„Santaka“ / Alvitiečiai kviečia kartu pagerbti Lietuvos savanorių atminimą

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07

Parduoda kiaulę skersti. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-10-01 11:50:58Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-11-20 09:28

Dalinkitės:  


Alvitiečiai kviečia kartu pagerbti Lietuvos savanorių atminimą

Lapk­ri­čio 23 die­ną mū­sų ša­ly­je mi­ni­ma Lie­tu­vos ka­rių die­na. Al­vi­te, ku­ria­me yra nuo 1937 me­tų iš­li­kęs pa­mink­las sa­va­no­riams ir sa­va­no­rių ka­pi­nės, ši die­na pa­žy­mi­ma ypa­tin­gai. Dar prieš­ka­rio Lie­tu­vo­je su­si­for­ma­vu­sias Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės sa­va­no­rių pa­ger­bi­mo tra­di­ci­jas tę­sia Al­vi­to pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­niai, Šei­me­nos se­niū­ni­ja ir ap­lin­ki­nių kai­mų bend­ruo­me­nės. Ne­pai­sy­da­mi, koks tą­dien bū­na oras – dar­ga­na, šal­tis ar ru­de­niš­ka gied­ra, mo­ki­niai, ka­riš­kiai ir gau­sus bū­rys sve­čių ren­ka­si prie mo­kyk­los ir dar­nia ko­lo­na žy­giuo­ja į Al­vi­to ka­pi­nes pa­gerb­ti sa­vo kraš­to sa­va­no­rių at­mi­ni­mo, pri­si­min­ti jų žy­gius.

Ka­pi­nė­se moks­lei­viai – kaip ka­dai­se ne­prik­lau­so­my­bės gy­nė­jai po­ste – su­stings­ta prie sa­va­no­rių ka­pų gar­bės sar­gy­bo­je. Šis ren­gi­nys – tai tik­ra pi­lie­tiš­ku­mo ir pa­trio­tiš­ku­mo pa­mo­ka. Šiais me­tais jau de­vin­tą kar­tą su­si­rink­si­me Al­vi­to sa­va­no­rių ka­pi­nė­se pri­si­min­ti gar­bin­gos praei­ties.

Mū­sų ka­riuo­me­nė kū­rė­si ir au­go kar­tu su vals­ty­be. Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės is­to­ri­ja – neat­sie­ja­ma nuo tau­tos ke­lio į lais­vę ir ne­prik­lau­so­my­bę. „Są­mo­nin­ga tau­ta sa­vo praei­ty­je ran­da stip­ru­mo, ji gy­ve­na da­bar­ti­mi, o ku­ria atei­čiai“, – sa­kė K. Bin­kis. Šie žo­džiai mums skam­ba ypač pra­smin­gai, kai mi­ni­me Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės įkū­ri­mo 91-ąsias me­ti­nes ir pri­si­me­na­me gar­bin­gą jos is­to­ri­ją, ly­gi­na­me ta­da bu­vu­sį žmo­nių ir be­si­ku­rian­čios vals­ty­bės va­do­vų pa­trio­tiz­mą su da­bar­ti­mi.

1918 me­tais, kai vo­kie­čiams pra­dė­jo ne­si­sek­ti fron­tuo­se, lie­tu­viai pa­si­nau­do­jo su­si­da­riu­sia pa­dė­ti­mi ir su­stip­ri­no ko­vą dėl rea­lios Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės. Dip­lo­ma­ti­nių prie­mo­nių neuž­te­ko, to­dėl rei­kė­jo su­telk­tos jė­gos ne­prik­lau­so­my­bei įtvir­tin­ti ir ap­gin­ti. To­kia jė­ga bu­vo ka­riuo­me­nė. 1918 m. spa­lio mė­ne­sį Lie­tu­vos Vals­ty­bės Ta­ry­ba slap­ta nuo oku­pa­ci­nės vo­kie­čių val­džios įstei­gė Ap­sau­gos ko­mi­si­ją, ku­ri ren­gė ka­riuo­me­nės or­ga­ni­za­vi­mo pla­nus, kvie­tė ka­ri­nin­kus ir sa­va­no­rius. 1918 m. spa­lio 16 die­ną į Vil­nių at­vy­ko pir­mie­ji 16 vy­rų. Pės­ti­nin­kų pul­ko va­du bu­vo pa­skir­tas V. Gri­ga­liū­nas-Glo­vac­kis. 1918 m. lapk­ri­čio 23 d. mi­nist­ras pir­mi­nin­kas A. Vol­de­ma­ras pa­si­ra­šė įsa­ky­mą dėl Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės įkū­ri­mo. Aly­tu­je for­muo­ja­mo 1-o pės­ti­nin­kų pul­ko va­du pa­skir­tas plk. J. Gal­vy­dis-Bu­kaus­kas.

Iš­lei­dus pir­mą­jį įsa­ky­mą, bu­vo sku­biai or­ga­ni­zuo­ja­mi ka­riuo­me­nės bū­riai. Vil­ka­viš­kio kraš­to vy­rai rin­ko­si Vil­ka­viš­ky­je, o to­liau trau­kė į Kau­ną.

Iš Vil­ka­viš­kio ap­skri­ties sa­va­no­riais išė­jo apie 1200 vy­rų, iš jų 95 bu­vo vy­rai iš Al­vi­to vals­čiaus kai­mų. Tai bu­vo pa­pras­ti, nie­ka­da ran­ko­se ne­tu­rė­ję gink­lo žmo­nės – žem­dir­biai, ama­ti­nin­kai, moks­lei­viai, vy­rai nuo 17 iki 23 me­tų am­žiaus. Kau­no ko­men­dan­tū­ro­je už­re­gist­ruo­ta ir vie­nin­te­lė mo­te­ris – Ur­šu­lė Pai­lic­kai­tė iš Dū­me­lių kai­mo.

Di­džiu­lį al­vi­tie­čių pa­trio­tiz­mą ro­do tai, kad iš pen­kių šei­mų į ka­riuo­me­nę sa­va­no­riais išė­jo po du sū­nus – tai Sta­sys ir Vik­to­ras Ber­no­tai­čiai, Juo­zas ir Pi­jus Grumb­liai, Ma­tas ir Jur­gis Ma­čiu­lai­čiai, Juo­zas ir Ka­zys Mals­kiai, Juo­zas ir Ma­tas Rin­ke­vi­čiai.

Kaip ro­do Vals­ty­bės ar­chy­vo do­ku­men­tai, nuo Nep­rik­lau­so­my­bės ko­vų pra­džios iki 1921 me­tų ko­vo­se žu­vo, din­go be ži­nios ar mi­rė nuo žaiz­dų ir li­gų pu­sant­ro tūks­tan­čio Nep­rik­lau­so­my­bės ko­vų da­ly­vių. Tarp jų bu­vo 146 Vil­ka­viš­kio ap­skri­ties ir 29 Al­vi­to kraš­to sa­va­no­riai, žu­vę mū­šiuo­se prie Sei­nų, Jiez­no ar Rad­vi­liš­kio.

Dau­gu­ma sa­va­no­rių po ko­vų sėk­min­gai grį­žo na­mo, ga­vo že­mės ir kū­rė sa­vo gy­ve­ni­mą. Kai ku­rie, ne­ra­dę lai­mės sa­vo kraš­te, pa­si­trau­kė į Va­ka­rus, še­ši fron­tuo­se pra­ra­dę svei­ka­tą ne­tru­kus mi­rė.

Al­vi­tie­čiai vi­sa­da ger­bė lais­vės ko­vo­to­jų at­mi­ni­mą, iš jų mo­kė­si mei­lės sa­vo že­mei, sa­vo Tė­vy­nei. Jie so­viet­me­čiu iš­sau­go­jo sa­va­no­rių ka­pi­nes ir šau­lių va­do kpt. V. Ta­ra­so­nio ini­cia­ty­va pa­sta­ty­tą pa­mink­lą. Da­bar sa­va­no­rių ka­pi­nė­se il­si­si 14 Nep­rik­lau­so­my­bės ko­vų da­ly­vių. Sa­va­no­rių už­deg­ta Tė­vy­nės mei­lės ug­nis de­šimt­me­čiais neišb­lė­so, ji ru­se­na kraš­to žmo­nių šir­dy­se, per­duo­da­ma iš kar­tos į kar­tą.

Kvie­čia­me vi­sus, kam bran­gi mū­sų tau­tos praei­tis, da­ly­vau­ti sa­va­no­rių at­mi­ni­mo pa­ger­bi­mo ren­gi­ny­je, ku­ris įvyks lapk­ri­čio 23 die­ną Al­vi­te. 11.30 val. ri­kiuo­si­mės prie mo­kyk­los ir žy­giuo­si­me į ka­pi­nes. 12 val. vyks sa­va­no­rių pa­ger­bi­mas ka­pi­nė­se. Pa­si­bai­gus mi­nė­ji­mui, vi­sus ren­gi­nio da­ly­vius „Se­nų ve­ži­mų“ klu­bas pa­vai­šins ka­rei­viš­ka sriu­ba.Ele­na RU­PEI­KIE­NĖ

Al­vi­to pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ky­to­ja, kraš­to­ty­ri­nin­kė


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Popiežius Pranciškus palaimino Lietuvos žmones
* Vilkaviškio rajone nebelieka migracijos padalinio
* Vizito pas medikus mokestis drausmintų ir mažintų pacientų eiles
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Ką kilnojo – gyrą ar svarstį?
Didelis metalinis rutulys su rankena jėgai ugdyti vadintinas svarsčiu. Taigi stipruoliai varžosi kilnodami svarstį, bet ne gyrą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas