„Santaka“ / Rajono keliuose pastatyti trys greičio matuokliai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Reikalinga melžėja (galimas apgyvendinimas). Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-10-20 10:52:17

Parduoda 7,5 a sodą „Paskenduolės“ bendrijoje (yra vasarnamis). Tel. 8 620 49 187.
Galioja iki: 2019-10-25 09:31:08

Parduoda traktorių MTZ-80, siaurus ratus, 5 m vartytuvą DEUTZ-FAHR, krautuvo („autokaro“) šakes, kabinamos gale. Tel. 8 618 50 719.
Galioja iki: 2019-10-26 13:27:28

Šiaudapjovę („akselinę“) su vienfaziu vokišku varikliu, 5 durų didelę medinę spintą, 4 vasarines padangas 185/70 R14. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-10-28 09:50:26Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-11-25 23:44

Dalinkitės:  


Vir­ba­ly­je ša­lia grei­čio ri­bo­ji­mo kal­ne­lio pa­sta­ty­tas sta­cio­na­rus ma­tuok­lis vai­ruo­to­jams ke­lia šyp­se­ną.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Rajono keliuose pastatyti trys greičio matuokliai

Eglė KVIESULAITIENĖ

Mėgs­tan­tys grei­tį vai­ruo­to­jai su­lau­kė ne itin ­ma­lo­nios staig­me­nos – ne­se­niai ra­jo­no ke­liuo­se su­mon­tuo­ti trys sta­cio­na­rūs grei­čio ma­tuok­liai jau pra­dė­jo veik­ti.

Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis ke­liu Ma­ri­jam­po­lės link sku­bė­ję vai­ruo­to­jai jau tu­rė­jo ga­li­my­bę „įsiam­žin­ti“ bran­giai kai­nuo­sian­čio­se nuo­trau­ko­se: ke­ly­je Vilkaviškis–Marijampolė, ne­to­li Ser­do­kų kai­mo, pa­sta­ty­tas grei­čio ma­tuok­lis pra­dė­jo fik­suo­ti pa­žei­dė­jus. Mi­nė­ta­me ke­lio ruo­že leis­ti­nas grei­tis – 90 km/h, ta­čiau iš­lė­kę į už­mies­tį vai­ruo­to­jai daž­nai mėgs­ta smar­kiau spus­te­lė­ti ak­ce­le­ra­to­riaus pe­da­lą.

Ne­ma­lo­nių nau­jie­nų ne­tru­kus su­lauks ir tie, ku­rie mėgs­ta įsi­bė­gė­ti iš­va­žiuo­da­mi iš Pil­viš­kių mies­te­lio, mat ant­ra­sis ma­tuok­lis pa­sta­ty­tas ke­lio ruo­že Pilviškiai–Vinčai. Ten leis­ti­nas grei­tis – 50 km/h.

Nors ra­jo­no Ke­lių po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai dar ne­ga­vo nau­jai­siais grei­čio ma­tuok­liais už­fik­suo­tų pa­žei­dė­jų nuo­trau­kų, jau tu­ri in­for­ma­ci­jos, kad apa­ra­tai, vai­ruo­to­jų pra­min­ti „in­ki­lais“, mi­nė­to­se vie­to­se pui­kiai vei­kia ir sa­vo funk­ci­ją at­lie­ka ne­prie­kaiš­tin­gai.

Ta­čiau tre­čia­sis grei­čio ma­tuok­lis, su­mon­tuo­tas Vir­ba­ly­je, prie pat mo­kyk­los, vai­ruo­to­jams ke­lia tik šyp­se­ną ir nu­si­ste­bė­ji­mą, mat prie­tai­sas yra tuoj pat už grei­tį ri­bo­jan­čio kal­ne­lio. Šio­je vie­to­je leis­ti­nas grei­tis – 50 km/h, bet jį vir­šy­ti bū­tų la­bai su­dė­tin­ga. Net nu­ro­dy­tu leis­ti­nu grei­čiu va­žiuo­da­mi per „gu­lin­čiu po­li­ci­nin­ku“ va­di­na­mą grei­čio ri­bo­ji­mo kal­ne­lį vai­ruo­to­jai ir ma­ši­ną ga­li su­lau­žy­ti, ir dan­tis iš­si­kul­ti.

Eis­mo da­ly­viams be­lie­ka gūž­čio­ti pe­čiais dėl to­kio ne­pro­tin­go spren­di­mo ir vel­tui iš­mes­tų lė­šų. Juk ra­jo­no ke­liuo­se yra daug vie­tų, kur bū­tų pra­var­tu su­draus­min­ti grei­čio mė­gė­jus, ir in­ves­ti­ci­ja grei­tai at­si­pirk­tų.

Ra­jo­no Ke­lių po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai taip pat ste­bė­jo­si, ko­dėl Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja, ku­ri ir rū­pi­na­si grei­čio ma­tuok­liais ša­lies ke­liuo­se, ne­pa­ko­re­ga­vo sta­ty­mo vie­tos ir „in­ki­las“ iš­dy­go prie grei­tį ri­bo­jan­čio kal­ne­lio. Ša­lies ke­liuo­se pla­nuo­ja­ma įreng­ti 151 sta­cio­na­rų grei­čio ma­tuok­lį. Apa­ra­tai įren­gia­mi ava­rin­giau­sio­se vie­to­se – dau­giau­sia ten, kur yra su­si­for­ma­vu­sios „juo­do­sios dė­mės“, bei di­de­lio ava­rin­gu­mo ruo­žuo­se.

Prieš po­rą me­tų, kai ra­jo­ne bu­vo ren­ka­mi duo­me­nys apie ava­rin­giau­sias vie­tas bei ruo­žus, kur pa­vo­jų su­ke­lia vir­ši­ja­mas grei­tis, Ke­lių po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai nu­ro­dė mi­nė­tą vie­tą Vir­ba­ly­je. Jau po to bu­vo nu­ma­ty­ta prie pės­čių­jų pe­rė­jų, ve­dan­čių į mo­kyk­las, su­mon­tuo­ti grei­tį ri­bo­jan­čius kal­ne­lius. Ke­lių po­li­ci­nin­kams net į gal­vą ne­šo­vė, kad kal­ne­lius įren­gu­si Ke­lių di­rek­ci­ja ne­pa­ko­re­guos ma­tuok­lių sta­ty­mo pla­no ir įrengs bran­gų apa­ra­tą to­kio­je vie­to­je, kur jis ne tik nie­ka­da neat­si­pirks, bet dar taps pa­juo­kos ob­jek­tu.

– Ne­nus­teb­čiau, jei Vir­ba­lio grei­čio ma­tuok­lio nuo­trau­ką ka­da iš­vys­čiau tarp in­ter­nau­tų pla­ti­na­mų ab­sur­diš­kiau­sių įren­gi­nių, – juo­ka­vo vie­nas iš ra­jo­no ke­lių eis­mo pa­tru­lių.

Vals­ty­bi­nės įmo­nės „Ma­ri­jam­po­lės re­gio­no ke­liai“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas ke­lių prie­žiū­rai Al­gi­man­tas Bič­kus ban­dė gin­ti sa­vo „darb­da­vius“ – Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ją prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos – ir ra­mi­no, kad si­tua­ci­ja nė­ra jau to­kia ab­sur­diš­ka, kaip ga­li at­ro­dy­ti. Pa­sak jo, sau­gos prie­mo­nių ke­ly­je nie­ka­da ne­bū­na per daug.

– Grei­tį ri­bo­jan­tys kal­ne­liai – tik lai­ki­na prie­mo­nė. Jie grei­tai „dė­vi­si“, o pa­si­bai­gus ga­ran­ti­niam ter­mi­nui re­mon­tui lė­šų ne­bus skir­ta. Tai­gi, kai kal­ne­lių ne­be­liks, ma­tuok­lis la­bai ge­rai at­liks sa­vo funk­ci­jas, – ab­sur­diš­kai ma­tuok­lius su­sta­čiu­sius ko­le­gas ban­dė rea­bi­li­tuo­ti A. Bič­kus. – Be to, apie 10 pro­c. grei­čio ma­tuok­lių, jei jie ne­duos sie­kia­mo re­zul­ta­to, mon­ta­vu­si fir­ma per­kels į ki­tą vie­tą sa­vo lė­šo­mis ar­ba pa­suks prie­šin­ga kryp­ti­mi.

Anot VĮ „Ma­ri­jam­po­lės re­gio­no ke­liai“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo ke­lių prie­žiū­rai, dau­ge­ly­je Eu­ro­pos ša­lių to­kie grei­tį ri­bo­jan­tys kal­ne­liai ma­gist­ra­li­niuo­se ke­liuo­se ne­sta­to­mi. Jie skir­ti grei­čiui ri­bo­ti aikš­te­lė­se, kie­muo­se, kur au­to­mo­bi­liai ir taip ne­va­žiuo­ja di­de­liu grei­čiu. Ma­gist­ra­li­niuo­se ke­liuo­se, ypač gy­ven­vie­čių te­ri­to­ri­jo­se, jie ke­lia di­de­lį triukš­mą, ga­di­na au­to­mo­bi­lius ir ne­tgi ga­li bū­ti pa­vo­jin­gi. Už kal­ne­lių daž­nai kliū­va že­mės ūkio tech­ni­ka, juos ap­ga­di­na. Be to, kal­ne­liai sun­kiai pri­tvir­ti­na­mi prie as­fal­to, iš­si­ju­di­na ir po to ne­beį­ma­no­ma jų vėl pri­tvir­tin­ti. Pri­žiū­rė­ti bei tvar­ky­ti kal­ne­lius ke­li­nin­kams la­bai su­dė­tin­ga. Tad grei­čio ma­tuok­lis – kur kas pro­gre­sy­ves­nis spren­di­mas.

Be­lie­ka pri­min­ti, kad tie, kaip pa­si­ro­do, „nie­kam ti­kę“ kal­ne­liai, ku­riuos grei­tu lai­ku ke­ti­na­ma „nu­ra­šy­ti“, – ne to­kie jau pi­gūs. Vie­no met­ro įren­gi­mas kai­nuo­ja apie 500 li­tų. Ka­dan­gi ke­lio plo­tis vi­du­ti­niš­kai sie­kia 8,5 met­ro, tad abi­pus pe­rė­jos su­mon­tuo­tų kal­ne­lių kai­na – apie 17 tūkst. li­tų.

Stacionarius greičio matuoklius Lietuvos automobilių kelių direkcijos užsakymu pastatė konkursą laimėjusi firma. Jai kas mėnesį iš mokesčių mokėtojų pinigų bus atseikėjama po 2600 Lt už kiekvieno prietaiso teikiamas paslaugas bei išlaikymą. Anot pa­rei­gū­nų, šie įren­gi­niai grei­tai „at­si­per­ka“, nes į vals­ty­bės biu­dže­tą bau­das su­ne­ša grei­čio mė­gė­jai. Ta­čiau Vir­ba­lio grei­čio ma­tuok­lio ne­ša­mo „pel­no“, ko ge­ro, teks dar il­go­kai pa­lauk­ti.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Žmonės stojo į „Pažadų kelią“
* Ūkininkas dėl galimybės dirbti žemę atsisakė politinių postų
* Problema, kurios negalima spręsti tyliai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar eidami tamsiu metu segite atšvaitus?
Taip, būtinai.
Mano atšvaitas – dar stalčiuje.
Pėsčiomis nevaikštau.
Kam atšvaitas, jei einu tik šalikele?Kalbos patarimai

Didžiuma ar diduma?
„Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ teikiamas tik žodis diduma – didesnė dalis, dauguma. Pvz.: Didžiumą (= Didumą ) derliaus jau nuėmė.
Netaisyklingai vartojamas vietininkas didžiumoje irgi turi būti taisomas. Pvz.: Šiandien romano autorius didžiumoje (= iš esmės, beveik visai ) užmirštas.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas