„Santaka“ / Atodangos

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07

Parduoda kiaulę skersti. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-10-01 11:50:58Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-11-27 08:09

Dalinkitės:  


Atodangos

Pro­tek­cio­nis­ti­nės „drą­sios“ ša­lies am­bi­ci­jos

Fi­nan­sų mi­nist­rė Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė per ži­nių agen­tū­rą „Bloom­berg“ iš Lon­do­no siun­čia ži­nią Lie­tu­vai ir pa­sau­liui: Lie­tu­va dar me­tams ati­de­da am­bi­ci­jas įsi­ves­ti eu­rą. „Ma­nau, 2013-ie­ji ga­li bū­ti la­bai am­bi­cin­gas ir anks­ty­vas tiks­las“, – sa­kė mi­nist­rė. Dar prieš pus­me­tį Vy­riau­sy­bės dek­la­ruo­ja­mo­je dar­bot­var­kė­je bu­vo kal­ba­ma apie 2012-uo­sius.

Eu­ro įve­di­mas, kaip pa­brė­žia kiek­vie­nas sa­ve ger­biąs Lie­tu­vos po­li­ti­kas, ži­nia, nė­ra sa­vi­tiks­lis Lie­tu­vos sie­kis. Jis, ci­tuo­jant Pre­zi­den­tę Da­lią Gry­baus­kai­tę, tė­ra fi­nan­si­nės dis­cip­li­nos si­no­ni­mas.

„Tvar­ka fi­nan­sų sis­te­mo­je tu­ri bū­ti do­mi­nuo­jan­ti mū­sų mąs­ty­mo pa­ra­dig­ma kaip rea­li al­ter­na­ty­va po­li­ti­niam po­pu­liz­mui“, – šių me­tų va­sa­ros pra­džio­je „Vers­lo ži­nioms“ yra sa­kiu­si ša­lies va­do­vė. Ta pro­ga ga­li­ma pri­dur­ti, jog eu­ro įve­di­mo sim­bo­lis bu­vo be­ne vie­nin­te­lis, ku­rį Vy­riau­sy­bės at­sto­vai ar­ti­ku­lia­vo neuž­si­kirs­da­mi ir ne­mik­čio­da­mi, tai­gi gal net la­biau­siai su­pran­ta­mas to­liau nuo po­li­ti­kos esan­tiems pi­lie­čiams, kol kas dar ty­liai mur­man­tiems, jog ver­žiant dir­žą ten­ka ieš­ko­ti nau­jos sky­lės vis ar­čiau sag­ties.

Var­gu ar I. Ši­mo­ny­tė tiks­lo am­bi­cin­gu­mu ga­lė­jo įti­kin­ti „Bloom­berg“ žur­na­lis­tus. Kad pa­ly­gin­tų, jiems ne­rei­kia to­li ieš­ko­ti pre­ce­den­tų ir pa­vyz­džių: Es­ti­ja vie­šą­sias iš­lai­das iki Mast­rich­to kri­te­ri­jus vir­ši­jan­čių pa­ra­met­rų su­ba­lan­suos ir ki­tą­met, kaip ir ke­le­tą me­tų iki šiol. Šio­je ša­ly­je įsi­kū­rę už­sie­nio in­ves­tuo­to­jai cho­ru vi­sam pa­sau­liui šlo­vi­na Es­ti­jos vy­riau­sy­bės ūkio ir fi­nan­sų po­li­ti­ką. Tai­gi mū­sų mi­nist­rė, pa­sa­ko­da­ma apie švie­sią atei­tį 2013-ai­siais, ga­li įti­kin­ti ne­bent sa­ve ir be­vil­tiš­kai ti­kė­tis nu­ra­min­ti tris de­šim­tis ak­ty­viau­sių de­ma­go­gų iš Sei­mo opo­zi­ci­jos.

Sup­ra­kai­ta­vus Sei­mo sa­lė­je gal sun­kiau įver­tin­ti šian­dien klo­ja­mų ša­lies atei­ties pa­ma­ti­nių ply­tų ko­ky­bę. Be Es­ti­jos, tu­ri­me ir ki­tą pa­na­šią is­to­ri­nę pa­tir­tį tu­rin­čią kai­my­nę – Lat­vi­ją. La­biau­siai lat­vių ži­niask­lai­do­je šią sa­vai­tę ma­ne su­do­mi­nęs pra­ne­ši­mas – „Kom­pa­ni­ja „Lat­vi­jas Pa­pirs“ eks­por­to rin­ko­se pri­si­sta­tys nau­ju pa­va­di­ni­mu – „First La­bels“. Anks­čiau kai­my­nų spau­do­je te­ko ma­ty­ti aud­rin­gą au­di­to­ri­jos dis­ku­si­ją su­kė­lu­sį pra­ne­ši­mą apie tai, kad vie­na ži­no­ma Lat­vi­jos kom­pa­ni­ja už­sie­nio pa­ro­do­je klien­tams nu­ro­dė esan­ti re­gist­ruo­ta Lie­tu­vo­je. Dar tri­jų ver­tę tu­rin­čių vers­lo ženk­lų – „Spil­va“, „air Bal­tic“, „El­ko Group“ – va­do­vai yra vie­šai pa­reiš­kę, jog lat­viš­ka ta­pa­ty­bė ėmė kenk­ti vers­lui ir jie svars­tą, kaip šią pro­ble­mą iš­spręs­ti.

Ne­nus­teb­čiau, jei­gu po pen­ke­rių me­tų Bal­ti­jos re­gio­nas liks tik geo­po­li­ti­nių pro­ble­mų žar­go­no są­vo­ka, o eko­no­mi­kos po­žiū­riu Es­ti­ja, Lat­vi­ja ir Lie­tu­va bus la­biau skir­tin­gos nei pa­na­šios. Ir vys­ty­mo­si skir­tu­mai tarp pir­mau­jan­čių­jų ir at­si­li­kė­lių bus daug ryš­kes­ni nei po XX a. pa­bai­gos ūkio re­for­mų, nes ly­de­rius ir aut­sai­de­rius skirs gal net vi­sas de­šimt­me­tis, su­ta­riant, jog sunk­me­čiu lie­ja­mas pa­ma­tas atei­čiai.

Kur šio­je kon­ku­ren­ci­jo­je bus Lie­tu­va? Anks­čiau dek­la­ruo­tų tiks­lų at­si­sa­kan­ti vy­riau­sy­bė – blo­gas ženk­las. Di­džiau­sių­jų Lie­tu­vos žem­val­džių at­sto­vų Lie­tu­vos Sei­me pa­siū­ly­ta ir 82 bal­sais (taip pat – ir val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos) pa­tvir­tin­ta de­pe­ša Eu­ro­pos Par­la­men­tui apie no­rus pra­tęs­ti drau­di­mą už­sie­nie­čiams įsi­gy­ti že­mės ūkio ir miš­kų pa­skir­ties že­mę (ir čia iki 2013-ųjų!) – blo­gas ženk­las. Dėl to, kad šis drau­di­mas tik ša­lu­ti­niu po­žiū­riu nau­din­gas lie­tu­vių ūki­nin­kams, apie ku­rių in­te­re­sus kal­ba re­zo­liu­ci­ją pa­siū­lę Bro­nius Bra­daus­kas, Bro­nius Pau­ža, Vy­das Ged­vi­las, Min­dau­gas Bas­tys, Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius, Jo­nas Jag­mi­nas, Jo­nas Juo­za­pai­tis, Juo­zas Pa­lio­nis, o krik­de­mas Vid­man­tas Žie­me­lis ne­ma­tęs eti­nio rei­ka­lo bal­suo­jant bent su­si­lai­ky­ti. Ta­ria­mai kil­nus lo­zun­gas jau se­no­kai su­komp­ro­mi­tuo­tas, pli­ka aki­mi įver­ti­nus, kiek tik­rų ūki­nin­kų, o ne dir­vo­nais vir­tu­sių že­mių sa­vi­nin­kų ga­lė­jo pa­si­nau­do­ti pri­vi­le­gi­ja nu­pirk­ti dir­ba­mą že­mę be kon­ku­ren­ci­jos.

Blo­gas ženk­las ir LSDP pir­mi­nin­ko Al­gir­do But­ke­vi­čiaus ke­ti­ni­mas im­tis ty­ri­mo dėl „Barclay‘s“ ban­ko in­ves­ti­ci­jų Lie­tu­vo­je. So­cia­lis­ti­nės veid­mai­nys­tės mo­ty­vas: „So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­ja (Sei­me – R. S.), pri­tar­da­ma in­ves­ti­ci­joms Lie­tu­vo­je...“ – ir t. t. Rim­tes­nė pro­ble­ma ta, kad krei­pi­ma­sis pirš­tu nu­ro­do „Barclay‘s“ iš­si­mėž­ti iš šios ša­lies tuo­jau pat ar­ba li­gi tol, kol į val­džią ne­grį­žo so­cial­de­mok­ra­tai. O ki­tus už­sie­nio in­ves­tuo­to­jus, tu­rin­čius ūpo iš­ban­dy­ti lie­tu­viš­ką tik­ro­vę, įspė­ja čia ne­kiš­ti no­sies. Net jei­gu And­riaus Ku­bi­liaus vy­riau­sy­bė „Barclay‘s“ ke­lią į Lie­tu­vą iš­klo­jo „gy­vais“ li­tais (kuo ne­pap­ras­tai abe­jo­ju), šio ban­ko pa­da­li­nio įsi­kū­ri­mas Vil­niaus cent­re vers­lo bei fi­nan­sų pa­sau­liui yra ge­res­nė rek­la­ma už „kul­tū­ros sos­ti­nes“ ir „Leo LT“ afe­rą. Iš čia ir veid­mai­nys­tė – po­li­ti­nė ir pi­ni­gi­nė. Be­je, pa­tvir­ti­nan­ti, jog nuo Adol­fo Šle­že­vi­čiaus lai­kų per vi­są pa­sau­lį pa­skli­du­sios le­gen­dos apie už­sie­nio in­ves­tuo­to­jams Lie­tu­vos eko­no­mi­kos mi­nist­ro (bu­vo toks Ju­lius Ve­sel­ka) pa­ro­dy­tą špy­gą „soc­de­mų tvar­te“ ne kas te­pa­si­kei­tė. Li­ko tas pa­ts neį­vei­kia­mas po­so­vie­ti­nis, pro­tek­cio­nis­ti­nis, ko­rup­ci­nis tvai­kas.

Tad į ku­rią pu­sę Lie­tu­vą „už­ne­ša“: Es­ti­jos ar Lat­vi­jos link?Ry­tas STA­SE­LIS

Po­li­ti­kos ap­žval­gi­nin­kas
Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Išrinkti geriausi „Metų ūkiai“
* Svečiui iš Vokietijos įteiktos Garbės piliečio regalijos
* Neišmokiusi veltėdžių gyventi visuomenė moka dvigubai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Ar galima „dirbti pareigose“?
Daiktavardis pareigos žymi darbo ar tarnybos vietoje turimą statusą, bet ne pačią vietą, todėl vietininkas pareigose nevartotinas, pvz.: Jis dirba direktoriaus pareigose (taisoma yra direktorius, dirba direktoriumi, eina direktoriaus pareigas).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas