„Santaka“ / Sąskaita už pokalbius išaugo dėl nebūtų skambučių iš Rusijos

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07

Parduoda kiaulę skersti. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-10-01 11:50:58Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-06 05:58

Dalinkitės:  


Alks­nė­nų gy­ven­to­jas J. Ži­lins­kas ap­stul­bo ga­vęs per 100 li­tų di­des­nę te­le­fo­no są­skai­tą nei ti­kė­jo­si.

Autoriaus nuotr.


Sąskaita už pokalbius išaugo dėl nebūtų skambučių iš Rusijos

Į re­dak­ci­ją už­su­kęs Alks­nė­nuo­se gy­ve­nan­tis Juo­zas Ži­lins­kas pa­sa­ko­jo, kaip iš te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų bend­ro­vės „Bi­tė Lie­tu­va“ ne­ti­kė­tai ga­vo iki tol ne­re­gė­to dy­džio są­skai­tą už po­kal­bius te­le­fo­nu.

Vy­riš­kis pa­sa­ko­jo, kad už ge­gu­žės mė­ne­sio po­kal­bius ga­vo per 100 li­tų di­des­nę nei ti­kė­jo­si są­skai­tą. Per­žiū­rė­jus po­kal­bių iš­klo­ti­nes paaiš­kė­jo, jog J. Ži­lins­kui pri­skai­čiuo­ta 104,30 Lt už skam­bu­čius į Lie­tu­vą... iš Ru­si­jos. „Aš tik­rai nie­kur ne­ke­lia­vau. Vi­są lai­ką bū­nu tarp Alks­nė­nų ir Vil­ka­viš­kio“, – ti­ki­no pa­šne­ko­vas. Jis sa­kė su­pran­tan­tis, kad kai­my­ni­nės Ka­li­ning­ra­do sri­ties mo­bi­lio­jo ry­šio tink­lai au­to­ma­tiš­kai ga­lė­jo pri­si­jung­ti prie jo te­le­fo­no apa­ra­to, ta­čiau apie tai per­spė­jan­čios trum­po­sios SMS ži­nu­tės vy­riš­kis ti­ki­na ne­ga­vęs.

Apie šią pro­ble­mą su­ži­no­ju­si „Bi­tės“ sa­lo­no Vil­ka­viš­ky­je at­sto­vė Vil­ma La­pai­tie­nė ne­ga­lė­jo paaiš­kin­ti, ko­dėl taip įvy­ko. „Jei­gu už­sie­nio tink­lai au­to­ma­tiš­kai pri­si­jun­gia prie mū­sų ša­lies tink­lų, gy­ven­to­jai vi­sa­da yra per­spė­ja­mi trum­po­sio­mis SMS ži­nu­tė­mis. Ko­dėl šį kar­tą to ne­bu­vo, pa­sa­ky­ti ne­ga­liu“, – tei­gė V. La­pai­tie­nė. Ji pri­mi­nė, kad, ga­vus per­spė­ji­mą apie už­sie­nio tink­lų pri­si­jun­gi­mą, ne­del­siant rei­kia te­le­fo­ne pa­si­keis­ti tink­lo pa­si­rin­ki­mo val­dy­mą iš au­to­ma­ti­nio į ran­ki­nį bei pa­si­rink­ti no­ri­mą ope­ra­to­rių. „Taip bus iš­veng­ta ne­rei­ka­lin­gų pro­ble­mų, nes to ne­pa­da­rius net ir už at­si­liep­tus skam­bu­čius skai­čiuo­ja­mi di­des­ni ta­ri­fai“, – paaiš­ki­no V. La­pai­tie­nė.

Ka­dan­gi te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų ben-d­ro­vė „Bi­tė Lie­tu­va“ įsi­pa­rei­go­ja sa­vo klien­tams kom­pen­suo­ti su­si­da­riu­sias pa­pil­do­mas iš­lai­das dėl už­sie­nio tink­lų pri­si­jun­gi­mų, J. Ži­lins­kas ban­dė pa­si­nau­do­ti šia pa­slau­ga. Vos tik ga­vęs ne­ti­kė­tai di­de­lę są­skai­tą, vy­riš­kis ne­dels­da­mas pa­ra­šė pra­šy­mą kom­pen­sa­ci­jai gau­ti. Praė­jus mė­ne­siui Alks­nė­nų gy­ven­to­jas ga­vo at­sa­ky­mą, kad jo pra­šy­mas pa­ten­kin­tas, ta­čiau kom­pen­suo­ja­ma ne vi­sa su­ma, o tik 4,82 Lt.

„Ne­ga­lė­jau pa­ti­kė­ti sa­vo aki­mis. Kur dar šim­tas li­tų? Ne­gi aš, bū­da­mas Lie­tu­vo­je ir skam­bin­da­mas ne dau­giau nei pa­pras­tai, ga­lė­jau pra­kal­bė­ti to­kią su­mą pi­ni­gų? Gal jie iš ma­nęs juo­kia­si, kad kom­pen­suo­ja tik ke­lis li­tus“, – svars­tė J. Ži­lins­kas.

„Taip, mū­sų bend­ro­vė įsi­pa­rei­go­ja kom­pen­suo­ti iš­lai­das už už­sie­nio tink­lų pri­si­jun­gi­mą prie mū­sų ša­lies abo­nen­tų, ta­čiau ko­dėl J. Ži­lins­kui bu­vo pa­deng­ta tik ma­ža su­mos da­lis, pa­sa­ky­ti ne­ga­liu. Gal jis pra­šy­me įra­šė ne­tei­sin­gą da­tą ir už tai ne­ga­vo vi­sos lauk­tos kom­pen­sa­ci­jos?“ – svars­tė V. La­pai­tie­nė. Mo­te­ris pa­ta­rė Alks­nė­nų gy­ven­to­jui dar kar­tą už­suk­ti į „Bi­tės“ sa­lo­ną Vil­ka­viš­ky­je bei pa­ra­šy­ti nau­ją pra­šy­mą dėl su­si­da­riu­sių iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mo. „Ma­nau ga­lė­jo įvyk­ti ne­su­sip­ra­ti­mas, to­dėl ti­kiu, kad jis bus iš­tai­sy­tas“, – tei­gė V. La­pai­tie­nė. J. Ži­lins­kas pa­ža­dė­jo pa­si­nau­do­ti mo­ters pa­ta­ri­mu bei dar kar­tą pa­ra­šy­ti pra­šy­mą dėl iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mo.

Pak­laus­ta, ar ga­li taip bū­ti, kad Alks­nė­nuo­se gy­ve­nan­tiems žmo­nėms tek­tų su­si­dur­ti su pro­ble­mo­mis dėl Ru­si­jos mo­bi­lio­jo ry­šio tink­lų, pa­šne­ko­vė to­kios ga­li­my­bės ne­pa­nei­gė. „Mes vi­si gy­ve­na­me pa­sie­nio zo­no­je. Prieš ku­rį lai­ką ru­sai su­stip­ri­no sa­vo mo­bi­lio­jo ry­šio sig­na­lų siųs­tu­vus, to­dėl ne­re­tai mū­sų ra­jo­no gy­ven­to­jams iš­ky­la pa­na­šių pro­ble­mų. Aiš­ku, gy­ve­nan­tie­siems Ky­bar­tuo­se ar Vir­ba­ly­je yra di­des­nė ti­ki­my­bė su jo­mis su­si­dur­ti, bet ir Alks­nė­nai dar nė­ra pa­kan­ka­mai nu­to­lę nuo vals­ty­bės sie­nos“, – ti­ki­no V. La­pai­tie­nė. Pa­sak jos, jei­gu klien­tas ne­no­ri tu­rė­ti pa­na­šių pro­ble­mų su ki­tų ša­lių mo­bi­lio­jo ry­šio tink­lais, jis ga­li kreip­tis į sa­vo ope­ra­to­riaus sa­lo­ną pra­šy­da­mas iš­jung­ti abo­nen­to ke­lia­vi­mo (angl. roa­ming) pa­slau­gą, lei­džian­čią nau­do­tis mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu bū­nant už­sie­ny­je. „Ta­čiau vi­siems klien­tams kar­to­ja­me, jog yra pa­pras­tes­nis bū­das iš­veng­ti vi­sų ne­su­sip­ra­ti­mų: pa­pras­čiau­siai sa­vo te­le­fo­ne rei­kia ran­ki­niu bū­du pa­si­rink­ti no­ri­mą ope­ra­to­rių ir ta­da jo­kie už­sie­nio tink­lai ne­ga­lės pri­si­jung­ti“, – pa­ta­rė „Bi­tės“ sa­lo­no at­sto­vė.

J. Ži­lins­kas tei­gė ir anks­čiau tu­rė­jęs pro­ble­mų su da­bar­ti­niu sa­vo mo­bi­lio­jo ry­šio tie­kė­ju. „Ne­se­niai bu­vau ga­vęs są­skai­tą už in­ter­ne­ti­nius žai­di­mus. Bet aš juk ne koks paaug­lys, kad už­sii­mi­nė­čiau to­kiais da­ly­kais. Man nei žai­di­mai, nei in­ter­ne­tas te­le­fo­ne ne­rei­ka­lin­gi, net ne­mo­kė­čiau jais nau­do­tis“, – pa­sa­ko­jo vy­ras. Jis tei­gė, kad dėl to te­ko kreip­tis į bend­ro­vės sa­lo­ną Vil­ka­viš­ky­je ir te­le­fo­ne už­blo­kuo­ti priei­gą prie in­ter­ne­to.

„Ne­pai­sant vi­sų ne­sklan­du­mų, bend­ro­vės tei­kia­mo­mis pa­slau­go­mis ne­si­skun­džiu. Kai­nos taip pat ma­ne ten­ki­na. Aiš­ku, ry­šys ga­lė­tų bū­ti ir ge­res­nis, nes bent jau Alks­nė­nuo­se jis ga­nė­ti­nai silp­nas. Tie­sa, apie tai pra­ne­šus į „Bi­tė Lie­tu­va“ cent­rą Vil­niu­je, man bu­vo pa­ža­dė­ta, jog ar­ti­miau­siu me­tu at­vyks meist­rai ir su­tvar­kys ry­šio siųs­tu­vus“, – pa­sa­ko­jo J. Ži­lins­kas.And­rius GRY­GE­LAI­TIS


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Išrinkti geriausi „Metų ūkiai“
* Svečiui iš Vokietijos įteiktos Garbės piliečio regalijos
* Neišmokiusi veltėdžių gyventi visuomenė moka dvigubai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Ar galima „dirbti pareigose“?
Daiktavardis pareigos žymi darbo ar tarnybos vietoje turimą statusą, bet ne pačią vietą, todėl vietininkas pareigose nevartotinas, pvz.: Jis dirba direktoriaus pareigose (taisoma yra direktorius, dirba direktoriumi, eina direktoriaus pareigas).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas