„Santaka“ / „Žaluma“ plečia savo veiklą

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Vilkaviškyje remontuoja variklius, keičia dirželius, tikrina, šlifuoja variklių galvutes, atlieka lengvųjų automobilių kompiuterinę diagnostiką. Tel. 8 609 79 788.
Galioja iki: 2018-11-16 08:58:32

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-11-20 09:14

Dalinkitės:  


„Žaluma“ plečia savo veiklą

Su­ne­ga­la­vę sku­ba­me pas me­di­kus. Ta­čiau ar tik­rai pa­kan­ka­mai rū­pi­na­mės sa­vo svei­ka­ta kas­dien? Svei­kos gy­ven­se­nos puo­se­lė­to­jai vie­nin­gai tei­gia, kad rei­ka­lin­gas di­des­nis dė­me­sys li­gų pro­fi­lak­ti­kai – svei­kos gy­ven­se­nos ug­dy­mui.

Be­veik prieš 10 me­tų Vil­ka­viš­ky­je įkur­to klu­bo „Ža­lu­ma“ pa­grin­di­nė mi­si­ja ir bu­vo pro­pa­guo­ti svei­ką gy­ve­ni­mo bū­dą bei kur­ti eko­lo­giš­ką ap­lin­ką. Tuo­met ši ne­vy­riau­sy­bi­nė vi­suo­me­ni­nė or­ga­ni­za­ci­ja (NVO) ėmė­si kvies­ti žmo­nes la­biau do­mė­tis sa­vo svei­ka­ta, ra­gi­no svei­kai gy­ven­ti, mi­ty­bo­je var­to­ti dau­giau au­ga­li­nės kil­mės pro­duk­tų, ak­ty­viai veik­ti bei kur­ti ir pro­pa­guo­ti gro­žį. Anot „Ža­lu­mos“ klu­bo įkū­rė­jos, puo­se­lė­to­jos ir va­do­vės Ni­jo­lės Sen­ku­vie­nės, 2008 me­tais per­si­kė­lu­si į Vil­nių klu­bo veik­la su­stip­rė­jo ir bu­vo iš­plės­ta.

Klu­bas „Ža­lu­ma“ pa­ren­gė tris pro­jek­tus ir da­ly­va­vo kon­kur­se Lie­tu­vos Res­pub­li­kos, Eu­ro­pos eko­no­mi­nės erd­vės ir Nor­ve­gi­jos fi­nan­si­nių me­cha­niz­mų pa­ra­mai gau­ti pa­gal su­bsi­di­jų sche­mą „Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų sek­to­riaus stip­ri­ni­mas Lie­tu­vo­je“. Šių pro­jek­tų tiks­las bu­vo įsteig­ti klu­bo „Ža­lu­ma“ cent­rą Vil­niu­je, kur­ti par­tne­rys­tę tarp Well­ness (angl. svei­ka­tin­gu­mas) klu­bų, įreng­ti tu­riz­mo agen­tū­rą su dar­bo vie­to­mis bei pa­sta­ty­ti svei­ka­ti­ni­mo komp­lek­są prie Lie­tu­vos, Len­ki­jos ir Ru­si­jos res­pub­li­kų sie­nų su­si­kir­ti­mo taš­ko, ku­ris yra Vil­ka­viš­kio ra­jo­no pa­kraš­ty­je. Ta­čiau iš tri­jų kvie­ti­mų bu­vo pa­tvir­tin­tas tik vie­nas ir šiuo me­tu vyk­do­mas pro­jek­tas „Klu­bo „Ža­lu­ma“ ins­ti­tu­ci­nių ge­bė­ji­mų stip­ri­ni­mas“. Pro­jek­tui įgy­ven­din­ti bus pa­nau­do­ta 90 pro­c. NVO fon­do lė­šų ir 10 pro­c. pa­ra­mos ga­vė­jo įna­šo. Bend­ra pro­jek­to iš­lai­dų su­ma – 54 209,70 Lt. Šis pro­jek­tas la­bai pa­si­tar­naus stip­ri­nant klu­bo ma­te­ria­li­nę ba­zę ir su­da­rys są­ly­gas Well­ness klu­bo vys­ty­mui.

„Mū­sų pa­grin­di­nis dar­bas yra švie­čia­mo­ji veik­la svei­kos gy­ven­se­nos klau­si­mais. No­ri­me pa­keis­ti žmo­nių po­žiū­rį į che­mi­nių vais­tų var­to­ji­mą, nes kiek­vie­na to­kia tab­le­tė tu­ri ­ša­lutinį po­vei­kį. Bū­ti­na nuo pat gi­mi­mo rū­pin­tis sa­vi­mi, pro­fi­lak­ti­nė­mis prie­mo­nė­mis siek­ti kuo il­giau gy­ven­ti ko­ky­biš­ką gy­ve­ni­mą“, – tei­gė pro­jek­to veik­lą ad­mi­nist­ruo­jan­ti klu­bo va­do­vė N. Sen­ku­vie­nė. Pa­sak jos, žmo­nėms rei­ka­lin­ga tei­sin­ga in­for­ma­ci­ja apie nau­jus na­tū­ra­lios kil­mės pro­duk­tus, jų vei­ki­mą, tiks­li­nį var­to­ji­mą, su­dė­tį, ypa­tin­gas sa­vy­bes ir k­t. Į rin­ką plūs­te­lė­jus nau­jai pro­duk­ci­jai, sun­ku at­si­rink­ti tin­ka­mus pro­duk­tus. Kaip vie­ną iš pro­fi­lak­ti­kos prie­mo­nių klu­bo va­do­vė įvar­di­ja mais­to pa­pil­dus. Ta­čiau juos rink­tis ji re­ko­men­duo­ja itin ati­džiai.

„Moks­li­niais ty­ri­mais įro­dy­ta, kad ge­riau­siai or­ga­niz­mas to­le­ruo­ja van­de­ny­je tirps­tan­čius pa­pil­dus – mi­ce­liuo­tus vi­ta­mi­ni­zuo­tus komp­lek­si­nius gė­ri­mus, o ne tab­le­tes. Šiuos leng­vai pa­ruo­šia­mus, ska­nius gė­ri­mus, ku­rie pa­ga­min­ti pa­gal nau­jau­sias Bio/Nano tech­no­lo­gi­jas, or­ga­niz­mas įsi­sa­vi­na iki 98 pro­c. Mes aiš­ki­na­me žmo­nėms apie nau­jos kar­tos pa­pil­dų nau­dą or­ga­niz­mui, – pa­sa­ko­jo N. Sen­ku­vie­nė. – Taip pat mes or­ga­ni­zuo­ja­me ir rin­ko­da­ros se­mi­na­rus, mo­ko­me vers­lu­mo MLM (mul­ti-le­vel-mar­ke­ting) sis­te­mo­je ir kt.“

Ar­ti­miau­siu me­tu klu­bas „Ža­lu­ma“ pla­nuo­ja su­reng­ti du di­de­lius ren­gi­nius Vil­niu­je ir Vil­ka­viš­ky­je, ku­riuo­se pri­sta­tys sa­vo veik­los pa­sie­ki­mus, nau­jus pla­nus ir idė­jas.

Klu­bo va­do­vė mi­nė­jo, kad ji neat­si­sa­ko min­ties atei­ty­je įvyk­dy­ti pro­jek­tą „Spor­to, rek­rea­ci­jos ir tu­riz­mo pa­slau­gų komp­lek­sas“ Lie­tu­vos ir Len­ki­jos pa­sie­ny­je. At­si­vė­rus Šen­ge­no erd­vei, ne­li­kus sie­nų ir suak­ty­vė­jus tu­ris­tų srau­tui, ša­lia ke­lio į Len­ki­ją 15 km spin­du­liu nė­ra su­kur­ta jo­kių tu­riz­mo ob­jek­tų ar pa­slau­gų. Čia no­ri­ma pa­sta­ty­ti svei­ka­ti­ni­mo komp­lek­są, leis­ti žmonėms pa­jus­ti svei­ko gy­ve­ni­mo bū­do pa­sek­mes, mo­ky­ti svei­ka­tos kul­tū­ros, skatinti šei­mų bend­ra­vi­mą ir t. t.

Nors, pa­sak N. Sen­ku­vie­nės, pla­nuo­ja­mos ir puo­se­lė­ja­mos idė­jos su­si­du­ria su val­di­nin­kų ne­no­ru leis­ti sta­ty­ti komp­lek­są Pa­viš­ty­čio geo­mor­fo­lo­gi­nia­me draus­ti­ny­je, bet idė­jos au­to­riai, ku­rie yra pa­si­ry­žę iš­lai­ky­ti kraš­to­vaiz­džio au­ten­tiš­ku­mą bei bio­lo­gi­nę įvai­ro­vę, ne­nu­lei­džia ran­kų ir to­liau.

Su­si­do­mė­ju­sie­ji klu­bo „Ža­lu­ma“ veik­la ga­li pa­skam­bin­ti tel. 8 623 99 150 ar­ba pa­ra­šy­ti el. pa­štu: in­fo.zaluma@gmail.com.Užsk. 11753


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vilkaviškyje kursis Prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovybė
* Trumpoje gatvėje – ilga nesutarimų gija
* Vis daugiau vilkaviškiečių atranda kalanetikos naudą
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas