„Santaka“ / Vilkaviškio šauliai minės savo kuopos gyvavimo dvidešimtmetį

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39

Reikalingas (-a) pagalbinis darbininkas (-ė) ūkio darbams, mokantis (-i) karves melžti aparatu. Darbas netoli Gražiškių. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-11-29 08:57:12Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-11 05:57

Dalinkitės:  


Vil­ka­viš­kio šau­liai švęs sa­vo at­kur­tos or­ga­ni­za­ci­jos ju­bi­lie­jų.

Ro­mo EI­DU­KE­VI­ČIAUS nuo­tr.


Vilkaviškio šauliai minės savo kuopos gyvavimo dvidešimtmetį

Vil­ka­viš­kio Pet­ro Ka­ru­žos šau­lių kuo­pa rugp­jū­čio 14 die­ną mi­nės 20 me­tų ju­bi­lie­jų. 12 val. ka­ted­ro­je vyks šv. Mi­šios, 13 val. – mi­nė­ji­mas pa­ra­pi­jos sa­lė­je, 14 val. – kuo­pos an­samb­lio ir jau­nų­jų šau­lių kon­cer­tas, veiks pa­ro­da apie šau­lių veik­lą.Veik­la iki lik­vi­da­ci­jos

Pir­ma­sis šau­lių bū­rys Vil­ka­viš­ky­je bu­vo įsteig­tas 1919 me­tų spa­lio 9 die­ną. Spar­čiai gau­sė­jant na­rių skai­čiui, ne­tru­kus jis ta­po rink­ti­ne. Jau 1920 me­tų spa­lio mė­ne­sį šau­lių rink­ti­nė fron­to šta­bui, t. y. ka­ri­nėms ope­ra­ci­joms, ga­lė­jo pa­siųs­ti net 400 vy­rų.

Vil­ka­viš­kie­čiai šau­liai ak­ty­viai da­ly­va­vo va­duo­jant Klai­pė­dos kraš­tą, tam tiks­lui bu­vo su­rink­ta apie 20 tūkst. li­tų, ne­ma­žai rink­ti­nės šau­lių įsi­trau­kė į ko­vi­nius veiks­mus su­ki­li­mo me­tu.

1940 me­tais rink­ti­nė bu­vo lik­vi­duo­ta. Lik­vi­da­ci­jos ak­te pa­žy­mė­ta, jog rugp­jū­čio 15 die­ną Vil­ka­viš­kio rink­ti­nė­je bu­vo 7 kuo­pos, 22 bū­riai, rink­ti­nės rė­mė­jų bū­rys, 4 gim­na­zi­jų moks­lei­vių bū­riai bei 9 mo­te­rų bū­riai, taip pat 7 dū­dų or­kest­rai, 4 cho­rai, 10 spor­to klu­bų.Iš­kal­bin­ga kro­ni­ka

At­kū­rus Lie­tu­vo­je ne­prik­lau­so­my­bę ke­liems vil­ka­viš­kie­čiams ki­lo min­tis, tę­siant prieš­ka­rio lai­kų tau­ti­nes tra­di­ci­jas, Vil­ka­viš­ky­je įsteig­ti, ar­ba tei­sin­giau pa­sa­kius – at­kur­ti, šau­lių bū­rį.

1990 m. lie­pos 21 die­ną įvy­ko Vil­ka­viš­kio mies­to šau­lių bū­rio stei­gia­ma­sis su­si­rin­ki­mas, ku­ria­me da­ly­va­vo Lie­tu­vo­je jau at­kur­tos Šau­lių są­jun­gos at­sto­vai, bū­re­lis en­tu­zias­tų vil­ka­viš­kie­čių – bū­si­mų šau­lių. Bū­rio va­du iš­rink­tas Al­bi­nas Če­ba­to­riū­nas, sek­re­to­riu­mi – Juo­zas Ka­mins­kas. Rugp­jū­čio 15 die­ną Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos cent­ro val­dy­bos nu­ta­ri­mu įre­gist­ruo­tas Vil­ka­viš­kio mies­to šau­lių bū­rys. Gruo­džio mė­ne­sį bū­rio va­do pa­rei­gas pe­rė­mė J. Ka­mins­kas, dar po me­tų šias pa­rei­gas pra­dė­jo ei­ti Eduar­das Zel­ba. Net­ru­kus šau­lių skai­čius la­bai išau­go, bū­rys ta­po kuo­pa.

Nuo 1992 me­tų bir­že­lio 8 die­nos Šau­lių są­jun­gos va­do įsa­ky­mu kuo­pa reor­ga­ni­zuo­ta į Vil­ka­viš­kio rink­ti­nę, ku­rią su­da­rė trys kuo­pos: Vil­ka­viš­kio, Ky­bar­tų ir Pil­viš­kių, vie­ni­jan­čios dau­giau nei 200 šau­lių. E. Zel­ba ta­po rink­ti­nės va­du, bet jau rugp­jū­čio mė­ne­sį jį pa­kei­tė Ri­man­tas Ben­da­ra­vi­čius. Vil­ka­viš­kio kuo­pai bu­vo su­teik­tas Pet­ro Ka­ru­žos var­das.

Svar­bu pri­si­min­ti tai, kad 1993 m. ko­vo 24 die­ną Ža­lio­sios pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je bū­rio va­do Al­bi­no Gu­dai­čio ini­cia­ty­va su­si­kū­rė vie­nas pir­mų­jų Lie­tu­vo­je jau­nų­jų šau­lių bū­rys.

1995 m. va­sa­rį rink­ti­nei va­do­vau­ti pra­dė­jo bu­vęs šta­bo vir­ši­nin­kas Ro­mas Ei­du­ke­vi­čius. Šau­lių są­jun­gos va­do įsa­ky­mu 1998 m. va­sa­rio 20 d. Vil­ka­viš­kio rink­ti­nė reor­ga­ni­zuo­ta į tris sa­va­ran­kiš­kas kuo­pas: Vil­ka­viš­kio P. Ka­ru­žos, Ky­bar­tų ir Pil­viš­kių. Vi­sos jos bu­vo per­duo­tos Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties šau­lių rink­ti­nei.

Vil­ka­viš­kio P. Ka­ru­žos kuo­pai va­do­va­vo A. Če­ba­to­riū­nas, ta­čiau svei­ka­tai pa­blo­gė­jus 1998 me­tų lapk­ri­tį va­do­va­vi­mą jis per­da­vė Ig­no­tui Vai­ni­ko­niui. Po me­tų kuo­pos va­du ta­po Vil­man­tas Dei­čen­dor­fas. Jam 2004 me­tų ge­gu­žę at­si­sta­ty­di­nus, lai­ki­nai kuo­pos va­do pa­rei­gas te­ko ei­ti man, tuo­met bu­vu­siam Ža­lio­sios ne ri­kiuo­tės šau­lių bū­rio va­du. Net­ru­kus Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos va­do įsa­ky­mu bu­vau pa­skir­tas Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties šau­lių 4-osios rink­ti­nės Vil­ka­viš­kio P. Ka­ru­žos šau­lių 6-osios kuo­pos va­du.Jau­nų­jų šau­lių veik­la

Apie jau­nų­jų šau­lių veik­lą ga­li­ma bū­tų daug kal­bė­ti. Pa­mi­nė­siu tik tai, kad jie ak­ty­vai da­ly­vau­ja įvai­riuo­se šven­ti­niuo­se ren­gi­niuo­se, mi­nint vals­ty­bi­nes šven­tes bei su­kak­tis, kon­kur­suo­se, tal­ko­se, eks­kur­si­jo­se, sto­vyk­lo­se, spor­ti­nė­se var­žy­bo­se.

Kiek­vie­nais me­tais bent vie­nas kuo­pos šau­liu­kas bai­gia jau­nų­jų šau­lių va­dų ir inst­ruk­to­rių kur­sus Di­džio­jo Lie­tu­vos et­mo­no Jo­nu­šo Rad­vi­los mo­ko­ma­ja­me pul­ke, įgy­tas ži­nias tai­ko pra­kti­nė­je veik­lo­je. Jau­nie­siems šau­liams va­do­vau­ja Ed­ga­ras Dir­žius, Kau­no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­to stu­den­tas. Tai kū­ry­bin­gas, ini­cia­ty­vus jau­nuo­lis, ku­ris kruopš­čiai ruo­šia­si už­siė­mi­mams, po­pu­lia­ri­na šau­lių veik­lą tarp jau­ni­mo.Tu­ri­me kuo už­siim­ti

Ne­lie­ka nuo­ša­ly­je ir ne ri­kiuo­tės šau­liai. Kiek­vie­nas sten­gia­si ką nors įneš­ti į bend­rą kuo­pos aruo­dą. Ne­ma­žai bu­vo pa­dir­bė­ta prie sta­to­mos ka­ted­ros, da­ly­vau­ta įvai­rio­se tal­ko­se, nuo­lat tvar­ko­mi P. Ka­ru­žos ir jo ar­ti­mų­jų ka­pai, su­ruoš­ta įvai­riau­sių ren­gi­nių, pri­žiū­ri­mi par­ti­za­nų ka­pai, jų žu­vi­mo vie­tos. Kiek­vie­nais me­tais kar­tu su trem­ti­niais vyks­ta­me į są­skry­dį „Lais­vės ug­nis – atei­ties kartoms“ Ario­ga­lo­je. Pa­gal ga­li­my­bes da­ly­vau­ja­me spor­ti­nė­se var­žy­bo­se, ka­ri­nė­se pra­ty­bo­se. Ne­ma­žai šau­lių yra po­li­ci­jos rė­mė­jai, to­dėl įvai­rių ren­gi­nių, ak­ci­jų me­tu jie pa­de­da pa­lai­ky­ti tvar­ką. At­nau­jin­ta bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis tarp Vil­ka­viš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ir P. Ka­ru­žos šau­lių kuo­pos. Pa­si­ra­šy­tos bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tys su Laz­di­jų rink­ti­nės Lie­po­nos ir Pa­gė­gių rink­ti­nės Ku­dir­kos Nau­mies­čio už­kar­do­mis. Da­ly­vau­ja­me pro­jek­ti­nė­je veik­lo­je su ne­for­ma­lia jau­ni­mo gru­pe iš Vil­ka­viš­kio bei Ma­ri­jam­po­lės pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ru. Pa­gal su­si­ta­ri­mą su Vil­ka­viš­kio mies­to se­niū­ni­ja šau­liai tvar­ko ir pri­žiū­ri mies­to par­ką.

Ma­lo­nu tai, kad praei­tais me­tais šau­lių gre­tas pa­pil­dė po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, M. Ro­me­rio uni­ver­si­te­to stu­den­tai.Apie pla­nus atei­čiai

Atei­ty­je to­liau ra­šy­si­me Vil­ka­viš­kio rink­ti­nės is­to­ri­ją, ją pa­pil­dy­da­mi nau­jais do­ku­men­tais, pa­da­ry­si­me P. Ka­ru­žos šau­lių kuo­pos nuo­trau­kų iš įvai­rių ren­gi­nių kom­piu­te­ri­nę sis­te­mi­nę laik­me­ną.

To­liau ak­ty­vin­si­me dar­bą su jau­ni­mu, tę­si­me ge­ra­no­riš­ką bend­ra­dar­bia­vi­mą su Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­be, Vil­ka­viš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tu, Vil­ka­viš­kio kraš­to mu­zie­ju­mi, „Santakos” re­dak­ci­ja. Už­meg­si­me ry­šius su mo­kyk­lų va­do­vais, ku­rių auk­lė­ti­niai yra jau­nie­ji šau­liai. Ti­ki­mės, kad jau­no­sios šau­lės, va­do­vau­ja­mos R. Ben­da­ra­vi­čiaus, ir to­liau džiu­gins mus sa­vo dai­no­mis, kad šau­lių vo­ka­li­nis an­samb­lis kon­cer­tuos vis pla­tes­niam klau­sy­to­jų ra­tui. Vi­lia­mės, jog bū­ri­nin­kė V. Au­gus­tai­tie­nė ne­pra­ras veik­lu­mo ir ener­gi­jos, o kuo­pos va­do pa­va­duo­to­jas J. Ba­čins­kas nu­švies šau­lių veik­lą. Mes nie­ka­da neat­si­sa­ky­si­me da­ly­vau­ti ap­lin­kos tvar­ky­mo tal­ko­se bei įvai­riuo­se ren­gi­niuo­se.Ro­mual­das RA­MA­NAUS­KAS

Vil­ka­viš­kio P. Ka­ru­žos šau­lių 6-osios kuo­pos va­das


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Kybartų „vaiduokliui“ Savivaldybė nutarė skirti administratorių
* Ispaniją palikusi siuvėja pamažu savo vietą atranda Vilkaviškyje
* Lopai ant lopų – ir tie patys banguoti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas