­ko­men­tuo­ti šią si­tua­ci­ją, dėl ne­va kon­fi­den­cia­lios klien­to in­for­ma­ci­jos bend­rau­ti at­si­sa­kė.

Pa­si­tei­ra­vus „Om­ni­tel“ cent­ri­nės būs­ti­nės Vil­niu­je at­sto­vų bu­vo pra­neš­ta, kad šiuo me­tu abo­nen­to, ku­rio var­du su­si­da­rė sko­los, nu­me­ris pri­klau­so Prie­nų ra­jo­ne gy­ve­nan­čiai Vir­gi­ni­jai Pa­ra­daus­kie­nei. Dau­giau in­for­ma­ci­jos, pa­sak kal­bin­tų­jų, pa­teik­ti neį­ma­no­ma, nes nė­ra iš­li­kę duo­me­nų, kam šis nu­me­ris pri­klau­sė se­niau.

Nu­ken­tė­ju­sia­jam A. Dab­ri­lai bu­vo pa­tar­ta kuo sku­biau raš­tiš­kai kreip­tis į „Om­ni­tel“ būs­ti­nę Vil­niu­je ir smul­kiai bei tiks­liai ap­ra­šy­ti vi­sas įvy­kio de­ta­les. Tai pa­da­rius, bend­ro­vės spe­cia­lis­tai pra­dės ty­ri­mą. Jei bus įro­dy­ta, jog sko­la iš A. Dab­ri­los rei­ka­lau­ja­ma ne­tei­sė­tai, ši bus pa­nai­kin­ta.

Nors abu se­no­liai ti­ki­no, kad ieš­ko­da­mi tei­sy­bės krei­pė­si be­veik į vi­sas įma­no­mas ins­tan­ci­jas, ran­kų nu­leis­ti vis dar ne­ke­ti­na. „Ga­lė­tu­me su­si­mo­kė­ti tą su­mą, bet to­kiu at­ve­ju pri­si­pa­žin­tu­me esan­tys kal­ti“, – tei­gė R. Dab­ri­lie­nė.And­rius GRY­GE­LAI­TIS


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Ilgai lauktas mamografas jau pradėjo dirbti
* Pirmine teisine pagalba naudojasi vis daugiau žmonių
* Būsimose miesto poilsio zonose ketinama palikti sveikus ir gražius medžius
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

„Karilionas“ ar „kariljonas“?
Nė vienas rašybos variantas nelaikytinas klaida.
„Tarptautinių žodžių žodyne“ šis žodis rašomas be j karilionas (pranc. carillon ): 1. tarpusavyje suderintų įv. dydžio varpų komplektas, turintis automatinį skambinimo mechanizmą; kai kurių karilionų varpai mušami rankomis plaktukais; 2. varpų muzika.
Tačiau Kalbos komisijos posėdyje apsvarsčius nutarta, kad tais atvejais, kai originalo formoje i eina po priebalsės ir tariamas jotas, gali būti rašoma raidė j: kariljonas (kaip šampinjonas, paviljonas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas