„Santaka“ / Naujoji apaštalų bažnyčia šventė atkūrimo jubiliejų

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-13 07:00

Dalinkitės:  


Dvidešimtmečio proga Kybartų Naujosios apaštalų bažnyčios tikinčiuosius aplankė apaštalas Arminas Brinkmannas, kuris po pamaldų penkiems žmonėms atliko paženklinimo ceremoniją.

Autorės nuotr.


Naujoji apaštalų bažnyčia šventė atkūrimo jubiliejų

Kristina VAITKEVIČIENĖ

Ne­se­niai vie­na iš ke­tu­rių Ky­bar­tuo­se gy­vuo­jan­čių kon­fe­si­jų – Nau­jo­ji apaš­ta­lų baž­ny­čia – šven­tė sa­vo at­kū­ri­mo šia­me mies­te dvi­de­šimt­me­tį.Ap­lan­kė apaš­ta­las

Ju­bi­lie­jaus pro­ga re­li­gi­nę bend­ruo­me­nę ap­lan­kė kraš­to apaš­ta­las Ar­mi­nas Brink­man­nas. Jį ly­dė­jo apaš­ta­las Wal­te­ris Schor­ras, vys­ku­pas Ar­tū­ras Strel­čiū­nas, kraš­to vy­res­ny­sis And­re­jus And­ri­ja­no­vas bei kraš­to evan­ge­lis­tai ir ku­ni­gai. Sve­čius Ky­bar­tų baž­ny­čio­je priė­mė evan­ge­lis­tas (kle­bo­nas) Jus­ti­nas Po­vi­lai­tis.

Pa­mal­do­se da­ly­va­vo pie­tų Lie­tu­vos bend­ruo­me­nės. Į vo­kiš­kai A. Brink­man­no skai­to­mas šven­ti­nes pa­mal­das su­si­rin­ko apie pu­sant­ro šim­to žmo­nių. Po pa­mal­dų kraš­to apaš­ta­las pa­ženk­li­no Šven­tą­ja Dva­sia (pa­krikš­ti­jo) pen­kis žmo­nes, nau­joms pa­rei­goms bu­vo or­di­nuo­ti du dia­ko­nai iš Ky­bar­tų ir Jur­bar­ko bei vie­nas ku­ni­gas iš Klai­pė­dos. Gie­do­jo jung­ti­nis cho­ras, po pa­mal­dų vy­ko šven­ti­nis kon­cer­tas.At­gai­la – sa­vy­je

Pa­kal­bin­tas evan­ge­lis­tas J. Po­vi­lai­tis sa­kė, kad ši šven­tė yra la­bai svar­bi Ky­bar­tų ti­kin­tie­siems. Prieš dvi­de­šimt me­tų at­kū­rus is­to­ri­nę Nau­jo­sios apaš­ta­lų baž­ny­čios bend­ruo­me­nę, nie­kas ne­ga­lė­jo pro­gno­zuo­ti, kaip įvy­kiai klos­ty­sis to­liau, ar at­si­kū­ru­si bend­ruo­me­nė ne­su­nyks. Ta­čiau vis di­dė­jan­čios ti­kin­čių­jų gre­tos pa­ro­dė, jog šis ti­kė­ji­mas žmo­nėms rei­ka­lin­gas.

Su už­sie­nio ti­kin­čių­jų pa­gal­ba Ky­bar­tuo­se iš­ki­lo dai­li šiuo­lai­ki­nė baž­ny­čia. Jo­je kiek­vie­ną sek­ma­die­nį, 10 val., vyks­ta pa­mal­dos. Į jas at­va­žiuo­ja ti­kin­tie­ji ir iš Vil­ka­viš­kio, ir iš Viš­ty­čio.

Pa­kal­bin­ti žmo­nės sa­kė, kad jiems ypač pa­tin­ka tie­sio­gi­nis bend­ra­vi­mas su evan­ge­lis­tais, apaš­ta­lais. Kiek­vie­nas iš­gy­ve­nęs pa­mal­das ti­kin­ty­sis gau­na nuo­dė­mių at­lei­di­mą ir bū­na pa­kvies­tas Šven­to­sios va­ka­rie­nės (Ko­mu­ni­jos). Dau­ge­liui pa­tin­ka tai, kad nie­kam ne­rei­kia išpažinti sa­vo nuo­dė­mių, o tie­siog už­ten­ka dėl jų gai­lė­tis ir su­pras­ti, kad su­kly­dai.Ats­ki­lo nuo ang­lų

Re­mian­tis is­to­ri­niais šal­ti­niais, Nau­jo­ji apaš­ta­lų baž­ny­čia ki­lo iš ir­vin­gis­tų ju­dė­ji­mo, ku­ris skel­bė, kad grįž­tan­tį Kris­tų tu­rė­tų pa­si­tik­ti tiek pat apaš­ta­lų, kiek jų bu­vo evan­ge­li­niais lai­kais – dvy­li­ka. Tiek įšven­tin­tų­jų tu­rė­tų su­lauk­ti Kris­taus atė­ji­mo, to­dėl, įšven­ti­nus pir­muo­sius, nau­jų apaš­ta­lų šven­tin­ti ne­bu­vo ke­ti­na­ma.

Jau 1860 me­tais iš 12 įšven­tin­tų apaš­ta­lų be­li­ko pu­sė. Su­vok­da­mi, jog tai gre­sia ju­dė­ji­mo sui­ri­mu, Vo­kie­ti­jos bend­ruo­me­nių va­do­vai rei­ka­la­vo nau­jų apaš­ta­lų įšven­ti­ni­mo, ta­čiau bu­vo prie­šiš­kai su­tik­ti Ang­li­jos apaš­ta­lų. 1863 m. vo­kie­čių bend­ruo­me­nių at­sto­vai su­si­rin­ko Ham­bur­ge ir įšven­ti­no nau­jus apaš­ta­lus. Taip ir­vin­gis­tų ju­dė­ji­mas ski­lo ir Vo­kie­ti­jo­je su­si­kū­rė Nau­jo­ji apaš­ta­lų baž­ny­čia, ku­ri šven­ti­no tiek apaš­ta­lų, kiek rei­kė­jo vis au­gan­čiam ju­dė­ji­mui stip­rin­ti, ir tai bent iš da­lies už­tik­ri­no šios baž­ny­čios gy­vy­bin­gu­mą.Svar­biau­si – apaš­ta­lai

Šian­dien Nau­ja­jai apaš­ta­lų baž­ny­čiai va­do­vau­ja apaš­ta­lų ko­le­gi­ja, ku­rios prie­ša­ky sto­vi vy­riau­sia­sis apaš­ta­las Vil­hel­mas Lė­be­ris, re­zi­duo­jan­tis Švei­ca­ri­jo­je, Ciū­ri­che. Baž­ny­čios struk­tū­ra yra švel­niai hie­rar­chi­nė, pri­me­nan­ti Ka­ta­li­kų baž­ny­čią. Vy­riau­sią­jį apaš­ta­lą pa­si­ren­ka jo pirm­ta­kas iš apaš­ta­lų ko­le­gi­jos na­rių.

Ats­ki­riems re­gio­nams vy­riau­sia­sis apaš­ta­las ski­ria va­do­vau­ti apaš­ta­lus, jiems tal­ki­na vys­ku­pai. Ki­tos, že­mes­nės pa­rei­gy­bės, yra kraš­to evan­ge­lis­tas, kraš­to vy­res­ny­sis, bend­ruo­me­nėms va­do­vau­ja ku­ni­gai, dia­ko­nai.

Pa­gal ti­kė­ji­mo iš­pa­ži­ni­mą Nau­jo­ji apaš­ta­lų baž­ny­čia yra krikš­čio­niš­ka baž­ny­čia, be­si­lai­kan­ti is­to­ri­nės krikš­čio­ny­bės dokt­ri­nų. Ypa­tin­ga vie­ta čia su­tei­kia­ma apaš­ta­lams, per ku­riuos at­lei­džia­mos nuo­dė­mės pa­mal­do­se, tei­kia­mi sak­ra­men­tai. Vi­są sa­vo dė­me­sį šis ti­kė­ji­mas su­tel­kia į vi­di­nį bend­ruo­me­nės gy­ve­ni­mą. Bend­ruo­me­nės vi­du­je la­bai iš­vys­ty­ti sa­vi­tar­pio pa­gal­bos me­cha­niz­mai, pvz., tur­tin­ges­nių ša­lių bend­ruo­me­nės stip­riai pa­de­da var­gin­giau gy­ve­nan­čioms.Veik­la bu­vo nu­trū­ku­si

Pir­mo­sios Nau­jų­jų apaš­ta­lų baž­ny­čios stei­gė­si Ma­žo­jo­je Lie­tu­vo­je. Tar­pu­ka­riu šiam ti­kė­ji­mui pri­klau­san­čios pa­ra­pi­jos taip pat vei­kė ir Ky­bar­tuo­se bei Viš­ty­ty­je. Ky­bar­tų pa­ra­pi­ja bu­vo įsteig­ta dar 1914 m. Sta­lu­pė­nų pa­ra­pi­jos ini­cia­ty­va. 1925 m. Vil­ka­viš­kio ap­skri­ties vir­ši­nin­kas įre­gist­ra­vo Ky­bar­tų pa­ra­pi­ją.

Pir­mo­sios ne­prik­lau­so­my­bės lai­ko­tar­piu Lie­tu­vo­je šios baž­ny­čios sėk­min­gai vei­kė ir tu­rė­jo bent 9 bend­ruo­me­nes. So­vie­tų oku­pa­ci­jos me­tais veik­la nu­trū­ko. Tam įta­kos tu­rė­jo tiek so­vie­ti­nės rep­re­si­jos, tiek tai, kad ne­ma­ža bend­ruo­me­nių na­rių da­lis ga­lė­jo pa­si­nau­do­ti re­pat­ria­ci­jos į Vo­kie­ti­jos Fe­de­ra­ci­nę Res­pub­li­ką tei­se.Sa­va­ran­kiš­ka baž­ny­čia

At­kū­rus Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bę, Nau­jo­ji apaš­ta­lų baž­ny­čia bu­vo įre­gist­ruo­ta Vy­riau­sy­bės 1992-02-14 po­tvar­kiu Nr. 166p. Šian­dien ji su­skirs­ty­ta į du re­gio­nus – Ry­tų ir Va­ka­rų.

Kaip skel­bia pa­tys šio ti­kė­ji­mo tar­nai, Nau­jo­ji apaš­ta­lų baž­ny­čia šiuo me­tu vei­kia dau­giau ne­gu 190 ša­lių vi­sa­me pa­sau­ly­je ir vie­ni­ja apie 65 tūkst. bend­ruo­me­nių su dau­giau nei 10 mln. na­rių. Ši baž­ny­čia Lie­tu­vo­je yra sa­va­ran­kiš­ka ir neats­ki­ria­ma tarp­tau­ti­nės Nau­jo­sios apaš­ta­lų baž­ny­čios da­lis.

Sta­tis­ti­kos duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je yra 35 re­gu­lia­riai su­si­ren­kan­čios bend­ruo­me­nės, ku­rios vie­ni­ja 5,6 tūkst. na­rių, jiems pa­tar­nau­ja 80 dva­si­nin­kų.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Kybartų „vaiduokliui“ Savivaldybė nutarė skirti administratorių
* Ispaniją palikusi siuvėja pamažu savo vietą atranda Vilkaviškyje
* Lopai ant lopų – ir tie patys banguoti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas