„Santaka“ / Atodangos

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-11-20 09:20

Dalinkitės:  


Atodangos

Ko­kie aukščiausi ES ly­de­riai, to­kia ir Eu­ro­pa

Kaž­kas taik­liai pa­juo­ka­vo: Briu­se­ly­je iš Eu­ro­pos Są­jun­gos va­do­vų ta­ry­bos (ESVT) konk­la­vos pa­si­ro­dė bal­ti dū­mai – ofi­cia­liai ESVT pir­mi­nin­ku, neo­fi­cia­liai – ES pre­zi­den­tu vien­bal­siai iš­rink­tas Bel­gi­jos mi­nist­ras pir­mi­nin­kas Her­ma­nas Van Rompuy (Rom­pė­jus). Nuo šiol ofi­cia­liai ES aukš­to­ji įga­lio­ti­nė bend­ra­jai už­sie­nio ir sau­gu­mo po­li­ti­kai, neo­fi­cia­liai – ES už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­rė bus bri­tų aris­tok­ra­tė Cat­he­ri­ne Ash­ton (Ket­rin Eš­ton).

Įvy­kio (lie­žu­vis neap­si­ver­čia pa­va­din­ti to rin­ki­mais ar bent jau pro­ce­dū­ra) iš­va­ka­rė­se bri­tų „The In­de­pen­dent“ pri­mi­nė se­ną bu­vu­sio JAV vals­ty­bės sek­re­to­riaus Hen­rio Ki­sin­dže­rio sen­ten­ci­ją: „Su kuo tu­riu kal­bė­tis, jei­gu no­riu kreip­tis į Eu­ro­pą?“ At­sa­ky­da­mas į klau­si­mą dien­raš­čio ap­žval­gi­nin­kas pa­brė­žė sar­kas­tiš­ką pa­gar­bą tiek H. Van Rom­pė­jui, tiek bu­vu­siai Lat­vi­jos pre­zi­den­tei Vai­rai Vy­kei-Frei­ber­gai, ta­čiau la­bai abe­jo­jo, jog šie po­li­ti­kai ES ly­de­rio po­ste ge­bė­tų sto­vė­ti ly­gia gre­ta ša­lia Ba­rac­ko Oba­mos, ki­nų ly­de­rio Hu Jin­tao ar­ba Ru­si­jos prem­je­ro Vla­di­mi­ro Pu­ti­no.

Jei­gu su­tik­tu­me su prie­lai­da, kad da­bar H. Ki­sin­dže­riui šių dvie­jų – nuo šiol for­ma­liai aukš­čiau­sių – ES pa­rei­gū­nų pa­var­dės gal­būt ka­žin ką ir sa­ko, ky­la vi­sai tei­sė­tas klau­si­mas, ką apie H. Van Rom­pė­jų ir K. Eš­ton iki šiol ži­no­jo pu­sė mi­li­jo­no ES ša­lių? Nau­ja­sis ES pre­zi­den­tas kal­bi­niu po­žiū­riu su­si­skal­džiu­sio­je Bel­gi­jo­je (ku­rią ap­skri­tai, kaip juo­kais tei­gia­ma, vie­ni­ja tik ka­ra­lius ir fut­bo­las), ži­niask­lai­dos ana­li­ti­kų nuo­mo­ne, su­ge­bė­jo iš­lik­ti ne­ša­liš­kas ir suar­tin­ti skir­tin­gas fla­man­dų (olan­diš­kai kal­ban­čių bel­gų) ir va­lo­nų (pran­cū­za­kal­bių) po­zi­ci­jas. Bu­vu­sios bri­tų Lor­dų rū­mų pir­mi­nin­kės, ba­ro­nie­nės eu­ro­pi­nio dar­bo pa­tir­tis – Li­sa­bo­nos su­tar­ties klau­si­mų koor­di­na­vi­mas, veik­la švie­ti­mo, tei­sin­gu­mo ir vi­daus rei­ka­lų sri­ty­se.

Tai­gi, for­ma­lūs ly­de­riai – to­kie. Dar du ofi­cia­lūs vei­dai ša­lia Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko Cho­se Ma­nue­lio Bar­ro­so ir kas pus­me­tį ro­ta­ci­jos prin­ci­pu be­si­kei­čian­čių pir­mi­nin­kau­jan­čių ES ša­lių ly­de­rių. O ko­kia Eu­ro­pos Są­jun­ga? Silp­na su­per­vals­ty­bė. Be­veik vi­są de­šimt­me­tį tru­kęs ES „di­des­nės vie­ny­bės“, „kons­ti­tu­ci­jos“ kū­ri­mo pro­ce­sas, po ne­sėk­min­gų re­fe­ren­du­mų Ny­der­lan­duo­se ir Ai­ri­jo­je til­pęs į ne to­kią ra­di­ka­lią Li­sa­bo­nos su­tar­tį, bai­gė­si la­bai sim­bo­liš­kai. Pro­ce­dū­ra ly­gi­na­ma ne­bent su Va­ti­ka­no kar­di­no­lų ko­le­gi­jos su­si­rin­ki­mu (konk­la­va), iš ku­rio ži­nia apie nau­jo­jo po­pie­žiaus iš­rin­ki­mą pra­ne­ša­ma vi­du­ram­žių tra­di­ci­ja – iš ka­mi­no virs­tan­čiais bal­tais dū­mais. At­ras­ti, kur šia­me už­da­ra­me Eu­ro­pos po­li­ti­kų tur­gu­je pa­lik­ta vie­tos Eu­ro­pos pi­lie­čių po­žiū­riui, yra ne­pap­ras­tai su­dė­tin­ga.

Šiuo­kart pro tuos Briu­se­lio dū­mus pli­ka aki­mi ma­ty­ti, jog įpir­šu­sios Li­sa­bo­nos su­tar­tį di­džio­sios ES ša­lys su­ge­bė­jo pa­ža­bo­ti ma­žų­jų vals­ty­bių ly­gia­tei­siš­ku­mo am­bi­ci­jas. Ta­čiau tai dar ne­reiš­kia, kad dėl Eu­ro­pos vie­ny­bės sa­vo ly­de­rys­tės am­bi­ci­jas pa­si­ren­gu­sios ap­kar­py­ti Vo­kie­ti­ja, Pran­cū­zi­ja, Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė ir Ita­li­ja. Tvir­tu kan­di­da­tu į ES ly­de­rio po­stą prieš ke­le­tą mė­ne­sių lai­ky­to bri­tų eksp­rem­je­ro To­nio Blei­ro skry­dis že­myn ro­do, jog di­džių­jų ša­lių va­do­vai ES po­li­ti­kos olim­pe ne­pa­gei­dau­ja ma­ty­ti cha­riz­ma­tiš­ko vei­kė­jo, už­go­žian­čio juos pa­čius. Be to, tvir­tai lai­ko­si ne­be nau­jo prin­ci­po, jog ES va­do­vų ta­ry­bos pir­mi­nin­kui, ko ge­ro, de­rė­tų iš­si­ža­dė­ti drau­gys­čių su JAV. Ar­ba ma­žų ma­žiau­siai – vie­šai pra­keik­ti bu­vu­sį JAV pre­zi­den­tą Džor­džą V. Bu­šą (gink, Die­ve, ne­pai­nio­ti su bu­vu­siu Ru­si­jos ly­de­riu V. Pu­ti­nu). Šią są­ly­gą la­bai grei­tai „pa­ga­vo“ V. Vy­kė-Frei­ber­ga, prieš lapk­ri­čio 19-ąją in­ten­sy­viai aiš­ki­nu­si kon­ti­nen­ti­nės Eu­ro­pos ži­niask­lai­dai, jog dėl Lat­vi­jos pa­ra­mos JAV pra­dė­tam ka­rui Ira­ke ir lat­vių ka­riš­kių siun­ti­mui į Per­si­jos įlan­ką iš vi­sų lat­vių po­li­ti­kų pa­ti yra ma­žiau­siai kal­ta.

Be­veik prieš me­tus žur­na­lui „Vers­lo kla­sė“ Pa­ry­žiu­je kal­bi­nau pran­cū­zų eseis­tą, fi­lo­so­fą And­rė Glucks­man­ną. Kal­bė­jo­mės ir apie abe­jo­nes, kad ES ga­li tap­ti po­li­ti­nio eli­to or­ga­ni­za­ci­ja, o ne pi­lie­čių Eu­ro­pa. Įžy­mu­sis pran­cū­zų maiš­ti­nin­kas ta­da sa­kė: „Eu­ro­pos Są­jun­gos in­teg­ra­ci­ja yra prieš­ta­rin­gas pro­ce­sas. Ta­čiau šiuo me­tu ga­liu pa­sa­ky­ti, ko ne­pa­sieks ES, jei­gu at­si­sa­kys glau­des­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo: ne­su­kurs bend­ros ener­ge­ti­nės po­li­ti­kos. Tai pa­ma­ti­nis ar­ti­miau­sios ES atei­ties klau­si­mas <...>. Al­ter­na­ty­vos la­bai aiš­kios: ar­ba vie­nin­gai de­ra­mės su ru­sais dėl ener­gi­jos iš­tek­lių pu­sės mi­li­jar­do eu­ro­pie­čių var­du, ar­ba su­ren­gia­me in­di­vi­dua­lias lenk­ty­nes į Mask­vą, kad iš Ru­si­jos iš­pra­šy­tu­me du­jų bei naf­tos kuo pa­lan­kes­nė­mis są­ly­go­mis kiek­vie­nas sau. Jei­gu pa­si­rink­si­me ant­rą­ją al­ter­na­ty­vą, ne­be­tu­rė­si­me tos Eu­ro­pos, ku­rią da­bar ku­ria­me. Pa­dė­tis iš tik­rų­jų la­bai rim­ta: Vo­kie­ti­ja ir Ita­li­ja jau užė­mė at­ski­ro star­to po­zi­ci­jas, neat­si­liks nuo jų ir Pran­cū­zi­ja. Ma­ža to, stip­riau­sia ES Vo­kie­ti­jos eko­no­mi­ka kar­tu su Ru­si­ja daž­niau žlug­do bend­rus Eu­ro­pos ener­ge­ti­kos pro­jek­tus nei da­ly­vau­ja juos ku­riant.“

Lapk­ri­čio 19-ąją iš to­li ste­bint veiks­mą, ku­ria­me da­ly­va­vo Ni­co­las Sar­ko­zy, An­ge­la Mer­kel, Sil­vi­jus Ber­lus­ko­nis ir ki­ti, ga­li­ma sa­ky­ti, jog to­kie kaip A. Glucks­man­nas tą­dien pra­lai­mė­jo.Ry­tas STA­SE­LIS

Po­li­ti­kos ap­žval­gi­nin­kas
Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Remonto darbai miesto centre greitai nesibaigs
* Vištytyje viešėjo užsienio šalių diplomatai
* Būsima dizainerė įkvėpimo semiasi Islandijoje
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Ar galima „dirbti pareigose“?
Daiktavardis pareigos žymi darbo ar tarnybos vietoje turimą statusą, bet ne pačią vietą, todėl vietininkas pareigose nevartotinas, pvz.: Jis dirba direktoriaus pareigose (taisoma yra direktorius, dirba direktoriumi, eina direktoriaus pareigas).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas