„Santaka“ / Sėkmės formulė – sugebėjimas laiku pakeisti darbų „filosofiją“

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Išvalo lietaus nubėgimo sistemas Jūsų namuose ar sodyboje. Atlieka smulkų lietaus nutekėjimo sistemų remontą. Ruoškitės rudens darganoms vasarą. Tel. 8 622 30 435.
Galioja iki: 2019-06-29 13:01:01

Parduoda gyvenamąjį namą Šiaurės g. 15, Vilkaviškyje (2000 m. pastatytas, yra 12 a žemės, ūkinis pastatas, 3 garažai). Tel. 8 662 02 402.
Galioja iki: 2019-06-30 16:06:24

Skubiai parduoda LAND ROVER FREELANDER (1999 m. 12 mėn., 2 l, dyzelis, su variklio defektu, 550 Eur). Tel. 8 641 68 516.
Galioja iki: 2019-07-05 11:38:02

Parduoda plastikinius 1 t ir 800 l talpos konteinerius (metaliniame rėme su prailgintu išleidimo čiaupu, tinka vandeniui, kurui, skystoms trąšoms ir kt.), VW GOLF III (1996 m., 1,6 l, benzinas, baltos spalvos, nesurūdijęs, 400 Eur). Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2019-07-06 15:56:02

Parduoda AUDI 100 C4 AVANT TDI (1993 m., 2,5 l, 85 kW, 6 pavaros, tamsiai pilkos spalvos, TA iki 2020 m. gegužės 31 d., geros būklės, 700 Eur), OPEL FRONTERA SPORT (1994 m., 2 l, įpurškimas, benzinas, 2 durys, nesurūdijusi, visi 4x4 varantieji ratai veikia gerai, TA iki 2021 m. gegužės 1 d., puikus medžioklei, žvejybai, 900 Eur). Tel. 8 618 57 171.
Galioja iki: 2019-07-06 18:16:52Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-09 06:14

Dalinkitės:  


ŽŪK „Se­no­ji kryž­ke­lė“ va­do­vas A. Jur­ge­lai­tis sa­kė, kad tik sun­kiai dir­bant ga­li­ma ti­kė­tis no­ri­mų re­zul­ta­tų.

Autoriaus nuotr.


Sėkmės formulė – sugebėjimas laiku pakeisti darbų „filosofiją“

Ne­dau­ge­lis įmo­nių ar bend­ro­vių ryž­ta­si sa­vo veik­lą plės­ti nuo pie­no su­pir­ki­mo ar že­mės ūkio dar­bų iki me­di­nių žais­lų ar ne­rū­di­jan­čio plie­no dir­bi­nių ga­my­bos. Vie­na iš to­kių bend­ro­vių yra Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne, Alks­nė­nų kai­me, įsi­kū­ręs ŽŪK „Se­no­ji kryž­ke­lė“.

Dau­giau nei de­šimt­me­tį gy­vuo­jan­ti bend­ro­vė bė­gant me­tams ima­si vis nau­jos veik­los. „Sten­gia­mės lanks­čiai rea­guo­ti į laik­me­čio po­ky­čius ir pri­si­tai­ko­me prie įvai­rių si­tua­ci­jų“, – tei­gė ŽŪK „Se­no­ji kryž­ke­lė“ va­do­vas Ar­vy­das Jur­ge­lai­tis.

Nuo pat įsi­kū­ri­mo pra­džios koo­pe­ra­ty­vui va­do­vau­jan­tis vy­riš­kis pa­sa­ko­jo, kad šiuo me­tu bend­ro­vė už­sii­ma ke­lio­mis veik­los sri­ti­mis. Ji iš žem­dir­bių su­per­ka bei per­par­duo­da pie­ną, ga­mi­na me­di­nius žais­lus, at­lie­ka vi­sus že­mės ūkio dar­bus – nuo dir­vos ari­mo ar sė­jos iki ja­vų kū­li­mo ar mėš­lo iš­ve­ži­mo. Pa­ti nau­jau­sia veik­la, ku­ria už­sii­ma ŽŪK „Se­no­ji kryž­ke­lė“, yra ne­rū­di­jan­čio plie­no ap­dir­bi­mas.

„Tuo ver­čia­mės tik kiek dau­giau nei me­tus lai­ko. Ka­dan­gi įgi­jo­me tei­sę tiek­ti pie­ną ES ša­lims, te­ko plės­ti bei mo­der­ni­zuo­ti pie­no su­pir­ki­mo ga­my­bi­nę ba­zę. Iš pra­džių iš ne­rū­di­jan­čio plie­no pa­tys pa­si­sta­tė­me pie­no šal­dy­mo bokš­tus, o vė­liau pa­si­ga­mi­no­me ir pien­ve­žius, t. y. ant va­žiuok­lės de­da­mas cis­ter­nas. Pirk­ti vis­ką bū­dų kai­na­vę daug bran­giau“, – paaiš­ki­no A. Jur­ge­lai­tis. Jis tei­gė, kad no­rint pra­dė­ti nau­ją veik­lą rei­kė­jo ne tik ati­tin­ka­mų įren­gi­nių bei pa­tal­pų, bet ir ži­nių, ku­rių sa­va­ran­kiš­kai sė­mė­si pa­tys įmo­nės dar­buo­to­jai.

Šiuo me­tu bend­ro­vė­je dir­ba 37 žmo­nės. Se­zo­ni­niams dar­bams prii­ma­mi 3–4 nau­ji pa­dė­jė­jai. „Mū­sų ko­lek­ty­vas ga­na pa­sto­vus, vi­si jau se­niai kar­tu dir­ba­me. Dar­buo­to­jais vi­siš­kai pa­si­ti­kiu“, – tei­gė ŽŪK „Se­no­ji kryž­ke­lė“ va­do­vas.

Kal­bė­da­mas apie vi­sas įmo­nės veik­los sri­tis A. Jur­ge­lai­tis ti­ki­no, kad jos pa­pil­do vie­na ki­tą. „Tu­ri­me per 500 pie­no sta­ty­to­jų, ir tai ro­do, jog esa­me pa­ti­ki­mi par­tne­riai. Vi­sa­da rei­kia elg­tis taip, kad klien­tai no­rė­tų su­grįž­ti at­gal, nes jei ne­bus jų – ne­bus ir mū­sų“, – sa­kė koo­pe­ra­ty­vo va­do­vas.

Kal­bė­da­mas apie at­lie­ka­mus že­mės ūkio dar­bus, pa­šne­ko­vas pa­sa­ko­jo, kad žmo­nes la­biau vi­lio­ja stam­bes­nės paslaugos, to­kios kaip ja­vų kūlimas ar mėš­lo išve­žimas, o smul­kes­nius darbus jie pa­tys pa­si­da­ro.

Vie­na iš neįp­ras­čiau­sių įmo­nės veik­lų yra me­di­nių žais­lų ga­my­ba. Dau­giau nei prieš pen­ke­rius me­tus pra­dė­tas už­siė­mi­mas sėk­min­gai gy­vuo­ja ir šian­dien. Tie­sa, di­de­lio pel­no tai neat­ne­ša. Pa­sak A. Jur­ge­lai­čio, prieš ke­le­tą me­tų gau­ti už­sa­ky­mai iš už­sie­nio vals­ty­bių šiuo me­tu yra la­bai su­ma­žė­ję, o vie­ti­nė rin­ka nie­ka­da ne­bu­vo per­ne­lyg di­de­lis gau­na­mų pa­ja­mų šal­ti­nis. Be­je, me­di­niai žais­lai yra ga­mi­na­mi tik šal­tuo­ju me­tų pe­rio­du, kai lau­ko dar­bai jau bū­na baig­ti. Kaip juo­ka­vo bend­ro­vės va­do­vas, tai dau­giau „už­kla­si­nė“ veik­la.

Ne­se­niai pra­dė­ju­si ap­dirb­ti ne­rū­di­jan­tį plie­ną „Se­no­ji kryž­ke­lė“ šią sa­vo veik­lą ža­da ir to­liau stip­rin­ti. „Kol kas vis­ką ga­mi­no­mės tik sa­vo reik­mėms, bet jau ar­ti­miau­siu me­tu ke­ti­na­me pra­dė­ti įren­gi­nių pre­ky­bą, juo­lab kad su­si­do­mė­ju­sių­jų yra“, – tei­gė A. Jur­ge­lai­tis. Pak­laus­tas apie ar­ti­miau­sius bend­ro­vės pla­nus, pa­šne­ko­vas sa­kė, jog įmo­nė ke­ti­na stip­rin­ti jau esa­mas sri­tis, o ženg­ti į nau­jas kol kas ne­pla­nuo­ja. „Žvelg­ti to­li į atei­tį – ne­leng­vas da­ly­kas. Kol kas vis­kas se­ka­si ne­blo­gai, o kaip bus vė­liau, pa­sa­ky­ti sun­ku. Vi­sa­da rei­kia dai­ry­tis ap­lin­kui ir ste­bė­ti rin­ką, su­ge­bė­ti rea­guo­ti į žmo­nių po­rei­kius. Svar­biau­sia – neuž­si­ka­bin­ti ties vie­na sri­ti­mi ir jos ak­lai lai­ky­tis. Į vis­ką rei­kia žiū­rė­ti lanks­čiai, su­ge­bė­ti pri­si­tai­ky­ti prie įvai­rių si­tua­ci­jų“, – sėk­mės pa­slap­tį ban­dė at­skleis­ti A. Jur­ge­lai­tis.

Kal­bė­da­mas apie ša­lį sting­dan­tį sunk­me­tį, pa­šne­ko­vas tei­gė, jog ir iš kri­zės vi­sa­da ga­li­ma ko nors iš­mok­ti. „Pra­gy­ve­no­me du sun­kius fi­nan­si­nius lai­ko­tar­pius, ta­čiau iš­li­ko­me. Kiek­vie­ną kar­tą rei­kė­jo iš nau­jo per­si­tvar­ky­ti, pa­keis­ti dar­bų „fi­lo­so­fi­ją“, – pa­sa­ko­jo ŽŪK „Se­no­ji kryž­ke­lė“ va­do­vas. Jis tei­gė, kad vi­sa­da svar­biau­sia yra sau iš­si­kel­ti tam tik­rus tiks­lus bei jų at­kak­liai siek­ti. „Tik sun­kiai dir­bant gau­na­mi no­ri­mi re­zul­ta­tai. Pa­ma­žu at­si­ran­da ži­nių ba­ga­žas, pa­tir­tis ir dar­bas tam­pa leng­ves­nis“, – po­kal­bio pa­bai­go­je min­ti­mis pa­si­da­li­jo A. Jur­ge­lai­tis.And­rius GRY­GE­LAI­TIS


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vilkaviškio laiškininkai persėdo ant elektrinių dviračių
* Už paviršinių nuotekų tvarkymą mokės tik įmonės
* „Į depresiją žiūrime pro pirštus, kol ji neužsuka į mūsų kiemą“
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar mokate plaukti?
Taip, puikiai.
Plaukiu prastai.
Mokausi.
Nemoku.Kalbos patarimai

Praeitais ar praėjusiais metais?
Taisyklingi bei vartotini abu variantai: praėjusiais metais ir praeitais metais, praėjusią savaitę ir praeitą savaitę.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas