„Santaka“ / Tremtiniai niekada nepraranda vilties ir neaimanuoja dėl sunkumų

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda naujus klausos aparatus, kraujospūdžio matuoklius (40 Eur). Tel. 8 670 99 923.
Galioja iki: 2018-09-20 09:59:47

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-11-27 07:58

Dalinkitės:  


Nei siaučiantis gripas, nei sunkmetis neišgąsdino tų, kurie savo gyvenime matė ir šilto, ir šalto.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Tremtiniai niekada nepraranda vilties ir neaimanuoja dėl sunkumų

Trem­ti­niai ir po­li­ti­niai ka­li­niai yra gy­vo­ji mū­sų tau­tos is­to­ri­ja, Lie­tu­vos vi­suo­me­nės da­lis, la­biau­siai nu­ken­tė­ju­si nuo so­vie­ti­nių oku­pa­ci­jų. Ir, be abe­jo­nės, iš­tver­min­giau­sio­ji. Tuo te­ko įsi­ti­kin­ti praei­tą šeš­ta­die­nį, kai į Vil­ka­viš­kio pa­ra­pi­jos sa­lę rin­ko­si bū­re­liais ir po vie­ną LPKTS Vil­ka­viš­kio sky­riaus na­riai.

Nei kiau­lių gri­pas, nei sunk­me­tis neiš­gąs­di­no tų, ku­rie ma­tė ir šil­to, ir šal­to. Iš Ky­bar­tų, Pa­je­vo­nio, Opš­rū­tų, Al­vi­to, Gra­žiš­kių ir ki­tų Vil­ka­viš­kio ra­jo­no vie­to­vių trem­ti­niai at­vy­ko ap­tar­ti ak­tua­liau­sius vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos rei­ka­lus.

Tra­di­ciš­kai su­si­rin­ki­mą pra­dė­ję him­nu, ty­los mi­nu­te pa­ger­bė­me iš­ke­lia­vu­siuo­sius į am­ži­ny­bę. Gai­la, bet sky­riaus na­rių gre­tos spar­čiai re­tė­ja. Dau­ge­lis iš­ti­ki­miau­sių ir ak­ty­viau­sių žmo­nių jau ne­pa­jė­gia at­vyk­ti į ren­gi­nius. To­dėl la­bai džiau­giau­si, kai pa­ma­čiau į su­si­rin­ki­mą at­vy­ku­sį mū­sų gar­bin­gą sve­čią – Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties trem­ti­nių sky­rių koor­di­na­to­rių, „Tau­ro“ apy­gar­dos par­ti­za­nų va­do pa­va­duo­to­ją Vy­tau­tą Rai­bi­kį. Iš li­gos pa­ta­lo pa­ki­lęs į ren­gi­nį at­sku­bė­jo ir Ko­vo 11-osios ak­to sig­na­ta­ras Jo­nas Ma­čys. Neat­si­sa­kė da­ly­vau­ti ir TS-LKD par­ti­jos Vil­ka­viš­kio sky­riaus pir­mi­nin­kas Rim­vy­das Žie­mys, Li­be­ra­lų są­jun­gos Vil­ka­viš­kio sky­riaus va­do­vas Kęs­tu­tis Ak­ra­mas. Iš Ky­bar­tų at­vy­ko jau­nie­ji tau­ti­nin­kai, skau­tai, va­do­vau­ja­mi Gre­tos Ali­šaus­kai­tės ir Man­to Ba­gu­šaus­ko.

Ren­gi­ny­je bu­vo pa­si­džiaug­ta kai ku­rių ra­jo­no mo­kyk­lų bend­ra­dar­bia­vi­mu su mū­sų sky­riu­mi. Ta­čiau ieš­ko­da­mi ke­lių per­duo­ti neį­kai­no­ja­mą pa­tir­tį jau­na­jai kar­tai daž­nai su­si­du­ria­me su abe­jin­gu­mu, kar­tais gal ir ne­no­ru kvies­ti trem­ti­nius į mo­kyk­las, ren­gi­nius.

Tu­ri­me daug pro­ble­mų. Vie­na iš di­džiau­sių – iš­leis­ti trem­ti­nių pri­si­mi­ni­mų kny­gą. Šiuo me­tu esa­me su­rin­kę trem­ti­nių pri­si­mi­ni­mus. Jau paau­ko­ta dau­giau nei 3000 li­tų, ta­čiau tai yra per ma­ža su­ma iš­leis­ti kny­gai. Ti­kė­tis, kad pa­rems val­džia, la­bai sun­ku. Krei­piuo­si į vi­sus, kam bran­gus mū­sų trem­ti­nių nuei­tas Gol­go­tos ke­lias, au­ko­ti bū­si­mos kny­gos lei­dy­bai. Džiu­gi­na to­kių žmo­nių, kaip Hen­ri­ka Al­mo­nai­tie­nė, pa­siau­ko­ji­mas, ren­kant au­kas ir pri­si­mi­ni­mus. Su­tei­kia vil­ties kai ku­rių rė­mė­jų pa­ža­das pa­dė­ti.

La­bai rū­pi ir pa­sta­ty­tų pa­mink­lų būk­lė bei prie­žiū­ra. Jė­gos sen­ka, o pa­mink­lai, kry­žiai rei­ka­lau­ja nuo­la­ti­nio rū­pes­čio. Jie ai­žė­ja, skel­dė­ja, blun­ka rai­dės. Rei­ka­lin­gos lė­šos. Liū­di­na fak­tas, kad li­kę ar­ti­mie­ji ma­žai do­mi­si pa­sta­ty­tais tra­giš­kų įvy­kių ženk­lais. Nau­jų sta­ty­to­jų taip pat neat­si­ran­da.

Be­si­džiaug­da­ma bu­vu­siais ren­gi­niais, apie ku­riuos pla­čiai bu­vo ra­šy­ta „San­ta­ko­je“, ne­ga­liu ne­pa­sa­ky­ti, jog net bir­že­lio 14-oji – Ge­du­lo ir Vil­ties die­na – var­gu ar bū­tų pa­žy­mė­ta, jei trem­ti­niai jos neor­ga­ni­zuo­tų. Skau­du, kad pa­tys sa­ve tu­ri­me pa­gerb­ti. Daug vil­ties su­tei­kia Vil­ka­viš­kio Sa­lo­mė­jos Nė­ries ir Ke­tur­va­la­kių pa­grin­di­nių, Pa­je­vo­nio, Gra­žiš­kių vi­du­ri­nių mo­kyk­lų, Ky­bar­tų Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio ir Vil­ka­viš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jų bei ki­tų mo­kyk­lų pa­stan­gos kvies­ti trem­ti­nius į pi­lie­ti­nio ug­dy­mo pa­mo­kas, ren­gi­nius.

Džiu­gi­na ir tai, kad Vil­ka­viš­kio sky­riui ak­ty­viai tal­ki­na P. Ka­ru­žos kuo­pos šau­liai. Ir šio ren­gi­nio me­tu, va­do­vau­ja­mi Al­gi­man­to Še­ro­no ir jo pa­va­duo­to­jos Vi­dos Au­gus­tai­tie­nės, šau­liai daug pa­da­rė, kad ren­gi­nys bū­tų šven­tiš­kas ir ka­riš­kai tvar­kin­gas.

Suei­gos me­tu bu­vo pri­si­min­ti vi­si ra­jo­ne vy­kę trem­ti­nių or­ga­ni­zuo­ti ren­gi­niai. Ak­ty­viau­si sky­riaus ta­ry­bos na­riai ap­do­va­no­ti kny­go­mis.

Šven­tę puo­šė R. Čėp­los fo­tog­ra­fi­jų ir V. Rei­ner­tie­nės rank­dar­bių pa­ro­dos. Bu­vo ga­li­ma įsi­gy­ti nau­jau­sius „Lais­vės ko­vų ar­chy­vo“ lei­di­nio nu­me­rius, už­si­pre­nu­me­ruo­ti „Trem­ti­nio“ laik­raš­tį. Su­si­rin­ki­me pa­ra­gi­no­me au­ko­ti Kau­ne sta­to­mam pa­mink­lui Par­ti­za­nų Mo­ti­nai, skai­ty­ti laik­raš­tį „XXI am­žius“ ir jį rem­ti.

Ren­gi­nio pa­bai­gą vai­ni­ka­vo gra­žus Kal­va­ri­jos trem­ti­nių cho­ro, va­do­vau­ja­mo Ed­mun­do Rė­kaus, kon­cer­tas. Taip pat dai­na­vo ir Vil­ka­viš­kio trem­ti­nių an­samb­lis „At­min­tis“ (va­do­vė Dan­guo­lė Ba­raus­kie­nė).

Kai šven­tės da­ly­viai, su­sto­ję į di­de­lį ra­tą ir su­si­ki­bę ran­ko­mis, atliko bend­rą dai­ną, gal­vo­jau, kad pa­grin­di­nis ren­gi­nio tiks­las yra pa­siek­tas. Jo­kios kri­zės, sunk­me­čiai ne­ga­li pa­lauž­ti tų, ku­rie sa­vo kai­liu yra pa­ty­rę daug bai­ses­nius lai­kus neiš­ma­tuo­ja­muo­se Si­bi­ro to­liuo­se. Pra­ra­dę svei­ka­tą, dau­ge­lis to­li nuo Tė­vy­nės pa­lai­do­ję ar­ti­muo­sius, trem­ti­niai ir šian­dien neai­ma­nuo­ja dėl ma­žė­jan­čių pen­si­jų, brangs­tan­čio pra­gy­ve­ni­mo ly­gio. Nie­ka­da ne­pra­ras­ti Ti­kė­ji­mo, Mei­lės ir Vil­ties – to iš­mo­kė Si­bi­ras.Da­li­ja Ago­ta KAR­KIE­NĖ


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Remonto darbai miesto centre greitai nesibaigs
* Vištytyje viešėjo užsienio šalių diplomatai
* Būsima dizainerė įkvėpimo semiasi Islandijoje
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kaip vertinate naujuosius Vilkaviškio riboženklius?
Profesionalus darbas.
Vaizdas nuvylė.
Dar nemačiau.
Senieji buvo geresni.Kalbos patarimai

Nei rinkiminė kampanija, nei priešrinkiminiai pažadai
Iš abstraktų nereikėtų daryti vedinių su priesaga -inis. Taigi turėtų būti ne rinkiminė, o rinkimų apygarda, apylinkė, kampanija, komisija, kova, laida, programa, o priešrinkiminius debatus ar pažadus reikia keisti į debatus prieš rinkimus; pažadus, duotus prieš rinkimus.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas