„Santaka“ / Sąskaita už pokalbius išaugo dėl nebūtų skambučių iš Rusijos

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-06 05:58

Dalinkitės:  


Alks­nė­nų gy­ven­to­jas J. Ži­lins­kas ap­stul­bo ga­vęs per 100 li­tų di­des­nę te­le­fo­no są­skai­tą nei ti­kė­jo­si.

Autoriaus nuotr.


Sąskaita už pokalbius išaugo dėl nebūtų skambučių iš Rusijos

Į re­dak­ci­ją už­su­kęs Alks­nė­nuo­se gy­ve­nan­tis Juo­zas Ži­lins­kas pa­sa­ko­jo, kaip iš te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų bend­ro­vės „Bi­tė Lie­tu­va“ ne­ti­kė­tai ga­vo iki tol ne­re­gė­to dy­džio są­skai­tą už po­kal­bius te­le­fo­nu.

Vy­riš­kis pa­sa­ko­jo, kad už ge­gu­žės mė­ne­sio po­kal­bius ga­vo per 100 li­tų di­des­nę nei ti­kė­jo­si są­skai­tą. Per­žiū­rė­jus po­kal­bių iš­klo­ti­nes paaiš­kė­jo, jog J. Ži­lins­kui pri­skai­čiuo­ta 104,30 Lt už skam­bu­čius į Lie­tu­vą... iš Ru­si­jos. „Aš tik­rai nie­kur ne­ke­lia­vau. Vi­są lai­ką bū­nu tarp Alks­nė­nų ir Vil­ka­viš­kio“, – ti­ki­no pa­šne­ko­vas. Jis sa­kė su­pran­tan­tis, kad kai­my­ni­nės Ka­li­ning­ra­do sri­ties mo­bi­lio­jo ry­šio tink­lai au­to­ma­tiš­kai ga­lė­jo pri­si­jung­ti prie jo te­le­fo­no apa­ra­to, ta­čiau apie tai per­spė­jan­čios trum­po­sios SMS ži­nu­tės vy­riš­kis ti­ki­na ne­ga­vęs.

Apie šią pro­ble­mą su­ži­no­ju­si „Bi­tės“ sa­lo­no Vil­ka­viš­ky­je at­sto­vė Vil­ma La­pai­tie­nė ne­ga­lė­jo paaiš­kin­ti, ko­dėl taip įvy­ko. „Jei­gu už­sie­nio tink­lai au­to­ma­tiš­kai pri­si­jun­gia prie mū­sų ša­lies tink­lų, gy­ven­to­jai vi­sa­da yra per­spė­ja­mi trum­po­sio­mis SMS ži­nu­tė­mis. Ko­dėl šį kar­tą to ne­bu­vo, pa­sa­ky­ti ne­ga­liu“, – tei­gė V. La­pai­tie­nė. Ji pri­mi­nė, kad, ga­vus per­spė­ji­mą apie už­sie­nio tink­lų pri­si­jun­gi­mą, ne­del­siant rei­kia te­le­fo­ne pa­si­keis­ti tink­lo pa­si­rin­ki­mo val­dy­mą iš au­to­ma­ti­nio į ran­ki­nį bei pa­si­rink­ti no­ri­mą ope­ra­to­rių. „Taip bus iš­veng­ta ne­rei­ka­lin­gų pro­ble­mų, nes to ne­pa­da­rius net ir už at­si­liep­tus skam­bu­čius skai­čiuo­ja­mi di­des­ni ta­ri­fai“, – paaiš­ki­no V. La­pai­tie­nė.

Ka­dan­gi te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų ben-d­ro­vė „Bi­tė Lie­tu­va“ įsi­pa­rei­go­ja sa­vo klien­tams kom­pen­suo­ti su­si­da­riu­sias pa­pil­do­mas iš­lai­das dėl už­sie­nio tink­lų pri­si­jun­gi­mų, J. Ži­lins­kas ban­dė pa­si­nau­do­ti šia pa­slau­ga. Vos tik ga­vęs ne­ti­kė­tai di­de­lę są­skai­tą, vy­riš­kis ne­dels­da­mas pa­ra­šė pra­šy­mą kom­pen­sa­ci­jai gau­ti. Praė­jus mė­ne­siui Alks­nė­nų gy­ven­to­jas ga­vo at­sa­ky­mą, kad jo pra­šy­mas pa­ten­kin­tas, ta­čiau kom­pen­suo­ja­ma ne vi­sa su­ma, o tik 4,82 Lt.

„Ne­ga­lė­jau pa­ti­kė­ti sa­vo aki­mis. Kur dar šim­tas li­tų? Ne­gi aš, bū­da­mas Lie­tu­vo­je ir skam­bin­da­mas ne dau­giau nei pa­pras­tai, ga­lė­jau pra­kal­bė­ti to­kią su­mą pi­ni­gų? Gal jie iš ma­nęs juo­kia­si, kad kom­pen­suo­ja tik ke­lis li­tus“, – svars­tė J. Ži­lins­kas.

„Taip, mū­sų bend­ro­vė įsi­pa­rei­go­ja kom­pen­suo­ti iš­lai­das už už­sie­nio tink­lų pri­si­jun­gi­mą prie mū­sų ša­lies abo­nen­tų, ta­čiau ko­dėl J. Ži­lins­kui bu­vo pa­deng­ta tik ma­ža su­mos da­lis, pa­sa­ky­ti ne­ga­liu. Gal jis pra­šy­me įra­šė ne­tei­sin­gą da­tą ir už tai ne­ga­vo vi­sos lauk­tos kom­pen­sa­ci­jos?“ – svars­tė V. La­pai­tie­nė. Mo­te­ris pa­ta­rė Alks­nė­nų gy­ven­to­jui dar kar­tą už­suk­ti į „Bi­tės“ sa­lo­ną Vil­ka­viš­ky­je bei pa­ra­šy­ti nau­ją pra­šy­mą dėl su­si­da­riu­sių iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mo. „Ma­nau ga­lė­jo įvyk­ti ne­su­sip­ra­ti­mas, to­dėl ti­kiu, kad jis bus iš­tai­sy­tas“, – tei­gė V. La­pai­tie­nė. J. Ži­lins­kas pa­ža­dė­jo pa­si­nau­do­ti mo­ters pa­ta­ri­mu bei dar kar­tą pa­ra­šy­ti pra­šy­mą dėl iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mo.

Pak­laus­ta, ar ga­li taip bū­ti, kad Alks­nė­nuo­se gy­ve­nan­tiems žmo­nėms tek­tų su­si­dur­ti su pro­ble­mo­mis dėl Ru­si­jos mo­bi­lio­jo ry­šio tink­lų, pa­šne­ko­vė to­kios ga­li­my­bės ne­pa­nei­gė. „Mes vi­si gy­ve­na­me pa­sie­nio zo­no­je. Prieš ku­rį lai­ką ru­sai su­stip­ri­no sa­vo mo­bi­lio­jo ry­šio sig­na­lų siųs­tu­vus, to­dėl ne­re­tai mū­sų ra­jo­no gy­ven­to­jams iš­ky­la pa­na­šių pro­ble­mų. Aiš­ku, gy­ve­nan­tie­siems Ky­bar­tuo­se ar Vir­ba­ly­je yra di­des­nė ti­ki­my­bė su jo­mis su­si­dur­ti, bet ir Alks­nė­nai dar nė­ra pa­kan­ka­mai nu­to­lę nuo vals­ty­bės sie­nos“, – ti­ki­no V. La­pai­tie­nė. Pa­sak jos, jei­gu klien­tas ne­no­ri tu­rė­ti pa­na­šių pro­ble­mų su ki­tų ša­lių mo­bi­lio­jo ry­šio tink­lais, jis ga­li kreip­tis į sa­vo ope­ra­to­riaus sa­lo­ną pra­šy­da­mas iš­jung­ti abo­nen­to ke­lia­vi­mo (angl. roa­ming) pa­slau­gą, lei­džian­čią nau­do­tis mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu bū­nant už­sie­ny­je. „Ta­čiau vi­siems klien­tams kar­to­ja­me, jog yra pa­pras­tes­nis bū­das iš­veng­ti vi­sų ne­su­sip­ra­ti­mų: pa­pras­čiau­siai sa­vo te­le­fo­ne rei­kia ran­ki­niu bū­du pa­si­rink­ti no­ri­mą ope­ra­to­rių ir ta­da jo­kie už­sie­nio tink­lai ne­ga­lės pri­si­jung­ti“, – pa­ta­rė „Bi­tės“ sa­lo­no at­sto­vė.

J. Ži­lins­kas tei­gė ir anks­čiau tu­rė­jęs pro­ble­mų su da­bar­ti­niu sa­vo mo­bi­lio­jo ry­šio tie­kė­ju. „Ne­se­niai bu­vau ga­vęs są­skai­tą už in­ter­ne­ti­nius žai­di­mus. Bet aš juk ne koks paaug­lys, kad už­sii­mi­nė­čiau to­kiais da­ly­kais. Man nei žai­di­mai, nei in­ter­ne­tas te­le­fo­ne ne­rei­ka­lin­gi, net ne­mo­kė­čiau jais nau­do­tis“, – pa­sa­ko­jo vy­ras. Jis tei­gė, kad dėl to te­ko kreip­tis į bend­ro­vės sa­lo­ną Vil­ka­viš­ky­je ir te­le­fo­ne už­blo­kuo­ti priei­gą prie in­ter­ne­to.

„Ne­pai­sant vi­sų ne­sklan­du­mų, bend­ro­vės tei­kia­mo­mis pa­slau­go­mis ne­si­skun­džiu. Kai­nos taip pat ma­ne ten­ki­na. Aiš­ku, ry­šys ga­lė­tų bū­ti ir ge­res­nis, nes bent jau Alks­nė­nuo­se jis ga­nė­ti­nai silp­nas. Tie­sa, apie tai pra­ne­šus į „Bi­tė Lie­tu­va“ cent­rą Vil­niu­je, man bu­vo pa­ža­dė­ta, jog ar­ti­miau­siu me­tu at­vyks meist­rai ir su­tvar­kys ry­šio siųs­tu­vus“, – pa­sa­ko­jo J. Ži­lins­kas.And­rius GRY­GE­LAI­TIS


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „magaryčios“?
Žodis „magaryčios“ yra arabiškos kilmės ( maharig – išlaidos), o į Lietuvą atkeliavo per rytų slavus. Tai tam tikrą susitarimą užtvirtinantis veiksmas, per kurį abi pusės išlenkia taurelę ar pan. Pvz.: Reikės statyti (arba duoti) magaryčių. DLKŽ šis žodis teikiamas su žyma šnek. (šnekamosios kalbos ž.). „Kalbos patarimų“ leidinyje jis vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė, vietoj kurios teikiami atitikmenys: 1. vaišės, išgertuvės; 2. priedas. Pvz.: Skolą grąžino su magaryčiomis (= su priedu ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas