„Santaka“ / Gražiškiuose vaikų gimsta mažiau, bet darželis dar veikia

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Išvalo lietaus nubėgimo sistemas Jūsų namuose ar sodyboje. Atlieka smulkų lietaus nutekėjimo sistemų remontą. Ruoškitės rudens darganoms vasarą. Tel. 8 622 30 435.
Galioja iki: 2019-06-29 13:01:01

Parduoda gyvenamąjį namą Šiaurės g. 15, Vilkaviškyje (2000 m. pastatytas, yra 12 a žemės, ūkinis pastatas, 3 garažai). Tel. 8 662 02 402.
Galioja iki: 2019-06-30 16:06:24Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-11-25 23:59

Dalinkitės:  


Ma­žie­ji Gra­žiš­kių kraš­to gy­ven­to­jai ir kai­my­nai iš Viš­ty­čio mo­kyk­lai ruo­šia­si pri­žiū­ri­mi ir ug­do­mi spe­cia­lis­tų. Iš kai­rės: auk­lė­to­ja Ri­ta Ver­by­lie­nė ir di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui Da­nu­tė Va­lins­kie­nė.

Autorės nuotr.


Gražiškiuose vaikų gimsta mažiau, bet darželis dar veikia

Birutė NENĖNIENĖ

Per pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus ra­jo­ne už­re­gist­ruo­ja­ma ma­žiau gi­mi­mų nei mi­ri­mų. Iš­sis­ki­ria ke­lios se­niū­ni­jos, ku­rio­se daž­ną mė­ne­sį įre­gist­ruo­ja­ma po vie­ną du gi­mu­sius kū­di­kius ar­ba ne­su­lau­kia­ma nė vie­no. Ma­žais gi­mu­sių­jų skai­čiais iš­si­ski­ria Gra­žiš­kių, Gi­žų ir Vir­ba­lio se­niū­ni­jos.

Ši sta­tis­ti­ka ypač liūd­nai at­ro­do Gra­žiš­kių kraš­te. 2007 me­tais se­niū­ni­jo­je už­re­gist­ruo­ti tik aš­tuo­ni nau­ja­gi­miai, 2008 me­tais – dvy­li­ka, šie­met iki lapk­ri­čio mė­ne­sio – de­šimt.Gra­ži gam­ta ne­pri­vi­lio­ja

Gra­žus šis kraš­tas sa­vo gam­ta ir pa­to­gus geog­ra­fi­ne pa­dė­ti­mi. Ap­sup­ta akiai mie­lų apy­lin­kių se­niū­ni­ja ply­ti ly­gu­mų pa­kraš­ty­je, prie ke­lių, ve­dan­čių iš Vil­ka­viš­kio į Kal­va­ri­ją ir Viš­ty­tį. Ji ri­bo­ja­si su Pa­je­vo­nio, Bart­nin­kų ir Viš­ty­čio se­niū­ni­jo­mis, Len­ki­ja.

12 tūks­tan­čių hek­ta­rų plo­te pa­skli­dę 32 kai­mai, telk­šo net pen­ki gra­žūs eže­rai – Ta­lai­kės, Vyg­rio, Ber­ži­nio, Ar­mu­diš­kių, Do­ta­mų, ku­rie iš vi­so uži­ma 79 ha plo­to. Apy­lin­kė­mis ga­li­ma gė­rė­tis nuo Ma­ja­ko, Gryb­kal­nio, Svir­kal­nio, Vys­kup­kal­nio kal­vų.

Vis dėl­to gra­ži gam­ta nė­ra pri­va­lu­mas įsi­kur­ti ir įsi­tvir­tin­ti jau­noms šei­moms. Gra­žiš­kių se­niū­nė R. Did­va­lie­nė pa­mi­nė­jo svar­biau­sią to prie­žas­tį: jau­niems žmo­nėms nė­ra dar­bų.At­vyks­ta ir iš­vyks­ta

Šiuo me­tu se­niū­ni­jo­je gy­ve­na 1087 žmo­nės. Pas­ta­rai­siais me­tais nė­ra di­de­lis ir mirš­tan­čių­jų skai­čius. Ta­čiau mies­te­lio ka­pi­nė­se pa­lai­do­ja­ma dau­giau nei mirš­ta vie­tos gy­ven­to­jų, nes ki­tur gy­ve­nan­tys žmo­nės at­ve­ža lai­do­ti sa­vo ar­ti­muo­sius į šei­mos ka­pa­vie­tes.

Pa­ra­pi­jos kle­bo­nas D. Gu­re­vi­čius mi­nė­jo, jog per me­tus pa­krikš­ti­ja­ma iki dvi­de­šim­ties vai­ku­čių, ta­čiau iš jų tik ke­le­tas bū­na vie­ti­nių gy­ven­to­jų at­ža­los.Mo­kyk­la ne­su­lau­kia

Jau­nų žmo­nių sai­tai su tė­vų na­mais yra to­kie, kad jie čia tik pri­re­gist­ruo­ti, ta­čiau sa­vo kai­muo­se ne­gy­ve­na. Se­niū­ni­ja, rink­da­ma duo­me­nis apie ar­ti­miau­sių me­tų bū­si­mus pir­mo­kus, pa­ste­bi, jog iš se­niū­ni­jo­je už­re­gist­ruo­tų nau­ja­gi­mių į Gra­žiš­kių vi­du­ri­nę mo­kyk­lą ateis ma­žiau nei pu­sė.

Pa­vyz­džiui, 2003 me­tais se­niū­ni­jo­je bu­vo už­re­gist­ruo­ta 16 gi­mu­sių vai­kų, o į mo­kyk­lą iš jų eis še­ši. 2004 me­tais gi­mu­sių­jų įre­gist­ruo­ta 15, o kai­mo mo­kyk­lą lan­kys pen­ki ar še­ši vai­kai. Iš 2005 me­tais se­niū­ni­jo­je gi­mu­sių 12 ma­žy­lių, šian­die­ni­niais duo­me­ni­mis, mo­kyk­lą lan­kys ke­tu­ri. Ki­tų tė­vai dek­la­ruo­ja, jog gy­vens Ma­ri­jam­po­lė­je, Kau­ne ar dar kur nors ki­tur.Sau­go tė­viš­kes

„La­bai liūd­na, bet šiuo me­tu pa­čiuo­se Gra­žiš­kiuo­se sto­vi pen­kio­li­ka ne­gy­ve­na­mų na­mų. Juo­se gy­ve­nę se­ne­liai nu­mi­rė, o jau vy­res­nio am­žiaus su­lau­kę jų vai­kai gy­ven­da­mi mies­tuo­se ne­ži­no, kas pa­čių lau­kia atei­ty­je. Jie svars­to, jog kai išeis į pen­si­ją, gal su­grįš į tė­viš­kę, nes taip bus pi­giau pra­gy­ven­ti, o sa­vo mies­tie­tiš­kus bu­tus pa­liks vai­kams.

Taip ir sto­vi to­kie na­mai – už­kon­ser­vuo­ti, pa­lo­py­ti. At­va­žiuo­ja į juos vai­kai, anū­kai, pa­bū­na, va­sa­ro­mis iki eže­rų nuvažiuoja“, – kal­bė­jo se­niū­nė apie skir­tin­gų kar­tų gra­žiš­kie­čių prie­rai­šu­mą prie sa­vo kai­mo.Su­si­ren­ka iš ap­lin­kui

Ta­čiau Gra­žiš­kiai nė­ra „mi­ru­sių­jų sielų“ kraš­tas. Prieš ke­le­rius me­tus re­no­vuo­tos mo­kyk­los kla­sė­se krykš­tau­ja vai­kys­tė ir jau­nys­tė. Net sklan­do min­tys apie tai, jog ši mo­kyk­la ga­lė­tų tap­ti gim­na­zi­ja.

Mo­kyk­los di­rek­to­rius J. Ta­mo­šai­tis paaiš­ki­no, kad ne­ma­žai mo­ki­nių į mo­kyk­lą pa­vė­žė­ja­ma iš ap­lin­ki­nių ir ne­tgi to­li­mes­nių kai­mų: Gir­kan­tų, Vid­gi­rių, o pa­ke­liui – ir iš Ak­me­ny­nų, Ais­tiš­kių. Tai yra kai­my­ni­nės Kal­va­ri­jos se­niū­ni­jos vie­to­vės, bet dėl to ne­su­sip­ra­ti­mų ne­ky­la, nes Kal­va­ri­ja ne­jau­čia mo­ki­nių sty­giaus.Su se­ną­ja iš­ka­ba

Gra­žiš­kiuo­se vei­kia ir iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­ga. Tai dar 1982 me­tais pa­sta­ty­tas vai­kų lop­še­lis-dar­že­lis „Pušelė“. Be­je, jis iš­lai­kęs se­ną­ją iš­ka­bą, nors jau pen­ke­ri me­tai pri­klau­so Gra­žiš­kių vi­du­ri­nei mo­kyk­lai – yra jos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrius. Pas­ta­ro­jo rei­ka­lais rū­pi­na­si di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui Da­nu­tė Va­lins­kie­nė.

Nuo 1988 me­tų kai­mo iki­mo­kyk­li­nei įstai­gai va­do­vau­jan­ti mo­te­ris pri­si­mi­nė įvai­rius dar­že­lio gy­va­vi­mo mo­men­tus. Nors iki šiol yra neišsp­ręs­tų pro­ble­mų dėl pa­tal­pų šil­dy­mo, ta­čiau įstai­gos ap­lin­ka ir dar­bo są­ly­gos ki­to.

Bent de­šimt me­tų, pra­de­dant 1989-ai­siais, vis bu­vo „gąsdinama“ dar­že­lį už­da­ry­ti, nors vai­kų ja­me nie­ka­da ne­trū­ko. Ko­lek­ty­vas iš­gy­ve­no įtam­pą. „Gal to­dėl iš­li­ko­me, kad per daug nie­ko ne­pra­šė­me, sten­gė­mės vers­tis su tuo, ką tu­ri­me“, – kal­bė­jo il­ga­me­tė iki­mo­kyk­li­nės įstai­gos va­do­vė.Gy­ve­na sa­vo rit­mu

Ga­li­ma pa­juo­kau­ti, jog ke­lias Gra­žiš­kių mo­te­ris „iš­lai­ko“ sve­ti­mi vai­kai, nes jų dė­ka šios tu­ri dar­bą. Vai­ku­čiai į dar­že­lį at­ve­da­mi ry­te, apie pu­sę aš­tuo­nių, veik­la vyks­ta iki 16 va­lan­dos. Pa­pie­ta­vę 12 va­lan­dą, vie­ni ma­žy­liai lie­ka mie­go­ti, ki­tus tė­vai pa­sii­ma į na­mus. Vai­ku­čiai pus­ry­čių val­go tė­vų įdė­tą mais­tą, o dar­buo­to­jos tik iš­ver­da ar­ba­tos. Be­veik vi­si prieš­mo­kyk­li­nu­kai gau­na ne­mo­ka­mus pie­tus.

Dar­že­lį šie­met lan­ko tris­de­šimt vai­ku­čių. De­šimt še­šia­me­čių ug­do­mi ir ruo­šia­mi mo­kyk­lai prieš­mo­kyk­li­nė­je gru­pė­je. Dvi­de­šimt 3–5 me­tų vai­kų ug­do­mi iki­mo­kyk­li­nė­je gru­pė­je. D. Va­lins­kie­nė ap­gai­les­ta­vo, jog dėl ma­žė­jan­čio gims­ta­mu­mo ki­tais me­tais ke­liais iki­mo­kyk­li­nu­kais bus ma­žiau. Pa­sak jos, to­li­mes­nę atei­tį sun­ku pro­gno­zuo­ti. Ta­čiau ma­žų­jų globotoja tu­ri šiek tiek vil­ties, kad Gra­žiš­kiuo­se įsi­tvir­tins nors ke­le­tas jau­nų šei­mų, o kar­tu at­si­ras ir ug­dy­ti­nių.Pa­de­da kai­my­nai ir tė­vai

Šiuo me­tu į iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pę še­šis vai­ku­čius at­ve­ža tė­ve­liai iš Viš­ty­čio.

Švie­ti­mo sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė G. Sta­ne­vi­čie­nė sa­kė, jog viš­ty­tiš­kiai tė­ve­liai bu­vo pa­reiš­kę no­rą tu­rė­ti dar­že­lį sa­vo mies­te­ly­je. Ta­čiau to­kios pa­skir­ties įstai­gos pa­tal­poms ke­lia­mi di­de­li hi­gie­nos rei­ka­la­vi­mai. Kai­mo bend­ruo­me­nė ir Švie­ti­mo sky­rius ne­su­ra­do tin­ka­mų pa­tal­pų. Be to, gims­ta­mu­mas šio­je se­niū­ni­jo­je taip pat ne­džiu­gi­na. To­dėl ge­ra ži­no­ti, kad jau­niems tė­vams rū­pi ug­dy­ti sa­vo vai­ku­čius ir jie koo­pe­ruo­ja­si sa­vo at­ža­las pa­vė­žė­ti į Gra­žiš­kiuo­se vei­kian­čią iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pę.

D. Va­lins­kie­nė pa­si­džiau­gė, jog už­si­mez­gę la­bai šil­ti san­ty­kiai su tė­ve­liais, šie yra su­pra­tin­gi, nie­ka­da neat­si­sa­ko pa­gel­bė­ti.

„Bet juk taip bu­vo vi­sa­da. Kad iki­mo­kyk­li­nės gru­pės iš­si­lai­kė, tai yra ir vi­sos kai­mo bend­ruo­me­nės nuopelnas“, – sa­kė D. Va­lins­kie­nė.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Trilaukio keistenybė – „šokinėjantys“ arseno rodikliai
* Rajono pienininkų situacija lieka neaiški
* Dailininkas lietuviškus peizažus tapo kelis dešimtmečius
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar mokate plaukti?
Taip, puikiai.
Plaukiu prastai.
Mokausi.
Nemoku.Kalbos patarimai

Praeitais ar praėjusiais metais?
Taisyklingi bei vartotini abu variantai: praėjusiais metais ir praeitais metais, praėjusią savaitę ir praeitą savaitę.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas