„Santaka“ / Besitelkiančius į vieną būrį žmones jungia bendra pavardė

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-06 06:16

Dalinkitės:  


Į pirmąjį susitikimą susirinko didelis būrys Birgiolų giminės atstovų.

Nuo­tr. iš šeimos albumo


Besitelkiančius į vieną būrį žmones jungia bendra pavardė

Lie­pos mė­ne­sį Gir­džiuo­se, Jur­bar­ko ra­jo­ne, įvy­ko pir­ma­sis Bir­gio­lų pa­li­kuo­nių su­si­ti­ki­mas. Ja­me da­ly­va­vo apie 70 žmo­nių, ku­rie at­sto­va­vo sep­ty­nioms skir­tin­goms Bir­gio­lų gi­mi­nės at­ša­koms.

Su­si­ti­ki­mo ini­cia­to­rius Dai­nius Bir­gio­las iš Tra­kų jau be­maž pen­ke­rius me­tus ak­ty­viai do­mi­si sa­vo šei­mos praei­ti­mi. Per tą lai­ko­tar­pį bu­vo su­da­ry­tas iš­sa­mus šei­mos me­dis. O prieš me­tus ženg­tas ki­tas žings­nis – už­si­mo­ta su­vie­ny­ti vi­sus tiek Lie­tu­vo­je, tiek už­sie­ny­je gy­ve­nan­čius Bir­gio­lų šei­mos at­sto­vus. Iš pra­džių ši už­duo­tis at­ro­dė kaip ti­ta­niš­kas dar­bas, ta­čiau po me­tų daug kas ėmė aiš­kė­ti ir dė­lio­tis į at­ski­rų Bir­gio­lų šei­mos at­ša­kų ge­nea­lo­gi­nius me­džius.

Šiuo me­tu vi­si „me­džiai“ jun­gia dau­giau kaip 450 žmo­nių. Tai ga­na di­de­lis skai­čius, tu­rint ome­ny­je, kad 2010 m. sau­sio 1 d. Lie­tu­vo­je gy­ve­no tik 48 as­me­nys, tu­rin­tys Bir­gio­lo pa­var­dę. Ša­ly­je yra 36 Bir­gio­lai­tės, o iš­te­kė­ju­sių ir ta­pu­sių Bir­gio­lie­nė­mis mo­te­rų su­skai­čiuo­ta 64 (ta­čiau ši sta­tis­ti­ka nė­ra tiks­li, nes mo­te­rys, iš­te­kė­ju­sios už vy­ro, tu­rin­čio pa­var­dę Bir­gio­la, taip pat tam­pa Bir­gio­lie­nė­mis).

Anks­ty­viau­sias pa­mi­nė­tas šei­mos at­sto­vas Al­ber­tum Bir­gie­lai­tis 1635 m. gy­ve­no Vil­ka­viš­kio kraš­te, Lan­ke­liš­kių pa­ra­pi­jo­je. Ta­čiau di­džio­ji dau­gu­ma Bir­gio­lų yra mi­ni­mi tik nuo 17 a. pra­džios – dau­giau­sia Jur­bar­ko apy­lin­kė­se. Kai ku­rie šiuo me­tu su­da­ry­ti šei­mos at­ša­kų me­džiai sie­kia 1785 me­tus, nors dau­gu­ma jų – tik XX a. pa­bai­gą. Ta­čiau ge­nea­lo­gi­nių me­džių ruo­ši­mas anaip­tol nė­ra baig­tas ir nuo­lat pa­pil­do­mas nau­jais įra­šais.

Kaip tei­gia kal­bi­nin­kai, Bir­gio­lo pa­var­dės kil­mė nė­ra iki ga­lo aiš­ki ar de­ta­liau nag­ri­nė­ta. Vy­rau­ja nuo­mo­nė, kad ji yra sie­ti­na su prū­siš­ku žo­džiu „bir­gan“ – vir­ti, o žmo­gus va­di­na­mas vi­rė­ju. Taip pat ti­kė­ti­na, jog di­džio­ji dau­gu­ma šei­mos at­sto­vų į da­bar­ti­nes Lie­tu­vos že­mes per­si­kė­lė XVII a. pra­džio­je bū­tent iš Prū­si­jos.

Vi­so iki šiol at­lik­to dar­bo kul­mi­na­ci­ja ta­po pir­ma­sis Bir­gio­lų šei­mos pa­li­kuo­nių su­si­ti­ki­mas. At­vy­ku­sių­jų „geog­ra­fi­ja“ ap­rė­pė įvai­rius Lie­tu­vos mies­tus ir mies­te­lius (Vil­nių, Kau­ną, Vil­ka­viš­kį, Tra­kus ir kt.), ta­čiau di­džio­ji dau­gu­ma bu­vo iš Jur­bar­ko bei jo apy­lin­kių.

Ir tai nė­ra nuo­sta­bu, nes dau­ge­lio Bir­gio­lų šak­nys sie­ja­mos su Jur­bar­ku bei jo apy­lin­kė­mis: Ro­tu­lių II, Šim­kai­čių, Ry­diš­kio, Venc­lo­viš­kio bei Paal­sio II kai­mais. Be­je, vie­ta, esan­ti ne­to­li Paal­sio II kai­mo, vaiz­din­go­je Mi­tu­vos ir Al­sos upių san­dū­ro­je, vie­ti­nių gy­ven­to­jų iki šiol yra va­di­na­ma Bir­gio­ly­ne, nes ka­dai­se čia bu­vo la­bai gau­siai gy­ven­ta Bir­gio­lų. Ke­lios šei­mos at­ša­kos yra ki­lu­sios iš Ša­kių ra­jo­ne esan­čių vie­to­vių: Juš­ka­kai­mio, Sin­tau­tų, Su­dar­go bei Gel­gau­diš­kio.

Bend­ra­pa­var­džių su­si­ti­ki­mas pra­si­dė­jo šv. Mi­šio­mis Jur­bar­ko baž­ny­čio­je, o vė­liau dau­gu­ma su­si­rin­ku­sių­jų nu­ka­ko į Gir­džius, į lais­va­lai­kio komp­lek­są „Mi­tu­va“. Kiek­vie­na Bir­gio­lų šei­mos at­ša­ka pri­sta­tė į su­si­ti­ki­mą at­vy­ku­sius sa­vo at­sto­vus. Bū­ta įvai­raus am­žiaus žmo­nių: nuo dau­giau kaip 70 me­tų su­lau­ku­sių­jų iki 2 mėn. mer­gai­čių dvy­nu­kių.

Dau­gu­ma iš su­si­rin­ku­sių­jų iki šio su­si­ti­ki­mo ne­bu­vo pa­žįs­ta­mi ar­ba tik iš nuo­gir­dų ži­no­jo vie­ni apie ki­tus. Kaip sa­kė vie­na iš ren­gi­nio da­ly­vių, „tu­rė­jo praei­ti 46 me­tai, kad mes pa­ga­liau su­si­pa­žin­tu­me“.

Su­si­ti­ki­mo me­tu gi­mė daug nuo­sta­bių idė­jų, kai ku­rios iš jų (šei­mos her­bas, vė­lia­va bei in­ter­ne­ti­nė sve­tai­nė) jau ar­ti­miau­siu me­tu įgaus ap­čiuo­pia­mą pa­vi­da­lą. Ne už kal­nų ir ta die­na, kai pa­si­ro­dys šei­mos as­me­nis pri­sta­tan­ti kny­ga.

Nors pa­grin­di­nei or­ga­ni­za­to­rių sva­jo­nei – su­jung­ti į vie­ną ge­nea­lo­gi­nį me­dį vi­sus Bir­gio­lų at­sto­vus – dar ne­bu­vo lem­ta iš­si­pil­dy­ti, ta­čiau su­si­ti­ki­mas pa­dė­jo tvir­tus pa­ma­tus tam, kad šis tiks­las atei­ty­je bū­tų pa­siek­tas. Kiek­vie­nas iš su­si­rin­ku­sių­jų iki ki­to su­si­ti­ki­mo, ku­ris pla­nuo­ja­mas už me­tų, tu­rės į va­lias dar­bo, rink­da­mas in­for­ma­ci­ją, nuo­trau­kas ir ki­tą ver­tin­gą in­for­ma­ci­ją apie sa­vo šei­mos is­to­ri­ją.

Vie­nas iš dar­bų – su­si­siek­ti su su­si­ti­ki­me ne­da­ly­va­vu­siais Bir­gio­lų at­sto­vais. To­dėl vi­sus, ga­lin­čius pa­dė­ti, ma­lo­niai pra­šo­me su­si­siek­ti su Dai­niu­mi Bir­gio­lu (tel. 8 656 48 777, el. pa­štas daynews1@gmail.com).

Do­mė­ji­ma­sis sa­vo šei­mos praei­ti­mi tam­pa vis po­pu­lia­res­nis, ta­čiau šis pa­vyz­dys yra iš­skir­ti­nis tuo, kad ban­do­ma į ge­nea­lo­gi­nį me­dį su­jung­ti vi­sus vie­nos pa­var­dės ne­šio­to­jus. Ti­ki­mės, kad ši ini­cia­ty­va pa­ska­tins ir ki­tas šei­mas do­mė­tis sa­vo praei­ti­mi, puo­se­lė­ti šei­mos tra­di­ci­jas. Ne­pa­mirš­ki­me, kad neuž­fik­suo­ta is­to­ri­ja – pra­ras­ta is­to­ri­ja.An­ta­nas BIR­GIO­LAS


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

„Karilionas“ ar „kariljonas“?
Nė vienas rašybos variantas nelaikytinas klaida.
„Tarptautinių žodžių žodyne“ šis žodis rašomas be j karilionas (pranc. carillon ): 1. tarpusavyje suderintų įv. dydžio varpų komplektas, turintis automatinį skambinimo mechanizmą; kai kurių karilionų varpai mušami rankomis plaktukais; 2. varpų muzika.
Tačiau Kalbos komisijos posėdyje apsvarsčius nutarta, kad tais atvejais, kai originalo formoje i eina po priebalsės ir tariamas jotas, gali būti rašoma raidė j: kariljonas (kaip šampinjonas, paviljonas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas