„Santaka“ / Iš kaimynų vogusių jaunuolių laukia teismų maratonas

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Tvarkinga šeima išsimokėtinai nupirktų sklypą statyboms. Tel. 8 625 18 726.
Galioja iki: 2019-08-26 08:23:26

Parduoda 2 kambarių butą Alvite (I a., sava pakura). Tel. 8 647 46 922.
Galioja iki: 2019-08-31 13:18:44

Parduoda X mėsinių veislės veršingą mėsinę telyčią, melžimo aparatą (benzininis). Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-09-01 11:46:18

Reikalinga moteris vyresnio amžiaus močiutei prižiūrėti. Tel. 8 683 64 162 (Marijampolė).
Galioja iki: 2019-09-02 11:07:09Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-11-27 07:51

Dalinkitės:  


Iš kaimynų vogusių jaunuolių laukia teismų maratonas

Eglė KVIESULAITIENĖ

Ke­lis mė­ne­sius nuo va­gių ken­tėję Gra­žiš­kių se­niū­ni­jos gy­ven­to­jai pa­ga­liau ga­li leng­viau at­si­kvėp­ti – gru­pė il­ga­pirš­čių plė­ši­kų su­lai­ky­ta. Nors mū­sų liau­dies pa­tar­lės sa­ko, kad sa­va­me kai­me net vil­kas avių ne­pjau­na, še­ši gra­žiš­kie­čiai to­liau nuo na­mų gro­bio ieš­ko­ti ne­si­var­gi­no.Ieš­ko­jo nuo­ty­kių

Per ke­le­tą mė­ne­sių vai­ki­nai įvyk­dė 11 nu­si­kal­ti­mų. Pra­dė­ję nuo „ne­kal­tų“ va­gys­čių, jau­nuo­liai taip įsi­jau­tė, kad ir plė­ši­mas jiems ne­pa­si­ro­dė sun­kus nu­si­kal­ti­mas. Ne­ži­nia, kiek il­gai jie dar bū­tų „šva­ri­nę“ Gra­žiš­kių apy­lin­kių gy­ven­to­jų na­mus, jei ne į vie­šu­mą iš­lin­dę įtar­ti­nai pi­giai par­da­vi­nė­ja­mi daik­tai.

Liūd­niau­sia, kad vi­si še­ši – dar vi­sai jau­ni. Vie­nas yra ne­tgi ne­pil­na­me­tis – A. S. mo­ko­si Gra­žiš­kių vi­du­ri­nės mo­kyk­los de­šim­to­je kla­sė­je. Vy­riau­siam D. P. iš Ja­kiš­kių kai­mo – 21-eri. Gra­žiš­kie­čiams E. V., R. K. ir E. L. – po de­vy­nio­li­ka. Aš­tuo­nio­lik­me­tis K. J., be­ne ma­žiau­siai pri­si­dė­jęs prie va­gys­čių ir at­li­kęs tik vai­ruo­to­jo „vaid­me­nį“, taip pat gy­ve­na pa­čiuo­se Gra­žiš­kiuo­se. Nuo­ty­kių ieš­ko­ju­siems vai­ki­nams, apie ku­rių „žyg­dar­bius“ jau ži­no vi­si ap­lin­ki­niai, da­bar ten­ka nuo­lat vars­ty­ti po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ir pro­ku­ra­tū­ros ka­bi­ne­tų du­ris. Dėl po­ros pa­sku­ti­nių­jų nu­si­kal­ti­mų, ku­riuos pa­vy­ko ope­ra­ty­viai išaiš­kin­ti, vai­ki­nams jau te­ko ke­liau­ti į teis­mą.Vei­kė ne­bi­jo­da­mi

Pir­mą­ją va­gys­tę vai­ki­nai įvyk­dė dar rug­sė­jį. Pri­si­rei­kus pi­ni­gų, R. K. ir D. P. ap­žiū­rė­jo, kad nuo kai­my­no D. B. trak­to­riaus bū­tų ga­li­ma nu­gvelb­ti star­te­rį. Nus­lin­kę į so­dy­bą vai­ki­nai nu­tai­kė pa­lan­kų mo­men­tą ir nu­mon­ta­vo ke­lių šim­tų li­tų ver­tės de­ta­lę. Ją pus­vel­čiui par­da­vę, pi­ni­gų tu­rė­jo vie­nam va­ka­rui: iš­gė­rė al­ko­ho­lio, pa­vai­ši­no mer­gi­nas.

Kai po ke­lių sa­vai­čių jau­nuo­liai vėl nu­spren­dė „pa­pra­mo­gau­ti“, pa­pras­ta va­gys­tė nuo trak­to­riaus jiems pa­si­ro­dė ne­beį­do­mi. Tad nu­ta­rė įsi­lauž­ti į ne­to­lie­se gy­ve­nan­čio A. V. na­mus. Pri­tai­kę pro­gą, kai šei­mi­nin­ko ne­bu­vo na­mie, R. K., E. L. ir nuo­ty­kių ieš­ko­ti pa­nū­dęs ne­pil­na­me­tis A. S. išė­mė lan­go stik­lą ir įsi­ga­vo į A. V. na­mus. Va­gys apė­jo vi­sus kam­ba­rius, ap­žiū­rė­jo spin­tas ir len­ty­nas. Ar­ba­ti­ny­je ra­dę 250 li­tų, juos įsi­ki­šo į ki­še­nes. San­dė­ly­je tri­ju­lė ap­ti­ko ben­zi­ni­nį pjūk­lą, lau­ko vir­tu­vė­je – šiam pjūk­lui skir­tą gran­di­nę, taip pat šei­mi­nin­ko pa­si­ga­min­tą bul­vių tar­ka­vi­mo ma­ši­ną. Jau­nuo­liai drą­siai iš­tem­pė ir du­jų ba­lio­ną, o vi­są apie 1500 li­tų ver­tą tur­tą su­si­kro­vė į au­to­mo­bi­lį ir iš­si­ve­žė.Su­mu­šė ir api­plė­šė

Kai vog­tus daik­tus pa­vy­ko sėk­min­gai par­duo­ti ir už­si­dirb­ti šiek tiek pi­ni­gų, Gra­žiš­kių va­gi­šiai nu­ta­rė suak­ty­vin­ti veik­lą: lapk­ri­tį nu­si­kal­ti­mai pa­ži­ro vie­nas po ki­to.

Kiek ne­pla­nuo­tai jau­nuo­liams bai­gė­si vi­zi­tas į Ber­ži­nių kai­mo gy­ven­to­jo V. D. so­dy­bą. R. K., E. V. ir ne­pil­na­me­tis A. S. nu­ta­rė net ne­lauk­ti, kol so­dy­bos šei­mi­nin­kai su­migs. Apie 20 val. jie at­slin­ko į kie­mą ir ban­dė pa­tek­ti į ūki­nį pa­sta­tą. Įtar­ti­ną šna­re­sį iš­gir­dęs so­dy­bos šei­mi­nin­kas 44-erių V. D. išė­jo į lau­ką. Ta­čiau kai­mo „drą­suo­liai“ net ne­ke­ti­no spruk­ti. Jie su­mu­šė šei­mi­nin­ką ir atė­mė mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­ną, o iš ūki­nio pa­sta­to iš­si­ne­šė įvai­rių įran­kių, ku­rių ver­tė – apie 1000 li­tų.

Po pen­kių die­nų jau­nuo­liai jau vėl dar­ba­vo­si gim­tuo­siuo­se Gra­žiš­kiuo­se. Jie įsi­lau­žė į R. V. na­mą ir pa­gro­bė ve­jap­jo­vę, krū­map­jo­vę bei kal­ja­ną. Bran­ges­nius daik­tus va­gys ke­ti­no par­duo­ti, o eg­zo­tiš­ku kal­ja­nu – pa­si­nau­do­ti pa­tys.

Jau ry­to­jaus die­ną va­gi­liai pa­trau­kė pas ki­tą kai­my­nę. Į po­li­ci­ją krei­pė­si gra­žiš­kie­tė N. A. pa­ste­bė­ju­si, kad į jos ūki­nį pa­sta­tą įsi­bro­vę va­gys iš­ne­šė de­ga­lus. Ta­čiau ten ras­to dy­ze­li­no ir ben­zi­no il­ga­pirš­čiams ne­pa­ka­ko. Jie ap­lan­kė ir to­je pa­čio­je gat­vė­je gy­ve­nan­tį J. K. Iš jam pri­klau­san­čio ga­ra­žo išė­mę stik­lą, vai­ki­nai iš­ne­šė ne tik ūki­nin­ko leng­va­ti­nė­mis są­ly­go­mis gau­tus de­ga­lus, bet ir nu­gvel­bė iš ten sto­vė­ju­sio au­to­mo­bi­lio aku­mu­lia­to­ri­nį pro­žek­to­rių.Ne vi­si pa­si­ge­do

Pa­vog­tus daik­tus jau­nuo­liai sku­bė­da­vo ne­bran­giai par­duo­ti. Pa­vyz­džiui, už tūks­tan­čio li­tų ver­tės žo­liap­jo­vę jie pra­šė po­ros šim­tų li­tų. Pa­si­da­li­ję gau­tus pi­ni­gus vai­ki­nai grei­tai „praūž­da­vo“ ir vėl dai­ry­da­vo­si, ką ga­li­ma pa­vog­ti.

Po­li­ci­ja neatsk­lei­džia vi­sų su­b-ti­ly­bių, kaip pa­vy­ko išaiš­kin­ti va­gi­lių gru­puo­tę. Ta­čiau kai ku­riuos nu­si­kal­ti­mus pa­rei­gū­nai išaiš­ki­no grei­čiau, nei apie tai su­ži­no­jo ap­vog­ti žmo­nės.

66-erių T. S. tik gūž­čio­jo pe­čiais, kai į du­ris pa­si­bel­dę po­li­ci­nin­kai tei­ra­vo­si, ar ji ne­pa­si­ge­du­si bran­gios žo­liap­jo­vės. Mo­te­ris at­ra­ki­nu­si ga­ra­žą įsi­ti­ki­no, kad kam­pe lai­ky­to „Stihl“ ne­bė­ra. Šei­mi­nin­kė labai nuste­bo ra­du­si išar­dy­tą ga­ra­žo sie­ne­lę, per ku­rią ir įsmu­ko va­gys.

Dar vie­nas gra­žiš­kie­tis net neį­ta­rė, kad jo ūki­nio pa­sta­to vir­tu­vė­lė­je se­niai ne­be­džiūs­ta še­šios pal­tys la­ši­nių, ku­rias vie­no iš va­gi­lių na­muo­se ra­do po­li­ci­ja.Gre­sia at­sa­ko­my­bė

Grei­tai iš­narp­lio­ję nu­si­kal­ti­mus pa­rei­gū­nai krei­pė­si į teis­mą pra­šy­da­mi leis­ti suim­ti or­ga­ni­za­to­riu­mi įvar­dy­tą R. K. Jis už gro­tų pra­leis 10 pa­rų. Ki­ti jau­nuo­liai kol kas lais­vė­je.

Ta­čiau pa­rei­gū­nai nea­be­jo­ja, kad už to­kį kie­kį nu­si­kal­ti­mų teis­mas tu­rė­tų vai­ki­nus ku­riam lai­kui pa­siųs­ti už gro­tų. Sup­ran­ta­ma, teks at­ly­gin­ti ir gra­žiš­kie­čiams pa­da­ry­tą ža­lą. Su­muš­tas ir api­plėš­tas V. D. į teis­mą ga­li kreip­tis ir dėl ne­tur­ti­nės ža­los at­ly­gi­ni­mo.

Bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė gre­sia ir tiems, ku­rie įsi­gi­jo vog­tus daik­tus. Juk pirk­da­mi bran­gius įran­kius už sim­bo­li­nę kai­ną žmo­nės pri­va­lo su­si­mąs­ty­ti, ko­kiu bū­du įgy­ti šie daik­tai. Jei pa­vyk­tų įro­dy­ti, kad pir­ku­sie­ji su­pra­to, jog per­ka nu­si­kals­ta­mu bū­du įgy­tus daik­tus, jiems gre­sia ne­tgi lais­vės atė­mi­mas iki dve­jų me­tų.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Žinomos dainininkės pramintu keliu eina jauniausioji dukra
* Jachtų regata aštriais pojūčiais džiugino dalyvius, o gražiu reginiu – žiūrovus
* Į pilviškiečio laidotuves susirinkęs būrys velionio giminaičių patyrė šoką
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kaip vertinate Seimo sprendimą nuo kitų metų Vėlines skelbti nedarbo diena?
Džiaugiuosi juo.
Vertinu neigiamai.
Neturiu nuomonės.Kalbos patarimai

Ar vartotinas pasakymas „ko eigoje“?
Ne, tai netaisyklinga konstrukcija. Vyksmo laikui ar tarpui nusakyti žodžio „ eiga “ vietininkas netinka. Vietoj jo gali būti vartojama metu, per ką arba pusdalyvis, padalyvis. Žaidimo eigoje (= Žaidimo metu; Žaidžiant ) išryškėjo komandos pajėgumas. Metų eigoje (= Per metus ) daug kas gali pasikeisti.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas