„Santaka“ / Vištytyje pastatytos trys naujos ąžuolinės skulptūros

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Išvalo lietaus nubėgimo sistemas Jūsų namuose ar sodyboje. Atlieka smulkų lietaus nutekėjimo sistemų remontą. Ruoškitės rudens darganoms vasarą. Tel. 8 622 30 435.
Galioja iki: 2019-06-29 13:01:01

Parduoda gyvenamąjį namą Šiaurės g. 15, Vilkaviškyje (2000 m. pastatytas, yra 12 a žemės, ūkinis pastatas, 3 garažai). Tel. 8 662 02 402.
Galioja iki: 2019-06-30 16:06:24

Skubiai parduoda LAND ROVER FREELANDER (1999 m. 12 mėn., 2 l, dyzelis, su variklio defektu, 550 Eur). Tel. 8 641 68 516.
Galioja iki: 2019-07-05 11:38:02

Parduoda plastikinius 1 t ir 800 l talpos konteinerius (metaliniame rėme su prailgintu išleidimo čiaupu, tinka vandeniui, kurui, skystoms trąšoms ir kt.), VW GOLF III (1996 m., 1,6 l, benzinas, baltos spalvos, nesurūdijęs, 400 Eur). Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2019-07-06 15:56:02

Parduoda AUDI 100 C4 AVANT TDI (1993 m., 2,5 l, 85 kW, 6 pavaros, tamsiai pilkos spalvos, TA iki 2020 m. gegužės 31 d., geros būklės, 700 Eur), OPEL FRONTERA SPORT (1994 m., 2 l, įpurškimas, benzinas, 2 durys, nesurūdijusi, visi 4x4 varantieji ratai veikia gerai, TA iki 2021 m. gegužės 1 d., puikus medžioklei, žvejybai, 900 Eur). Tel. 8 618 57 171.
Galioja iki: 2019-07-06 18:16:52Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-04 05:59

Dalinkitės:  


Viš­ty­čio se­niū­nas B. Po­li­ta (vi­du­ry­je) tei­gė ma­nąs, jog nau­jos ąžuo­li­nės skulp­tū­ros – dar ne pa­sku­ti­nės šio­je alė­jo­je.

Autoriaus nuotr.


Vištytyje pastatytos trys naujos ąžuolinės skulptūros

Praė­ju­sį sek­ma­die­nį Viš­ty­ty­je įvy­ko Šv. Mer­ge­lės Ma­ri­jos (Por­ciun­ku­lės) at­lai­dai bei šven­tė, skir­ta mies­te­lio 440-osioms me­ti­nėms pa­mi­nė­ti.

Ta pro­ga mies­te­lio S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no gat­vės skve­re­ly­je bu­vo ati­deng­tos trys ąžuo­li­nės skulp­tū­ros. Gre­ta per­nai čia pa­sta­ty­tų sta­tu­lų, skir­tų Lie­tu­vos var­do tūks­tant­me­čiui pa­mi­nė­ti, šie­met „iš­dy­go“ nau­jos, skir­tos Žal­gi­rio mū­šio 600-osioms, Viš­ty­čio mies­te­lio 440-osioms bei Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 20-osioms me­ti­nėms.

Per­nai Vik­to­rui Krau­ju­tai­čiui gi­mu­si idė­ja įkur­ti skulp­tū­rų alė­ją, ku­ri sim­bo­li­zuo­tų svar­biau­sius Viš­ty­čio kraš­to bei Lie­tu­vos vals­ty­bės įvy­kius, ti­ki­ma­si, sėk­min­gai bus įgy­ven­di­na­ma ir atei­ty­je. „Žmo­nės nuo­lat tei­kia pa­siū­ly­mus, ką rei­kė­tų įam­žin­ti sta­tu­lo­se. Jei­gu vis­kas bus ge­rai, ki­tą­met šio­je alė­jo­je iš­vy­si­me dar ke­le­tą nau­jų skulp­tū­rų“, – į atei­tį žvelg­ė Viš­ty­čio se­niū­nas Bro­nis­la­vas Po­li­ta.

Jis tei­gė, kad ke­ti­na­ma pa­sta­ty­ti skulp­tū­ras la­kū­nams S. Da­riui bei S. Gi­rė­nui, ku­rių var­du pa­va­din­to­je gat­vė­je jos ir sto­vė­tų, bei Viš­ty­čio kraš­to ūki­nin­kams ir švie­suo­liams.

„Il­gai šio­je vie­to­je, ku­rio­je da­bar įsi­kū­ru­si alė­ja, ke­ro­jo krū­my­nai. Žmo­nės iš sa­vo na­mų čia ne­tgi ne­šda­vo ir pil­da­vo šiukš­les. Ta­čiau da­bar, vis­ką su­tvar­kius, skve­re­lis įga­vo nau­ją vei­dą. Ti­ki­mės, kad atei­ty­je skulp­tū­rų tik dau­gės, alė­ja tik plė­sis“, – vil­tin­gai kal­bė­jo B. Po­li­ta.

Nau­jas skulp­tū­ras pa­šven­ti­no Viš­ty­čio kle­bo­nas Li­nas Dūkš­ta, pa­dė­kos raš­tas bu­vo įteik­tas gi­ri­nin­kui Ry­man­tui Vai­čai­čiui, be ku­rio pa­gal­bos nau­jos skulp­tū­ros šiais me­tais ne­bū­tų iš­ki­lu­sios.

Po skulp­tū­rų ati­den­gi­mo ce­re­mo­ni­jos vie­tos gy­ven­to­jai bei sve­čiai bu­vo pa­kvies­ti į mi­šias Viš­ty­čio pa­ra­pi­jos baž­ny­čio­je. Joms pa­si­bai­gus, ren­gi­nio da­ly­vių lau­kė šven­tės ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­ja, ku­rios me­tu pa­si­ro­dė Viš­ty­čio se­niū­ni­jos me­no mė­gė­jų ko­lek­ty­vai, ap­do­va­no­ji­mais pa­gerb­ti kraš­tui nu­si­pel­nę žmo­nės.

Viš­ty­čio 440-ųjų me­ti­nių pro­ga ap­do­va­no­ji­mas už il­ga­me­tį ir ne­prie­kaiš­tin­gą dar­bą, ei­nant Viš­ty­čio vi­du­ri­nės mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos pa­rei­gas, įteik­tas kraš­to­ty­ri­nin­kei, įvai­rios me­džia­gos apie Viš­ty­tį rin­kė­jai, mo­kyk­los mu­zie­jaus įkū­rė­jai, il­ga­me­tei vie­tos sa­vi­val­dos pa­gal­bi­nin­kei Bi­ru­tei Mar­do­sai­tei.

Pa­dė­kos už kraš­to liau­dies tra­di­ci­jų puo­se­lė­ji­mą su­lau­kė dra­mos bū­re­lio įkū­rė­jas, il­ga­me­tis jo re­ži­sie­rius bei fo­tog­ra­fas, in­ter­ne­te pa­skel­bęs šim­tus nuo­trau­kų apie Viš­ty­tį nuo po­ka­rio iki šių die­nų, Vy­tau­tas Zda­na­vi­čius.

Pa­dė­ka bu­vo įteik­ta ir Lie­tu­vos dai­li­nin­kų są­jun­gos na­riui, nu­si­pel­niu­siam me­no vei­kė­jui, tarp­tau­ti­nės me­da­li­nin­kų fe­de­ra­ci­jos na­riui, įvai­rių de­ko­ra­ty­vi­nių skulp­tū­rų, ba­rel­je­fų, me­da­lių kū­rė­jui, žmo­gui, su­kū­ru­siam pre­zi­den­to An­ta­no Sme­to­nos po­rtre­tą Nep­rik­lau­so­my­bės pa­mink­lo ste­lo­je Viš­ty­ty­je, Juo­zui Ka­li­naus­kui.

Pa­gerb­tas ir il­ga­me­tis Lie­tu­vos dai­li­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­kas, tarp­tau­ti­nių pa­ro­dų, kon­kur­sų lau­rea­tas Bro­nius Leo­na­vi­čius, su­kū­ręs Viš­ty­čio mies­te­lio her­bą ir pa­dė­jęs jį įam­žin­ti mies­te­lio pa­mink­le.

Už pa­ra­mą bei glau­dų bend­ra­dar­bia­vi­mą, or­ga­ni­zuo­jant įvai­rius ren­gi­nius, puo­šiant mies­te­lį, ori­gi­na­lų pa­siū­ly­mą įsteig­ti ąžuo­li­nių skulp­tū­rų alė­ją ir šios idė­jos įgy­ven­di­ni­mą bei ma­te­ria­li­nę pa­ra­mą pa­dė­ka bu­vo įteik­ta V. Krau­ju­tai­čiui.

Ka­ro lau­ko gy­dy­to­jas, da­ly­va­vęs mi­si­jo­je Af­ga­nis­ta­ne, Vi­lius Ko­čiu­bai­tis ap­do­va­no­ji­mą iš se­niū­no B. Po­li­tos ran­kų at­siė­mė už su­kur­tą „Viš­ty­čio met­raš­tį“ bei dau­gy­bės in­ter­ne­ti­nių pus­la­pių apie vi­sas se­niū­ni­jos įstai­gas kū­ri­mą, ak­ty­vią bend­ruo­me­ni­nę veik­lą, straips­nių apie Viš­ty­čio žmo­nes, is­to­ri­ją skel­bi­mą in­ter­ne­te bei spau­do­je, dau­giau nei 100 se­no­vi­nių mies­te­lio že­mė­la­pių rin­ki­nį ir kraš­to gar­si­ni­mą vi­sa­me pa­sau­ly­je.

„No­rė­jo­me kaip nors pa­gerb­ti šiuos žmo­nes, ku­rie ypač daug pri­si­dė­jo prie Viš­ty­čio ge­ro­vės“, – tei­gė se­niū­nas B. Po­li­ta.

Pa­si­bai­gus šven­tės ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­jai, vi­sus ren­gi­nio sve­čius links­mi­no po­pu­lia­rios Lie­tu­vos mu­zi­kos gru­pės bei at­li­kė­jai.And­rius GRY­GE­LAI­TIS


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vilkaviškio laiškininkai persėdo ant elektrinių dviračių
* Už paviršinių nuotekų tvarkymą mokės tik įmonės
* „Į depresiją žiūrime pro pirštus, kol ji neužsuka į mūsų kiemą“
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar mokate plaukti?
Taip, puikiai.
Plaukiu prastai.
Mokausi.
Nemoku.Kalbos patarimai

Praeitais ar praėjusiais metais?
Taisyklingi bei vartotini abu variantai: praėjusiais metais ir praeitais metais, praėjusią savaitę ir praeitą savaitę.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas