„Santaka“ / Futbolas – ne žmona, bet... ir be jo negali

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda plastikinį 1 t talpos konteinerį (metaliniame rėme su prailgintu išleidimo čiaupu) vandeniui, kurui, skystoms trąšoms ir pan. Yra galimybė atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2019-05-26 09:34:13

Buhalterė ieško papildomo darbo. Tvarko įmonių, ūkininkų buhalteriją. Tel. 8 678 70 201.
Galioja iki: 2019-05-31 16:30:41

3 greta esančius sodus „Pasagos“ bendrijoje. Bendras plotas 12 a. Tel. 8 637 22 279.
Galioja iki: 2019-06-01 15:31:53Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-11 06:17

Dalinkitės:  


Po turnyro bendrai nuotraukai sustojo abiejų komandų futbolo veteranai.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Futbolas – ne žmona, bet... ir be jo negali

Kaip ir kas­met, pir­mą­jį rugp­jū­čio šeš­ta­die­nį Vil­ka­viš­kio mies­to sta­dio­ne iš vi­sos Lie­tu­vos su­si­rin­ko fut­bo­lo ve­te­ra­nai į tra­di­ci­nį, jau 33-ią­jį, tur­ny­rą. Rugp­jū­čio 7-oji „pa­le­pi­no“ spor­to ve­te­ra­nus 30 laips­nių karš­čiu, bet tai jų neiš­bai­dė. Dar prieš var­žy­bų pra­džią žiū­ro­vų tri­bū­no­se vie­tas užė­mė tie fut­bo­lo ve­te­ra­nai, ku­rie jau su­žai­dė sa­vo tur­ny­rus ir įmu­šė į var­žo­vų var­tus vi­sus įvar­čius...

Prieš var­žy­bas spor­ti­nin­kus pa­svei­ki­no ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­ras Jo­nas Meš­kaus­kas. Ty­los mi­nu­te bu­vo pa­gerb­ti į Am­ži­ny­bę išė­ję fut­bo­lo žai­dė­jai. O jų per 33 me­tus ne­te­ko­me net 25. Nie­kuo ne­kom­pen­suo­ja­mi nuo­sto­liai. Bet gy­ve­ni­mas ei­na sa­va va­ga į prie­kį. To­dėl bu­vo ma­lo­nu žiū­rė­ti, kai var­žy­bų tei­sė­jai Ed­mun­das Ven­cius, Al­gi­das Ka­ra­lius ir Ša­rū­nas Lit­vi­nas pa­kvie­tė į aikš­tės vi­du­rį abi ve­te­ra­nų ko­man­das. Ge­ra bu­vo ma­ty­ti pa­žįs­ta­mus vei­dus, ku­rių, kaip tru­pu­tį nu­ste­bęs pa­ste­bė­jo il­ga­me­tis ve­te­ra­nų var­žy­bų ko­men­ta­to­rius Ge­di­mi­nas Gir­daus­kas, kas­met vis ma­žė­ja. Jų vie­tą uži­ma dar pa­ly­gin­ti jau­ni spor­ti­nin­kai, ku­rie no­ri pa­lai­ky­ti vy­res­nių ko­le­gų tra­di­ci­jas.

At­siž­vel­giant į oro tem­pe­ra­tū­rą, bu­vo nu­tar­ta žais­ti trum­pes­nius kė­li­nius – po 30 min. Aikš­tės šei­mi­nin­kų var­tus gy­nė V. Paunks­nis, o bu­vu­sių vil­ka­viš­kie­čių – R. Pal­ta­na­vi­čius. Kaip vi­sa­da, ko­man­dų žai­dė­jams ne­bū­na idea­liai vie­no­dų žai­di­mo są­ly­gų. Šį kar­tą V. Paunks­niui pir­ma­me var­žy­bų kė­li­ny­je te­ko var­tai prieš sau­lę, bet už tai jo drau­gai sma­giai gi­nė ka­muo­lį pa­vė­jui į var­žo­vų var­tus. Nors oras bu­vo ir karš­tas, bet sau­lę tru­pu­tį pri­den­gė re­ti de­be­sė­liai, pū­tė gai­vi­nan­tis vė­je­lis, ir šei­mi­nin­kai po tru­pu­tį ėmė spaus­ti sve­čių ko­man­dos žai­dė­jus prie jų var­tų.

Vie­ti­nių ko­man­dai daug nau­jų jė­gų įlie­jo jau­nes­ni žai­dė­jai. O iš­re­tė­ju­siai sve­čių ko­man­dai te­ko net sko­lin­tis vie­ną spor­ti­nin­ką – šių var­žy­bų or­ga­ni­za­to­rių, ge­rą smū­giuo­to­ją E. Jur­ge­lai­tį. Ta­čiau tai jų neiš­gel­bė­jo nuo pra­lai­mė­ji­mo.

Pir­ma­sis sve­čių var­ti­nin­ką R. Pal­ta­na­vi­čių nu­gink­la­vo vil­ka­viš­kie­čių žai­dė­jas R. Kmie­liaus­kas. Po to žiū­ro­vai iš­vy­do dar du taik­lius Ne­ri­jaus Jur­kū­no smū­gius. Ži­no­ma, toks „sau­sas“ re­zul­ta­tas ne­ten­ki­no sve­čių ko­man­dos ir jie ant­ra­me kė­li­ny­je vis ag­re­sy­viau ėmė ata­kuo­ti vil­ka­viš­kie­čių var­tus. Ne­si­no­ri ti­kė­ti, kad mū­siš­kiai pa­var­go anks­čiau, bet jie, ma­tyt, iš man­da­gu­mo lei­do dau­giau pa­si­reikš­ti sve­čių puo­lė­jams.

Sei­mo na­rys Juo­zas Ole­ka per vi­sas var­žy­bas vis šmė­ža­vo sa­vo ko­man­dos prie­ky­je, lauk­da­mas tiks­laus per­da­vi­mo, – ir su­lau­kė. Taik­liai jo smū­giuo­tas ka­muo­lys su­spur­dė­jo V. Paunks­nio sau­go­mų var­tų tink­le. Ant­rą kar­tą V. Paunks­nį var­žy­bų pa­bai­go­je su J. Ole­kos pa­gal­ba nu­gink­la­vo sve­čių žai­dė­jas K. Paš­kaus­kas.

Var­žy­bos bai­gė­si 3:2 vie­ti­nių vil­ka­viš­kie­čių per­ga­le. Šei­mi­nin­kų ko­man­dai ir ati­te­ko tur­ny­ro tau­rė.

Kaip iš anks­to žiū­ro­vams ir bu­vo ža­dė­ta, per­trau­kos me­tu „Se­nų ve­ži­mų“ klu­bo au­to­mo­bi­liais ap­link aikš­tę šau­niai bu­vo pa­vė­žin­ti gar­bin­giau­si, jau ne­žai­džian­tys fut­bo­lo ve­te­ra­nai ir jų šei­mų na­riai. Bu­vo iš tie­sų gra­žu žiū­rė­ti, kaip ap­sup­ti anū­kų so­li­daus am­žiaus fut­bo­li­nin­kai oriai įsi­tai­sė se­nu­tė­se „Vol­go­se“, „Ži­gu­liuo­se“, „Mosk­vi­čiuo­se“ ir su­ko ra­tus ap­link aikš­tę.

Taip pat ne­bu­vo už­mirš­tas ir jau be­veik tra­di­ci­nis žiū­ro­vų bau­di­nių smū­gia­vi­mo į ve­te­ra­no var­ti­nin­ko var­tus kon­kur­sas. Šį kar­tą V. Paunks­nį, bu­vu­sį Lie­tu­vos rink­ti­nės na­rį, nu­gink­la­vo taik­lus Ra­min­tos Vikš­rai­ty­tės pa­siųs­to ka­muo­lio smū­gis. Ji ir ga­vo kon­kur­so nu­ga­lė­to­jos pri­zą. Rei­kia pa­mi­nė­ti, kad Ra­min­ta jau prieš ket­ver­tą me­tų lai­mė­jo to­kį smū­giuo­to­jų kon­kur­są. Kaip vė­liau pa­pa­sa­ko­jo pa­ti Ra­min­ta, ji nuo ma­žens drau­gau­ja su fut­bo­lo ka­muo­liu, Ky­bar­tuo­se lan­ko fut­bo­lo tre­ni­ruo­tes. Gal tam tu­rė­jo įta­kos ir jos tė­tės R. Vikš­rai­čio fut­bo­li­nin­ko ge­nai.

Pa­si­bai­gus ve­te­ra­nų var­žy­boms, bu­vo pa­gerb­ti ir ap­do­va­no­ti jau ne­žai­džian­tys ve­te­ra­nai bei aikš­tė­je per var­žy­bas pa­si­žy­mė­ję žai­dė­jai. Sve­čių ko­man­do­je nau­din­giau­siu pri­pa­žin­tas R. Kar­pa­vi­čius, ge­riau­siu žai­dė­ju – Ž. Mar­čiu­lio­nis. Šei­mi­nin­kų ko­man­do­je nau­din­giau­siu žai­dė­ju tapo N. Jur­kū­nas, o ge­riau­siu – R. Gend­ri­kas. Jam įteik­tas „Auk­si­nio ba­te­lio“ pri­zas. Už var­žy­bų or­ga­ni­za­vi­mą Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ap­do­va­no­ji­mas te­ko E. Jur­ge­lai­čiui. Sa­vi­val­dy­bės dip­lo­mai bu­vo įteik­ti ir vy­res­nės kar­tos jau ne­žai­džian­tiems fut­bo­lo ve­te­ra­nams: V. Kup­riui, A. Šums­kiui, Z. Lie­tuv­nin­kui, V. Luk­šiui, K. Žie­miui, A. Bu­raus­kui. Ap­do­va­no­ji­mus įtei­kė Sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­ras J. Meš­kaus­kas. O Sei­mo na­rys J. Ole­ka sa­vo ko­le­goms, žai­dė­jams pa­do­va­no­jo po kny­gą.

Po var­žy­bų vi­si ve­te­ra­nai – ir žiū­ro­vų tri­bū­no­se sė­dė­ję, ir fut­bo­lo aikš­tė­je lie­ję pra­kai­tą – bu­vo pa­kvies­ti į bou­lin­go klu­bą at­si­gai­vin­ti alu­čiu, pa­bend­rau­ti su se­nais bi­čiu­liais. O pa­kal­bė­ti jiems bu­vo apie ką – vi­sos kal­bos su­ko­si apie fut­bo­lą, bu­vu­sius drau­gus ir žais­tus tur­ny­rus. V. Kup­rys pa­de­monst­ra­vo pui­kią at­min­tį, pri­si­mi­nęs apie 1963-iuo­sius Vil­ka­viš­ky­je žais­tą tarp­tau­ti­nį Bal­ti­jos fut­bo­lo tur­ny­rą, kai mū­siš­kiai ne­si­gai­lė­da­mi „lu­po“ es­tus, o su lat­viais su­žai­dė ly­gią­sias. Bu­vo pri­si­min­ta gar­bin­ga Vil­ka­viš­kio fut­bo­lo praei­tis ir ap­tar­ti atei­ties pla­nai. Ti­kė­ki­mės, kad ir ki­tais me­tais, pir­mą rugp­jū­čio šeš­ta­die­nį, vėl sa­vo sta­dio­ne pa­ma­ty­si­me fut­bo­lo ve­te­ra­nus. Nes bu­vo pa­sa­ky­ta: „Fut­bo­las – ne žmo­na, bet... ir be jo ne­ga­li...“Vy­tas DRU­NIS


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Pilviškiečiai džiaugiasi pasirinkę gėlininkystės verslą
* Rašytojos Dainos Opolskaitės knyga įvertinta solidžia premija
* Paramos renginiai padeda augti talentams
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kas Jums svarbiausia darbovietėje?
Kolektyvo mikroklimatas.
Aiškios atsakomybės.
Įmonės patikimumas.
Karjeros galimybės.
Atlygis ir finansinis skatinimas.Kalbos patarimai

Ar vartotinas veiksmažodis „įdabartinti“?
Taip, naujadaras įdabartinti vartojamas reikšme „perkelti į dabartį; padaryti prieinamą dabartyje; suteikti dabarties pavidalą“. Pvz.: Režisieriai savo filmuose stengiasi įdabartinti istoriją. Bendrojoje vartosenoje prigijo ir daiktavardis įdabartinimas.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas