„Santaka“ / Atodangos

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-11-27 08:09

Dalinkitės:  


Atodangos

Pro­tek­cio­nis­ti­nės „drą­sios“ ša­lies am­bi­ci­jos

Fi­nan­sų mi­nist­rė Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė per ži­nių agen­tū­rą „Bloom­berg“ iš Lon­do­no siun­čia ži­nią Lie­tu­vai ir pa­sau­liui: Lie­tu­va dar me­tams ati­de­da am­bi­ci­jas įsi­ves­ti eu­rą. „Ma­nau, 2013-ie­ji ga­li bū­ti la­bai am­bi­cin­gas ir anks­ty­vas tiks­las“, – sa­kė mi­nist­rė. Dar prieš pus­me­tį Vy­riau­sy­bės dek­la­ruo­ja­mo­je dar­bot­var­kė­je bu­vo kal­ba­ma apie 2012-uo­sius.

Eu­ro įve­di­mas, kaip pa­brė­žia kiek­vie­nas sa­ve ger­biąs Lie­tu­vos po­li­ti­kas, ži­nia, nė­ra sa­vi­tiks­lis Lie­tu­vos sie­kis. Jis, ci­tuo­jant Pre­zi­den­tę Da­lią Gry­baus­kai­tę, tė­ra fi­nan­si­nės dis­cip­li­nos si­no­ni­mas.

„Tvar­ka fi­nan­sų sis­te­mo­je tu­ri bū­ti do­mi­nuo­jan­ti mū­sų mąs­ty­mo pa­ra­dig­ma kaip rea­li al­ter­na­ty­va po­li­ti­niam po­pu­liz­mui“, – šių me­tų va­sa­ros pra­džio­je „Vers­lo ži­nioms“ yra sa­kiu­si ša­lies va­do­vė. Ta pro­ga ga­li­ma pri­dur­ti, jog eu­ro įve­di­mo sim­bo­lis bu­vo be­ne vie­nin­te­lis, ku­rį Vy­riau­sy­bės at­sto­vai ar­ti­ku­lia­vo neuž­si­kirs­da­mi ir ne­mik­čio­da­mi, tai­gi gal net la­biau­siai su­pran­ta­mas to­liau nuo po­li­ti­kos esan­tiems pi­lie­čiams, kol kas dar ty­liai mur­man­tiems, jog ver­žiant dir­žą ten­ka ieš­ko­ti nau­jos sky­lės vis ar­čiau sag­ties.

Var­gu ar I. Ši­mo­ny­tė tiks­lo am­bi­cin­gu­mu ga­lė­jo įti­kin­ti „Bloom­berg“ žur­na­lis­tus. Kad pa­ly­gin­tų, jiems ne­rei­kia to­li ieš­ko­ti pre­ce­den­tų ir pa­vyz­džių: Es­ti­ja vie­šą­sias iš­lai­das iki Mast­rich­to kri­te­ri­jus vir­ši­jan­čių pa­ra­met­rų su­ba­lan­suos ir ki­tą­met, kaip ir ke­le­tą me­tų iki šiol. Šio­je ša­ly­je įsi­kū­rę už­sie­nio in­ves­tuo­to­jai cho­ru vi­sam pa­sau­liui šlo­vi­na Es­ti­jos vy­riau­sy­bės ūkio ir fi­nan­sų po­li­ti­ką. Tai­gi mū­sų mi­nist­rė, pa­sa­ko­da­ma apie švie­sią atei­tį 2013-ai­siais, ga­li įti­kin­ti ne­bent sa­ve ir be­vil­tiš­kai ti­kė­tis nu­ra­min­ti tris de­šim­tis ak­ty­viau­sių de­ma­go­gų iš Sei­mo opo­zi­ci­jos.

Sup­ra­kai­ta­vus Sei­mo sa­lė­je gal sun­kiau įver­tin­ti šian­dien klo­ja­mų ša­lies atei­ties pa­ma­ti­nių ply­tų ko­ky­bę. Be Es­ti­jos, tu­ri­me ir ki­tą pa­na­šią is­to­ri­nę pa­tir­tį tu­rin­čią kai­my­nę – Lat­vi­ją. La­biau­siai lat­vių ži­niask­lai­do­je šią sa­vai­tę ma­ne su­do­mi­nęs pra­ne­ši­mas – „Kom­pa­ni­ja „Lat­vi­jas Pa­pirs“ eks­por­to rin­ko­se pri­si­sta­tys nau­ju pa­va­di­ni­mu – „First La­bels“. Anks­čiau kai­my­nų spau­do­je te­ko ma­ty­ti aud­rin­gą au­di­to­ri­jos dis­ku­si­ją su­kė­lu­sį pra­ne­ši­mą apie tai, kad vie­na ži­no­ma Lat­vi­jos kom­pa­ni­ja už­sie­nio pa­ro­do­je klien­tams nu­ro­dė esan­ti re­gist­ruo­ta Lie­tu­vo­je. Dar tri­jų ver­tę tu­rin­čių vers­lo ženk­lų – „Spil­va“, „air Bal­tic“, „El­ko Group“ – va­do­vai yra vie­šai pa­reiš­kę, jog lat­viš­ka ta­pa­ty­bė ėmė kenk­ti vers­lui ir jie svars­tą, kaip šią pro­ble­mą iš­spręs­ti.

Ne­nus­teb­čiau, jei­gu po pen­ke­rių me­tų Bal­ti­jos re­gio­nas liks tik geo­po­li­ti­nių pro­ble­mų žar­go­no są­vo­ka, o eko­no­mi­kos po­žiū­riu Es­ti­ja, Lat­vi­ja ir Lie­tu­va bus la­biau skir­tin­gos nei pa­na­šios. Ir vys­ty­mo­si skir­tu­mai tarp pir­mau­jan­čių­jų ir at­si­li­kė­lių bus daug ryš­kes­ni nei po XX a. pa­bai­gos ūkio re­for­mų, nes ly­de­rius ir aut­sai­de­rius skirs gal net vi­sas de­šimt­me­tis, su­ta­riant, jog sunk­me­čiu lie­ja­mas pa­ma­tas atei­čiai.

Kur šio­je kon­ku­ren­ci­jo­je bus Lie­tu­va? Anks­čiau dek­la­ruo­tų tiks­lų at­si­sa­kan­ti vy­riau­sy­bė – blo­gas ženk­las. Di­džiau­sių­jų Lie­tu­vos žem­val­džių at­sto­vų Lie­tu­vos Sei­me pa­siū­ly­ta ir 82 bal­sais (taip pat – ir val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos) pa­tvir­tin­ta de­pe­ša Eu­ro­pos Par­la­men­tui apie no­rus pra­tęs­ti drau­di­mą už­sie­nie­čiams įsi­gy­ti že­mės ūkio ir miš­kų pa­skir­ties že­mę (ir čia iki 2013-ųjų!) – blo­gas ženk­las. Dėl to, kad šis drau­di­mas tik ša­lu­ti­niu po­žiū­riu nau­din­gas lie­tu­vių ūki­nin­kams, apie ku­rių in­te­re­sus kal­ba re­zo­liu­ci­ją pa­siū­lę Bro­nius Bra­daus­kas, Bro­nius Pau­ža, Vy­das Ged­vi­las, Min­dau­gas Bas­tys, Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius, Jo­nas Jag­mi­nas, Jo­nas Juo­za­pai­tis, Juo­zas Pa­lio­nis, o krik­de­mas Vid­man­tas Žie­me­lis ne­ma­tęs eti­nio rei­ka­lo bal­suo­jant bent su­si­lai­ky­ti. Ta­ria­mai kil­nus lo­zun­gas jau se­no­kai su­komp­ro­mi­tuo­tas, pli­ka aki­mi įver­ti­nus, kiek tik­rų ūki­nin­kų, o ne dir­vo­nais vir­tu­sių že­mių sa­vi­nin­kų ga­lė­jo pa­si­nau­do­ti pri­vi­le­gi­ja nu­pirk­ti dir­ba­mą že­mę be kon­ku­ren­ci­jos.

Blo­gas ženk­las ir LSDP pir­mi­nin­ko Al­gir­do But­ke­vi­čiaus ke­ti­ni­mas im­tis ty­ri­mo dėl „Barclay‘s“ ban­ko in­ves­ti­ci­jų Lie­tu­vo­je. So­cia­lis­ti­nės veid­mai­nys­tės mo­ty­vas: „So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­ja (Sei­me – R. S.), pri­tar­da­ma in­ves­ti­ci­joms Lie­tu­vo­je...“ – ir t. t. Rim­tes­nė pro­ble­ma ta, kad krei­pi­ma­sis pirš­tu nu­ro­do „Barclay‘s“ iš­si­mėž­ti iš šios ša­lies tuo­jau pat ar­ba li­gi tol, kol į val­džią ne­grį­žo so­cial­de­mok­ra­tai. O ki­tus už­sie­nio in­ves­tuo­to­jus, tu­rin­čius ūpo iš­ban­dy­ti lie­tu­viš­ką tik­ro­vę, įspė­ja čia ne­kiš­ti no­sies. Net jei­gu And­riaus Ku­bi­liaus vy­riau­sy­bė „Barclay‘s“ ke­lią į Lie­tu­vą iš­klo­jo „gy­vais“ li­tais (kuo ne­pap­ras­tai abe­jo­ju), šio ban­ko pa­da­li­nio įsi­kū­ri­mas Vil­niaus cent­re vers­lo bei fi­nan­sų pa­sau­liui yra ge­res­nė rek­la­ma už „kul­tū­ros sos­ti­nes“ ir „Leo LT“ afe­rą. Iš čia ir veid­mai­nys­tė – po­li­ti­nė ir pi­ni­gi­nė. Be­je, pa­tvir­ti­nan­ti, jog nuo Adol­fo Šle­že­vi­čiaus lai­kų per vi­są pa­sau­lį pa­skli­du­sios le­gen­dos apie už­sie­nio in­ves­tuo­to­jams Lie­tu­vos eko­no­mi­kos mi­nist­ro (bu­vo toks Ju­lius Ve­sel­ka) pa­ro­dy­tą špy­gą „soc­de­mų tvar­te“ ne kas te­pa­si­kei­tė. Li­ko tas pa­ts neį­vei­kia­mas po­so­vie­ti­nis, pro­tek­cio­nis­ti­nis, ko­rup­ci­nis tvai­kas.

Tad į ku­rią pu­sę Lie­tu­vą „už­ne­ša“: Es­ti­jos ar Lat­vi­jos link?Ry­tas STA­SE­LIS

Po­li­ti­kos ap­žval­gi­nin­kas
Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „magaryčios“?
Žodis „magaryčios“ yra arabiškos kilmės ( maharig – išlaidos), o į Lietuvą atkeliavo per rytų slavus. Tai tam tikrą susitarimą užtvirtinantis veiksmas, per kurį abi pusės išlenkia taurelę ar pan. Pvz.: Reikės statyti (arba duoti) magaryčių. DLKŽ šis žodis teikiamas su žyma šnek. (šnekamosios kalbos ž.). „Kalbos patarimų“ leidinyje jis vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė, vietoj kurios teikiami atitikmenys: 1. vaišės, išgertuvės; 2. priedas. Pvz.: Skolą grąžino su magaryčiomis (= su priedu ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas