„Santaka“ / Kompiuterinė tomografija – tik gydytojui rekomendavus

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda ekologiškai užaugintą mėsinę kiaulę (apie 200 kg svorio, 1,70 Eur už kg). Tel. 8 670 98 550.
Galioja iki: 2019-02-21 13:54:29

Atlieka vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 623 56 052.
Galioja iki: 2019-02-23 09:35:01

Parduoda arba išnuomuoja 3 ha žemės Vilkupių kaime. Tel. 8 626 38 767.
Galioja iki: 2019-02-28 08:11:49

Parduoda naudotą 6 stalčių šaldiklį BOSCH, šiaudapjovę („akselinę“) su vienfaziu vokišku varikliu. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-02-28 08:12:20Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-11 06:19

Dalinkitės:  


Kompiuterinė tomografija – tik gydytojui rekomendavus

Šiuo­lai­ki­nės me­di­ci­nos jau neį­ma­no­ma įsi­vaiz­duo­ti be ult­ra­gar­so, kom­piu­te­ri­nės to­mog­ra­fi­jos, bran­duo­li­nio mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so ty­ri­mų. Kas­met Lie­tu­vo­je at­lie­ka­ma vis dau­giau šių bran­gių me­di­ci­nos ty­ri­mų bei pro­ce­dū­rų, kas­met dau­gė­ja to­kias pa­slau­gas tei­kian­čių įstai­gų (tie­sa, bran­gios apa­ra­tū­ros pir­ki­mą sunk­me­tis gal kiek pri­stab­dė), dau­gė­ja ir šios te­mos rek­la­mos, tad au­ga šių pa­slau­gų po­rei­kis. Da­bar jau Lie­tu­vo­je pla­nuo­ja­ma įsi­gy­ti sa­vo­tiš­ką ty­ri­mų tech­ni­kos ste­buk­lą – po­zit­ro­nų emi­si­jos to­mog­ra­fą.

Paa­na­li­za­vus šių pa­slau­gų tei­ki­mo duo­me­nis, pa­dau­gė­ja ir ne­ri­mo, ypač dėl kom­piu­te­ri­nės to­mog­ra­fi­jos ty­ri­mų. Mat šio ty­ri­mo me­tu gau­na­ma ne­ma­ža ap­švi­tos do­zė. Da­bar Lie­tu­vos gy­dy­mo įstai­go­se yra apie 50 kom­piu­te­ri­nės to­mog­ra­fi­jos apa­ra­tų. Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos duo­me­ni­mis, per­nai at­lik­ta 167 626 kom­piu­te­ri­nės to­mog­ra­fi­jos ty­ri­mų, tai yra 5260 dau­giau nei 2008-ai­siais, o pa­ly­gin­ti su 2005-ųjų duo­me­nis, per­nai šių pa­slau­gų su­teik­ta net 54 620 dau­giau.

„Nus­ta­ty­ta, kad 55 pro­c. vi­sos ap­švi­tos ame­ri­kie­čiai gau­na me­di­ci­nos pro­ce­dū­rų, ty­ri­mų me­tu. Lie­tu­vo­je per pa­sta­ruo­sius tre­jus ket­ve­rius me­tus ši pro­ble­ma ir­gi ta­po ak­tua­li. Neap­dai­riai el­gian­tis, per di­de­lės jo­ni­zuo­jan­čios spin­du­liuo­tės pa­sek­mės ga­li bū­ti liūd­nos: su­ser­ga­ma vė­žiu ar pa­ska­ti­na­mi tam tik­ri ge­ne­ti­niai po­ky­čiai“, – tei­gė Ra­dia­ci­nės sau­gos cent­ro di­rek­to­rius Al­bi­nas Mas­taus­kas, kar­tu pri­min­da­mas, kad veng­ti to­kių ty­ri­mų, kai jie bū­ti­ni, ne­rei­kė­tų. Bet tai tu­ri nu­spręs­ti pa­cien­to būk­lę įver­ti­nęs gy­dy­to­jas. Anot A. Mas­taus­ko, blo­gai, kai pa­cien­tai pri­myg­ti­nai rei­ka­lau­ja, jog gy­dy­to­jas skir­tų ty­ri­mą kom­piu­te­ri­niu to­mog­ra­fu, nors li­gą ga­li­ma ap­tik­ti rent­ge­no apa­ra­tu, ku­rio ap­švi­tos do­zė de­šim­tį ar dau­giau kar­tų ma­žes­nė. O kad į šiuos su­dė­tin­gus ir ga­na bran­gius ty­ri­mus žiū­ri­ma kaip į pa­na­cė­ją, ne kar­tą įsi­ti­ki­no ir Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos spe­cia­lis­tai, ku­riems žmo­nės pik­tin­da­mie­si skun­džia­si, jog gy­dy­to­jas ne­sky­rė ne­va jiems bū­ti­no kom­piu­te­ri­nės to­mog­ra­fi­jos ty­ri­mo.

Nuo 2005-ųjų dau­giau nei 5 kar­tus ūg­te­lė­jo ir mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so pa­slau­gų skai­čius – per­nai jų su­teik­ta be­veik 51 tūks­tan­tis. Nors šis bran­gus ty­ri­mas ne­da­ro kenks­min­go rent­ge­no ar ki­to­kios jo­ni­zuo­ja­mo­sios spin­du­liuo­tės po­vei­kio, jis priei­na­mas tik di­džio­sio­se ša­lies li­go­ni­nė­se ir at­lie­ka­mas tik esant api­brėž­toms in­di­ka­ci­joms. Dėl stip­raus mag­ne­ti­nio lau­ko mag­ne­ti­niu re­zo­nan­su ne­ga­li­ma tir­ti pa­cien­tų, ku­rių or­ga­niz­me yra me­ta­lo (šir­dies sti­mu­lia­to­riai, šir­dies de­fib­ri­lia­to­riai, in­su­li­no ar ki­tų vais­tų po­mpos, są­na­rių pro­te­zai, dan­tų ka­bės ir kt.), be to, ty­ri­mas ne­tin­ka už­da­rų ert­mių bi­jan­tiems žmo­nėms.

De­ra pa­brėž­ti, kad ski­riant kom­piu­te­ri­nės to­mog­ra­fi­jos, mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so ty­ri­mus pri­va­lu lai­ky­tis 2008 m. va­sa­rą pa­tvir­tin­tos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro siun­ti­mų am­bu­la­to­ri­nėms spe­cia­li­zuo­toms as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­goms gau­ti ir bran­giems ty­ri­mams bei pro­ce­dū­roms at­lik­ti tvar­kos. Net rent­ge­no ty­ri­mas at­lie­ka­mas tik tuo at­ve­ju, kai šei­mos gy­dy­to­jas ki­taip ne­ga­li pa­tiks­lin­ti ar pa­grįs­ti diag­no­zės. O siun­ti­mą bran­gie­siems ty­ri­mams ir pro­ce­dū­roms, ap­mo­ka­miems iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do (PSDF) biu­dže­to lė­šų, iš­duo­da tik ant­ri­nio ar tre­ti­nio ly­gio as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas tei­kian­tys spe­cia­lis­tai. Taip pat yra su­da­ry­tas li­gų bei in­di­ka­ci­jų są­ra­šas, ko­kiais at­ve­jais tai­ko­mi iš PSDF biu­dže­to ap­mo­ka­mi kom­piu­te­ri­nės to­mog­ra­fi­jos ir mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so ty­ri­mai.

Be to, šie ty­ri­mai (iš­sky­rus bū­ti­no­sios me­di­ci­ni­nės pa­gal­bos at­ve­jus) yra pla­ni­niai, ir jei as­muo no­rės at­lik­ti ty­ri­mą be ei­lės, bus pa­pra­šy­tas su­si­mo­kė­ti. Sku­biai kom­piu­te­ri­nė to­mog­ra­fi­ja ar­ba mag­ne­ti­nis re­zo­nan­sas at­lie­ka­mi tik ta­da, kai li­go­niams iš­ties rei­kia sku­bios pa­gal­bos. Pri­va­čio­se gy­dy­mo įstai­go­se, su­da­riu­sio­se su­tar­tį su li­go­nių ka­so­mis, už tei­kia­mas pa­slau­gas pa­cien­tams ga­li tek­ti pri­mo­kė­ti. Tad pra­var­tu pir­miau iš­siaiš­kin­ti, ko­kia pa­slau­gos iš­lai­dų da­lis yra kom­pen­suo­ja­ma iš PSDF biu­dže­to ir ko­kią prie­mo­ką tek­tų su­mo­kė­ti.

Mi­nė­tus ty­ri­mus ski­rian­tis gy­dy­to­jas vi­sa­da tu­ri įver­tin­ti jų nau­dą ir ga­li­mą ža­lą, taip pat dėl to in­for­muo­ti pa­cien­tą. Abe­jo­nių dėl ty­ri­mo bū­ti­ny­bės ne­tu­rė­tų kil­ti tik ta­da, kai tai yra vie­nin­te­lis bū­das gy­dy­to­jams pa­ma­ty­ti, kas de­da­si žmo­gaus or­ga­niz­me, kai ty­ri­mas pa­de­da lai­ku nu­sta­ty­ti li­gą, ją iš­gy­dy­ti ar net iš­gel­bė­ti gy­vy­bę.Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos inf.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Darbus ir dainas skyrė Lietuvai
* Pakeitęs pavardę praeities neištrinsi
* Vištyčio gyventojų sodyboje kas rytą pusryčiauja voverės
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą į merus balsuotumėte?
Sauleną Aželską
Žilviną Gelgotą
Valentiną Gražulį
Algirdą NeiberkąKalbos patarimai

Ar vartotinas junginys „bendrai paėmus“?
Ne, prieveiksmis „bendrai“ nevartotinas kaip apibendrinamasis žodis, vartotina apskritai paėmus. Pvz.: Bendrai (= Apskritai ) paėmus, rezultatai buvo neblogi.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas