„Santaka“ / Besitelkiančius į vieną būrį žmones jungia bendra pavardė

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda pilnai įrengtą, suremontuotą 1 kambario butą su rūsiu Pilviškių g., Vilkaviškyje (2/5 aukštas). Tel. 8 625 50 615.
Galioja iki: 2018-11-15 09:19:44

Vilkaviškyje remontuoja variklius, keičia dirželius, tikrina, šlifuoja variklių galvutes, atlieka lengvųjų automobilių kompiuterinę diagnostiką. Tel. 8 609 79 788.
Galioja iki: 2018-11-16 08:58:32

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-06 06:16

Dalinkitės:  


Į pirmąjį susitikimą susirinko didelis būrys Birgiolų giminės atstovų.

Nuo­tr. iš šeimos albumo


Besitelkiančius į vieną būrį žmones jungia bendra pavardė

Lie­pos mė­ne­sį Gir­džiuo­se, Jur­bar­ko ra­jo­ne, įvy­ko pir­ma­sis Bir­gio­lų pa­li­kuo­nių su­si­ti­ki­mas. Ja­me da­ly­va­vo apie 70 žmo­nių, ku­rie at­sto­va­vo sep­ty­nioms skir­tin­goms Bir­gio­lų gi­mi­nės at­ša­koms.

Su­si­ti­ki­mo ini­cia­to­rius Dai­nius Bir­gio­las iš Tra­kų jau be­maž pen­ke­rius me­tus ak­ty­viai do­mi­si sa­vo šei­mos praei­ti­mi. Per tą lai­ko­tar­pį bu­vo su­da­ry­tas iš­sa­mus šei­mos me­dis. O prieš me­tus ženg­tas ki­tas žings­nis – už­si­mo­ta su­vie­ny­ti vi­sus tiek Lie­tu­vo­je, tiek už­sie­ny­je gy­ve­nan­čius Bir­gio­lų šei­mos at­sto­vus. Iš pra­džių ši už­duo­tis at­ro­dė kaip ti­ta­niš­kas dar­bas, ta­čiau po me­tų daug kas ėmė aiš­kė­ti ir dė­lio­tis į at­ski­rų Bir­gio­lų šei­mos at­ša­kų ge­nea­lo­gi­nius me­džius.

Šiuo me­tu vi­si „me­džiai“ jun­gia dau­giau kaip 450 žmo­nių. Tai ga­na di­de­lis skai­čius, tu­rint ome­ny­je, kad 2010 m. sau­sio 1 d. Lie­tu­vo­je gy­ve­no tik 48 as­me­nys, tu­rin­tys Bir­gio­lo pa­var­dę. Ša­ly­je yra 36 Bir­gio­lai­tės, o iš­te­kė­ju­sių ir ta­pu­sių Bir­gio­lie­nė­mis mo­te­rų su­skai­čiuo­ta 64 (ta­čiau ši sta­tis­ti­ka nė­ra tiks­li, nes mo­te­rys, iš­te­kė­ju­sios už vy­ro, tu­rin­čio pa­var­dę Bir­gio­la, taip pat tam­pa Bir­gio­lie­nė­mis).

Anks­ty­viau­sias pa­mi­nė­tas šei­mos at­sto­vas Al­ber­tum Bir­gie­lai­tis 1635 m. gy­ve­no Vil­ka­viš­kio kraš­te, Lan­ke­liš­kių pa­ra­pi­jo­je. Ta­čiau di­džio­ji dau­gu­ma Bir­gio­lų yra mi­ni­mi tik nuo 17 a. pra­džios – dau­giau­sia Jur­bar­ko apy­lin­kė­se. Kai ku­rie šiuo me­tu su­da­ry­ti šei­mos at­ša­kų me­džiai sie­kia 1785 me­tus, nors dau­gu­ma jų – tik XX a. pa­bai­gą. Ta­čiau ge­nea­lo­gi­nių me­džių ruo­ši­mas anaip­tol nė­ra baig­tas ir nuo­lat pa­pil­do­mas nau­jais įra­šais.

Kaip tei­gia kal­bi­nin­kai, Bir­gio­lo pa­var­dės kil­mė nė­ra iki ga­lo aiš­ki ar de­ta­liau nag­ri­nė­ta. Vy­rau­ja nuo­mo­nė, kad ji yra sie­ti­na su prū­siš­ku žo­džiu „bir­gan“ – vir­ti, o žmo­gus va­di­na­mas vi­rė­ju. Taip pat ti­kė­ti­na, jog di­džio­ji dau­gu­ma šei­mos at­sto­vų į da­bar­ti­nes Lie­tu­vos že­mes per­si­kė­lė XVII a. pra­džio­je bū­tent iš Prū­si­jos.

Vi­so iki šiol at­lik­to dar­bo kul­mi­na­ci­ja ta­po pir­ma­sis Bir­gio­lų šei­mos pa­li­kuo­nių su­si­ti­ki­mas. At­vy­ku­sių­jų „geog­ra­fi­ja“ ap­rė­pė įvai­rius Lie­tu­vos mies­tus ir mies­te­lius (Vil­nių, Kau­ną, Vil­ka­viš­kį, Tra­kus ir kt.), ta­čiau di­džio­ji dau­gu­ma bu­vo iš Jur­bar­ko bei jo apy­lin­kių.

Ir tai nė­ra nuo­sta­bu, nes dau­ge­lio Bir­gio­lų šak­nys sie­ja­mos su Jur­bar­ku bei jo apy­lin­kė­mis: Ro­tu­lių II, Šim­kai­čių, Ry­diš­kio, Venc­lo­viš­kio bei Paal­sio II kai­mais. Be­je, vie­ta, esan­ti ne­to­li Paal­sio II kai­mo, vaiz­din­go­je Mi­tu­vos ir Al­sos upių san­dū­ro­je, vie­ti­nių gy­ven­to­jų iki šiol yra va­di­na­ma Bir­gio­ly­ne, nes ka­dai­se čia bu­vo la­bai gau­siai gy­ven­ta Bir­gio­lų. Ke­lios šei­mos at­ša­kos yra ki­lu­sios iš Ša­kių ra­jo­ne esan­čių vie­to­vių: Juš­ka­kai­mio, Sin­tau­tų, Su­dar­go bei Gel­gau­diš­kio.

Bend­ra­pa­var­džių su­si­ti­ki­mas pra­si­dė­jo šv. Mi­šio­mis Jur­bar­ko baž­ny­čio­je, o vė­liau dau­gu­ma su­si­rin­ku­sių­jų nu­ka­ko į Gir­džius, į lais­va­lai­kio komp­lek­są „Mi­tu­va“. Kiek­vie­na Bir­gio­lų šei­mos at­ša­ka pri­sta­tė į su­si­ti­ki­mą at­vy­ku­sius sa­vo at­sto­vus. Bū­ta įvai­raus am­žiaus žmo­nių: nuo dau­giau kaip 70 me­tų su­lau­ku­sių­jų iki 2 mėn. mer­gai­čių dvy­nu­kių.

Dau­gu­ma iš su­si­rin­ku­sių­jų iki šio su­si­ti­ki­mo ne­bu­vo pa­žįs­ta­mi ar­ba tik iš nuo­gir­dų ži­no­jo vie­ni apie ki­tus. Kaip sa­kė vie­na iš ren­gi­nio da­ly­vių, „tu­rė­jo praei­ti 46 me­tai, kad mes pa­ga­liau su­si­pa­žin­tu­me“.

Su­si­ti­ki­mo me­tu gi­mė daug nuo­sta­bių idė­jų, kai ku­rios iš jų (šei­mos her­bas, vė­lia­va bei in­ter­ne­ti­nė sve­tai­nė) jau ar­ti­miau­siu me­tu įgaus ap­čiuo­pia­mą pa­vi­da­lą. Ne už kal­nų ir ta die­na, kai pa­si­ro­dys šei­mos as­me­nis pri­sta­tan­ti kny­ga.

Nors pa­grin­di­nei or­ga­ni­za­to­rių sva­jo­nei – su­jung­ti į vie­ną ge­nea­lo­gi­nį me­dį vi­sus Bir­gio­lų at­sto­vus – dar ne­bu­vo lem­ta iš­si­pil­dy­ti, ta­čiau su­si­ti­ki­mas pa­dė­jo tvir­tus pa­ma­tus tam, kad šis tiks­las atei­ty­je bū­tų pa­siek­tas. Kiek­vie­nas iš su­si­rin­ku­sių­jų iki ki­to su­si­ti­ki­mo, ku­ris pla­nuo­ja­mas už me­tų, tu­rės į va­lias dar­bo, rink­da­mas in­for­ma­ci­ją, nuo­trau­kas ir ki­tą ver­tin­gą in­for­ma­ci­ją apie sa­vo šei­mos is­to­ri­ją.

Vie­nas iš dar­bų – su­si­siek­ti su su­si­ti­ki­me ne­da­ly­va­vu­siais Bir­gio­lų at­sto­vais. To­dėl vi­sus, ga­lin­čius pa­dė­ti, ma­lo­niai pra­šo­me su­si­siek­ti su Dai­niu­mi Bir­gio­lu (tel. 8 656 48 777, el. pa­štas daynews1@gmail.com).

Do­mė­ji­ma­sis sa­vo šei­mos praei­ti­mi tam­pa vis po­pu­lia­res­nis, ta­čiau šis pa­vyz­dys yra iš­skir­ti­nis tuo, kad ban­do­ma į ge­nea­lo­gi­nį me­dį su­jung­ti vi­sus vie­nos pa­var­dės ne­šio­to­jus. Ti­ki­mės, kad ši ini­cia­ty­va pa­ska­tins ir ki­tas šei­mas do­mė­tis sa­vo praei­ti­mi, puo­se­lė­ti šei­mos tra­di­ci­jas. Ne­pa­mirš­ki­me, kad neuž­fik­suo­ta is­to­ri­ja – pra­ras­ta is­to­ri­ja.An­ta­nas BIR­GIO­LAS


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Naujasis muitinės vadas semiasi suvalkietiškos patirties
* Gižiečių iniciatyva įvertinta įspūdingu medaliu
* Gimtinės ilgesys dainininką kasmet parveda į Lietuvą
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar rūpinatės savo įvaizdžiu socialiniuose tinkluose?
Informaciją skelbiu apgalvotai.
Dėl to visai nesuku galvos.
Neturiu socialinio tinklo paskyros.Kalbos patarimai

Ar taisyklinga „priimti dėmesin (domėn)“?
Ne, nes tai yra nevartotinas vertinys. Ne priimti dėmesin (domėn), o atsižvelgti, turėti galvoje, omenyje.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas