„Santaka“ / Naujoji apaštalų bažnyčia šventė atkūrimo jubiliejų

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Atlieka vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 623 56 052.
Galioja iki: 2019-02-23 09:35:01

Parduoda arba išnuomuoja 3 ha žemės Vilkupių kaime. Tel. 8 626 38 767.
Galioja iki: 2019-02-28 08:11:49

Parduoda naudotą 6 stalčių šaldiklį BOSCH, šiaudapjovę („akselinę“) su vienfaziu vokišku varikliu. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-02-28 08:12:20

Parduoda 0,74 ha žemės ūkio paskirties sklypą (1 km nuo Vilkaviškio, yra elektra prie kelio, tinka namui statyti), 0,25 ha namų valdą Vilkaviškio miesto ribose ir gretimą 0,14 ha žemės ūkio paskirties sklypą (galima pirkti abu kartu). Tel. 8 680 59 859.
Galioja iki: 2019-03-02 11:48:20

Parduoda hidraules žarnas traktoriui DT-75, paleidimo varikliuką PD-8, UAZ-452 dalis, grėblį-vartytuvą TZK-7, būgninius volus (300 l talpos), 5 m³ cisterną, grūdų sėjamąją SZ-3,6, siją (18 m), elektros variklius (3 kW–20 kW), vartomą 3 vagų plūgą. Tel. 8 643 28 365.
Galioja iki: 2019-03-02 15:11:28

Parduoda 1 t talpos plastikinį konteinerį metaliniame rėme su prailgintu išleidimo čiaupu, 1 t talpos plastikinę talpyklą be rėmo (15 Eur), lengvojo automobilio priekabos ašį (60 Eur), du dyzelinius patalpų šildytuvus (50 Eur už vnt.). Tel. 8 686 98 506.
Galioja iki: 2019-03-03 10:16:02

Parduodu 1 kambario butą su daliniais patogumais J.Basanavičiaus 10, Kybartuose (3000 Eur). Tel. 8 618 23 835.
Galioja iki: 2019-03-03 16:08:06Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-13 07:00

Dalinkitės:  


Dvidešimtmečio proga Kybartų Naujosios apaštalų bažnyčios tikinčiuosius aplankė apaštalas Arminas Brinkmannas, kuris po pamaldų penkiems žmonėms atliko paženklinimo ceremoniją.

Autorės nuotr.


Naujoji apaštalų bažnyčia šventė atkūrimo jubiliejų

Kristina VAITKEVIČIENĖ

Ne­se­niai vie­na iš ke­tu­rių Ky­bar­tuo­se gy­vuo­jan­čių kon­fe­si­jų – Nau­jo­ji apaš­ta­lų baž­ny­čia – šven­tė sa­vo at­kū­ri­mo šia­me mies­te dvi­de­šimt­me­tį.Ap­lan­kė apaš­ta­las

Ju­bi­lie­jaus pro­ga re­li­gi­nę bend­ruo­me­nę ap­lan­kė kraš­to apaš­ta­las Ar­mi­nas Brink­man­nas. Jį ly­dė­jo apaš­ta­las Wal­te­ris Schor­ras, vys­ku­pas Ar­tū­ras Strel­čiū­nas, kraš­to vy­res­ny­sis And­re­jus And­ri­ja­no­vas bei kraš­to evan­ge­lis­tai ir ku­ni­gai. Sve­čius Ky­bar­tų baž­ny­čio­je priė­mė evan­ge­lis­tas (kle­bo­nas) Jus­ti­nas Po­vi­lai­tis.

Pa­mal­do­se da­ly­va­vo pie­tų Lie­tu­vos bend­ruo­me­nės. Į vo­kiš­kai A. Brink­man­no skai­to­mas šven­ti­nes pa­mal­das su­si­rin­ko apie pu­sant­ro šim­to žmo­nių. Po pa­mal­dų kraš­to apaš­ta­las pa­ženk­li­no Šven­tą­ja Dva­sia (pa­krikš­ti­jo) pen­kis žmo­nes, nau­joms pa­rei­goms bu­vo or­di­nuo­ti du dia­ko­nai iš Ky­bar­tų ir Jur­bar­ko bei vie­nas ku­ni­gas iš Klai­pė­dos. Gie­do­jo jung­ti­nis cho­ras, po pa­mal­dų vy­ko šven­ti­nis kon­cer­tas.At­gai­la – sa­vy­je

Pa­kal­bin­tas evan­ge­lis­tas J. Po­vi­lai­tis sa­kė, kad ši šven­tė yra la­bai svar­bi Ky­bar­tų ti­kin­tie­siems. Prieš dvi­de­šimt me­tų at­kū­rus is­to­ri­nę Nau­jo­sios apaš­ta­lų baž­ny­čios bend­ruo­me­nę, nie­kas ne­ga­lė­jo pro­gno­zuo­ti, kaip įvy­kiai klos­ty­sis to­liau, ar at­si­kū­ru­si bend­ruo­me­nė ne­su­nyks. Ta­čiau vis di­dė­jan­čios ti­kin­čių­jų gre­tos pa­ro­dė, jog šis ti­kė­ji­mas žmo­nėms rei­ka­lin­gas.

Su už­sie­nio ti­kin­čių­jų pa­gal­ba Ky­bar­tuo­se iš­ki­lo dai­li šiuo­lai­ki­nė baž­ny­čia. Jo­je kiek­vie­ną sek­ma­die­nį, 10 val., vyks­ta pa­mal­dos. Į jas at­va­žiuo­ja ti­kin­tie­ji ir iš Vil­ka­viš­kio, ir iš Viš­ty­čio.

Pa­kal­bin­ti žmo­nės sa­kė, kad jiems ypač pa­tin­ka tie­sio­gi­nis bend­ra­vi­mas su evan­ge­lis­tais, apaš­ta­lais. Kiek­vie­nas iš­gy­ve­nęs pa­mal­das ti­kin­ty­sis gau­na nuo­dė­mių at­lei­di­mą ir bū­na pa­kvies­tas Šven­to­sios va­ka­rie­nės (Ko­mu­ni­jos). Dau­ge­liui pa­tin­ka tai, kad nie­kam ne­rei­kia išpažinti sa­vo nuo­dė­mių, o tie­siog už­ten­ka dėl jų gai­lė­tis ir su­pras­ti, kad su­kly­dai.Ats­ki­lo nuo ang­lų

Re­mian­tis is­to­ri­niais šal­ti­niais, Nau­jo­ji apaš­ta­lų baž­ny­čia ki­lo iš ir­vin­gis­tų ju­dė­ji­mo, ku­ris skel­bė, kad grįž­tan­tį Kris­tų tu­rė­tų pa­si­tik­ti tiek pat apaš­ta­lų, kiek jų bu­vo evan­ge­li­niais lai­kais – dvy­li­ka. Tiek įšven­tin­tų­jų tu­rė­tų su­lauk­ti Kris­taus atė­ji­mo, to­dėl, įšven­ti­nus pir­muo­sius, nau­jų apaš­ta­lų šven­tin­ti ne­bu­vo ke­ti­na­ma.

Jau 1860 me­tais iš 12 įšven­tin­tų apaš­ta­lų be­li­ko pu­sė. Su­vok­da­mi, jog tai gre­sia ju­dė­ji­mo sui­ri­mu, Vo­kie­ti­jos bend­ruo­me­nių va­do­vai rei­ka­la­vo nau­jų apaš­ta­lų įšven­ti­ni­mo, ta­čiau bu­vo prie­šiš­kai su­tik­ti Ang­li­jos apaš­ta­lų. 1863 m. vo­kie­čių bend­ruo­me­nių at­sto­vai su­si­rin­ko Ham­bur­ge ir įšven­ti­no nau­jus apaš­ta­lus. Taip ir­vin­gis­tų ju­dė­ji­mas ski­lo ir Vo­kie­ti­jo­je su­si­kū­rė Nau­jo­ji apaš­ta­lų baž­ny­čia, ku­ri šven­ti­no tiek apaš­ta­lų, kiek rei­kė­jo vis au­gan­čiam ju­dė­ji­mui stip­rin­ti, ir tai bent iš da­lies už­tik­ri­no šios baž­ny­čios gy­vy­bin­gu­mą.Svar­biau­si – apaš­ta­lai

Šian­dien Nau­ja­jai apaš­ta­lų baž­ny­čiai va­do­vau­ja apaš­ta­lų ko­le­gi­ja, ku­rios prie­ša­ky sto­vi vy­riau­sia­sis apaš­ta­las Vil­hel­mas Lė­be­ris, re­zi­duo­jan­tis Švei­ca­ri­jo­je, Ciū­ri­che. Baž­ny­čios struk­tū­ra yra švel­niai hie­rar­chi­nė, pri­me­nan­ti Ka­ta­li­kų baž­ny­čią. Vy­riau­sią­jį apaš­ta­lą pa­si­ren­ka jo pirm­ta­kas iš apaš­ta­lų ko­le­gi­jos na­rių.

Ats­ki­riems re­gio­nams vy­riau­sia­sis apaš­ta­las ski­ria va­do­vau­ti apaš­ta­lus, jiems tal­ki­na vys­ku­pai. Ki­tos, že­mes­nės pa­rei­gy­bės, yra kraš­to evan­ge­lis­tas, kraš­to vy­res­ny­sis, bend­ruo­me­nėms va­do­vau­ja ku­ni­gai, dia­ko­nai.

Pa­gal ti­kė­ji­mo iš­pa­ži­ni­mą Nau­jo­ji apaš­ta­lų baž­ny­čia yra krikš­čio­niš­ka baž­ny­čia, be­si­lai­kan­ti is­to­ri­nės krikš­čio­ny­bės dokt­ri­nų. Ypa­tin­ga vie­ta čia su­tei­kia­ma apaš­ta­lams, per ku­riuos at­lei­džia­mos nuo­dė­mės pa­mal­do­se, tei­kia­mi sak­ra­men­tai. Vi­są sa­vo dė­me­sį šis ti­kė­ji­mas su­tel­kia į vi­di­nį bend­ruo­me­nės gy­ve­ni­mą. Bend­ruo­me­nės vi­du­je la­bai iš­vys­ty­ti sa­vi­tar­pio pa­gal­bos me­cha­niz­mai, pvz., tur­tin­ges­nių ša­lių bend­ruo­me­nės stip­riai pa­de­da var­gin­giau gy­ve­nan­čioms.Veik­la bu­vo nu­trū­ku­si

Pir­mo­sios Nau­jų­jų apaš­ta­lų baž­ny­čios stei­gė­si Ma­žo­jo­je Lie­tu­vo­je. Tar­pu­ka­riu šiam ti­kė­ji­mui pri­klau­san­čios pa­ra­pi­jos taip pat vei­kė ir Ky­bar­tuo­se bei Viš­ty­ty­je. Ky­bar­tų pa­ra­pi­ja bu­vo įsteig­ta dar 1914 m. Sta­lu­pė­nų pa­ra­pi­jos ini­cia­ty­va. 1925 m. Vil­ka­viš­kio ap­skri­ties vir­ši­nin­kas įre­gist­ra­vo Ky­bar­tų pa­ra­pi­ją.

Pir­mo­sios ne­prik­lau­so­my­bės lai­ko­tar­piu Lie­tu­vo­je šios baž­ny­čios sėk­min­gai vei­kė ir tu­rė­jo bent 9 bend­ruo­me­nes. So­vie­tų oku­pa­ci­jos me­tais veik­la nu­trū­ko. Tam įta­kos tu­rė­jo tiek so­vie­ti­nės rep­re­si­jos, tiek tai, kad ne­ma­ža bend­ruo­me­nių na­rių da­lis ga­lė­jo pa­si­nau­do­ti re­pat­ria­ci­jos į Vo­kie­ti­jos Fe­de­ra­ci­nę Res­pub­li­ką tei­se.Sa­va­ran­kiš­ka baž­ny­čia

At­kū­rus Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bę, Nau­jo­ji apaš­ta­lų baž­ny­čia bu­vo įre­gist­ruo­ta Vy­riau­sy­bės 1992-02-14 po­tvar­kiu Nr. 166p. Šian­dien ji su­skirs­ty­ta į du re­gio­nus – Ry­tų ir Va­ka­rų.

Kaip skel­bia pa­tys šio ti­kė­ji­mo tar­nai, Nau­jo­ji apaš­ta­lų baž­ny­čia šiuo me­tu vei­kia dau­giau ne­gu 190 ša­lių vi­sa­me pa­sau­ly­je ir vie­ni­ja apie 65 tūkst. bend­ruo­me­nių su dau­giau nei 10 mln. na­rių. Ši baž­ny­čia Lie­tu­vo­je yra sa­va­ran­kiš­ka ir neats­ki­ria­ma tarp­tau­ti­nės Nau­jo­sios apaš­ta­lų baž­ny­čios da­lis.

Sta­tis­ti­kos duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je yra 35 re­gu­lia­riai su­si­ren­kan­čios bend­ruo­me­nės, ku­rios vie­ni­ja 5,6 tūkst. na­rių, jiems pa­tar­nau­ja 80 dva­si­nin­kų.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Darbus ir dainas skyrė Lietuvai
* Pakeitęs pavardę praeities neištrinsi
* Vištyčio gyventojų sodyboje kas rytą pusryčiauja voverės
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kurios partijos, komiteto kandidatus rinktumėte į Savivaldybės tarybą?
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos
Visuomeninio rinkimų komiteto „Naujas startas“
Lietuvos socialdemokratų partijos
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio
Darbo partijosKalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „gazonas“?
Gazonas vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė. Teikiami šio žodžio pakaitai veja, dekoratyvinė pievelė.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas