„Santaka“ / „Žaluma“ plečia savo veiklą

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-11-20 09:14

Dalinkitės:  


„Žaluma“ plečia savo veiklą

Su­ne­ga­la­vę sku­ba­me pas me­di­kus. Ta­čiau ar tik­rai pa­kan­ka­mai rū­pi­na­mės sa­vo svei­ka­ta kas­dien? Svei­kos gy­ven­se­nos puo­se­lė­to­jai vie­nin­gai tei­gia, kad rei­ka­lin­gas di­des­nis dė­me­sys li­gų pro­fi­lak­ti­kai – svei­kos gy­ven­se­nos ug­dy­mui.

Be­veik prieš 10 me­tų Vil­ka­viš­ky­je įkur­to klu­bo „Ža­lu­ma“ pa­grin­di­nė mi­si­ja ir bu­vo pro­pa­guo­ti svei­ką gy­ve­ni­mo bū­dą bei kur­ti eko­lo­giš­ką ap­lin­ką. Tuo­met ši ne­vy­riau­sy­bi­nė vi­suo­me­ni­nė or­ga­ni­za­ci­ja (NVO) ėmė­si kvies­ti žmo­nes la­biau do­mė­tis sa­vo svei­ka­ta, ra­gi­no svei­kai gy­ven­ti, mi­ty­bo­je var­to­ti dau­giau au­ga­li­nės kil­mės pro­duk­tų, ak­ty­viai veik­ti bei kur­ti ir pro­pa­guo­ti gro­žį. Anot „Ža­lu­mos“ klu­bo įkū­rė­jos, puo­se­lė­to­jos ir va­do­vės Ni­jo­lės Sen­ku­vie­nės, 2008 me­tais per­si­kė­lu­si į Vil­nių klu­bo veik­la su­stip­rė­jo ir bu­vo iš­plės­ta.

Klu­bas „Ža­lu­ma“ pa­ren­gė tris pro­jek­tus ir da­ly­va­vo kon­kur­se Lie­tu­vos Res­pub­li­kos, Eu­ro­pos eko­no­mi­nės erd­vės ir Nor­ve­gi­jos fi­nan­si­nių me­cha­niz­mų pa­ra­mai gau­ti pa­gal su­bsi­di­jų sche­mą „Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų sek­to­riaus stip­ri­ni­mas Lie­tu­vo­je“. Šių pro­jek­tų tiks­las bu­vo įsteig­ti klu­bo „Ža­lu­ma“ cent­rą Vil­niu­je, kur­ti par­tne­rys­tę tarp Well­ness (angl. svei­ka­tin­gu­mas) klu­bų, įreng­ti tu­riz­mo agen­tū­rą su dar­bo vie­to­mis bei pa­sta­ty­ti svei­ka­ti­ni­mo komp­lek­są prie Lie­tu­vos, Len­ki­jos ir Ru­si­jos res­pub­li­kų sie­nų su­si­kir­ti­mo taš­ko, ku­ris yra Vil­ka­viš­kio ra­jo­no pa­kraš­ty­je. Ta­čiau iš tri­jų kvie­ti­mų bu­vo pa­tvir­tin­tas tik vie­nas ir šiuo me­tu vyk­do­mas pro­jek­tas „Klu­bo „Ža­lu­ma“ ins­ti­tu­ci­nių ge­bė­ji­mų stip­ri­ni­mas“. Pro­jek­tui įgy­ven­din­ti bus pa­nau­do­ta 90 pro­c. NVO fon­do lė­šų ir 10 pro­c. pa­ra­mos ga­vė­jo įna­šo. Bend­ra pro­jek­to iš­lai­dų su­ma – 54 209,70 Lt. Šis pro­jek­tas la­bai pa­si­tar­naus stip­ri­nant klu­bo ma­te­ria­li­nę ba­zę ir su­da­rys są­ly­gas Well­ness klu­bo vys­ty­mui.

„Mū­sų pa­grin­di­nis dar­bas yra švie­čia­mo­ji veik­la svei­kos gy­ven­se­nos klau­si­mais. No­ri­me pa­keis­ti žmo­nių po­žiū­rį į che­mi­nių vais­tų var­to­ji­mą, nes kiek­vie­na to­kia tab­le­tė tu­ri ­ša­lutinį po­vei­kį. Bū­ti­na nuo pat gi­mi­mo rū­pin­tis sa­vi­mi, pro­fi­lak­ti­nė­mis prie­mo­nė­mis siek­ti kuo il­giau gy­ven­ti ko­ky­biš­ką gy­ve­ni­mą“, – tei­gė pro­jek­to veik­lą ad­mi­nist­ruo­jan­ti klu­bo va­do­vė N. Sen­ku­vie­nė. Pa­sak jos, žmo­nėms rei­ka­lin­ga tei­sin­ga in­for­ma­ci­ja apie nau­jus na­tū­ra­lios kil­mės pro­duk­tus, jų vei­ki­mą, tiks­li­nį var­to­ji­mą, su­dė­tį, ypa­tin­gas sa­vy­bes ir k­t. Į rin­ką plūs­te­lė­jus nau­jai pro­duk­ci­jai, sun­ku at­si­rink­ti tin­ka­mus pro­duk­tus. Kaip vie­ną iš pro­fi­lak­ti­kos prie­mo­nių klu­bo va­do­vė įvar­di­ja mais­to pa­pil­dus. Ta­čiau juos rink­tis ji re­ko­men­duo­ja itin ati­džiai.

„Moks­li­niais ty­ri­mais įro­dy­ta, kad ge­riau­siai or­ga­niz­mas to­le­ruo­ja van­de­ny­je tirps­tan­čius pa­pil­dus – mi­ce­liuo­tus vi­ta­mi­ni­zuo­tus komp­lek­si­nius gė­ri­mus, o ne tab­le­tes. Šiuos leng­vai pa­ruo­šia­mus, ska­nius gė­ri­mus, ku­rie pa­ga­min­ti pa­gal nau­jau­sias Bio/Nano tech­no­lo­gi­jas, or­ga­niz­mas įsi­sa­vi­na iki 98 pro­c. Mes aiš­ki­na­me žmo­nėms apie nau­jos kar­tos pa­pil­dų nau­dą or­ga­niz­mui, – pa­sa­ko­jo N. Sen­ku­vie­nė. – Taip pat mes or­ga­ni­zuo­ja­me ir rin­ko­da­ros se­mi­na­rus, mo­ko­me vers­lu­mo MLM (mul­ti-le­vel-mar­ke­ting) sis­te­mo­je ir kt.“

Ar­ti­miau­siu me­tu klu­bas „Ža­lu­ma“ pla­nuo­ja su­reng­ti du di­de­lius ren­gi­nius Vil­niu­je ir Vil­ka­viš­ky­je, ku­riuo­se pri­sta­tys sa­vo veik­los pa­sie­ki­mus, nau­jus pla­nus ir idė­jas.

Klu­bo va­do­vė mi­nė­jo, kad ji neat­si­sa­ko min­ties atei­ty­je įvyk­dy­ti pro­jek­tą „Spor­to, rek­rea­ci­jos ir tu­riz­mo pa­slau­gų komp­lek­sas“ Lie­tu­vos ir Len­ki­jos pa­sie­ny­je. At­si­vė­rus Šen­ge­no erd­vei, ne­li­kus sie­nų ir suak­ty­vė­jus tu­ris­tų srau­tui, ša­lia ke­lio į Len­ki­ją 15 km spin­du­liu nė­ra su­kur­ta jo­kių tu­riz­mo ob­jek­tų ar pa­slau­gų. Čia no­ri­ma pa­sta­ty­ti svei­ka­ti­ni­mo komp­lek­są, leis­ti žmonėms pa­jus­ti svei­ko gy­ve­ni­mo bū­do pa­sek­mes, mo­ky­ti svei­ka­tos kul­tū­ros, skatinti šei­mų bend­ra­vi­mą ir t. t.

Nors, pa­sak N. Sen­ku­vie­nės, pla­nuo­ja­mos ir puo­se­lė­ja­mos idė­jos su­si­du­ria su val­di­nin­kų ne­no­ru leis­ti sta­ty­ti komp­lek­są Pa­viš­ty­čio geo­mor­fo­lo­gi­nia­me draus­ti­ny­je, bet idė­jos au­to­riai, ku­rie yra pa­si­ry­žę iš­lai­ky­ti kraš­to­vaiz­džio au­ten­tiš­ku­mą bei bio­lo­gi­nę įvai­ro­vę, ne­nu­lei­džia ran­kų ir to­liau.

Su­si­do­mė­ju­sie­ji klu­bo „Ža­lu­ma“ veik­la ga­li pa­skam­bin­ti tel. 8 623 99 150 ar­ba pa­ra­šy­ti el. pa­štu: in­fo.zaluma@gmail.com.Užsk. 11753


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

„Karilionas“ ar „kariljonas“?
Nė vienas rašybos variantas nelaikytinas klaida.
„Tarptautinių žodžių žodyne“ šis žodis rašomas be j karilionas (pranc. carillon ): 1. tarpusavyje suderintų įv. dydžio varpų komplektas, turintis automatinį skambinimo mechanizmą; kai kurių karilionų varpai mušami rankomis plaktukais; 2. varpų muzika.
Tačiau Kalbos komisijos posėdyje apsvarsčius nutarta, kad tais atvejais, kai originalo formoje i eina po priebalsės ir tariamas jotas, gali būti rašoma raidė j: kariljonas (kaip šampinjonas, paviljonas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas