„Santaka“ / Sąžiningiausiems elektros vartotojams – kalėdinė eglė

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Reikalingas (-a) pagalbinis darbininkas (-ė) ūkio darbams, mokantis (-i) karves melžti aparatu. Darbas netoli Gražiškių. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-11-29 08:57:12

Parduoda dalimis CITROEN BERLINGO (2002 m., dyzelis, 1,9 l, 51 kW), AUDI A4 (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW POLO (1997 m., 1,9 l, dyzelis, 47 kW), VW GOLF IV (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW SHARAN (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW). Tel. 8 699 28 707.
Galioja iki: 2018-11-29 10:25:14Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-04 05:57

Dalinkitės:  


RST darbuotojai Ignas Pranskevičius, Ervinas Pareigis ir atstovė spaudai Edita Sirutienė ragino žmones atsakingiau žiūrėti į elektros energijos vartojimą.

Autorės nuotr.


Sąžiningiausiems elektros vartotojams – kalėdinė eglė

Eglė MIČIULIENĖ

Ry­tų Lie­tu­vo­je ne­tei­sė­tai su­var­to­tos elekt­ros ener­gi­jos kie­kio per­nai bū­tų už­te­kę ap­švies­ti 40 mo­kyk­lų vi­sus me­tus.

To­kius duo­me­nis AB Ry­tų skirs­to­mų­jų tink­lų at­sto­vai pa­tei­kė kon­fe­ren­ci­jo­je, skir­to­je ap­tar­ti ak­tua­liau­siems elekt­ros ener­gi­jos var­to­ji­mo klau­si­mams Aly­taus re­gio­ne, ku­riam pri­klau­so ir Vil­ka­viš­kio mies­tas bei ra­jo­nas.Or­ga­ni­zuo­ja kon­kur­są

Kaip tei­gia RST at­sto­vai, dėl neat­sa­kin­go elekt­ros ener­gi­jos var­to­ji­mo ir va­gys­čių ken­čia net tik bend­ro­vė, bet ir pa­tys gy­ven­to­jai.Praė­ju­siais me­tais dėl pik­ta­va­lių elekt­ros var­to­to­jų veik­los elekt­ros ener­gi­jos tie­ki­mas bu­vo nu­trauk­tas apie 80 tūkst. gy­ven­to­jų, ke­lioms de­šim­tims li­go­ni­nių, mo­kyk­lų ir ki­tų įstai­gų.

At­siž­velg­da­mi į pa­ti­ria­mų nuo­sto­lių ana­li­zę, AB Ry­tų skirs­to­mie­ji tink­lai ini­ci­ja­vo švie­čia­mą­jį pro­jek­tą „Ope­ra­ci­ja 2020“.

Tai įvai­rių prie­mo­nių komp­lek­sas, į ku­rį bend­ro­vė ke­ti­na įtrauk­ti gy­ven­to­jus, Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių se­niū­nų aso­cia­ci­ją, įvai­rias bend­ruo­me­nes bei ne­vy­riau­sy­bi­nes or­ga­ni­za­ci­jas.

Šio pro­jek­to me­tu gy­ven­to­jams bus tei­kia­ma ak­tua­li in­for­ma­ci­ja apie elekt­ros ener­gi­jos var­to­ji­mą ir pa­vyz­džiai apie tai, ko­kia ža­la pa­ti­ria­ma dėl neat­sa­kin­go ar­ba pik­ta­va­liš­ko el­ge­sio.

To­kiu bū­du RST ke­ti­na ne tik ko­vo­ti prieš ne­tei­sė­tą elekt­ros var­to­ji­mą, bet švies­ti ir ap­sau­go­ti var­to­to­jus nuo ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų, ku­rių Lie­tu­vo­je įvyks­ta kiek­vie­nais me­tais.

„Ope­ra­ci­ja 2020“ ke­ti­na­ma per de­šimt me­tų elekt­ros su­var­to­ji­mą su­ma­žin­ti 20 pro­c. Tai pa­da­ry­ti RST ti­ki­si di­din­da­ma tink­lo efek­ty­vu­mą ir ska­tin­da­ma ra­cio­na­lų elekt­ros ener­gi­jos var­to­ji­mą.

Sup­ran­ta­ma, jog idė­jos ini­cia­to­riai no­ri, kad į jos įgy­ven­di­ni­mą įsi­trauk­tų kuo dau­giau gy­ven­to­jų.

Šiuo tiks­lu bend­ro­vė or­ga­ni­zuo­ja se­niū­ni­jų bend­ruo­me­nių pro­jek­tų kon­kur­są. Ja­me ga­li da­ly­vau­ti vi­so­je RST te­ri­to­ri­jo­je įsi­kū­ru­sios se­niū­ni­jos.Nau­da se­niū­ni­joms

Kon­kur­sui ga­li bū­ti pa­tei­kia­mi pro­jek­tai, tie­sio­giai su­si­ję su se­niū­ni­joms pri­klau­san­čių elekt­ros tink­lų mo­der­ni­za­vi­mu, sau­ges­niu nau­do­ji­mu ir pa­na­šio­mis sri­ti­mis.

RST kvie­čia siųs­ti bend­ruo­me­nėms ak­tua­liau­sių ir rei­ka­lin­giau­sių pro­jek­tų pa­siū­ly­mus. Ti­ki­ma­si su­lauk­ti ir so­cia­li­nių, t. y. gy­ven­to­jų (ir ypač jau­ni­mo) švie­ti­mą bei at­sa­kin­gu­mą ska­ti­nan­čių, pro­jek­tų, ku­riuo­se nu­ma­to­ma in­for­ma­ci­jos sklai­da apie sau­gų el­ge­sį su elekt­ros įren­gi­niais.

Bend­ras pro­jek­tų kon­kur­so fon­das su­da­ro 30 tūkst. li­tų. Pir­mą vie­tą lai­mė­ju­siam pro­jek­tui ski­ria­ma iki 10 tūkst. li­tų, ki­tiems ke­tu­riems – po 5 tūkst. li­tų. Be to, at­sa­kin­giau­siai bend­ruo­me­nei Ka­lė­dų pro­ga RST ke­ti­na pa­do­va­no­ti šven­ti­nę eg­lę. Eg­lė bus at­ga­ben­ta, pa­puoš­ta, ap­švies­ta vi­są Ka­lė­dų lai­ko­tar­pį ir gra­žiai iš­ly­dė­ta po Tri­jų ka­ra­lių šven­tės.

RST Dis­pe­če­ri­nio cent­ro Ope­ra­ty­vi­nio pla­na­vi­mo gru­pės va­do­vas Er­vi­nas Pa­rei­gis aiš­ki­no, jog toks pro­jek­tas ak­ty­viau­sioms se­niū­ni­joms duos nau­dos: jos ga­lės pa­nau­do­ti lė­šas rei­ka­lin­giau­siam elekt­ros tink­lo įren­gi­nių at­nau­ji­ni­mui, bus už­tik­rin­tas pa­ti­ki­mas elekt­ros tie­ki­mas, žmo­nės ge­riau su­si­pa­žins su sau­gaus ir efek­ty­vaus elekt­ros ener­gi­jos var­to­ji­mo prin­ci­pais.

Dau­giau in­for­ma­ci­jos pro­jek­te no­rin­čios da­ly­vau­ti se­niū­ni­jos ga­li ras­ti RST tink­la­la­py­je www.rst.lt. Gy­ven­to­jai čia ga­li pra­neš­ti ir apie su­si­ju­sį su elekt­ros ener­gi­ja ne­lai­min­gą at­si­ti­ki­mą, apie ne­tei­sė­tą elekt­ros ener­gi­jos var­to­ji­mą, pa­si­kon­sul­tuo­ti ki­lus klau­si­mams.

Kon­kur­sas vyks­ta iki lapk­ri­čio 1 die­nos. Pro­jek­tus rei­kia siųs­ti el. pa­štu: elektra@rst.lt.Pa­da­ro daug ža­los

Pa­sak RST nuo­sto­lių ma­ži­ni­mo eks­per­to Ig­no Prans­ke­vi­čiaus, bend­ro­vė nuo­lat in­ves­tuo­ja į elekt­ros tink­lų at­nau­ji­ni­mą, vyk­do ra­cio­na­laus ener­gi­jos var­to­ji­mo pro­jek­tus.

Pa­vyz­džiui, Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne per­nai at­nau­ji­nant elekt­ros tink­lus bu­vo at­lik­ta dar­bų už 778 tūkst. li­tų, šie­met pla­nuo­ja­ma in­ves­tuo­ti be­veik pu­sę mi­li­jo­no li­tų.

Ta­čiau skirs­to­mie­ji tink­lai pa­ti­ria daug ža­los dėl da­lies gy­ven­to­jų abe­jin­gu­mo, elekt­ros įran­gos ga­di­ni­mo ir va­gys­čių.

Per 2010 m. pir­mą­jį pus­me­tį vien Aly­taus re­gio­ne įvy­ko 28 tur­to va­gys­tės, dėl ku­rių RST pa­ty­rė 44,4 tūkst. li­tų nuo­sto­lį. Per tą pa­tį lai­ko­tar­pį šia­me re­gio­ne už­fik­suo­ti 54 ne­tei­sė­to elekt­ros var­to­ji­mo at­ve­jai, iš kal­ti­nin­kų išieš­ko­ta 79,3 tūkst. li­tų.

Dau­giau­siai ne­tei­sė­tų elekt­ros ener­gi­jos var­to­ji­mo at­ve­jų yra už­fik­suo­ta Ma­ri­jam­po­lė­je.

Vilkaviškyje per pusę metų užfiksuoti 3 tokie atvejai.

Per pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį Aly­taus re­gio­ne už­re­gist­ruo­ta 19 aly­vos va­gys­čių iš trans­for­ma­to­ri­nių, pa­tir­ta bend­ro­vės ža­la sie­kia 34,7 tūkst. li­tų. Dėl šių veiks­mų ke­lio­li­ka tūks­tan­čių var­to­to­jų ne­ga­lė­jo nau­do­tis elekt­ros ener­gi­ja, kol ne­bu­vo su­mon­tuo­ti nau­ji įren­gi­niai.

To­dėl, pa­sak I. Prans­ke­vi­čiaus, sie­kiant pa­di­din­ti elekt­ros tie­ki­mo ko­ky­bę, la­bai svar­bu, kad į pro­ce­są ak­ty­viai įsi­trauk­tų vi­suo­me­nė. Bend­ro­vė ska­ti­na gy­ven­to­jus bū­ti pi­lie­tiš­kus ir pra­neš­ti RST apie gal­būt nu­si­kals­ta­mas vei­kas te­le­fo­nu 1802 ar­ba ano­ni­mi­nių pra­ne­ši­mų te­le­fo­nu (8 5) 255 25 55.

Pas­kam­bin­ti RST te­le­fo­nu ne­del­siant rei­kė­tų ir pa­ste­bė­jus at­ra­kin­tą ar iš­lauž­to­mis du­ri­mis elekt­ros pa­sto­tę: į ją įlin­du­s vai­kams, ga­li iš­tik­ti skau­di ne­lai­mė.Skriau­džia ir gam­ta

„Taip pat no­rė­tu­me pa­ra­gin­ti žmo­nes at­sa­kin­gai at­lik­ti jiems tei­sės ak­tais nu­ma­ty­tas pa­rei­gas: ge­nė­ti ša­lia elekt­ros lai­dų esan­čių me­džių ir krū­mų ša­kas, lai­ky­tis sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų at­lie­kant že­mės ka­si­nė­ji­mo dar­bus prie elekt­ros ka­be­lių“, – sa­kė E. Pa­rei­gis.

2009 me­tais bu­vo už­fik­suo­ta 900 ge­di­mų, ku­riuos su­kė­lė pri­va­čio­se val­do­se nu­lū­žu­sios me­džių ša­kos. Dėl to be­veik 64 tūkst. var­to­to­jų dau­giau kaip 125 pa­ras li­ko be elekt­ros. Ne­tei­sin­gai ir ne­sau­giai vyk­do­mi ka­si­nė­ji­mo dar­bai be elekt­ros 8 pa­roms pa­li­ko dau­giau kaip 16 tūkst. var­to­to­jų.

Ope­ra­ty­vi­nio pla­na­vi­mo gru­pės va­do­vo tei­gi­mu, svar­bu, kad gy­ven­to­jai bū­tų ypač ati­dūs ir lai­ky­tų­si sau­gaus at­stu­mo nuo elekt­ros tink­lo įran­gos gam­tos sti­chi­jų at­ve­jais.

2009 me­tais dėl gam­tos sti­chi­jų dau­giau nei 100 tūkst. klien­tų bu­vo nu­trū­kęs elekt­ros tie­ki­mas, o dėl neat­sar­gaus el­ge­sio su elekt­ros oro li­ni­jų lai­dais, ku­rie bu­vo nu­trauk­ti siau­čiant gam­tos sti­chi­joms, žu­vo vie­nas žmo­gus.

RST skai­čia­vi­mais, gam­tos sti­chi­jos praė­ju­siais me­tais bend­ro­vei at­ne­šė dau­giau nei 1 mln. li­tų nuo­sto­lių.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Kybartų „vaiduokliui“ Savivaldybė nutarė skirti administratorių
* Ispaniją palikusi siuvėja pamažu savo vietą atranda Vilkaviškyje
* Lopai ant lopų – ir tie patys banguoti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Ar galima sakyti „prieinama kaina“?
ikrai galima, kadangi „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ nurodoma trečioji dalyvio prieinamas reikšmė – „nebrangus, įperkamas“.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas