„Santaka“ / „Omnitel“ verčia mokėti už paslaugas, kuriomis žmonės nesinaudojo

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07

Parduoda kiaulę skersti. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-10-01 11:50:58Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-16 05:56

Dalinkitės:  


Ro­mu­tė ir Al­gi­man­tas Dab­ri­lai jau dau­giau nei me­tus ne­ga­li ra­miai gy­ven­ti dėl nuo­lat siun­ti­nė­ja­mų laiš­kų su rei­ka­la­vi­mais su­si­mo­kė­ti ne­bū­tą sko­lą, dėl ku­rios gra­si­na­ma net teis­mu.

Autoriaus nuotr.


„Omnitel“ verčia mokėti už paslaugas, kuriomis žmonės nesinaudojo

Į re­dak­ci­ją at­vy­kę Al­gi­man­tas ir Ro­mu­tė Dab­ri­lai pa­sa­ko­jo, kad maž­daug prieš me­tus iš mo­bi­lio­jo ry­šio bend­ro­vės „Om­ni­tel“ pra­dė­jo gau­ti laiš­kus su pra­šy­mais kuo grei­čiau su­mo­kė­ti sko­lą už pa­slau­gas, ku­rio­mis jie nie­ka­da ne­si­nau­do­jo.

Abu Sū­da­vos kai­mo gy­ven­to­jai ti­ki­no nie­ka­da ne­si­nau­do­ję mi­nė­tos bend­ro­vės ry­šio pa­slau­go­mis. „Vi­są gy­ve­ni­mą ver­čia­mės tik su lai­di­niu apa­ra­tu, už pa­slau­gas vi­sa­da su­mo­ka­me lai­ku, jo­kių pro­ble­mų ne­sa­me tu­rė­ję“, – ti­ki­no R. Dab­ri­lie­nė.

Iš pra­džių ga­vę 151,40 Lt są­skai­tą už ne­bū­tus įsi­sko­li­ni­mus, Dab­ri­lai ne­krei­pė į tai dė­me­sio. Ta­čiau pa­si­kar­to­jan­tys laiš­kai pri­ver­tė su­ne­rim­ti. „Krei­pė­mės į bend­ro­vės sa­lo­ną Vil­ka­viš­ky­je, ta­čiau čia mums pa­ta­rė lauk­ti ir pi­ni­gų ne­mo­kė­ti. Sa­kė, jei įsi­vė­lė klai­da, vis­kas su­si­tvar­kys“, – pa­sa­ko­jo R. Dab­ri­lie­nė.

De­ja, nie­kas ne­si­kei­tė. Šei­ma dau­giau ne­ga­vo per­spė­ji­mų iš „Om­ni­tel“ bend­ro­vės, ta­čiau laiš­kus pra­dė­jo siun­ti­nė­ti sko­lų išieš­ko­ji­mo fir­ma UAB „Ser­gel“, pa­pil­do­mai rei­ka­lau­da­ma su­mo­kė­ti ir dels­pi­ni­gius. Pa­sak R. Dab­ri­lie­nės, vos ne kas mė­ne­sį gau­na­mi įspė­ji­mai kuo grei­čiau su­si­mo­kė­ti sko­lą ne juo­kais įbau­gi­no. Dėl šios prie­žas­ties Dab­ri­lai dar ne kar­tą krei­pė­si į „Om­ni­tel“ sa­lo­ną, esan­tį Vil­ka­viš­ky­je. Čia jie su­ži­no­jo, kad Jur­bar­ke, S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no gat­vė­je, Al­gi­man­to Dab­ri­los var­du se­niai, 2004 m. spa­lio 2 d., su „Om­ni­tel“ bu­vo pa­si­ra­šy­ta abo­nen­ti­nė su­tar­tis, ku­rio­je nu­ro­dy­tas net Sū­da­vos gy­ven­to­jo as­mens ko­das.

„La­bai nu­ste­bau. Ne­sup­ran­tu, kaip ma­no var­du kaž­kas ki­tas ga­lė­jo pa­si­ra­šy­ti su­tar­tį, juk rei­kia ne tik ma­no as­mens duo­me­nų, bet ir pa­ra­šo“, – nu­si­vy­li­mo ne­slė­pė A. Dab­ri­la. Vy­ras ti­ki­no vi­sa­da gy­ve­nęs tik Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne, o jo­kių pa­žįs­ta­mų Jur­bar­ke nie­ka­da ne­tu­rė­jęs.

Abu pa­šne­ko­vai pa­sa­ko­jo ne kar­tą mė­gi­nę ra­šy­ti įvai­rius skun­dus ir į „Om­ni­tel“, ir į „Ser­gel“ at­sto­vy­bes, ta­čiau jų pra­šy­mai iš­tir­ti įvy­kį nuo­lat at­si­muš­da­vo kaip į sie­ną. Jie su­lauk­da­vo tik at­sa­ky­mo, kad sko­la iš tie­sų eg­zis­tuo­ja, ta­čiau iš kur ji at­si­ra­do, nie­kas paaiš­kin­ti ne­si­ryž­da­vo.

Šei­ma, ne­ga­lė­da­ma ras­ti tei­sy­bės, ban­dė kreip­tis ir į po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus, ta­čiau čia taip pat ne­su­lau­kė no­ri­mo re­zul­ta­to. Jiems bu­vo pa­sa­ky­ta, kad grei­čiau­siai jų var­du yra įvyk­dy­tas nu­si­kal­ti­mas, ta­čiau pa­dė­ti jau nie­ko ne­ga­li­ma, nes nuo jo pra­džios praė­ję dau­giau nei 5 me­tai, to­dėl pa­gal LR įsta­ty­mus yra suė­jęs se­na­ties ter­mi­nas.

Pas­ku­ti­nis vi­sai ne­se­niai gau­tas laiš­kas iš UAB „Ser­gel“ Sū­da­vos gy­ven­to­jams bu­vo ypač ne­ma­lo­nus. Ja­me ra­šo­ma, kad jei ar­ti­miau­siu me­tu sko­la, šiuo me­tu sie­kian­ti be­veik 190 Lt (įskai­čiuo­jant ir dels­pi­ni­gius), ne­bus su­mo­kė­ta, bus kreip­ta­si į teis­mą. Dėl to iš­lai­dos pa­di­dė­tų dar 660 li­tų.

Apie šią si­tua­ci­ją iš­gir­dęs „Om­ni­tel“ sa­lo­no Vil­ka­viš­ky­je va­dy­bi­nin­kas-kon­sul­tan­tas Arū­nas Le­ke­šys tei­gė, jog pa­dė­ti Dab­ri­lams jau yra ban­dęs ne vie­ną kar­tą, ta­čiau si­tua­ci­ja yra per­ne­lyg pai­ni. Pa­sak jo, neį­ma­no­ma pa­si­ra­šy­ti su bend­ro­ve su­tar­ties be as­mens do­ku­men­to bei pa­ra­šo. „Ma­nau, jog kas nors są­mo­nin­gai pa­si­nau­do­jo A. Dab­ri­los as­mens duo­me­ni­mis, ir da­bar vy­riš­kis yra pri­vers­tas įro­di­nė­ti sa­vo tie­są. Jam de­rė­tų kreip­tis į teis­mo eks­per­ti­zę, kad bū­tų iden­ti­fi­kuo­tas asmens pa­ra­šas bei pa­ly­gin­tas su esan­čiu ant su­tar­ties. Jei žmo­gus tik­rai nie­ka­da ne­bu­vo pa­si­ra­šęs su­tar­ties ir tai bus įro­dy­ta, vi­sos sko­los tu­rė­tų bū­ti pa­nai­kin­tos“, – tei­gė A. Le­ke­šys.

„Ser­gel“ at­sto­vai, pa­pra­šy­ti pa­ko­men­tuo­ti šią si­tua­ci­ją, dėl ne­va kon­fi­den­cia­lios klien­to in­for­ma­ci­jos bend­rau­ti at­si­sa­kė.

Pa­si­tei­ra­vus „Om­ni­tel“ cent­ri­nės būs­ti­nės Vil­niu­je at­sto­vų bu­vo pra­neš­ta, kad šiuo me­tu abo­nen­to, ku­rio var­du su­si­da­rė sko­los, nu­me­ris pri­klau­so Prie­nų ra­jo­ne gy­ve­nan­čiai Vir­gi­ni­jai Pa­ra­daus­kie­nei. Dau­giau in­for­ma­ci­jos, pa­sak kal­bin­tų­jų, pa­teik­ti neį­ma­no­ma, nes nė­ra iš­li­kę duo­me­nų, kam šis nu­me­ris pri­klau­sė se­niau.

Nu­ken­tė­ju­sia­jam A. Dab­ri­lai bu­vo pa­tar­ta kuo sku­biau raš­tiš­kai kreip­tis į „Om­ni­tel“ būs­ti­nę Vil­niu­je ir smul­kiai bei tiks­liai ap­ra­šy­ti vi­sas įvy­kio de­ta­les. Tai pa­da­rius, bend­ro­vės spe­cia­lis­tai pra­dės ty­ri­mą. Jei bus įro­dy­ta, jog sko­la iš A. Dab­ri­los rei­ka­lau­ja­ma ne­tei­sė­tai, ši bus pa­nai­kin­ta.

Nors abu se­no­liai ti­ki­no, kad ieš­ko­da­mi tei­sy­bės krei­pė­si be­veik į vi­sas įma­no­mas ins­tan­ci­jas, ran­kų nu­leis­ti vis dar ne­ke­ti­na. „Ga­lė­tu­me su­si­mo­kė­ti tą su­mą, bet to­kiu at­ve­ju pri­si­pa­žin­tu­me esan­tys kal­ti“, – tei­gė R. Dab­ri­lie­nė.And­rius GRY­GE­LAI­TIS


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Išrinkti geriausi „Metų ūkiai“
* Svečiui iš Vokietijos įteiktos Garbės piliečio regalijos
* Neišmokiusi veltėdžių gyventi visuomenė moka dvigubai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Ar galima „dirbti pareigose“?
Daiktavardis pareigos žymi darbo ar tarnybos vietoje turimą statusą, bet ne pačią vietą, todėl vietininkas pareigose nevartotinas, pvz.: Jis dirba direktoriaus pareigose (taisoma yra direktorius, dirba direktoriumi, eina direktoriaus pareigas).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas