„Santaka“ / Milžiniškos eilės stabdo javapjūtės darbus

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Reikalingas (-a) pagalbinis darbininkas (-ė) ūkio darbams, mokantis (-i) karves melžti aparatu. Darbas netoli Gražiškių. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-11-29 08:57:12

Parduoda dalimis CITROEN BERLINGO (2002 m., dyzelis, 1,9 l, 51 kW), AUDI A4 (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW POLO (1997 m., 1,9 l, dyzelis, 47 kW), VW GOLF IV (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW SHARAN (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW). Tel. 8 699 28 707.
Galioja iki: 2018-11-29 10:25:14

Parduoda naują šiferį dideliais lapais ir naudotą šiferį mažais lapais. Tel. 8 622 84 697.
Galioja iki: 2018-12-01 11:47:16Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-06 05:52

Dalinkitės:  


Į Pil­viš­kių ele­va­to­rių par­duo­ti grū­dus at­ve­žę D. Krun­kai­tis (de­ši­nė­je) bei G. Ma­tu­se­vi­čius pa­sa­ko­jo, jog dėl lai­ko, pra­lei­džia­mo sto­vint mil­ži­niš­ko­se ei­lė­se, nu­ken­čia ja­vap­jū­tė.

Autoriaus nuotr.


Milžiniškos eilės stabdo javapjūtės darbus

Šios sa­vai­tės vi­du­ry­je pa­ge­rė­jus orams vėl at­gi­jo ja­vap­jū­tė. Ūki­nin­kai ma­siš­kai pra­dė­jo vež­ti grū­dus į su­pir­ki­mo punk­tus, dėl to prie jų su­si­da­rė ne­ma­žos ei­lės.

Ma­žiau­sios ei­lės šios sa­vai­tės ant­ro­je pu­sė­je bu­vo prie AB „Ma­ri­jam­po­lės grū­dai“ fi­lia­lo Vil­ka­viš­kio grū­dų san­dė­lių. Di­des­nės su­si­da­rė prie AB „Li­nas Ag­ro“ bei Lakš­tu­čiuo­se įsi­kū­ru­sio UAB „Vil­ka­viš­kio ag­ro­kon­cer­no“ grū­dų su­pir­ki­mo punk­tų. Il­giau­siai ja­vus at­ve­žu­siems ūki­nin­kams te­ko lauk­ti prie AB „Kau­no grū­dai“ Pil­viš­kių ele­va­to­riaus. Čia, pa­sak kal­bin­tų žmo­nių, jiems te­ko lauk­ti net iki 12 val., kol bus su­pirk­ti ja­vai.

„Tre­čia­die­nį bu­vo pui­kus oras, bet vi­są die­ną pra­sto­vė­jau ei­lė­je ir ne­ga­lė­jau va­žiuo­ti kul­ti, to­dėl tą­dien taip nie­ko nau­din­go ir ne­nu­vei­kiau“, – nu­si­vy­li­mo ne­slė­pė į Pil­viš­kius grū­dus at­ve­žęs Ke­tur­va­la­kių se­niū­ni­jo­je ūki­nin­kau­jan­tis Da­rius Krun­kai­tis. Pa­sak jo, leng­viau grū­dą užau­gin­ti nei par­duo­ti. Ne­pai­sant vis­ko, vy­ras tei­gė ir to­liau pa­si­ry­žęs ja­vus pri­sta­ty­ti į Pil­viš­kių ele­va­to­rių, nes čia, anot jo, su­da­ro­mos la­bai pa­lan­kios at­si­skai­ty­mo są­ly­gos, o ir siū­lo­ma kai­na vi­siš­kai ten­ki­na. „Ei­lės vi­sus pyk­do, bet jų nė vie­na­me punk­te neiš­veng­si. Čia dir­ban­tys spe­cia­lis­tai ga­lė­tų ki­taip or­ga­ni­zuo­ti dar­bą, nes kol kas vis­kas vyks­ta la­bai lė­tai. Nors įmo­nė jau pra­dė­jo vie­nu me­tu grū­dus krau­ti ir į ele­va­to­rių, ir į trau­ki­nių va­go­nus, ta­čiau tai kol kas ne itin pa­spar­ti­na pro­ce­są“, – kal­bė­jo D. Krun­kai­tis.

„Va­kar ei­lė­je pra­sto­vė­jau še­šias va­lan­das, o šian­dien teks dar il­giau pra­lauk­ti. Ka­dan­gi va­kar bu­vo la­bai ge­ras oras, tai vi­si pri­si­kū­lė grū­dų, o šian­dien at­ve­žė į punk­tą“, – ket­vir­ta­die­nį kal­bė­jo į Pil­viš­kių ele­va­to­rių ja­vus at­ve­žęs Ke­tur­va­la­kių se­niū­ni­jos ūki­nin­kas Ge­di­mi­nas Ma­tu­se­vi­čius. Pak­laus­tas, ką įmo­nei rei­kė­tų da­ry­ti ki­taip, no­rint su­ma­žin­ti ei­les, vy­ras tei­gė, jog šiuo me­tu nie­ko pa­keis­ti neį­ma­no­ma, bet atei­ty­je ga­lė­tų bū­ti pa­sta­ty­ta ant­ra grū­dų va­lo­mo­ji ma­ši­na bei džio­vyk­la.

„Šiais me­tais dėl neįp­ras­tų orų su­si­da­rė ne­stan­dar­ti­nė si­tua­ci­ja. Sa­vai­tės pir­mo­je pu­sė­je ūki­nin­kai bu­vo le­pi­na­mi pa­lan­kių orų, to­dėl vi­si vie­nu me­tu pra­dė­jo kul­ti bei ma­siš­kai vež­ti ja­vus į su­pir­ki­mo punk­tus. Dėl to ir su­si­da­rė to­kios di­džiu­lės ei­lės“, – kal­bė­jo AB „Kau­no grū­dai“ Pil­viš­kių ele­va­to­riaus ve­dė­jas Arū­nas Mo­liu­šis. Jis tvir­ti­no, kad da­bar­ti­nių ūki­nin­kų tech­ni­ka yra la­bai na­ši, to­dėl tai tik pa­di­di­na nu­ku­lia­mų ja­vų kie­kius. „Stai­ga at­si­ra­du­s mil­ži­niš­kai pa­siū­lai, vi­si mū­sų įren­gi­niai dir­ba vi­su pa­jė­gu­mu. Dau­giau ele­va­to­riaus tech­ni­nių ga­li­my­bių šiuo me­tu iš­plės­ti neį­ma­no­ma. Jei­gu žmo­gui nu­krau­si vi­są sta­lą mais­tu, jis ir­gi vi­so iš kar­to ne­su­val­gys. Taip ir mes ne­spė­ja­me vi­sų no­rin­čių­jų priim­ti vie­nu me­tu, juo­lab kad dėl su­da­ro­mų ge­rų są­ly­gų tu­ri­me dau­gy­bę klien­tų ne tik iš mū­sų ra­jo­no“, – tei­gė A. Mo­liu­šis. Jis pa­sa­ko­jo, jog ūki­nin­kai kai ka­da net per nak­tį lie­ka lauk­ti už su­pir­ki­mo punk­to var­tų, kad tik ry­te, vėl pra­dė­jus dirb­ti, pir­mie­ji par­duo­tų grū­dus.

„Pas mus, ele­va­to­riui dir­bant vi­su pa­jė­gu­mu, nors ir su­si­da­ro lau­kian­čių­jų ei­lės, bet pa­kan­ka­mai grei­tai ju­da. Žmo­nės per die­ną at­va­žiuo­ja net iki 4 kar­tų“, – dar praė­ju­sią sa­vai­tę tei­gė AB „Li­nas Ag­ro“ va­dy­bi­nin­kas-kon­sul­tan­tas Rai­mun­das Šva­bas. Šį ket­vir­ta­die­nį į bend­ro­vę grū­dus pri­sta­ty­ti at­ve­žęs Šei­me­nos se­niū­ni­jos ūki­nin­kas Vy­tau­tas Na­vic­kas tai pa­tvir­ti­no. „Ei­lė­se ten­ka lauk­ti tik­rai ne­daug lai­ko. Šiuo me­tu sto­viu jau tris va­lan­das, dar vie­ną teks pa­lauk­ti, ta­čiau ne­ma­tau čia nie­ko blo­go, vi­sur si­tua­ci­ja pa­na­ši. Kai oras ge­ras, ta­da vi­si ku­lia, o esant ne itin ja­vap­jū­tei pa­lan­kiam kli­ma­tui, ga­li­ma ir pa­sto­vė­ti“, – tei­gė V. Na­vic­kas. Pa­sak jo, kiek­vie­nais me­tais dėl ei­lių si­tua­ci­ja bū­na pa­na­ši, o per die­ną ga­li­ma grū­dus at­vež­ti 2–3 kar­tus.

Vie­nos il­giau­sių ei­lių ra­jo­ne kas­met su­si­da­ro prie Lakš­tu­čių grū­dų su­pir­ki­mo punk­to. „Pas mus ele­va­to­rius nė­ra vi­siš­kai pri­tai­ky­tas ja­vams su­pirk­ti, to­dėl ir dar­bas ei­na­si šiek tiek lė­čiau. Ne­pai­sant to, vie­ti­niai džiau­gia­si at­si­ra­du­sio­mis pa­tal­po­mis“, – ne kar­tą yra pa­brė­žęs UAB „Vil­ka­viš­kio ag­ro­kon­cer­no“ di­rek­to­rius Jus­ti­nas Ma­tu­lio­nis.

„Ma­nau, jog šiuo me­tu ei­lės – ga­na nor­ma­lios. Bū­na ir blo­giau. Kol kas ten­ka lauk­ti 4–5 val., bet įsi­bė­gė­jus ja­vap­jū­tei si­tua­ci­ja tik­rai pa­si­keis, ei­lės tik di­dės“, – pa­sa­ko­jo ket­vir­ta­die­nį į Lakš­tu­čius grū­dus par­duo­ti at­ve­žęs Klau­su­čių se­niū­ni­jos gy­ven­to­jas Aud­rius Els­te­ris. Jam ant­ri­no Ke­tur­va­la­kių se­niū­ni­jos ūki­nin­kas Al­gis Mi­liaus­kas ir spė­jo, kad atei­ty­je teks daug il­giau pra­lauk­ti ei­lė­se. Pa­sak jo, šiuo me­tu rei­kia tik džiaug­tis, jog ne­rei­kia už­truk­ti vi­są die­ną, juo­lab kad si­tua­ci­ja vi­suo­se su­pir­ki­mo punk­tuo­se kol kas pa­na­ši.

„O ką da­ry­ti? Kai orai ge­ri, ten­ka tai­ky­tis prie esa­mų są­ly­gų, ku­rios vi­siems vie­no­dos“, – tei­gė į UAB „Vil­ka­viš­kio ag­ro­kon­cer­ną“ ja­vus at­ve­žęs Pa­je­vo­nio se­niū­ni­jos ūki­nin­kas Jo­nas Mak­na­vi­čius. Vy­ras, pri­si­mi­nęs praei­tais me­tais ei­lė­se kil­da­vu­sius ne­su­ta­ri­mus, pa­sa­ko­jo, kad šie­met kol kas pa­vyks­ta iš­veng­ti ne­su­sip­ra­ti­mų. „Vi­si drau­giš­kai lau­kia, ne­mė­gi­na už­lįs­ti. In­ci­den­tų dar ne­pa­si­tai­kė“, – džiau­gė­si J. Mak­na­vi­čius.

Pak­laus­ti apie šie­me­ti­nį der­lių, vi­si kal­bin­tie­ji tei­gė, jog grū­dų ko­ky­bė ir pri­ku­lia­mas kie­kis juos ten­ki­na. Ja­vų su­pir­ki­mo kai­no­mis taip pat esą pa­ten­kin­ti.

„Iš vie­no hek­ta­ro šie­met pri­ku­liu 5–6 to­nas kvie­čių. Nors vy­rau­ja II kla­sė, bet kai­no­mis, ma­nau, vi­si tu­rė­tų bū­ti pa­ten­kin­ti. Jei tiek ir to­liau mo­kės, iš­gy­ven­ti tik­rai bus ga­li­ma“, – šyp­so­jo­si D. Krun­kai­tis.

„Der­lių su­ma­ži­no kait­ros – grū­dai su­si­trau­kė. Ja­vap­jū­tės pra­džio­je jų ko­ky­bė bu­vo ge­res­nė nei per­nai, o šiuo me­tu jau su­si­ly­gi­no su per­nykš­čiais re­zul­ta­tais. Jei­gu lie­tin­gi orai ir to­liau ne­si­trauks, ko­ky­bė tik pra­stės“, – pro­gno­za­vo V. Na­vic­kas.

„Kai­no­mis esa­me la­bai pa­ten­kin­ti. Pa­ly­gin­ti su praei­tais me­tais, šie­met nie­ko dau­giau ir ne­ga­li­me no­rė­ti. Ne­rei­kia vy­ti Die­vo į me­džius. Te­gul tiek ir to­liau mo­ka, ne­ke­lia trą­šų bei ku­ro kai­nų – ta­da bū­si­me la­bai lai­min­gi“, – tei­gė A. Mi­liaus­kas.And­rius GRY­GE­LAI­TIS


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Jubiliejų švenčiantis gydytojas savęs be medicinos neįsivaizduoja
* Naujų nesutarimų fone prisimintos senos nuoskaudos
* Vilkaviškio mieste siaučia vandalai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Ar galima sakyti „prieinama kaina“?
ikrai galima, kadangi „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ nurodoma trečioji dalyvio prieinamas reikšmė – „nebrangus, įperkamas“.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas