„Santaka“ / „Žaluma“ plečia savo veiklą

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda naujus klausos aparatus, kraujospūdžio matuoklius (40 Eur). Tel. 8 670 99 923.
Galioja iki: 2018-09-20 09:59:47

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-11-20 09:14

Dalinkitės:  


„Žaluma“ plečia savo veiklą

Su­ne­ga­la­vę sku­ba­me pas me­di­kus. Ta­čiau ar tik­rai pa­kan­ka­mai rū­pi­na­mės sa­vo svei­ka­ta kas­dien? Svei­kos gy­ven­se­nos puo­se­lė­to­jai vie­nin­gai tei­gia, kad rei­ka­lin­gas di­des­nis dė­me­sys li­gų pro­fi­lak­ti­kai – svei­kos gy­ven­se­nos ug­dy­mui.

Be­veik prieš 10 me­tų Vil­ka­viš­ky­je įkur­to klu­bo „Ža­lu­ma“ pa­grin­di­nė mi­si­ja ir bu­vo pro­pa­guo­ti svei­ką gy­ve­ni­mo bū­dą bei kur­ti eko­lo­giš­ką ap­lin­ką. Tuo­met ši ne­vy­riau­sy­bi­nė vi­suo­me­ni­nė or­ga­ni­za­ci­ja (NVO) ėmė­si kvies­ti žmo­nes la­biau do­mė­tis sa­vo svei­ka­ta, ra­gi­no svei­kai gy­ven­ti, mi­ty­bo­je var­to­ti dau­giau au­ga­li­nės kil­mės pro­duk­tų, ak­ty­viai veik­ti bei kur­ti ir pro­pa­guo­ti gro­žį. Anot „Ža­lu­mos“ klu­bo įkū­rė­jos, puo­se­lė­to­jos ir va­do­vės Ni­jo­lės Sen­ku­vie­nės, 2008 me­tais per­si­kė­lu­si į Vil­nių klu­bo veik­la su­stip­rė­jo ir bu­vo iš­plės­ta.

Klu­bas „Ža­lu­ma“ pa­ren­gė tris pro­jek­tus ir da­ly­va­vo kon­kur­se Lie­tu­vos Res­pub­li­kos, Eu­ro­pos eko­no­mi­nės erd­vės ir Nor­ve­gi­jos fi­nan­si­nių me­cha­niz­mų pa­ra­mai gau­ti pa­gal su­bsi­di­jų sche­mą „Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų sek­to­riaus stip­ri­ni­mas Lie­tu­vo­je“. Šių pro­jek­tų tiks­las bu­vo įsteig­ti klu­bo „Ža­lu­ma“ cent­rą Vil­niu­je, kur­ti par­tne­rys­tę tarp Well­ness (angl. svei­ka­tin­gu­mas) klu­bų, įreng­ti tu­riz­mo agen­tū­rą su dar­bo vie­to­mis bei pa­sta­ty­ti svei­ka­ti­ni­mo komp­lek­są prie Lie­tu­vos, Len­ki­jos ir Ru­si­jos res­pub­li­kų sie­nų su­si­kir­ti­mo taš­ko, ku­ris yra Vil­ka­viš­kio ra­jo­no pa­kraš­ty­je. Ta­čiau iš tri­jų kvie­ti­mų bu­vo pa­tvir­tin­tas tik vie­nas ir šiuo me­tu vyk­do­mas pro­jek­tas „Klu­bo „Ža­lu­ma“ ins­ti­tu­ci­nių ge­bė­ji­mų stip­ri­ni­mas“. Pro­jek­tui įgy­ven­din­ti bus pa­nau­do­ta 90 pro­c. NVO fon­do lė­šų ir 10 pro­c. pa­ra­mos ga­vė­jo įna­šo. Bend­ra pro­jek­to iš­lai­dų su­ma – 54 209,70 Lt. Šis pro­jek­tas la­bai pa­si­tar­naus stip­ri­nant klu­bo ma­te­ria­li­nę ba­zę ir su­da­rys są­ly­gas Well­ness klu­bo vys­ty­mui.

„Mū­sų pa­grin­di­nis dar­bas yra švie­čia­mo­ji veik­la svei­kos gy­ven­se­nos klau­si­mais. No­ri­me pa­keis­ti žmo­nių po­žiū­rį į che­mi­nių vais­tų var­to­ji­mą, nes kiek­vie­na to­kia tab­le­tė tu­ri ­ša­lutinį po­vei­kį. Bū­ti­na nuo pat gi­mi­mo rū­pin­tis sa­vi­mi, pro­fi­lak­ti­nė­mis prie­mo­nė­mis siek­ti kuo il­giau gy­ven­ti ko­ky­biš­ką gy­ve­ni­mą“, – tei­gė pro­jek­to veik­lą ad­mi­nist­ruo­jan­ti klu­bo va­do­vė N. Sen­ku­vie­nė. Pa­sak jos, žmo­nėms rei­ka­lin­ga tei­sin­ga in­for­ma­ci­ja apie nau­jus na­tū­ra­lios kil­mės pro­duk­tus, jų vei­ki­mą, tiks­li­nį var­to­ji­mą, su­dė­tį, ypa­tin­gas sa­vy­bes ir k­t. Į rin­ką plūs­te­lė­jus nau­jai pro­duk­ci­jai, sun­ku at­si­rink­ti tin­ka­mus pro­duk­tus. Kaip vie­ną iš pro­fi­lak­ti­kos prie­mo­nių klu­bo va­do­vė įvar­di­ja mais­to pa­pil­dus. Ta­čiau juos rink­tis ji re­ko­men­duo­ja itin ati­džiai.

„Moks­li­niais ty­ri­mais įro­dy­ta, kad ge­riau­siai or­ga­niz­mas to­le­ruo­ja van­de­ny­je tirps­tan­čius pa­pil­dus – mi­ce­liuo­tus vi­ta­mi­ni­zuo­tus komp­lek­si­nius gė­ri­mus, o ne tab­le­tes. Šiuos leng­vai pa­ruo­šia­mus, ska­nius gė­ri­mus, ku­rie pa­ga­min­ti pa­gal nau­jau­sias Bio/Nano tech­no­lo­gi­jas, or­ga­niz­mas įsi­sa­vi­na iki 98 pro­c. Mes aiš­ki­na­me žmo­nėms apie nau­jos kar­tos pa­pil­dų nau­dą or­ga­niz­mui, – pa­sa­ko­jo N. Sen­ku­vie­nė. – Taip pat mes or­ga­ni­zuo­ja­me ir rin­ko­da­ros se­mi­na­rus, mo­ko­me vers­lu­mo MLM (mul­ti-le­vel-mar­ke­ting) sis­te­mo­je ir kt.“

Ar­ti­miau­siu me­tu klu­bas „Ža­lu­ma“ pla­nuo­ja su­reng­ti du di­de­lius ren­gi­nius Vil­niu­je ir Vil­ka­viš­ky­je, ku­riuo­se pri­sta­tys sa­vo veik­los pa­sie­ki­mus, nau­jus pla­nus ir idė­jas.

Klu­bo va­do­vė mi­nė­jo, kad ji neat­si­sa­ko min­ties atei­ty­je įvyk­dy­ti pro­jek­tą „Spor­to, rek­rea­ci­jos ir tu­riz­mo pa­slau­gų komp­lek­sas“ Lie­tu­vos ir Len­ki­jos pa­sie­ny­je. At­si­vė­rus Šen­ge­no erd­vei, ne­li­kus sie­nų ir suak­ty­vė­jus tu­ris­tų srau­tui, ša­lia ke­lio į Len­ki­ją 15 km spin­du­liu nė­ra su­kur­ta jo­kių tu­riz­mo ob­jek­tų ar pa­slau­gų. Čia no­ri­ma pa­sta­ty­ti svei­ka­ti­ni­mo komp­lek­są, leis­ti žmonėms pa­jus­ti svei­ko gy­ve­ni­mo bū­do pa­sek­mes, mo­ky­ti svei­ka­tos kul­tū­ros, skatinti šei­mų bend­ra­vi­mą ir t. t.

Nors, pa­sak N. Sen­ku­vie­nės, pla­nuo­ja­mos ir puo­se­lė­ja­mos idė­jos su­si­du­ria su val­di­nin­kų ne­no­ru leis­ti sta­ty­ti komp­lek­są Pa­viš­ty­čio geo­mor­fo­lo­gi­nia­me draus­ti­ny­je, bet idė­jos au­to­riai, ku­rie yra pa­si­ry­žę iš­lai­ky­ti kraš­to­vaiz­džio au­ten­tiš­ku­mą bei bio­lo­gi­nę įvai­ro­vę, ne­nu­lei­džia ran­kų ir to­liau.

Su­si­do­mė­ju­sie­ji klu­bo „Ža­lu­ma“ veik­la ga­li pa­skam­bin­ti tel. 8 623 99 150 ar­ba pa­ra­šy­ti el. pa­štu: in­fo.zaluma@gmail.com.Užsk. 11753


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Remonto darbai miesto centre greitai nesibaigs
* Vištytyje viešėjo užsienio šalių diplomatai
* Būsima dizainerė įkvėpimo semiasi Islandijoje
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kaip vertinate naujuosius Vilkaviškio riboženklius?
Profesionalus darbas.
Vaizdas nuvylė.
Dar nemačiau.
Senieji buvo geresni.Kalbos patarimai

Nei rinkiminė kampanija, nei priešrinkiminiai pažadai
Iš abstraktų nereikėtų daryti vedinių su priesaga -inis. Taigi turėtų būti ne rinkiminė, o rinkimų apygarda, apylinkė, kampanija, komisija, kova, laida, programa, o priešrinkiminius debatus ar pažadus reikia keisti į debatus prieš rinkimus; pažadus, duotus prieš rinkimus.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas