„Santaka“ / Tremtiniai niekada nepraranda vilties ir neaimanuoja dėl sunkumų

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda jauną, veršingą karvę (veršiuosis gegužės mėn.) ir mėsinę telyčią Vilkaviškio r. Tel. 8 608 20 494.‬
Galioja iki: 2019-04-26 09:28:44

Išsinuomotų namą arba butą Vilkaviškyje ilgesniam laikui (gali būti be remonto). Tel. 8 636 47 641.
Galioja iki: 2019-04-26 10:50:13

Parduoda FORD MONDEO CARAVAN (2005 m., 2 l, dyzelis, 85 kW, sidabro spalvos, geros būklės, praeita TA). Tel. 8 614 89 347.
Galioja iki: 2019-04-26 14:43:46

Parduoda gyvenamąjį namą su ūkiniu pastatu Ančlaukio k., Vilkaviškio r. (yra visi patogumai, prie namų yra 3 ha žemės). Tel. 8 688 20 981.
Galioja iki: 2019-05-03 09:16:08

Parduoda 3 kambarių butą Lauko g., Vilkaviškyje (V a.). Tel. 8 606 04 963.
Galioja iki: 2019-05-03 13:06:50Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-11-27 07:58

Dalinkitės:  


Nei siaučiantis gripas, nei sunkmetis neišgąsdino tų, kurie savo gyvenime matė ir šilto, ir šalto.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Tremtiniai niekada nepraranda vilties ir neaimanuoja dėl sunkumų

Trem­ti­niai ir po­li­ti­niai ka­li­niai yra gy­vo­ji mū­sų tau­tos is­to­ri­ja, Lie­tu­vos vi­suo­me­nės da­lis, la­biau­siai nu­ken­tė­ju­si nuo so­vie­ti­nių oku­pa­ci­jų. Ir, be abe­jo­nės, iš­tver­min­giau­sio­ji. Tuo te­ko įsi­ti­kin­ti praei­tą šeš­ta­die­nį, kai į Vil­ka­viš­kio pa­ra­pi­jos sa­lę rin­ko­si bū­re­liais ir po vie­ną LPKTS Vil­ka­viš­kio sky­riaus na­riai.

Nei kiau­lių gri­pas, nei sunk­me­tis neiš­gąs­di­no tų, ku­rie ma­tė ir šil­to, ir šal­to. Iš Ky­bar­tų, Pa­je­vo­nio, Opš­rū­tų, Al­vi­to, Gra­žiš­kių ir ki­tų Vil­ka­viš­kio ra­jo­no vie­to­vių trem­ti­niai at­vy­ko ap­tar­ti ak­tua­liau­sius vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos rei­ka­lus.

Tra­di­ciš­kai su­si­rin­ki­mą pra­dė­ję him­nu, ty­los mi­nu­te pa­ger­bė­me iš­ke­lia­vu­siuo­sius į am­ži­ny­bę. Gai­la, bet sky­riaus na­rių gre­tos spar­čiai re­tė­ja. Dau­ge­lis iš­ti­ki­miau­sių ir ak­ty­viau­sių žmo­nių jau ne­pa­jė­gia at­vyk­ti į ren­gi­nius. To­dėl la­bai džiau­giau­si, kai pa­ma­čiau į su­si­rin­ki­mą at­vy­ku­sį mū­sų gar­bin­gą sve­čią – Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties trem­ti­nių sky­rių koor­di­na­to­rių, „Tau­ro“ apy­gar­dos par­ti­za­nų va­do pa­va­duo­to­ją Vy­tau­tą Rai­bi­kį. Iš li­gos pa­ta­lo pa­ki­lęs į ren­gi­nį at­sku­bė­jo ir Ko­vo 11-osios ak­to sig­na­ta­ras Jo­nas Ma­čys. Neat­si­sa­kė da­ly­vau­ti ir TS-LKD par­ti­jos Vil­ka­viš­kio sky­riaus pir­mi­nin­kas Rim­vy­das Žie­mys, Li­be­ra­lų są­jun­gos Vil­ka­viš­kio sky­riaus va­do­vas Kęs­tu­tis Ak­ra­mas. Iš Ky­bar­tų at­vy­ko jau­nie­ji tau­ti­nin­kai, skau­tai, va­do­vau­ja­mi Gre­tos Ali­šaus­kai­tės ir Man­to Ba­gu­šaus­ko.

Ren­gi­ny­je bu­vo pa­si­džiaug­ta kai ku­rių ra­jo­no mo­kyk­lų bend­ra­dar­bia­vi­mu su mū­sų sky­riu­mi. Ta­čiau ieš­ko­da­mi ke­lių per­duo­ti neį­kai­no­ja­mą pa­tir­tį jau­na­jai kar­tai daž­nai su­si­du­ria­me su abe­jin­gu­mu, kar­tais gal ir ne­no­ru kvies­ti trem­ti­nius į mo­kyk­las, ren­gi­nius.

Tu­ri­me daug pro­ble­mų. Vie­na iš di­džiau­sių – iš­leis­ti trem­ti­nių pri­si­mi­ni­mų kny­gą. Šiuo me­tu esa­me su­rin­kę trem­ti­nių pri­si­mi­ni­mus. Jau paau­ko­ta dau­giau nei 3000 li­tų, ta­čiau tai yra per ma­ža su­ma iš­leis­ti kny­gai. Ti­kė­tis, kad pa­rems val­džia, la­bai sun­ku. Krei­piuo­si į vi­sus, kam bran­gus mū­sų trem­ti­nių nuei­tas Gol­go­tos ke­lias, au­ko­ti bū­si­mos kny­gos lei­dy­bai. Džiu­gi­na to­kių žmo­nių, kaip Hen­ri­ka Al­mo­nai­tie­nė, pa­siau­ko­ji­mas, ren­kant au­kas ir pri­si­mi­ni­mus. Su­tei­kia vil­ties kai ku­rių rė­mė­jų pa­ža­das pa­dė­ti.

La­bai rū­pi ir pa­sta­ty­tų pa­mink­lų būk­lė bei prie­žiū­ra. Jė­gos sen­ka, o pa­mink­lai, kry­žiai rei­ka­lau­ja nuo­la­ti­nio rū­pes­čio. Jie ai­žė­ja, skel­dė­ja, blun­ka rai­dės. Rei­ka­lin­gos lė­šos. Liū­di­na fak­tas, kad li­kę ar­ti­mie­ji ma­žai do­mi­si pa­sta­ty­tais tra­giš­kų įvy­kių ženk­lais. Nau­jų sta­ty­to­jų taip pat neat­si­ran­da.

Be­si­džiaug­da­ma bu­vu­siais ren­gi­niais, apie ku­riuos pla­čiai bu­vo ra­šy­ta „San­ta­ko­je“, ne­ga­liu ne­pa­sa­ky­ti, jog net bir­že­lio 14-oji – Ge­du­lo ir Vil­ties die­na – var­gu ar bū­tų pa­žy­mė­ta, jei trem­ti­niai jos neor­ga­ni­zuo­tų. Skau­du, kad pa­tys sa­ve tu­ri­me pa­gerb­ti. Daug vil­ties su­tei­kia Vil­ka­viš­kio Sa­lo­mė­jos Nė­ries ir Ke­tur­va­la­kių pa­grin­di­nių, Pa­je­vo­nio, Gra­žiš­kių vi­du­ri­nių mo­kyk­lų, Ky­bar­tų Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio ir Vil­ka­viš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jų bei ki­tų mo­kyk­lų pa­stan­gos kvies­ti trem­ti­nius į pi­lie­ti­nio ug­dy­mo pa­mo­kas, ren­gi­nius.

Džiu­gi­na ir tai, kad Vil­ka­viš­kio sky­riui ak­ty­viai tal­ki­na P. Ka­ru­žos kuo­pos šau­liai. Ir šio ren­gi­nio me­tu, va­do­vau­ja­mi Al­gi­man­to Še­ro­no ir jo pa­va­duo­to­jos Vi­dos Au­gus­tai­tie­nės, šau­liai daug pa­da­rė, kad ren­gi­nys bū­tų šven­tiš­kas ir ka­riš­kai tvar­kin­gas.

Suei­gos me­tu bu­vo pri­si­min­ti vi­si ra­jo­ne vy­kę trem­ti­nių or­ga­ni­zuo­ti ren­gi­niai. Ak­ty­viau­si sky­riaus ta­ry­bos na­riai ap­do­va­no­ti kny­go­mis.

Šven­tę puo­šė R. Čėp­los fo­tog­ra­fi­jų ir V. Rei­ner­tie­nės rank­dar­bių pa­ro­dos. Bu­vo ga­li­ma įsi­gy­ti nau­jau­sius „Lais­vės ko­vų ar­chy­vo“ lei­di­nio nu­me­rius, už­si­pre­nu­me­ruo­ti „Trem­ti­nio“ laik­raš­tį. Su­si­rin­ki­me pa­ra­gi­no­me au­ko­ti Kau­ne sta­to­mam pa­mink­lui Par­ti­za­nų Mo­ti­nai, skai­ty­ti laik­raš­tį „XXI am­žius“ ir jį rem­ti.

Ren­gi­nio pa­bai­gą vai­ni­ka­vo gra­žus Kal­va­ri­jos trem­ti­nių cho­ro, va­do­vau­ja­mo Ed­mun­do Rė­kaus, kon­cer­tas. Taip pat dai­na­vo ir Vil­ka­viš­kio trem­ti­nių an­samb­lis „At­min­tis“ (va­do­vė Dan­guo­lė Ba­raus­kie­nė).

Kai šven­tės da­ly­viai, su­sto­ję į di­de­lį ra­tą ir su­si­ki­bę ran­ko­mis, atliko bend­rą dai­ną, gal­vo­jau, kad pa­grin­di­nis ren­gi­nio tiks­las yra pa­siek­tas. Jo­kios kri­zės, sunk­me­čiai ne­ga­li pa­lauž­ti tų, ku­rie sa­vo kai­liu yra pa­ty­rę daug bai­ses­nius lai­kus neiš­ma­tuo­ja­muo­se Si­bi­ro to­liuo­se. Pra­ra­dę svei­ka­tą, dau­ge­lis to­li nuo Tė­vy­nės pa­lai­do­ję ar­ti­muo­sius, trem­ti­niai ir šian­dien neai­ma­nuo­ja dėl ma­žė­jan­čių pen­si­jų, brangs­tan­čio pra­gy­ve­ni­mo ly­gio. Nie­ka­da ne­pra­ras­ti Ti­kė­ji­mo, Mei­lės ir Vil­ties – to iš­mo­kė Si­bi­ras.Da­li­ja Ago­ta KAR­KIE­NĖ


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Alvito puošmenos traukia pravažiuojančiųjų žvilgsnius
* Paryžiaus katedros gaisras sukrėtė visą pasaulį
* Gimtinė, scena ir eilės – tai, kas suteikia gyvenimui prasmę
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą balsuotumėte Respublikos Prezidento rinkimuose?
Vytenį Povilą Andriukaitį
Arvydą Juozaitį
Valentiną Mazuronį
Gitaną Nausėdą
Mindaugą Puidoką
Naglį Puteikį
Saulių Skvernelį
Ingridą Šimonytę
Valdemarą TomaševskįKalbos patarimai

Ar vartotinas pavadinimas „kajeno pipirai“?
Tai ne pipirai, o paprikos. Vartotinas pavadinimas yra Kajeno paprikos. Ši prieskoninė daržovė pavadinimą gavo pagal Kajeno vietovę ( Cayenne ), esančią Prancūzijos Gvianoje.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas