„Santaka“ / Bajoriškei su serviso savininku teko kovoti dėl gamintojų broko

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-11-27 08:00

Dalinkitės:  


Al­man­tas Bur­bu­lis sa­kė, kad su T. Sinkevičiene ne­si­gin­či­jęs, tik pra­šęs pa­lik­ti ne­ko­ky­biš­ką pre­kę pa­tik­rin­ti.

Autorės nuotr.


Bajoriškei su serviso savininku teko kovoti dėl gamintojų broko

Kristina VAITKEVIČIENĖ

Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si Te­re­sė Sin­ke­vi­čie­nė iš Ba­jo­rų kai­mo skun­dė­si ky­bar­tie­čių meist­rų dar­bu.

– Ne­nu­si­lei­siu, kol neat­gau­siu vi­sų sa­vo pi­ni­gų ir dar vi­siems pa­pa­sa­ko­siu, kas de­da­si „Al­man­to ser­vi­se“, – šir­do mo­te­ris, pa­pra­šiu­si žur­na­lis­tų pa­gal­bos ieš­kant tei­sy­bės.Rei­kė­jo ra­dia­to­riaus

Po­nia Te­re­sė pa­sa­ko­jo, kad at­vy­ko į Ky­bar­tuo­se esan­tį Al­man­to Bur­bu­lio au­to­mo­bi­lių ser­vi­są no­rė­da­ma pa­ruoš­ti sa­vo au­to­mo­bi­lį „VW Golf“ žie­mai. Mo­te­ris pir­ko nau­jas pa­dan­gas ir pageidavo, kad čia pat jas pa­keis­tų. Pas­kui at­si­mi­nu­si, jog kiau­ras ma­ši­nos ra­dia­to­rius, pa­pra­šė įdė­ti nau­ją de­ta­lę. Iš­gir­du­si, kad už ją rei­kės mo­kė­ti 150 li­tų ir 40 li­tų už pa­kei­ti­mą, Ba­jo­rų kai­mo gy­ven­to­ja sa­kė net ne­si­de­rė­ju­si, nes au­to­mo­bi­lio jai rei­kia kas­dien, to­dėl no­rė­jo, kad ma­ši­na bū­tų kuo grei­čiau su­tai­sy­ta.Už­vi­rė van­duo

– Pa­siė­miau ma­ši­ną iš ser­vi­so ket­vir­ta­die­nį, o penk­ta­die­nį iš­si­ruo­šiau į Ma­ri­jam­po­lę, – pa­sa­ko­jo mo­te­ris. – Ta­čiau jau ties Šiau­di­niš­kiais pra­dė­jo kil­ti van­dens tem­pe­ra­tū­ra ir pa­sie­kė 110 laips­nių.

Ba­jo­riš­kė pa­sa­ko­jo, kad prie Vir­ba­lio su­sto­jus te­ko pa­lauk­ti, kol atauš van­duo, o ta­da nu­va­žia­vo tie­siai į au­to­ser­vi­są. Ten meist­rai jai paaiš­ki­no, jog ga­li bū­ti kal­tas ter­mos­ta­tas ar su­si­da­ręs oro kamš­tis. T. Sin­ke­vi­čie­nei ki­lo klau­si­mas, ko­dėl iš­kart ne­bu­vo su­tvar­ky­ta vis­kas iki ga­lo. Per daug ne­si­lei­dę į dis­ku­si­jas meist­rai iš­lei­do su­si­kau­pu­sį orą ir pa­ti­ki­no, kad vis­kas tu­rė­tų bū­ti ge­rai.

Ta­čiau tik iš­va­žia­vus iš ser­vi­so tem­pe­ra­tū­ra vėl pa­ki­lo. Jau įpy­ku­si T. Sin­ke­vi­čie­nė grį­žo at­gal ir tie­siai nuė­jo kal­bė­tis su ser­vi­so bei par­duo­tu­vės sa­vi­nin­ku.Pa­bi­jo­jo ap­gau­lės

Išk­lau­sęs kaip žir­niai į sie­ną be­ria­mų mo­te­riš­kės skun­dų ir rei­ka­la­vi­mų, sa­vi­nin­kas A. Bur­bu­lis lie­pė at­vež­ti tą, jos nuo­mo­ne, ne­tin­ka­mą ra­dia­to­rių. Fir­mos sa­vi­nin­kas sa­kė jį iš­sių­siąs ga­min­to­jams, ku­rie ir iš­tirs, ar jų pre­kė ko­ky­biš­ka, ar ne.

Mo­te­ris įta­rė, jog ga­li bū­ti ap­gau­ta, nes ant pre­kės ne­bu­vo jo­kių iden­ti­fi­kuo­jan­čių ko­dų, įro­dan­čių, kad ji pirk­ta bū­tent A. Bur­bu­lio par­duo­tu­vė­je. Pa­sik­vie­tu­si eks­per­tais po­rą na­muo­se au­to­mo­bi­lius re­mon­tuo­jan­čių meist­rų mo­te­ris su­ži­no­jo, jog jos „VW Golf“ įdė­tas net ne dy­ze­li­niam au­to­mo­bi­liui pri­tai­ky­tas ra­dia­to­rius. Dėl šios prie­žas­ties ba­jo­riš­kė pa­no­ro, kad jai ta­rian­tis su sa­vi­nin­ku kar­tu da­ly­vau­tų ir spau­dos at­sto­vai.Prob­le­ma aiš­ki

– Dau­giau aš ten gy­ve­ni­me nei­siu ir nie­ko ne­pirk­siu, – šir­do ser­vi­so klien­tė. – No­riu, kad man ati­duo­tų su­mo­kė­tus pi­ni­gus už ne­ko­ky­biš­ką pre­kę ir dar­bą, o pa­skui jau ieš­ko­siu ra­dia­to­riaus ki­tur.

Mo­te­ris ro­dė, jog išim­tas ra­dia­to­rius tik­rai ne­ko­ky­biš­kas: pa­pū­tus į vie­ną vamz­de­lį, juo lais­vai cir­ku­lia­vo oras, o pa­da­rius tą pa­tį veiks­mą su ki­tu, šis aiš­kiai bu­vo už­kimš­tas.

„Ap­si­gink­la­vu­si“ to­kiais ar­gu­men­tais ir išim­tu ra­dia­to­riu­mi, Te­re­sė drą­siai įžen­gė į A. Bur­bu­lio par­duo­tu­vę. Pak­vies­tas pa­si­kal­bė­ti jos sa­vi­nin­kas tik mo­jo ran­ka ir aiš­kiai da­vė su­pras­ti, kad su ši­ta mo­te­ri­mi jis jau yra kal­bė­jęs ir pro­ble­mą ži­no.Pre­kę pa­li­ko

– Aš jums aiš­kiai pa­sa­kiau, kad jūs tu­ri­te pa­lik­ti ra­dia­to­rių ir mes ta­da jį iš­siųs­tu­me pa­tik­rin­ti, – pro šyp­se­nė­lę kal­bė­jo A. Bur­bu­lis.

Vers­li­nin­kas juo­kė­si pa­pra­šy­tas pa­pūs­ti į vamz­de­lį ir įsi­ti­kin­ti, jog šis kaž­kuo už­kimš­tas. Pa­sak vy­riš­kio, tai da­ry­ti – ne jo pa­rei­ga. Kiek ap­si­ra­mi­nu­si klien­tė ga­lų ga­le su­ti­ko pa­lik­ti ra­dia­to­rių ir pa­lauk­ti ket­ver­tą die­nų, kol bus nu­sta­ty­ta, ar ko­ky­biš­ka pre­kė, ar ne. Kad ne­bū­tų ap­ga­vys­tės, A. Bur­bu­lis pa­siū­lė jį nu­fo­tog­ra­fuo­ti kar­tu su įta­ria­mai ne­ko­ky­biš­ka pre­ke.Ati­da­vė pi­ni­gus

At­sis­vei­ki­nę su įvy­kio da­ly­viais po ke­le­to mi­nu­čių su­lau­kė­me skam­bu­čio. Su­si­jau­di­nu­si ba­jo­riš­kė pa­sa­ko­jo, jog fir­mos sa­vi­nin­kas pri­si­vi­jo ją, jau li­pan­čią į at­va­žia­vu­sių pa­siim­ti gi­mi­nai­čių au­to­mo­bi­lį, ir pa­sa­kė, kad pre­kę pa­tik­ri­no ir ši tik­rai bu­vu­si ne­ko­ky­biš­ka. Vers­li­nin­kas grą­ži­no vi­sus už ra­dia­to­rių pa­klo­tus Te­re­sės pi­ni­gus – ir dar su „ma­ga­ry­čio­mis“. Jis siū­lė blo­gą ra­dia­to­rių pa­keis­ti ki­tu.

Tik ba­jo­riš­kės šir­dies tai ne­su­minkš­ti­no. Ji ser­vi­so pa­slau­gų tei­gė at­si­sa­kiu­si vi­siems lai­kams.

Vė­liau te­le­fo­nu pa­kal­bin­tas A. Bur­bu­lis „San­ta­kai“ sa­kė, kad jo­kios pro­ble­mos ne­bū­tų bu­vę, jei klien­tė bū­tų gir­dė­ju­si, ką jis sa­ko. Vers­li­nin­kas tei­gė, jog nie­ko jis ap­gau­di­nė­ti ne­si­ruo­šė ir mo­te­riai siū­lęs pa­keis­ti pre­kę ki­ta ar ati­duo­ti pi­ni­gus, kai tik paaiš­kės, kad ši ne­ko­ky­biš­ka.

– Ar T. Sin­ke­vi­čie­nė bū­tų atė­ju­si su žur­na­lis­tais, ar be jų, spren­di­mas bū­tų bu­vęs toks pat. At­si­ti­ko taip, kad ra­dia­to­riaus bro­kas bu­vo aki­vaiz­dus, tad ir pi­ni­gus klien­tei ati­da­viau iš­kart, kai tik tuo įsi­ti­ki­nau, – sa­kė A. Bur­bu­lis, tvir­tin­da­mas, jog to­kios pro­ble­mos, ko­kią pie­šė T. Sin­ke­vi­čie­nė, ne­bu­vo.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Kybartų „vaiduokliui“ Savivaldybė nutarė skirti administratorių
* Ispaniją palikusi siuvėja pamažu savo vietą atranda Vilkaviškyje
* Lopai ant lopų – ir tie patys banguoti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas